Kinh Nghiệm về Hiệu của hai số là 14 2 biết 2 5 số thứ nhất bằng 1 3 số thứ hai tìm hai số đó Đầy đủ Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hiệu của hai số là 14 2 biết 2 5 số thứ nhất bằng 1 3 số thứ hai tìm hai số đó Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-21 20:44:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Hiệu của hai số là 14 2 biết 2 5 số thứ nhất bằng 1 3 số thứ hai tìm hai số đó Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hiệu của hai số là 14 2 biết 2 5 số thứ nhất bằng 1 3 số thứ hai tìm hai số này được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-21 20:43:11 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  1. Cách giải bài toán tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số1.1. Phương pháp giải dạng toán tìm 2 số lúc biết tổng và tỉ1.2. Các trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số2. Ví dụ mẫu và bài tập tìm 2 số biết tổng và tỉ2.1. Tìm hai số biết tổng và tỉ cơ bản2.2. Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ:2.3. Dạng toán tổng – tỉ (ẩn):2.4. Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ (ẩn):3. Bài tập tìm hai số lúc biết tổng và tỉ

Tỉ số của (9) và (25) là (dfrac259). Đúng hay sai?

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Dạng toán Tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai sốđó thường xuất hiện trong những đề thi, đề kiểm tra của chương trình toán lớp 5, toán lớp 4. Dưới đây, chúng tôi xin trình làng phương pháp giải dạng toán tìm 2 số biết tổng  tỉ của chúng và những ví dụ mẫu.

Xem thêm: Tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số của hai số

1. Cách giải bài toán tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số

1.1. Phương pháp giải dạng toán tìm 2 số lúc biết tổng và tỉ

  Bước 1. Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài ra.
  Bước 2. Tìm tổng số phần bằng nhau
  Bước 3. Tìm số bé và số lớn (hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm số lớn trước hoặc tìm số bé trước) bằng công thức

Số bé = (Tổng : số phần bằng nhau) x số phần của số bé (hoặc tổng – số lớn)
Số lớn = (Tổng: số phần bằng nhau) x số phần của số lớn (hoặc tổng – số bé)

  Bước 4. Kết luận đáp số(Học sinh hoàn toàn hoàn toàn có thể tiến hành thêm bước thử lại để kiểm chứng kết quả)

1.2. Các trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số

Đề bài nhiều bài toán lại không cho dữ kiện khá khá đầy đủ về tổng và tỉ số mà hoàn toàn hoàn toàn có thể cho dữ kiện như sau:

  Thiếu (ẩn) tổng (Cho biết tỉ số, không cho biết thêm thêm thêm thêm tổng số)
  Thiếu (ẩn) tỉ (Cho biết tổng số, không cho biết thêm thêm thêm thêm tỉ số)
  Cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo tổng (tỉ) mới tìm số ban đầu.

Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về bài toán cơ bản.

2. Ví dụ mẫu và bài tập tìm 2 số biết tổng và tỉ

2.1. Tìm hai số biết tổng và tỉ cơ bản

Đối với dạng bài này, toàn bộ toàn bộ chúng ta so sánh giá trị của số lớn với giá trị của số bé.

Ví dụ 1. Hai bạn Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng  số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Bước 1: Học sinh đọc đề toán.

Bước 2: Phân tích – tóm tắt bài toán.

  Bài toán cho biết thêm thêm thêm thêm gì? (Minh và Khôi có 25 quyển vở, số vở của Minh bằng   số vở của Khôi).
  Bài toán hỏi gì? (Bài toán yêu cầu tìm số vở của Minh và số vở của Khôi)
  Bài toán thuộc dạng toán gì đã được học? (Bài toán thuộc dạng “Tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó”)

Bước 3: Tìm cách giải bài toán:

Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng:

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị của một phần là:

25 : 5 = 5 (quyển)

Số vở của bạn Minh là:

5 x 2 = 10 (quyển)

Số vở của bạn Khôi là:

5 x 3 = 15 (quyển)

hoặc: 25 – 10 = 15 (quyển)

                                              Đáp số: Minh: 10 quyển vở;

                                                                        Khôi: 15 quyển vở.

Ví dụ 2. Tuổi Mẹ và An 36 tuổi. tuổi mẹ bằng 7/2 tuổi An. Hỏi từng người bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn.

  Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng như sau:

7 + 2 = 9 (phần)

36: 9 = 4 (tuổi)

4 x 7 = 28(tuổi)

4 x 2 = 8(tuổi)

Đáp số: mẹ 28 tuổi; An 8 tuổi.

Ví dụ 3.  Đặt đề toán và giải bài toán theo sơ đồ sau.

Hướng dẫn học viên nhờ vào sơ đồ để xác lập được dạng toán và đặt đề toán.

  Bài toán yêu cầu toàn bộ toàn bộ chúng ta làm gì? (Bài toán yêu cầu nêu đề bài toán rồi giải theo sơ đồ).
  Quan sát sơ đồ và cho biết thêm thêm thêm thêm bài toán thuộc dạng toán gì? (Bài toán thuộc dạng tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó).
  Tổng của hai số là bao nhiêu? (Tổng của hai số là 28m)
  Tỉ số của hai số là bao nhiêu? (Tỉ số của hai số là )
  Giáo viên yêu cầu học viên nhờ vào sơ đồ đặt đề toán.

Đặt đề toán. Một shop đã bán 28m vải, trong số đó số vải hoa bằng  số vải trắng. Hỏi shop này đã bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại?

Giải bài toán.

  Xác định được tổng và tỉ số đã cho.
  Xác định được hai số phải tìm là số nào?

2.2. Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ:

Ví dụ 4. Hình chữ nhật có chu vi là 200m. Chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình chữ nhật?

Sơ đồ số phần bằng nhau:

Tổng chiều dài và chiều rộng:

200: 2 = 100 (m)

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 2 = 5 (phần)

Giá trị một phần:

100: 5 = 20 (m)

Chiều dài của hình chữ nhật:

20 x 3 = 60 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật:

20 x 3 = 40 (m)

Diện tích của hình chữ nhật:

60 x 40 = 2 400 (mét vuông)

Đáp số: 2 400 (mét vuông).

2.3. Dạng toán tổng – tỉ (ẩn):

Ví dụ 5. Có hai thùng đựng 96 lít dầu. 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Lời giải.

Ta có: “5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai” nghĩa là “Thùng thứ nhất bằng 3/5 thùng thứ hai”. Do đó, nếu thùng thứ nhất màn màn biểu diễn bởi 3 đoạn thẳng bằng nhau thì thùng thứ hai màn màn biểu diễn bởi 5 đoạn thẳng bằng nhau. Sơ đồ số phần bằng nhau:

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Giá trị một phần:

96: 8 = 12 (lít)

Số lít dầu thùng thứ nhất đựng:

12 x 3 = 36 (lít)

Số lít dầu thùng thứ hai đựng:

12 x 5 = 60 (lít)

Đáp số: 36 (lít); 60 (lít).

2.4. Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ (ẩn):

Ví dụ 6. Tìm hai số tự nhiên, biết trung bình cộng của chúng là 120 và 1/3 số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai.

Hướng dẫn. Để giải được bài toán này, những em học viên cần xem lại CÁC BÀI TOÁN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG LỚP 4

Lời giải.

Trung bình cộng của hai số là 120 nên suy ra tổng của hai số là:

120 x 2 = 240

“1/3 số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai” nghĩa là “số thứ nhất bằng 3/7 số thứ hai”. Từ đó, toàn bộ toàn bộ chúng ta có sơ đồ sau:

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Như vậy, 10 phần này còn tồn tại tổng mức là 240 nên suy ra giá trị của một phần là:

240: 10 = 24

Số thứ nhất là:

24 x 3 = 72

Số thứ hai là:

24 x 7 = 168

Đáp số: 72 và 168.

3. Bài tập tìm hai số lúc biết tổng và tỉ

Bài 1: Tổng của hai số bằng số lớn số 1 của số có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4/5. Tìm hai số đó.

Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 3/4D dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó?

Bài 3. Một sợi dây khá dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Bài 4. Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé.

Bài 5: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó?

Bài 6: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng 2/3 số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở

Bài 7: Tổng của hai số là 333. Tỉ của hai số là 2/7. Tìm hai số đó.

Bài 8: Hai kho chứa 125 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Bài 9: Một miếng vườn hình chữ nhật, có chu vi 200 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.  Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh miếng vườn?

Bài 10: Miếng đất hình chữ nhật có chu vi 240m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật đó.

Bài 11: Tìm 2 số. Biết tổng của chúng bằng 48, nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3.

