Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – đề số 1 – đề kiểm tra học kì 2 – hóa học 12 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề số 1 – đề kiểm tra học kì 2 – hóa học 12 được Update vào lúc : 2022-02-02 00:06:23 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 15 :Hòa tan hết 34,8 gam FexOybằng dung dịch HNO3loãng, thu được dung dịch A. Cho dungdịch NaOH dư vào dung dịch A. Kết tủa thu được đem nung ở nhiệt độ cao cho tới khối lượng không đổi. Dùng H2dư để khử hết lượng oxit tạo thành sau khi nung, thu được 25,2 gam chất rắn. FexOylà

Đề bài

Câu 1 :Cho những chất và ion sau: Fe; FeSO4; FeO; Fe3O4; Fe(NO3)3; FeCl2; Fe2+; Fe3+. Số lượngchất và ion hoàn toàn có thể vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa là

A.6. B.5. C.3. D .4.

Câu 2 :Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2vào dung dịch Al2(SO4)3. Hiện tượng xẩy ra là

A.Xuất hiện kết tủa trắng, kết tủa không tan khi Ba(OH)2dư.

B.Xuất hiện kết tủa trắng, tiếp theo đó tan hết khi Ba(OH)2dư.

C.Xuất hiện kết tủa trắng, tiếp theo đó tan một phần khi Ba(OH)2dư.

D.Lúc đầu không xuất hiện kết tủa, tiếp theo đó có kết tủa trắng xuất hiện khi Ba(OH)2dư.

Câu 3 :Có những sắt kẽm kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự

A.Ag, Cu, Fe, Al, Au.

B.Ag, Au, Cu, Fe, Al.

C.Au, Ag, Cu, Al, Fe.

D.Ag, Cu, Au, Al, Fe.

Câu 4 :Cho 25 gam hỗn hợp bột gồm 5 oxit sắt kẽm kim loại ZnO, FeO, Fe3O4, MgO, Fe2O3tác dụngvừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 2M. Kết thúc phản ứng, khối lượng muối có trong dung dịch X là

A.39,2 g. B.36,0 g.

C.38,0 g. D.39,6 g.

Câu 5 :Hiện tượng nào dưới đây được mô tảkhôngđúng?

A.Cho bột Cu vào dung dịch FeCl3màu vàng nâu, màu của dung dịch chuyển dần sang màu xanh.

B.Cho bột sắt vào dung dịch FeCl3thấy màu vàng nâu của dung dịch bị nhạt dần.

C.Thêm NaOH vào dung dịch FeCl3màu vàng nâu thấy xuất hiện kết tủa trắng xanh.

D.Cho CO2đến vào dung dịch Ca(OH)2thấy có kết tủa tiếp theo đó tan khi CO2dư.

Câu 6 :Hòa tan hoàn toàn Fe3O4trong dung dịch H2SO4loãng (dư), thu được dung dịch X.Trong những chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)3, KMnO4, BaCl2, Cl2và Al. Số chất hoàn toàn có thể phản ứng được với dung dịch X là

A.4. B.5. C.6. D.7.

Câu 7 :Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3và Fe3O4phản ứng hết với dung dịch HNO3loãng (dư), thu được một,344 lít khí NO (thành phầm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A.34,36. B.38,72.

C.35,50. D.49,09.

Câu 8 :Hợp chất được sử dụng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương là

A.Thạch cao nung

B.Vôi sống.

C.Vôi tôi.

D.Thạch cao sống.

Câu 9 :Nhận xét nào sau nàysai?

A.Những tính chất vật lí chung của sắt kẽm kim loại hầu hết do những electron tự do trong mạng tinh thể sắt kẽm kim loại gây ra.

B.Nguyên tắc điều chế sắt kẽm kim loại là oxi hóa ion sắt kẽm kim loại thành nguyên tử sắt kẽm kim loại.

C.Tính chất hóa học chung của sắt kẽm kim loại là tính khử.

D.Nguyên tử của hầu hết những nguyên tố sắt kẽm kim loại đều phải có ít electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 10 :Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M vàH2SO40,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2(ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là

A.38,93 g. B.25,95 g.

