Thủ Thuật về Dung dịch naoh có ph = 12 nồng độ mol của dung dịch naoh là 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Dung dịch naoh có ph = 12 nồng độ mol của dung dịch naoh là được Update vào lúc : 2022-03-25 15:18:22 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

1)

Dung dịch có pH=12 suy ra pOH=2.

( to [OH^ – ] = 10^ – 2M)

( to C_Mtext Ba(OHtext)_2 = frac12[OH^ – ] = 0,005M)

2)

Dung dịch có pH=13 suy ra pOH=1.

( to [OH^ – ] = 10^ – 1 = 0,1M)

( to n_OH^ – = 0,01.0,1 = 0,001M)

Dung dịch sau pha loãng có pH=12 suy ra pOH=2.

( to [OH^ – ] = 10^ – 2 to V_dd = frac0,00110^ – 2 = 0,1text lít)

(V_H_2O = 100 – 10 = 90text ml)

3)

Dung dịch 1 có ([H^ + ] = 10^ – 2 to n_H^ + = 0,3.10^ – 2 = 3.10^ – 3text mol)

Dung dịch 2 có ([H^ + ] = 10^ – 3 to n_H^ + = 0,2.10^ – 3 = 2.10^ – 4text mol)

Trộn 2 dung dịch được dung dịch hoàn toàn có thể tích là 

(V = 300 + 200 = 500text ml = 0text,5 lít)

(n_H^ + = 3.10^ – 3 + 2.10^ – 4 = 3,2.10^ – 3text mol)

([H^ + ] = frac3,2.10^ – 30,5 = 6,4.10^ – 3M)

( to pH =  – log [H^ + ] = 2,194)