Bài 12: Tìm 2 số, biết tổng của chúng bằng số nhỏ nhất có 3 chữ số. Nếu lấy số này chia cho số kia ta được thương là 4.

Bài 13: Tổng 2 số bằng số lớn số 1 có 4 chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho số bé ta được thương là 10. Tìm 2 số đó.

Bài 14: Một trường tiểu học có toàn bộ 567 học viên. Biết rằng với 5 học viên nam thì có 2 học viên nữ. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học viên nam? Bao nhiêu học viên nữ?

Bài 15: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi ta thêm vào bên phải số đó 1 chữ số 0 thì ta được số mới và tổng của số mới và số cũ là 297.

Bài 16: Trung bình cộng của 2 số là 440. Nếu ta thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì ta được số lớn. Tìm 2 số đó.

Bài 17: Tìm số tự nhiên. Biết rằng nếu ta thêm vào bên phải của số đó một chữ số 2 thì ta được số mới. Tổng của số mới và số cũ là 519.

Bài 18: Tìm hai số có tổng là 107. Biết rằng nếu xoá đi chữ số 8 ở hàng cty của số lớn ta được số bé.

Bài 19: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi viết thêm vào bên phải số đó số 52 ta được số mới. Tổng của số mới và số đó bằng 5304.

Bài 20: Trung bình cộng của 3 số là 85. Nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm 3 số đó.

Bài 21: Tổng 2 số bằng 385. Một trong hai số có số tận cùng bằng chữ số 0, nếu xóa chữ số 0 đó thì ta được 2 số bằng nhau. Tìm hai số đó.

Bài 22: Hai số có tổng là một trong/4 và thương cũng là một trong/4. Tìm 2 số đó.

Bài 23: Bính và Đinh có hai thửa ruộng, tổng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hai thửa ruộng đó là 780 mét vuông. Nếu chuyển 1/6 diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh ruộng của Bính sang cho Đinh thì diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hai thửa sẽ bằng nhau. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của mỗi thửa ruộng bằng mét vuông.

Bài 24: Lớp 5A và lớp 5B nhận chăm sóc hai thửa ruộng có tổng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là 1560 mét vuông. Nếu lấy 1/4 diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh thửa ruộng của lớp 5A chuyển sang cho lớp 5B chăm sóc thì diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh chăm sóc của hai lớp bằng nhau. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của mỗi thửa ruộng.

Bài 25: Hai hầm ướp đông chưa 180 tấn tôm. Nếu người ta chuyển 2/7 khối lượng tôm ở hầm thứ nhất sang hầm thứ hai, thì khối lượng tôm ở hai hầm bằng nhau.  Hỏi mỗi hầm chứa bao nhiêu tấn tôm?

Bài 26: Đội tuyển bóng đá mi ni của huyện A tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh gồm những bạn học viên lớp 4 và lớp 5. Dự định số bạn tham gia đội tuyển bóng đá đang học lớp 4 chiếm 1/5 của toàn bộ đội. Nhưng do một bạn đang học lớp 4 không tham gia được mà thay bởi một bạn đang học lớp 5, khi đó số bạn đang học lớp 4 tham gia chỉ bằng 1/10 số thành viên của toàn bộ đội. Tính tổng số thành viên của toàn cặp đôi bạn trẻ bóng đá mi ni?

Bài 27: Đội tuyển của trường A tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện gồm những bạn học viên nam và học viên nữ. Dự định số bạn nữ tham gia đội tuyển chiếm 1/4 số nam  nhưng do Đk thay bởi một bạn nữ bằng một bạn nam. Khi đó số bạn nữ chiếm 1/5 số nam. Tính xem đội tuyển của trường A đi dự hội thao bao nhiêu học viên?

Bài 28: Đội tuyển trường em tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, ban đầu số nữ bằng 2/3 số nam. Sau khi xét theo yêu cầu thay thế một bạn nữ bằng một bạn nam vì thế số nữ thời hạn lúc bấy giờ bằng 3/4 số nam. Hỏi đội tuyển trường em có bao nhiêu bạn?

Bài 29: Một tủ sách có hai ngăn. Số sách ở ngăn dưới gấp 3 lần số sách ngăn trên. Nếu chuyển 10 quyển sách ở ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ngăn dưới gấp 7 lần ngăn trên. Tính số sách mỗi ngăn.

