Mẹo về Giải tích 1 là gì 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Giải tích 1 là gì được Update vào lúc : 2022-11-16 08:20:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Shortlink: ://wp.me/P8gtr-a

Video bài giảng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN GIẢI TÍCH 1

1.tin tức chung về học phần:

1.1. Tên học phần: Giải tích 1

1.2 Tên học phần bằng Tiếng Anh: Calculus I

1.3 Mã học phần:

1.4 Học phần tiên quyết:

Các học phần phải tích lũy trước: Không

Các học phần phải học trước: Không

1.5 Chương trình đào tạo và giảng dạy: Giáo dục đào tạo và giảng dạy Đại học

1.6 Ngành đào tạo và giảng dạy: Sư phạm Tin học, Cử nhân Công nghệ thông tin, Sư phạm Vật lý, Cử nhân Vật lý.

1.7 Số tín chỉ: 3. Số tiết: 60 (30/30/0/0)

2. Tóm tắt nội dung học phần: Trình bày những kiến thức và kỹ năng về số lượng giới hạn dãy số; số lượng giới hạn , tính liên tục, đạo hàm và tích phân của hàm số 1 biến; chuỗi số và chuỗi hàm.

3. Mục tiêu học phần:

3.1 Mục tiêu kiến thức và kỹ năng: Sau khi tham gia học xong học phần này sinh viên sẽ:

Nắm vững tính chất của số thực, nắm vững những khái niệm và tính chất của số lượng giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân và tích phân của hàm số; những khái niệm và tính chất của chuỗi số và chuỗi hàm.

3.2 Mục tiêu kỹ năng: Sau khi tham gia học xong học phần này, sinh viên hoàn toàn có thể:

Tính số lượng giới hạn và khảo sát tính liên tục của hàm số.

Tính đạo hàm, vi phân, tích phạn của hàm số.

Xét sự quy tụ của chuỗi số và tìm miền quy tụ của chuỗi lũy thừa.

4. Nội dung rõ ràng học phần:

Chương 1. Giới hạn và tính liên tục:

1.1 Số thực, dãy số thực

1.1.1 Giới hạn của dãy số thực

1.1.2 Các định lý về số lượng giới hạn dãy số

1.1.3 Các tiêu chuẩn quy tụ của dãy số. Số e

1.2 Giới hạn hàm số

1.2.1 Hàm số sơ cấp.

1.2.2 Giới hạn hàm số

1.2.3 Các số lượng giới hạn cơ bản

1.2.4 Vô cùng bé, vô cùng lớn

1.3 Hàm số liên tục

1.3.1 Định nghĩa hàm số liên tục

1.3.2 Phân loại điểm gián đoạn

1.3.3 Các định lý về hàm liên tục

1.3.4 Tính chất hàm liên tục trên 1 đoạn

1.3.5 Hàm liên tục đều

Chương 2: Đạo hàm và vi phân

2.1 Đạo hàm

2.1.1 Định nghĩa đạo hàm

2.1.2 Các định lý về phép toán đạo hàm

2.1.3 Đạo hàm của hàm sơ cấp

2.2 Vi phân

2.2.1 Định nghĩa vi phân

2.2.2 Đạo hàm và vi phân cấp cao

2.2.3 Các định lý về giá trị trung bình

2.2.4 Khảo sát hàm số

Chương 3. Tích phân

3.1 Nguyên hàm và tích phân bất định

3.1.1 Nguyên hàm

3.1.2 Định nghĩa và tính chất tích phân bất định

3.1.3 Hai phương pháp tính tích phân

3.2 Tích phân một số trong những lớp hàm đặc bệt

3.2.1 Tích phân hàm hữu tỉ

3.2.2 Tích phân hàm vô tỉ

3.2.3 Tích phân hàm lượng giác

3.3 Tích phân xác lập

3.3.1 Tích phân xác lập. Điều kiện khả tích

3.3.2 Các tính chất của tích phân xác lập

3.3.3 Công thức Newton Leibnitz. Hai phương pháp tính tích phân

3.4 Ứng dụng của tích phân xác lập

3.4.1 Tính diện tích s quy hoạnh hình phẳng

3.4.2 Tính độ dài cung

3.4.3 Tính thể tích khối tròn xoay

3.4.4 Tính diện tích s quy hoạnh khối tròn xoay

3.5 Tích phân suy rộng

3.5.1 Tích phân suy rộng loại 1

3.5.2 Tích phân suy rộng loại 1 của hàm không âm

3.5.3 Tích phân suy rộng loại 1 quy tụ tuyệt đối

3.5.4 Tích phân suy rộng loại 2

Chương 4. Lý thuyết chuỗi

4.1 Chuỗi số

4.1.1 Chuỗi số, Chuỗi số quy tụ

4.1.2 Chuỗi số dương

4.1.3 Chuỗi có dấu bất kỳ

4.2 Chuỗi hàm

4.2.1 Dãy hàm và chuỗi hàm

4.2.2 Chuỗi hàm quy tụ đều

4.2.3 Chuỗi hàm quy tụ tuyệt đối

4.3 Chuỗi lũy thừa

4.3.1 Chuỗi lũy thừa. Bán kính quy tụ

4.3.2 Tính liên tục. Đạo hàm và tích phân từng số hạng của chuỗi lũy thừa

4.3.3 Tính tổng của chuỗi lũy thừa

4.3.4 Khai triển hàm thành chuỗi lũy thừa

4.4 Chuỗi lượng giác. Khai triên Fourier

4.4.1 Chuỗi lượng giác

4.4.2 Khai triển Fourier hàm tuần hoàn chu kỳ luân hồi 2π

4.4.3 Khai triển Fourier hàm tuần hoàn chu kỳ luân hồi 2L

4.4.4 Khai triển Fourier của hàm xác lập trên một đoạn [a,b]

5. Kế hoạch giảng dạy:

Tuần 1 : 1.1 1.2 và Bài tập [1] Nghe giảng & tự học

Tuần 2: 1.3 và Bài tập [1] Nghe giảng & tự học

Tuần 3: 2.1 và Bài tập [1] Nghe giảng & tự học

Tuần 4: 2.2 và Bài tập [1] Nghe giảng & tự học

Tuần 5: 3.1 và Bài tập [1] Nghe giảng & tự học

Tuần 6: 3.2 và Bài tập [1] Nghe giảng & tự học

Tuần 7: 3.3 và Bài tập [1] Nghe giảng & tự học

Tuần 8: Bài tập và kiểm tra thời gian giữa kỳ [1]

Tuần 9: 3.4 và Bài tập [1] Nghe giảng & tự học

Tuần 10: 3.5 và Bài tập [1] Nghe giảng & tự học

Tuần 11: 4.1 và Bài tập [1] Nghe giảng & tự học

Tuần 12: 4.2 và Bài tập [1] Nghe giảng & tự học

Tuần 13: 4.3 và Bài tập [1] Nghe giảng & tự học

Tuần 14: 4.4 và Bài tập [1] Nghe giảng & tự học

Tuần 15: Ôn tập [1]

6. Học liệu

6.1 Giáo trình môn học:

[1]. Đậu Thế Cấp (chủ biên) (2007), Giải tích toán học, NXB Giáo dục đào tạo và giảng dạy

6.2 Danh mục tài liệu tìm hiểu thêm:

[2]. Phan Văn Hạp (chủ biên) (1990), Giáo trình giải tích toán học, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

[3]. Nguyễn Đình Trí (chủ biên) (1990), Toán học Cao cấp, NXB Giáo dục đào tạo và giảng dạy

[4]. Phan Quốc Khánh (1997), Phép tính vi tích phân, NXB Giáo dục đào tạo và giảng dạy.

7. Đánh giá kết quả học tập:

7.1 Đánh giá quy trình (30%)

7.1.1 Hoạt động trên lớp:

Hình thức: chuyên cần, thực hành thực tiễn, giải bài tập, bài tập nhóm

Điểm: từ 0 đến 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

7.1.2 Kiểm tra giữa học phần

Hình thức: bài tự luận 45 phút

Điểm: từ 0 đến 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

7.2 Thi kết thúc học phần (70%):

Hình thức: bài tự luận 90 phút

Điểm: từ 0 đến 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

8. tin tức về giảng viên xây dựng đề cương:

8.1 Giảng viên 1:

PGS. TS Đậu Thế Cấp

Khoa Toán Tin học

E-Mail:

Hướng nghiên cứu và phân tích: Giải tích phức

8.2 Giảng viên 2:

ThS. Phan Thiện Danh

Khoa Toán Tin học

E-Mail:

Hướng nghiên cứu và phân tích: Giải tích phức

Về đầu trang

4558

Review Giải tích 1 là gì ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giải tích 1 là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Giải tích 1 là gì miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Giải tích 1 là gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Giải tích 1 là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải tích 1 là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #tích #là #gì