CÁC BÀI TẬP VỀ PH TRONG DUNG DỊCHI – PHƯƠNG PHÁP GIẢI1. Định nghĩa: pH là đại lượng biểu thị nồng độ ion H + trong dung dịch nước dưới dạng biểu thức toán học :pH= – lg[ H+]Việc xác lập pH tương hỗ cho ta biết dung dịch có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên: axit, bazơ hay trung tính2.Cách xác lập pHBước 1: Tìm nồng độ [ H+].Bước 2 : Xác định pH qua công thức:pH= – lg[ H+]Đối với dung dịch có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên kiềm thì ta- Xác định [OH-].- Suy ra pOH qua công thức:pOH= – lg[ OH-]- Từ biểu thức pOH + pH = 14 rồi suy ra pH* Chú ý :1. Biết pH suy ra [ H+] = 10-pH.2. Đối với dung dịch axít yếu và bazơ yếu thì độ điện li α=C n=C0 n 0+ C, C0 lần lượt là nồng độ phân li và ban đầu+ n, n0 lần lượt là số mol phân li và số mol ban đầu3. Đề bài cho một axit tác dụng với nhiều bazơ hoặc 1 bazơ tác dụng nhiều axit thì ta đưa bài toán về dạng phươngtrình ion thu gọn để giải4. pH của dung dịch muối- Muối của axit mạnh bazơ yếu pH 7 dung dịch muối có bazơ, quì tím chuyển sang màu xanh- Muối của axit mạnh bazơ mạnh pH = 7 dung dịch muối trung tính, quì tím không đổi màu – Muối của axityếu bazơ yếu tương tự pH = 7 dung dịch muối trung tính, quì tím không đổi màu.II – BÀI TẬP VẬN DỤNGA – BÀI TẬP MẪUBài 1: Trộn 250 ml hỗn hợp dung dịch HCl 0,08 mol/lit và H 2SO4 0,01 mol/lit với 250 ml dung dịch Ba(OH) 2có nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH =12. Tính m và x. Coi Ba(OH) 2 điện lihoàn toàn cả hai nấc.Giải:Ta có:1n H+ =n HCl +2n H2SO4 =0,25(0,08+2.0,01)=0,025 mol; n SO42- =n H2SO4 =0,25.0,01=0,0025moln OH – =2n Ba(OH)2 =0,5x ;n Ba 2+ =n Ba(OH)2 =0,25x+PHTƯ: H +OH → H 2O;Ba 2+ +SO 4 2- → BaSO 4 ↓Do pH =12 nên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sau phản ứng là môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bazơ → OH- dư sau phản ứng.n OH- dư = 0,5 x – 0, 025 mol+-12-2-2mà pH = 12 →  H  =10 mol/l → OH  = 10 mol/l → n OH- =10 .0,5=0,005 molDo đó có: 0,5 x – 0, 025 = 0,005 → x= 0,06 mol/lm = m BaSO4 = 0,0025×233=0,585gBài 2:Hoà tan m gam BaO vào nước được 200 ml dung dịch A có pH = 13. Tính m?Giải:2+PHPƯ: BaO+H 2 O → Ba(OH) 2 → Ba +2OHpH=13 →  H +  =10-13mol/l → OH –  =10 -1mol/l → n OH- =10 -1.0,2 = 0,02 mol → n BaO = 0,01 mol→ m = m BaO =0,01×153 = 1,53gBài 3:-4-4Cho dung dịch A là hỗn hợp H 2SO 4 :2.10 M + HCl:6.10 M-4-4Cho dung dịch B là hỗn hợp NaOH:3.10 M + Ca(OH) 2 : 3,5.10 Ma) Tính pH của dung dịch A và dung dịch Bb) Trộn 300 ml dung dịch A với 200 ml dung dịch B thì thu được dung dịch có pH bằng bao nhiêu?Giải:+-4-4-3a)  H  =2 [ H 2SO4 ] + [ HCl] =2.2.10 +6.10 =10 M → pH=3OH –  =2 [ Ca(OH) 2 ] + [ NaOH ] =2.3,5.10-4 +3.10-4 =10-3M → [ H+ ] =10-11 → pH=11-3-4b) n H+ =10 .0,3=3.10 moln OH- =10-3 .0,2=2.10-4 mol10-4+=2.10-4 → pH = 3,7Do vậy: H dư sau phản ứng: n H+ =3.10 – 2.10 =10 mol →  H  =0,5+-4-4-4Bài 4: Dung dịch HCl có pH = 3. Hỏi pha loãng dung dịch HCl bằng nước bao nhiêu lần để dung dịch có pH =4?Giải:2++-3Gọi dung dịch ban đầu hoàn toàn có thể tích là V1 → n HCl =V1  H  =V1.10 (vì pH = 3 nên  H  =10-3 )+-4Gọi dung dịch sau pha loãng hoàn toàn có thể tích là V2 → n HCl =V12  H  =V2 .10 (vì pH = 4)-3-4Do số mol của HCl không đổi nên: V1.10 = V2 .10 → V2 = 10V1Vậy phải pha loãng dung dịch 10 lầnB – BÀI TẬP TỰ GIẢIBài 11. So sánh PH của những dung dịch có cùng nồng độ mol của HCl và CH3COOH. Giải thích.2. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 100 ml dung dịch gồm HNO 3 và HCl có PH = 1,0 đểPH của hỗn hợp thu được bằng 2,0.Bài 2 X là dung dịch H2SO4 0,02M. Y là dung dịch NaOH 0,035M. Hỏi trộn lẫn dung dịch X và dung dịch Ytheo tỉ lệ thể tích bằng bao nhiêu để thu được dung dịch Z có PH = 2. Cho thể tích dung dịch Z bằng tổng thểtích của những dung dịch X và Y đem trộn.Bài 3Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08 M và H 2SO4 0,01 M với 250 ml dung dịch Ba(OH) 2 a mol/l thuđược m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có PH = 12. Tính m và a?Bài 4: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,02 mol FeS2 và 0,03 mol FeS vào lượng dư H2SO4đặc, nóng thu được Fe2(SO4)3 , SO2 và H2O. Hấp thụ hết SO2 bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch KMnO 4 thu đượcdung dịch Y không màu, trong suốt có PH = 2.Viết những phương trình phản ứng và tính số lít dung dịch Y.Bài 5: Hoà tan hoàn toàn FeS2 bằng 1 lượng vừa đủ HNO3 đặc, chỉ có khí NO2 bay ra và được dung dịch B. Chodung dịch BaCl2 dư vào 1/10 dung dịch B thấy tạo ra 1,864 gam kết tủa. Lấy 1/10 dung dịch B pha loãng bằngnước thành 4 lít dung dịch C. Viết PTPƯ và tính PH của dung dịch C.Bài 6: Cho dung dịch HCl có PH = 4. Hỏi phải thêm một thể tích nước gấp bao nhiêu lần thể tích dung dịch banđầu để được một dung dịch có PH = 5.Bài 7: Pha loãng 200 ml dung dịch Ba(OH)2 với cùng 1,3 lít nước thu được dung dịch có PH = 12. Tính nồng độmol/l của dung dịch Ba(OH)2 ban đầu, biết rằng dung dịch Ba(OH)2 phân li hoàn toàn.Bài 81. PH là gì? Cho dung dịch những chất sau: Na 2CO3 , NH4NO3 , K2SO4 . Hỏi dung dịch nào có PH > 7, PH = 7, PH< 7. Giải thích?2. Tính PH của những dung dịch sau ở 25 0C của: NaCl 0,1 M; H2SO4 0,005M; NaOH 0,01M; CH3COOH 0,1M( cho độ điện li bằmg 0,01).Biết rằng ở 250C thì [H+] . [OH-] = 10-14.Bài 9: Cho dung dịch NaOH có PH = 12 ( dung dịch A).1/ Cần pha loãng dung dịch A bao nhiêu lần để thu được dung dịch NaOH có PH = 11.32. Cho 0,5885 gam muối NH4Cl vào 100 ml dung dịch A và đun sôi dung dịch, tiếp theo đó làm nguội và thêm một ítphenolphtalein vào. Hỏi dung dịch có màu gì?Bài 10: Cho rất từ từ dung dịch A chứa x mol HCl vào dung dịch B chứa y mol Na 2CO3. Sau khi cho hết A vàoB ta được dung dịch C. Hỏi trong C có những chất gì? bao nhiêu mol?( tính theo x và y).Nếu x = 2y thì PH của dung dịch C là bao nhiêu sau khi đun nhẹ để đuổi hết khí?Bài 11: Tính pH của dung dịch sau ở 250C:Dung dịch NaCl 0,1M ; dung dịch H2SO4 0,005M ; dung dịch Ba(OH)2 0,05M1.Tính pH của dung dịch NaOH, biết 1 lít dung dịch đó có chứa 4 gam NaOH2. Hoà tan 0,56 lít khí HCl (đktc) vào H2O thu được 250 ml dung dịch. Tính pH của dung dịch thu được?Bài 12: Hoà tan m gam Ba vào nước thu được một,5 lít dung dịch X có pH = 13. Tính m ?Bài 13: Cho 1,44 gam Mg vào 5 lít dung dịch axit HCl có pH =21. Mg có tan hết trong dung dịch axit hay là không ?2. Tính thểt tích khí H2 bay ra (đktc)?3. Tính nồng độ mol/ lít của dung dịch sau phản ứng (coi Vdd không đổi)?Bài 14:1. Trộn 1 lít dung dịch H2SO4 0,15M với 2 lít dung dịch KOH 0,165M thu được dung dịch E. Tính pH của dungdịch E?2. Trộn 50 ml dung dịch HCl 0,12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch thu được ?Bài 15: Cho dung dịch A gồm HCl và H2SO4. Trung hoà 2 lít dd A cần 400ml dung dịch NaOH 0,5M . Cô cạndung dịch tạo thành thì thu được 12,95 gam muối khan.1.Tính nồng độ mol/lít của những axit trong dung dịch A?2.Tính pH của dung dịch A?Bài 16: Độ điện li α của axit axetic (CH3COOH ) trong