Bài 30: Lúc đầu số vịt dưới ao nhiều gấp 5 lần số vịt trên bờ. Nhưng sau khi có 3 con vịt từ trên bờ nhảy xuống ao lượn lờ lượn lờ bơi lội thì số vịt dưới ao nhiều gấp 8 lần số vịt trên bờ. Hỏi cả đàn có bao nhiêu con?

Bài 31: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Nếu thêm vào chiều rộng 4 m và đồng thời bớt chiều dài 4 m thì lúc đó chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình chữ nhật đó.

Bài 32: Cuối học kì I lớp 5A có số học viên giỏi bằng 3/7 số học viên còn sót lại của lớp. Cuối năm học viên lớp 5A có thêm 4 học viên giỏi nên tổng số học viên giỏi bằng  2/3 số học viên còn sót lại của lớp. Hỏi lớp 5 A có bao nhiêu học viên?

Bài 33: Một giá sách gồm hai ngăn: Số sách ngăn dưới bằng 6/5 số sách ngăn trên. Nếu xếp 15 quyển sách mới sắm vào ngăn trên thì lúc đó số sách ở ngăn dưới bằng 12/11 số sách ngăn trên. Hỏi lúc đầu ở mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 34: Số gà mái nhiều gấp 6 lần số gà trống. Sau đó mua thêm  5 con gà trống nữa nên giờ đây số gà trống bằng 1/4 số gà mái. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu con gà mái, gà trống?

Bài 35: Một shop nhập về một số trong những trong những xe máy. Người bán hàng lấy ra trưng bày để bán 1/8 số xe nhập về, số xe còn sót lại bỏ trong kho. Sau khi bán 3 chiếc xe ở quầy trưng bày thì người chủ quầy nhận thấy số xe ở trong kho nhiều gấp 10 lần số xe còn sót lại ở quầy trưng bày xe. Hỏi shop lúc đầu nhập về bao nhiêu chiếc xe máy?

Bài 36: Để sẵn sàng sẵn sàng tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, huyện em đã xây dựng đội tuyển tham gia trong số đó số nữ bằng 2/3 số nam. Sau khi đội được tương hỗ update 20 nữ và 15 nam nên thời hạn lúc bấy giờ số nữ bằng 4/5 số nam. Tính xem đội tuyển của huyện tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh có toàn bộ bao nhiêu bận động viên tham gia?

Bài 37: Trong đợt thi tuyển chọn học viên đi tham gia giao lưu Toán Tuổi thơ lần thứ Tư của tỉnh A, trong số đó số học viên nữ bằng 2/3 số học viên nam. Nếu có thêm 10 học viên nam tham gia tham gia cuộc thi thì số nữ thời hạn lúc bấy giờ bằng 3/5 số học viên nam. Hỏi có bao nhiêu học viên tham gia thi tuyển?

Bài 38: Tủ sách thư viện trường em có hai ngăn: Ngăn thứ nhất có số sách bằng 2/3 số sách thứ hai. Nếu xếp thêm vào ngăn thứ nhất 80 cuốn và ngăn thứ hai 40 cuốn thì số sách ngăn thứ nhất bằng 3/4 số sách ngăn thứ hai. Hỏi ban đầu mỗi ngăn tủ có bao nhiêu cuốn sách?

Bài 39:: Tí có một số trong những trong những bi không thật 80 viên, trong số đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu Tí có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh?

Bài 40: Tuổi của con lúc bấy giờ bằng 1/2 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Bốn năm trước đó đó, tuổi con bằng 1/3 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Hỏi khi tuổi con bằng 1/4 hiệu tuổi của bố và tuổi của con thì tuổi của từng người là bao nhiêu?

Bài 41: Tìm hai số biết rằng tổng của chúng gấp 5 lần hiệu của chúng và tích của chúng là 4008. Tìm hiệu của chúng.

Bài 42: Một hình bình hành có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh 216 cm2 và độ cao là 12cm. Nếu tăng độ cao gấp 2 lần và giảm chiều dài đi 6cm thì diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình mới sẽ thay đổi ra làm thế nào so với diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình bình hành ban đầu?

Bài 43: Người bán hàng có một bao gạo, lần đầu bán 3kg, lần sau bán 1/3 số gạo còn sót lại thì còn 18kg. Hỏi lúc đầu bao gạo nặng bao nhiêu kg?

