Thủ Thuật về family life listening Đầy đủ Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa family life listening Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-03 22:07:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa tiếng anh lớp 10 unit 1: family life listening được Update vào lúc : 2022-12-03 22:07:05 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Unit 1 lớp 10: Listening(trang 11 SGK Tiếng Anh 10 mới)
1. Look the chart and discuss the changes in weekly hours of basic housework by married men and married women in the USA between 1976 and 2012. Guess the reasons for the changes.(Nhìn biểu đồ và thảo luận những thay đổi trong giờ thao tác hàng tuần của phụ nữ và đàn ông đã có mái ấm mái ấm gia đình ở Mỹ từ thời gian năm 1976 đến 2012. Đoán lí do tại sao lại sở hữu sự thay đổi này.)
2. Listen to a family expert talking about how the roles of men and women in families have changed and decide whether the following statements are true (T) or false (F).(Lắng nghe một Chuyên Viên mái ấm mái ấm gia đình nói về việc vai trò của đàn ông và phụ nữ trong mái ấm mái ấm gia đình đã thay đổi ra làm thế nào và quyết định hành động hành vi xem những nhận định dưới đấy là đúng (T) hay sai (F).)
3. Work in pairs. Match the word / phrase with its appropriate meaning.Làm việc theo cặp. Nối từ / cụm từ với nghĩa thích hợp của nó.
4. Listen again and answer the questions.(Lắng nghe lại và vấn đáp những vướng mắc.)
Post navigation

Married women can do what men do.(Phụ nữ hoàn toàn hoàn toàn có thể làm những gì mà đàn ông làm. )

The society is more developed than before.(Xã hội đã tiếp tục tăng trưởng hơn trước kia kia.)

Married men also do housework well such as cooking, parenting(Đàn ông cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể làm tốt việc nhà như nấu ăn, nuôi dậy con cháu)

2. Listen to a family expert talking about how the roles of men and women in families have changed and decide whether the following statements are true (T) or false (F).(Lắng nghe một Chuyên Viên mái ấm mái ấm gia đình nói về việc vai trò của đàn ông và phụ nữ trong mái ấm mái ấm gia đình đã thay đổi ra làm thế nào và quyết định hành động hành vi xem những nhận định dưới đấy là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

://edusmart/wp-content/uploads/2022/12/unit-1-skills-listening-ex-2-1.mp3

1. T

2. T

3. T

4. F

5. T

Hướng dẫn dịch:

1. Vai trò của đàn ông và phụ nữ trong mái ấm mái ấm gia đình là như nhau.

2. Hiện nay cả đàn ông và phụ nữ đều hoàn toàn hoàn toàn có thể thao tác để góp thêm phần và tài chính mái ấm mái ấm gia đình.

3. Theo việc chia sẻ đều việc làm nội trợ và chăm sóc con cháu, cả nam và nữ đều phải có thời cơ công minh trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi vui chơi.

4. Theo việc chia sẻ đều việc làm nội trợ và chăm sóc con cháu thì sự nghiệp của đàn ông ít quan trọng hơn sự nghiệp của phụ nữ.

5. Gia đình hướng theo tiêu chuẩn chia sẻ đều việc làm nội trợ và chăm sóc con cháu thì niềm sung sướng hơn.

Nội dung bài nghe:

Today well discuss the changes in roles performed by men and women in the family. Changes in family life have made mens and womens roles more alike than ever as the wives are also be responsible for the family finances.

Family experts say the old notions of who does what in families may be more and more unclear. Men are not the sole breadwinners for the family like they used to be and they are becoming much more involved in housework and parenting.

Because mens and womens roles in families have become more alike, for couples to balance their work and family life, perhaps, equally shared parenting is the best solution. Equally shared parenting means the conscious and purposeful sharing in four domains of life:

1. Child-raising: Both parents have equal responsibility to nurture and to take care of the children;

2. Breadwinning: Husbands and wifes careers are equally important;

3. Housework: The household chores should be equally divided between the wife and the husband;

4. Recreation: Both partners have an equal chance and time for their own interests, and of course, to be with each other.

Experts have found out that families that can keep to those four principles ofequally shared parenting become happier and the divorce rate is the lowest amongst them.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ thảo luận về những thay đổi trong vai trò của phái mạnh và phụ nữ trong mái ấm mái ấm gia đình. Những thay đổi trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường mái ấm mái ấm gia đình đã làm cho vai trò của phái mạnh và phụ nữ giống nhau hơn bao giờ hết vì những người dân dân vợ cũng phụ trách về tài chính mái ấm mái ấm gia đình.