dung dịch CH3COOH 0,1M là một trong%. Tính pH của dungdịch axit nàyBài 17: Cho hai dung dịch H2SO4 có pH = 1 và pH = 2. thêm 100 ml dung dịch KOH 0,1M vào 100 ml mỗidung dịch trên. Tính nồng độ mol / lít của dung dịch thu được?Bài 18 :Tính độ điện li α của axit focmic HCOOH. Nếu dung dịch HCOOH 0,46% (d = 1g/ml)pH = 3của axit đó cóBài 19: Tính độ điện li α của axit focmic HCOOH trong dung dịch HCOOH 0,007M có pH = 3Bài 20 Cho dung dịch CH3COOH có pH = 4, biết độ điện li α = 1%. Xác định nồng độ mol /lít của dung dịchaxit nàyBài 211. Cho dung dịch HCl có pH = 3. Cần pha loãng dung dịch axit này (bằng nước) bao nhiêu lần để thu được dungdịch HCl có pH = 4.2. Cho dung dịch HCl có pH = 4. Hỏi phải thêm một lượng nước gấp bao nhiêu lần thể tích dung dịch ban đầuđể thu được dung dịch HCl có pH = 5.4Bài 22: Cho dung dịch NaOH có pH = 12 (dung dịch A). Cần pha loãng bao nhiêu lần để thu được dung dịchNaOH có pH = 11.Bài 23: Pha loãng 10 ml dung dịch HCl với nước thành 250 ml dung dịch. Dung dịch thu được có pH = 3. hãytính nồng độ của HCl trước lúc pha loãng và pH của dung dịch đó.Bài 24: Pha loãng 200 ml dung dịch Ba(OH) 2 với cùng 1,3 lít H2O thu được dung dịch có pH = 12. Tính nồng độmol/l của dung dịch Ba(OH)2 ban đầu, biết rằng Ba(OH)2 phân li hoàn toànBài 25: Dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13 (dd A), dung dịch HCl có pH = 1 (dd B). Đem trộn 2,75 lít dung dịchA với 2,25 lít dung dịch B1. Xác định nồng độ mol/l của những chất trong dung dịch tạo thành?2. Tính pH của dung dịch nàyBài 26:1. Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH amol/lít thuđược 500ml dung dịch có pH = 12.Tính a2. Trộn 300 ml dung dịch HCl 0,05 M với 200 ml dung dịch Ba(OH) 2 amol/lít thu được 500ml dung dịch cópH = 12. Tính a3. Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H 2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch Ba(OH) 2 amol/lítthu được m gam kết tủa và 500ml dung dịch có pH = 12 . Tính m và aBài 27: A là dung dịch H2SO4 0,5M. B là dung dịch NaOH 0,6M. Cần trộn V A và VB theo tỉ lệ nào để đượcdung dịch có pH = 1 và dung dịch có pH = 13 (giả thiết những chất phân ly hoàn toàn ).Bài 28: Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 100ml dung dịch gồm HNO3 và HCl có pH = 1để pH của dung dịch thu được bằng 2.Bài 29:Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M; HNO3 0,2 M; HCl 0,3M với những thể tich bằng nhau được dung dịchA. Lấy 300 ml dung dịch A cho tác dụng với một dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M. Tính thể tíchdung dịch B cần dùng để sau khi tác dụng với 300ml dung dịch A được dung dịch có pH = 2.Bài 30: Hoà tan m gam BaO vào nước được 200ml dung dịch A có pH = 13. Tính m (gam).Bài 31 : Cho m gam Ba vào 500 ml dung dịch Ba(OH) 2 0,04M thì được một dung dịch có pH = 13 . Tính m( Coi thể tích dung dịch không đổi )Bài 32: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín, sau thuở nào gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khíX. Hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp X vào nước, được 300 ml dung dịch Y. viết phương trình phản ứng xẩy ra và tínhpH của dung dịch Y.Bài 33: Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH) 2 0,08M và KOH0,04M. Tính pH của dung dịch thu được. Cho [H+]. [OH-] = 10-14.Bài34: Cho dung dịch NaOH có pH = 13 (dung dịch A).1. Cần pha loãng dung dịch A bao nhiêu lần để thu được dung dịch B có pH = 12?2. Cho 2,14 gam NH4Cl vào một trong những