C.29.55 g. D.77,96 g.

Câu 11 :Nhiệt phân hoàn toàn 40g một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ, sinh ra 8,96 lítCO2(đktc). Thành phần % về khối lượng của CaCO3.MgCO3trong loại quặng nêu trên là

A.84%. B.92%.

C.40%. D.50%.

Câu 12 :Kim loại nhôm tan được trong

A.dung dịch NaOH.

B.dung dịch HNO3đặc, nguội.

C.nước.

D.dung dịch NaCl.

Câu 13 :Hồng ngọc(Ruby), là một loại đá quý thuộc về loại khoáng chất corundum. Chỉ cónhững corundum red color mới được gọi là hồng ngọc, nhiều chủng loại corundum khác được gọi là Sa-phia. Thành phần chính của sa-phia, hồng ngọc là

A.C . B.Fe2O3.

C.Al2O3. D.Cr2O3.

Câu 14 :Tiến hành bốn thí nghiệm sau:

– Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;

– Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;

– Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;

– Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.

Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

A.2. B.3. C.4. D.1.

Câu 15 :Hòa tan hết 34,8 gam FexOybằng dung dịch HNO3loãng, thu được dung dịch A. Cho dungdịch NaOH dư vào dung dịch A. Kết tủa thu được đem nung ở nhiệt độ cao cho tới khối lượng không đổi. Dùng H2dư để khử hết lượng oxit tạo thành sau khi nung, thu được 25,2 gam chất rắn. FexOylà

A.Fe3O4.

B.FeO.

C.FeO hoặc Fe2O3.

D.Fe2O3.

Câu 16 :Cho những chất: Al, AlCl3, Al2O3, Al(OH)3. Số chất có tính lưỡng tính là

A.1. B.2. C.4. D.3.

Câu 17 :Cho những sắt kẽm kim loại: Au, Al, Cu, Ag, Zn. Số sắt kẽm kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4loãng là

A.4. B.3. C.5. D.2.

Câu 18 :Cho từ từ x mol khí CO2vào 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. Kết quả thínghiệm được màn biểu diễn theo biểu đồ sau:

Tổng nồng độ Phần Trăm khối lượng của những chất tan trong dung dịch sau phản ứng là

A.45,11%. B.51,08%

C.42,17%. D.55,45%.

Câu 19 :Điện phân dung dịch CuSO4nồng độ 0,5M với điện cực trơ trong thì thu được một gamCu. Nếu dùng dòng điện một chiều có cường độ 1A, thì thời hạn điện phân tối thiểu có mức giá trịsớm nhất

A.50 phút 15 giây.

B.40 phút 15 giây.

C.40 phút 45 giây.

D.50 phút 45 giây.

Câu 20 :Công thức oxit của sắt kẽm kim loại kiềm có dạng

A.R2O. B.RO2.

C.RO. D.R2O3.

Câu 21 :Cho 200ml dung dịch AlCl31,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M; lượng kếttủa thu được là 15,6g. Giá trị lớn số 1 của V là

A.2,0. B.1,8.

C.2,4. D.1,2.

Câu 22 :Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2và a mol Cu2S vào axit HNO3vừa đủ,thu được dung dịch X (chỉ chứa 2 muối sunfat) và V lít (đktc) khí duy nhất NO. Giá trị của a và V lần lượt là

A.0,075mol và 8,96 lít.

B.0,12 mol và 17,92 lít.

C.0,06 mol và 17,92 lít.

D.0,04 mol và 8,96 lít.

Câu 23 :Hòa tan một lượng gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm vào nước thu được 100 ml dung dịch A và 112 ml H2(đktc). Giá trị pH của dung dịch A là

A.13. B.12.

C.1. D.2.

Câu 24 :Cho mạt sắt dư vào dung dịch X. Khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng chất rắn giảmso với ban đầu. Dung dịch X hoàn toàn có thể là

A.dung dịch CuSO4.

B.dung dịch FeCl3.

C.dung dịch NiSO4.

D.dung dịch AgNO3.

Câu 25 :Chọn phương trình hóa họcsai.

A.NaHCO3+ NaOH Na2CO3+ H2O.

B.Cu + 2HCl CuCl2+ H2.