Bài 44: Tổng số tuổi lúc bấy giờ của hai cha con là 50 tuổi. Năm năm tiếp theo tuổi cha sẽ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi từng người lúc bấy giờ?

Bài 45: Chú Tuân đến chơi nhà chú Hùng. Chú Hùng và cô Lan cùng ngồi tiếp chuyện. Chú Hùng nói với chú Tuân: “Ngày hai chúng mình đi dạo đội thì tuổi cô Lan bằng 1/3 tuổi tôi thế mà đến giờ đây tổng số tuổi của hai anh em tôi đã là 48 tuổi và tuổi cô Lan đúng bằng tuổi tôi ngày tôi đi dạo đội.” Bạn tính xem cô Lan trong năm này bao nhiêu tuổi?

Bài 46: Nhân dịp tết shop có nhận về một số trong những trong những hộp mứt. Vì quầy chật nên người bán hàng chỉ để 1/10  số hộp mứt ở quầy, số còn sót lại đem cất vào trong. Sau khi  bán 4 hộp ở quầy thì số hộp cất đi gấp 15 lần số hộp còn sót lại ở ngoài quầy. Hỏi lúc đầu shop nhận về bao nhiêu hộp mứt?

Bài 47: Một con mèo đuổi bắt một con chuột cách nó 3m. Mỗi bước con mèo nhảy được 8dm, con chuột nhảy được 3dm. Hỏi sau bao nhiêu bước thì mèo bắt được chuột?

Bài 48: Hiện nay tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi từng người lúc bấy giờ.

Bài 49: Một chiều ngày hè hai cha con đi dạo trên bãi tắm biển. Trong cuộc đi dạo đó có 997 lần bước chân hai cha con ngang hàng nhau. Hỏi quãng đường hai cha con đã đi dài bao nhiêu mét? (Biết trung bình một bước của con là 4dm, của cha là 5dm)

Bài 50: Bố hơn con 30 tuổi, biết 1/2 tuổi con bằng 1/8 tuổi bố và bằng 1/14 tuổi ông. Tính tuổi từng người lúc bấy giờ.

Bài 51: Trước đây 4 năm tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con, sau 10 năm nữa thì tỉ số tuổi giữa hai mẹ con là 8/3. Tính tuổi từng người lúc bấy giờ.

Bài 52: Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Sau 14 năm nữa tỉ số tuổi giữa hai anh em là 5/4. Tính tuổi từng người lúc bấy giờ.

Bài 53: Tết trồng cây, ba bạn Hạ, Thu, Đông cùng đi trồng cây. Số cây của bạn Đông trồng được thấp hơn số cây của bạn Hạ và bạn Thu là 8 cây, số cây của bạn Hạ trồng được bằng 3/5 số cây của bạn Thu. Biết số cây của ba bạn, Hạ, Thu, Đông trồng được là 40 cây. Tính số cây của mỗi bạn đã trồng.

Bài 54: Tháng 9, số học viên trường tiểu học Kim Đồng được điểm 10 bằng 1/6 số học viên còn sót lại của trường. Tháng 10 số học viên đạt điểm 10 bằng 1/3 số học viên còn sót lại của trường. Biết rằng tháng 10 số học viên đạt điểm 10 nhiều hơn nữa thế nữa số học viên tháng 9 đạt điểm 10 là 60 bạn. Hỏi toàn trường có bao hiêu học viên?

Bài 55: Có hai tấm bia hình vuông vắn vắn, Tấm bìa nhỏ có số đo cạnh bằng nửa số đo cạnh của tấm bia hình vuông vắn vắn lớn. Người ta cắt tấm bia có số đo cạnh to nhiều hơn nữa thành những  hình vuông vắn vắn nhỏ. Rồi người ta ghép toàn bộ những hình lại với nhau thành một hình vuông vắn vắn, thì hình vuông vắn vắn mới có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là 180 cm2. Tính số đo cạnh của mỗi hình ban đầu.

Bài 56: Cho phân số có tổng của tử số và mẫu số là 3345. Biết 2 lần mẫu số bằng 3 lần tử số. Tìm phân số đó?

Bài 57: Một shop đã bán được 49kg gạo, trong số đó số gạo nếp bằng 2/5 số gạo tẻ. Hỏi shop này đã bắn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 58: Tỉ của hai số là 3/4. Tổng của hai số đó là 658. Tìm hai số đó

Bài 59: Chu vi hình chữ nhật là 630 cm, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Bài 60: Buổi sáng và buồi chiều shop bán được 24 xe đạp điện điện. Số xe bán buổi sáng gấp hai số xe bán buổi chiều. Hỏi buổi mỗi shop bán được  bao nhiêu xe đạp điện điện?