cốc chứa300 ml dung dịch B. Đun sôi tiếp theo đó để nguội rồi thêm một ít quỳ tímvào cốc. Quỳ tím có mầu gì? tại sao?5Bài 35: Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO 3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a(mol/l) thuđược 200 ml dung dịch có pH = 12. Tính a ?Bài 36 Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05 M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06 M.pH của dung dịch thu đượclà ?Bài 37 pH của dung dịch thu được sau khi trộn 40 ml dung dịch H 2SO4 0,25 M với dung dịch 60 ml NaOH 0,5M là?Bài 38 pH của dung dịch H2SO4 0,0005 M và pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M ( α =4,25%)Bài 39 Trộn 500 ml dung dịch HNO 3 0,2M với 500 ml dung dịch Ba(OH) 2 0,2M. Nếu bỏ qua hiệu ứng thể tích,pH của dung dịch thu được là?Bài 40 Dung dịch A gồm HCl, H2SO4 có pH = 2. Để trung hòa hoàn toàn 0,59 gam hỗn hợp 2 amin đơn chứcno bậc 1 (có số C không thật 4) phải dùng 1 lít dung dịch A. Tìm CTPT 2 amin?Bài 41 Trộn V1 lit dung dịch H2SO4 có pH = 3 với V2 lit dung dịch NaOH có pH = 12 để được dung dịch có pH= 4, thì tỷ suất V1: V2 có mức giá trị nào?Bài 42 Trộn 100ml dd Ba(OH)2 0,5M và 100ml dd KOH 0,5M thu ddX. Cho X tác dụng với 100ml dd H 2SO41M. Tính khối lượng kết tủa và giá trị pH của dd thu được sau phản ứngBài 43 Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75 M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH) 2 0,08M và KOH0,04M. Tính pH của dung dịch thu được?Bài 44 Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,1M và H2SO4 0,05 M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ a mol/lthu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH= 13. Tính a và m?Bài 45 Cho dung dịch HCl có pH= 4. Hỏi phải thêm thể tích H 2O bao nhiêu lần thể tích dung dịch ban đầu đểđược dung dịch có pH= 5.Bài 46 Trộn 300 ml dung dịch HCl 0,05 mol/l với 200 ml dung dịch Ba(OH) 2 a mol/l thu được 500 ml dungdịch có pH= 12. Tính a?Bài 47 Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín, sau thuở nào gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khíX. Hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp X vào nước, được 300 ml dung dịch Y. Viết phương trình hoá học của những phảnứng xẩy ra và tính pH của dung dịch Y.Bài 48 Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO40,0375M và HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch XBài 49 Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axitH2SO4 0,5M,thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Tính pH của dung dịch Y.67SỞ GIÁOĐÀO TẠODỤCTRƯỜNGĐÔNG THO& ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚTMÔN: ĐẠI SỐ GIẢI TÍCHTHPT Thời gian làm bài: phút; (25câu trắc nghiệm)Câu 1: Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một chiếc hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ là 1 đến 20.Số thành phần của biến cố A “ Lấy được thẻ ghi số chẵn” làA. n(A) = 20B. n(A) = 15C. n(A) = 10D. n(A) = 5Câu 2: Kết quả của C94 là :8A. 84B. 126C. 96D. 48Câu 3: Hệ số của số hạng chứa x2 trong khai triển (3+x)8 là ?A. 20412B. 80C. 2040D. 40Câu 4: Cho tâp A=1,2,3,4,5,6. Từ tập. A có thể lập. được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chưsố rất khác nhau ?A. 720B. 360C. 60D. 24Câu 5: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho tổng sốchấm trong hai lần gieo là số chẵnA. 