C.2Al+ 6HCl 2AlCl3+ 3H2.

D.Na2CO3+ CaCl2 CaCO3+ 2NaCl.

Câu 26 :Dãy những ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là

A.Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+.

B.Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.

C.Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+.

D.Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+.

Câu 27 :Nước cứng gây ra nhiều tác hại trong đời sống cũng như trong sản xuất. Một mẩu nướccứng chứa những ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất được sử dụng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

A.Na2CO3. B.HCl.

C.Ca(OH)2. D.NaOH.

Câu 28 :Cho hỗn hợp gồm 8,4 gam sắt và 3,6 gam Mg tác dụng với dung dịch H2SO4loãng dư,thể tích khí (ở đktc) thu được sau phản ứng là

A.8,4 lít. B.10,08 lít.

C.6,72 lít. D.8,96 lít.

Câu 29 :Sắt (Fe) ở ô số 26 của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học. Cấu hình electron của ionFe2+là

A.[Ar] 3d44s2.

B.[Ar]3d64s2.

C.[Ar]3d6.

D.[Ar] 3d54s1.

Câu 30 :Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ:

Nếu cho dung dịch NaOH đến dư thì số ống nghiệm thu sát hoạch được kết tủa khi phản ứng hoàn toàn là

A.2. B.3.

C.4. D.1.

Lời giải rõ ràng

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1

Phương pháp:

Các chất và ion hoàn toàn có thể vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa là những chất và ion có chứa nguyên tố có số oxi hóa trung gian.

Hướng dẫn giải:

Các chất và ion hoàn toàn có thể vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa là những chất và ion có chứa nguyên tố có số oxi hóa trung gian.

Vậy nhữngchất và ion hoàn toàn có thể vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa là: FeSO4; FeO; Fe3O4; Fe(NO3)3; FeCl2; Fe2+(có 6 chất).

(Chú ý: Fe(NO3)3thì Fe3+; N+5nhận e còn O-2nhường e)

Đáp án A

Câu 2

Phương pháp:

Dựa vào phương trình hóa học để nêu hiện tượng kỳ lạ xẩy ra.

Hướng dẫn giải:

Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2vào dung dịch Al2(SO4)3thì xẩy ra những PTHH sau:

3Ba(OH)2+ Al2(SO4)3 3BaSO4 + 2Al(OH)3

Ba(OH)2+ 2Al(OH)3 Ba(AlO2)2+ 4H2O

Hiện tượng xẩy ra là xuất hiện kết tủa trắng gồm Al(OH)3và BaSO4, tiếp theo đó tan một phần Al(OH)3khi Ba(OH)2dư.

Đáp án C

Câu 3

Phương pháp:

Dựa vào tính chất vật lí của sắt kẽm kim loại.

Hướng dẫn giải:

Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự Ag, Cu, Au, Al, Fe.

Đáp án D

Câu 4

Phương pháp:

Sơ đồ: Oxit + HCl Muối + H2O

Bảo toàn nguyên tố H tính được số mol H2O.

Dùng BTKL để tìm khối lượng muối.

Hướng dẫn giải:

Ta có: nHCl= CM. Vdd= 0,2 . 2 = 0,4 (mol)

Sơ đồ: Oxit + HCl Muối + H2O

Bảo toàn nguyên tố H nH2O= ½ . nHCl= ½ . 0,4 = 0,2 (mol)

Bảo toàn khối lượng

mmuối= moxit sắt kẽm kim loại+ mHCl- mH2O

= 25 + 0,4.36,5 – 0,2.18 = 36,0 gam

Đáp án B

Câu 5

Phương pháp:

Dựa vào tính chất hóa học để nêu hiện tượng kỳ lạ xẩy ra.

Hướng dẫn giải:

Khi thêm NaOH vào dung dịch FeCl3màu vàng nâu thì ta thấy xuất hiện kết tủa nâu đỏ, không phải trắng xanh.