Các Chuyên Viên mái ấm mái ấm gia đình cho biết thêm thêm thêm thêm những ý niệm cũ về người thao tác trong mái ấm mái ấm gia đình ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Đàn ông không phải là người duy nhất trong mái ấm mái ấm gia đình như họ từng làm và họ đang trở nên tham gia nhiều hơn nữa thế nữa vào việc làm mái ấm mái ấm gia đình và nuôi dậy con cháu.

Bởi vì vai trò của phái mạnh và phụ nữ trong mái ấm mái ấm gia đình trở nên giống nhau hơn, vì những cặp vợ chồng cân đối việc làm và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường mái ấm mái ấm gia đình, có lẽ rằng rằng là chia sẻ việc nuôi dậy con cháu là giải pháp tốt nhất. Việc chia sẻ bình đẳng về cha mẹ nghĩa là chia sẻ ý thức và có tiềm năng trong bốn nghành của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường:

1. Nuôi dạy trẻ: Cả hai cha mẹ đều phải có trách nhiệm như nhau để nuôi dưỡng và chăm sóc con cháu;

2. Trụ cột: Sự nghiệp của chồng và vợ cũng quan trọng không kém;

3. Việc nhà: Việc nhà trong mái ấm mái ấm gia đình nên được chia đều giữa vợ và chồng;

4. Giải trí: Cả hai đều phải có thời cơ và thời hạn vui chơi bình đẳng vì quyền lợi riêng của tớ, và dĩ nhiên là cùng với nhau.

Các Chuyên Viên đã phát hiện ra rằng những mái ấm mái ấm gia đình hoàn toàn hoàn toàn có thể giữ được bốn nguyên tắc chia sẻ việc nuôi dậy con cháu trở nên niềm sung sướng hơn và tỉ lệ ly dị là thấp nhất trong số họ.

3. Work in pairs. Match the word / phrase with its appropriate meaning.Làm việc theo cặp. Nối từ / cụm từ với nghĩa thích hợp của nó.

1 e: công minh một trạng thái nơi mà những vật ngang bằng trọng lượng và sức mạnh

2 b: nuôi dưỡng chăm sóc và bảo vệ mọi người/mọi thứ trong lúc chúng đang lớn và tăng trưởng

3 c: công minh trong chia sẻ nuôi dậy con cháu chia sẻ việc làm nhà và chăm sóc con cháu như nhau

4 d: truyền thống cuội nguồn cuội nguồn tồn tại trong thuở nào gian dài

5 a: giải pháp một cách xử lý và xử lý yếu tố hoặc xử lý trong một trường hợp trở ngại vất vả

4. Listen again and answer the questions.(Lắng nghe lại và vấn đáp những vướng mắc.)

Bài nghe:

://edusmart/wp-content/uploads/2022/12/unit-1-skills-listening-ex-4-1.mp3

1. How has the role of men in the family changed?(Vai trò của đàn ông trong mái ấm mái ấm gia đình đã thay đổi ra làm thế nào?)

They are not the only breadwinner in the family and they get more involved in housework and parenting(Họ không chí là trụ cột mái ấm mái ấm gia đình mà còn tham gia vào việc làm nhà và nuôi dậy con cháu.)

2. How have mens and womens roles become alike?(Vai trò của đàn ông và phụ nữ trở nên tương tự ra làm thế nào?)

Both are responsible for family finances, home-making and parenting(Cả 2 cùng phụ trách cho tài chính mái ấm mái ấm gia đình, việc nhà và nuôi dậy con.)

3. What is the result of equally shared parenting?(Kết quả của việc chia sẻ trách nhiệm phụ huynh công minh là gì?)

The families become happier and the divorce rate amongst them is the lowest.(Các mái ấm mái ấm gia đình niềm sung sướng hơn và tỉ lệ ly dị thấp nhất .)

Post navigation

⟵Giải bài tập Tiếng Anh 10 mới Unit 1: Family Life SpeakingGiải bài tập Tiếng Anh 10 mới Unit 1: Family Life Writing⟶

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật tiếng anh lớp 10 unit 1: family life listening miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip tiếng anh lớp 10 unit 1: family life listening tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật tiếng anh lớp 10 unit 1: family life listening miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về tiếng anh lớp 10 unit 1: family life listening

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết tiếng anh lớp 10 unit 1: family life listening vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#tiếng #anh #lớp #unit #family #life #listening

4541

Video family life listening Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video family life listening Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down family life listening Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download family life listening Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về family life listening Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết family life listening Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#family #life #listening #Đầy #đủ