Bài 61: Hai túi gạo khối lượng 54kg. Túi thứ nhất khối lượng bằng 4/5 túi thứ hai. Hỏi mỗi túi khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 62: Hình vuông có cạnh 3m. Hình chữ nhật có chiều rộng 3m, chiều dài 5m. Tìm tỉ số của diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật.

Bài 63: Tổng của hai số là 40. Tỉ của hai số là 3/5. Tìm hai số đó

Bài 64: Có toàn bộ 35 con gà. Trong số đó số gà trống bằng 2/3 số gà mái. Hỏi số gà trống và số gà mái là bao nhiêu?

Bài 65: Tổng hai số là 888. Tỉ hai số đó là 5/3. Tìm hai số đó

Bài 66: Hai kho gạo chứa 121 tấn gạo, trong số đó số gạo ở kho thứ nhất bằng 3/8 số gạo ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho gạo chứa bao nhiêu tấn gạo?

Bài 67: Lớp 4A có 30 học viên. Lớp 4B có 35 học viên. Nhà trường phát cho toàn bộ hai lớp 260 cuốn vở. Hỏi mỗi lớp được bao nhiêu cuốn vở? (Mỗi học viên được số vở như nhau)

Bài 68: Cả đàn trâu, bò có 24 con. Số trâu nhiều gấp 3 lần số bò. Tính số trâu, số bò.

Bài 69: Có toàn bộ 18kg gạo. Trong số đó số gạo tẻ bằng một nửa số gạo nếp. Hỏi số gạo mỗi loại?

Bài 70: Thời gian từ trên thời gian thời điểm đầu tháng đến ngày sinh của mẹ gấp ba lần khoảng chừng chừng thời hạn từ sau ngày sinh của mẹ đến cuối thời hạn tháng. Hỏi mẹ sinh ngày nào, tháng nào?

Bài 71: Chu vi hình bình hành ABCD bằng 20cm. Biết rằng cạnh AB dài gấp rưỡi cạnh BC. Hãy tính độ dài những cạnh của hình bình hành.

Bài 72: Thời gian từ trên đầu ngày đến giờ đây bằng một nửa thời hạn giờ đây đến cuối ngày. Hỏi giờ đấy là mấy giờ?

Bài 73: Tổng của hai số là 36. Tỉ số của hai số đó là 5/4 Tìm số lớn.

Bài 74: Một lớp có 35 học viên, trong số đó số học viên nữ bằng 3/4 số học viên nam. Tính số học viên nữ của lớp đó.

Bài 75: Chu vi một mảnh vườn hình chữ nhật là 144m, chiều rộng bằng 2/7 chiều dài. Tính chiều rộng mảnh đất nền trống nền trống đó.

Bài 76: Tổng của hai số là 135. Nếu số lớn thêm 5 cty và không thay đổi số bé thì số bé bằng 2/3 số lớn. Tìm số lớn ban đầu.

Bài 77: Tổng của hai số là 84. Nếu số bé giảm 7 cty và không thay đổi số lớn thì được số bé mới bằng 3/4 số lớn. Tìm số bé ban đầu.

Bài 78: Tổng của hai số là số lớn số 1 có ba chữ số. Tỉ của hai số là 5/4. Tìm số lớn, số bé.

Bài 79: Hai thùng đựng toàn bộ 112 lít nước mắm. Nếu đổ từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 7 lít thì số mắm ở thùng thứ hai bằng 5/3 số mắm ở thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu thùng thứ nhất có bao nhiêu lít nước mắm.

Bài 80: Bác An và bác Bình làm được toàn bộ 108 sản phầm. Trong số đó bác An thao tác trong 5 giờ, bác Bình thao tác trong 7 giờ và mức thao tác của từng người như nhau. Hỏi mỗi bác làm được bao nhiêu thành phầm?

Bài 81: Hiện nay tổng tuổi của 2 mẹ con là 35 tuổi. Tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ. Tính tuổi con cách đó 2 năm.

Bài 82: Hiện nay tổng tuổi của 2 bố con là 50 tuổi. Tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi bố sau 5 năm.