PTHH: 3NaOH + FeCl3 Fe(OH)3 (nâu đỏ) + 3NaCl

Đáp án C

Câu 6

Phương pháp:

– Xác định thành phần của dung dịch X

– Suy ra những chất phản ứng được với dung dịch X

Hướng dẫn giải:

Fe3O4+ 4H2SO4 FeSO4+ Fe2(SO4)3+ 4H­2O

Thành phần dung dịch X chứa Fe2+, Fe3+, SO42-, H+.

Có 7 chất là NaOH, Cu, Fe(NO3)3, KMnO4, BaCl2, Cl2và Al tác dụng được với dung dịch X.

Các phương trình hóa học lần lượt xẩy ra là:

OH-+ H+ H2O

Cu + 2Fe3+ 2Fe2++ Cu2+

3Fe2++ 4H++ NO3- 3Fe3++ NO + 2H2O

5Fe2++ 8 H++ MnO4- 5Fe3++ Mn2++ 4 H2O

Ba2++ SO42- BaSO4

2Fe2++ Cl2 2Fe3++ 2Cl-

Al + 3H+ Al3++ 3/2 H2

Đáp án D

Câu 7

Phương pháp:

Quy đổi hỗn hợp về Fe: x mol và O: y mol.

Fe0 Fe+3+ 3e

O0+ 2e O-2

N+5+ 3e N+2

Dùng bảo toàn electron và bảo toàn khối lượng để tìm giá trị x và y.

Bảo toàn nguyên tố Fe để tìm số mol muối, từ đó tìm kiếm được m.

Hướng dẫn giải:

Quy đổi hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3và Fe3O4về Fe: x mol và O: y mol.

⟹ 56x + 16y = 11,36 (1)

Ta có: nNO= 1,344 : 22,4 = 0,06 (mol)

Fe0 Fe+3+ 3e O0 + 2e O-2

x 3x y 2y

N+5 + 3e N+2

0,18 0,06

Bảo toàn electron: 3x = 2y + 0,18 (2)

Giải (1) và (2) ta được: x = 0,16 và y = 0,15

Bảo toàn nguyên tố Fe ta có: nFe(NO3)3= nFe= 0,16 mol.

Vậy m = mFe(NO3)3= 0,16.242 = 38,72 (g).

Đáp án B

Câu 8

Phương pháp:

Dựa vào ứng dụng của hợp chất của canxi.

Hướng dẫn giải:

Thạch cao nung CaSO4.H2O được sử dụng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương.

Đáp án A

Câu 9

Phương pháp:

Dựa vào điểm lưu ý nguyên tử sắt kẽm kim loại.

Hướng dẫn giải:

B sai vì nguyên tắc điều chế sắt kẽm kim loại làkhửion sắt kẽm kim loại thành nguyên tử sắt kẽm kim loại: Mn++ ne M.

Đáp án B

Câu 10

Phương pháp:

So sánh số mol H2và số mol H+để xác lập thành phần dung dịch X.

Hướng dẫn giải:

Ta có: nHCl= 0,5.1 = 0,5 mol; nH2SO4= 0,5.0,28 = 0,14 mol

Suy ra nH+= nHCl+ 2.nH2SO4= 0,78 (mol)

Ta có: nH2= 8,736 : 22,4 = 0,39 (mol)

Nhận thấy nH2= ½ . nH+nên H+phản ứng vừa đủ.

Vậy cô cạn dung dịch X thu được muối sunfat và muối clorua.

Khối lượng muối khan bằng:

mmuối= mMg2++ mAl3++ mCl- + mSO4

= 7,74 + 0,5.35,5 + 0,14.96 = 38,93

Đáp án A

Câu 11

Phương pháp:

CaCO3.MgCO3CaO + MgO + 2CO2

Từ số mol CO2tính được số mol CaCO3.MgCO3và khối lượng của CaCO3.MgCO3.

Khi đó tính được thành phần % về khối lượng của CaCO3.MgCO3trong loại quặng nêu trên.

Hướng dẫn giải:

CaCO3.MgCO3CaO + MgO + 2CO2

Ta có: nCaCO3.MgCO3= ½ . nCO2= ½ . 0,4 = 0,2 mol

Khối lượng CaCO3.MgCO3trong loại quặng trên là 0,2.184 = 36,8 (g)

Thành phần % về khối lượng của CaCO3.MgCO3trong loại quặng nêu trên là:

(frac36,840 times 100% ) = 92%

Đáp án B

Câu 12

Phương pháp:

Dựa vào tính chất hóa học của nhôm để chọn đáp án.