1/36B.1/3C.1/2D. 1/6Câu 6: Trong 1 lớp. học gồm có 20 học sinh nam và 15 học sinh nư. Giáo viên gọi ngẫunhiên 3 học sinh lên bảng làm bài tập.. Tính xác suất để trong 3 học sinh được gọi có ítnhất 1 bạn nư.A. 1140/6545B. 1081/6545C. 1140/1309D. 1081/1309Câu 7: Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố B đến thành phố Ccó 4 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 6 con đường. Hỏi có tất cả bao nhiêucon đường đi từ thành phố A đến thành phố D mà qua B và C 1 lần?A. 36B. 24C. 12D. 72Câu 8: Cho khai triển . Số hạng thứ hai trong khai triển là ?A. C53x223B. C51x4(-2)C. C50x5D. C52x322Câu 9: Cho khai triển (x+1)4. Số hạng thứ 3 trong khai triển là ?A. C40x42B. C41x3C. C44D. C42x2Câu 10: Kết quả của A73 là :A. 420B. 220C. 310D. 210Câu 11: Gieo ngẫu nhiên một đồng xu tiền cân đối và đồng chất hai lần thì số thành phần củakhông gian mẫu là:9A. 2B. 1C. 4D. 3Câu 12: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần thì số thành phần củakhông gian mẫu là:A. 36B. 12C. 72D. 6Câu 13: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất. Số thành phần của biến cốA: “ xuất hiện mặt có số chấm không nhỏ hơn 3” làA. n(A) = 2B. n(A) = 5C. n(A) = 3D. n(A) = 4Câu 14: Biết n là số tự nhiên thỏa mãn 2C n1 – Cn2 + n = 0. Số hạng chứa x 5 trong khaitriển(x3 – 2/x)n làA. 560x5B. 560C. -560x5D. 650x5Câu 15: Có 8 học sinh nam, 6 học sinh nư. Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh thi nhảydân vũ vào dịp. kỉ niệm 20 năm thành lập. trường THPT Đông Thọ. Trong đó có 3 nam, 2nư ?A. 840B. 1120C. 960D. 84Câu 16: Gieo ngẫu nhiên một đồng xu tiền cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất mặt sấpxuất hiện hai lần làA. 1/2B. 1C. 1/4D. 3/4Câu 17: Cho A=1,2,3,4,5 có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chư số rất khác nhau là số lẻ ?A. 60B. 36C. 24D. 100Câu 18: Cho tập. A=1,2,3,4,5,6,7,8,9 có thể lập. được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chư sốchia hết cho 5 ?A. 729B. 658C. 496D. 588Câu 19: Số hạng thứ 3 trong khai triển (2x+1)5 bằng ?A. 20x2B. 80x2C. 80x3D. 20x3Câu 20: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất, xác suất để con súc sắcxuất hiện mặt lẻ làA. 1/3B. 1/2C. 1/6D. 1/3610Câu 21: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niutơn (x-2/x2)21A. 28C218B. -27C217C. -2C218D. 27C217Câu 22: Gieo ngẫu nhiên một đồng xu tiền cân đối và đồng chất, không khí mẫu là:A. =SB. =NC. =S, ND. =S, NCâu 23: Gieo ngẫu nhiên một đồng xu tiền cân đối và đồng chất thì số thành phần của khônggian mẫu là:A. 2B. 3C. 4D. 1Câu 24: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất lần thứnhất xuất hiện mặt 6 chấm làA. 1/2B. 1/3C. 1/6D. 1/36Câu 25: Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh ngồi vào bàn dài 5 chỗ ngồi ?A. 240B. 24C. 120D. 8011

://.youtube/watch?v=f38AdZjPNDo

4259

Video Dung dịch naoh có ph = 12 nồng độ mol của dung dịch naoh là ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Dung dịch naoh có ph = 12 nồng độ mol của dung dịch naoh là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Dung dịch naoh có ph = 12 nồng độ mol của dung dịch naoh là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Dung dịch naoh có ph = 12 nồng độ mol của dung dịch naoh là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Dung dịch naoh có ph = 12 nồng độ mol của dung dịch naoh là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dung dịch naoh có ph = 12 nồng độ mol của dung dịch naoh là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dung #dịch #naoh #có #nồng #độ #mol #của #dung #dịch #naoh #là