Bài 83: Hiện nay tổng tuổi của 2 mẹ con là 36 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. Tính tuổi mẹ lúc bấy giờ.

Bài 84: Hiện nay tổng tuổi của hai chị em là 16 tuổi. Trước đây 2 năm tuổi chị gấp 3 lần tuổi em. Tính tuổi em trước kia 2 năm.

Bài 85: Chu vi của cái chiếu hoa hình chữ nhật là 7m 2dm. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của cái chiều đó. (Biết chiều rộng bằng 4/5 chiều dài)

Bài 86: Trung bình cộng của hai số là 35. Số thứ nhất bằng 2/3 số thứ hai. Tìm hai số đó

Bài 87: Cho một số trong những trong những tự nhiên có hàng cty là 9. Nếu xóa đi chữ số 9 đó thì được số mới mà tổng số mới và số ban đầu là 34 362. Tìm số tự nhiên đã cho.

Bài 88: Trong trào lưu kế hoạch nhỏ, lớp 4A và lớp 4B góp được 50kg giấy vụn. Tìm số giấy vụn của mỗi lớp, biết rằng 4/7 số giấy vụn của lớp 4A bằng 8/11 số giấy vụn của lớp 4B.

Bài 89: Tìm số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó thì ta được số mới mà tổng số mới và số phải tìm là 13 591.

Bài 90: Hình chữ nhật có chu vi 64cm. Nếu giảm chiều rộng 2cm, thêm chiều dài 2cm thì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu.

Bài 91: Một chiếc đồng hồ đeo tay đeo tay cứ 30 phút chạy nhanh 2 phú. Lúc 6 giờ sáng người ta lấy lại giờ nhưng không chỉnh lại đồng hồ đeo tay đeo tay nên nó vẫn chạy nhanh. Hỏi khi đồng hồ đeo tay đeo tay chỉ 16giờ 40phút thì khi đó là mấy giờ đúng?

Bài 92: Chu vi của một hình chữ nhật là 84 m. Chiều rộng bằng 3/4D dài. Tìm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình chữ nhật đó.

Bài 93: Một người dân có một tạ rưỡi gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ. Sau khi bán 15kg gạo nếp và 35kg gạo tẻ thì còn sót lại số gạo nếp bằng 2/3 số gạo tẻ. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

Bài 94: Trung bình cộng của 3 số là 75. Nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất. Tính số thứ hai biết rằng số đó kém số thứ ba 4 lần.

Bài 95: Cho phân số 9/11. Tìm một số trong những trong những tự nhiên để khi cộng số đó vào cả tử số và mẫu số thì được phân số có mức giá trị là 5/6.

Chia Sẻ Link Down Hiệu của hai số là 14 2 biết 2 5 số thứ nhất bằng 1 3 số thứ hai tìm hai số đó miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hiệu của hai số là 14 2 biết 2 5 số thứ nhất bằng 1 3 số thứ hai tìm hai số đó tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Hiệu của hai số là 14 2 biết 2 5 số thứ nhất bằng 1 3 số thứ hai tìm hai số đó Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hiệu của hai số là 14 2 biết 2 5 số thứ nhất bằng 1 3 số thứ hai tìm hai số đó
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hiệu của hai số là 14 2 biết 2 5 số thứ nhất bằng 1 3 số thứ hai tìm hai số đó vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hiệu #của #hai #số #là #biết #số #thứ #nhất #bằng #số #thứ #hai #tìm #hai #số #đó

4241

Video Hiệu của hai số là 14 2 biết 2 5 số thứ nhất bằng 1 3 số thứ hai tìm hai số đó Đầy đủ ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hiệu của hai số là 14 2 biết 2 5 số thứ nhất bằng 1 3 số thứ hai tìm hai số đó Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Hiệu của hai số là 14 2 biết 2 5 số thứ nhất bằng 1 3 số thứ hai tìm hai số đó Đầy đủ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hiệu của hai số là 14 2 biết 2 5 số thứ nhất bằng 1 3 số thứ hai tìm hai số đó Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hiệu của hai số là 14 2 biết 2 5 số thứ nhất bằng 1 3 số thứ hai tìm hai số đó Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hiệu của hai số là 14 2 biết 2 5 số thứ nhất bằng 1 3 số thứ hai tìm hai số đó Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hiệu #của #hai #số #là #biết #số #thứ #nhất #bằng #số #thứ #hai #tìm #hai #số #đó #Đầy #đủ