Hướng dẫn giải:

Kim loại nhôm tan được trong dung dịch NaOH vì:

2 Al + 2 NaOH + 2 H2O 2 NaAlO2+ 3 H2

Đáp án A

Câu 13

Phương pháp:

Lý thuyết về những hợp chất của nhôm.

Hướng dẫn giải:

– Hồng ngọc là tinh thể Al2O3có một số trong những ion Al3+được thay thế bằng ion Cr3+.

– Sa-phia là tinh thể Al2O3có lẫn tạp chất Fe2+, Fe3+, Ti4+.

Vậy thành phần chính của hồng ngọc và sa-phia là Al2O3.

Đáp án C

Câu 14

Phương pháp:

Dựa vào Đk để xẩy ra ăn mòn điện hóa:

– Bản chất hai điện cực phải rất khác nhau về bản chất (KL-KL, KL-PK,)

– Hai điện cực phải cùng tiếp xúc với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chất điện li

– Hai điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau (qua dây dẫn)

Hướng dẫn giải:

Thí nghiệm 1: Fe + 2FeCl3 3FeCl2

Ở đây chỉ có một điện cực là Fe nên không xẩy ra ăn mòn điện hóa.

Thí nghiệm 2: Fe + CuSO4 FeSO4+ Cu

Có 2 điện cực Fe và Cu tiếp xúc trực tiếp với nhau, nhúng trong cùng dung dịch chất điện li (muối sunfat).

Xảy ra ăn mòn điện hóa.

Thí nghiệm 3: Cu + 2FeCl3 CuCl2+ 2FeCl2

Ở đây chỉ có một điện cực là Cu nên không xẩy ra ăn mòn điện hóa.

Thí nghiệm 4: Có 2 điện cực Cu và Fe tiếp xúc trực tiếp với nhau, nhúng vào cốc đựng dung dịch HCl.

Xảy ra ăn mòn điện hóa.

Vậy có 2 thí nghiệm xuất hiện ăn mòn điện hóa.

Đáp án A

Câu 15

Phương pháp:

Sơ đồ phản ứng:

⟹ Chất rắn sau khi khử bằng H2là Fe

– Tính được số mol Fe số mol Fe trong oxit

– Tính khối lượng O trong oxit: mO (oxit)= moxit- mFe số mol O trong oxit

– Tính tỉ lệ x : y = nFe: nO công thức oxit sắt

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ phản ứng:

⟹ Chất rắn sau khi khử bằng H2là Fe

⟹ mFe= 25,2 gam ⟹ nFe(oxit)= 25,2/56 = 0,45 mol

⟹ mO (oxit)= moxit- mFe= 34,8 – 25,2 = 9,6 (g) ⟹ nO(oxit)= 9,6/16 = 0,6 mol

Ta có: x : y = nFe: nO= 0,45 : 0,6 = 3 : 4

Vậy công thức oxit là Fe3O4.

Đáp án A

Câu 16

Phương pháp:

Lý thuyết về nhôm và hợp chất của nhôm.

Hướng dẫn giải:

Các chất có tính lưỡng tính là Al2O3, Al(OH)3(có 2 chất).

Đáp án B

Câu 17

Phương pháp:

Các sắt kẽm kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4là những sắt kẽm kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại.

Hướng dẫn giải:

Các sắt kẽm kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4là những sắt kẽm kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại.

Vậy những sắt kẽm kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4loãng là Al và Zn (có 2 sắt kẽm kim loại).

Đáp án D

Câu 18

Phương pháp:

Tại điểm A: nkết tủa= nBa2+= nCO2

Tại điểm B: kết tủa khởi đầu tan 1 phần: nCO3(2-)= nOH– nCO2

Tại điểm C: Kết tủa tan 1 phần: nCO3(2-)= nOH– nCO2. Khi đó tính được số mol CO2.

Dung dịch sau phản ứng có: Ba2+, K+, HCO3-

Ta có: mdd= mcác chất tham gia pứ- mkết tủa⟹ C%chất tan

Hướng dẫn giải:

Tại điểm A: nkết tủa= nBa2+= nCO2= 0,8 mol nBa(OH)2= 0,8 mol

Tại điểm B: kết tủa khởi đầu tan:

nCO3(2-)= nOH– nCO2

⟹ 0,8 = nOH– 1,8 nOH-= 2,6 mol nKOH= 2,6 – 0,8.2 = 1 mol

Tại điểm C: Kết tủa tan 1 phần:

nCO3(2-)= nOH– nCO2

⟹ 0,2 = 2,6 – nCO2 nCO2= 2,4 mol

Dung dịch sau phản ứng có: 0,6 mol Ba2+; 1 mol K+; 2,2 mol HCO3-(vận dụng định luật bảo toàn điện tích)

⟹ mchất tan= 0,6.137 + 1.39 + 2,2.61 = 255,4 gam

Tương tự tìm mdd= mcác chất tham gia pứ- mkết tủa

= 2,4.44 + 500 – 0,2.197 = 566,2 (gam)

⟹ C%chất tan= (frac255,4566,2.100%)= 45,11%

Đáp án A

Câu 19

Phương pháp:

Dựa vào công thức Faraday để tính khối lượng chất thoát ra ở điện cực

Từ công thức trên tìm kiếm giá tốt trị t.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức Faraday để tính khối lượng chất thoát ra ở điện cực.

Khối lượng Cu thoát ra ở điện cực bằng:

= 50 phút 15 giây

Đáp án A

Câu 20

Phương pháp:

Kim loại kiềm là sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IA, từ đó viết được công thức oxit.

Hướng dẫn giải:

Kim loại kiềm là sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IA nên công thức oxit là R2O.

Đáp án A

Câu 21

Phương pháp:

So sánh số mol Al(OH)3và số mol AlCl3. Nếu nAl(OH)3< nAl3+thì có 2 trường hợp:

TH1: Al3+dư nAl(OH)3= nOH-= 3.nAl(OH)3

TH2: Kết tủa tan 1 phần n= 4.nAl3+- nOH- nOH-= 4.nAl3+- n

Giá trị lớn số 1 của V khi Al(OH)3đã bị tan 1 phần.

Hướng dẫn giải:

Ta có: nAlCl3= 0,2.1,5 = 0,3 mol; nAl(OH)3= 15,6 : 78 = 0,2 mol

Ta thấy nAl(OH)3< nAl3+, mà đề hỏi giá trị lớn số 1 của V nên chứng tỏ Al(OH)3đã bị tan 1 phần.

Khi đó nOH-= 4.nAl3+- n= 4. 0,3 – 0,2 = 1(mol)

Suy ra V = n : C­M= 1 : 0,5 = 2,0 (lít)

Đáp án A

Câu 22

Phương pháp:

Ta có sơ đồ phản ứng: FeS2, Cu2S + HNO3 Fe2(SO4)3+ CuSO4+ NO + H2O

Dùng bảo toàn nguyên tố Fe, Cu và S để tìm giá trị a.

Dùng bảo toàn e để tìm số mol NO và giá trị V.

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ phản ứng: FeS2, Cu2S + HNO3 Fe2(SO4)3+ CuSO4+ NO + H2O

Bảo toàn nguyên tố Fe ta có: nFe2(SO4)3= 1/2.nFeS2= 0,12/2 = 0,06 mol

Bảo toàn nguyên tố Cu ta có: nCuSO4= 2.nCu2S= 2a mol

Bảo toàn nguyên tố S có nS(FeS2, Cu2S)= nS (trong 2 muối sunfat)

2.0,12 + a = 3.0,06 + 2a a = 0,06 mol

Quy đổi hỗn hợp ban đầu gồm 0,12 mol Fe; 0,12 mol Cu và 0,3 mol S

Bảo toàn electron ta có: 3.nFe+ 2.nCu+ 6.nS= 3.nNO⟹ 3. 0,12 + 2. 0,12 + 6.0,3 = 3.nNO

Suy ra nNO= 0,8 mol và V = 0,8.22,4 = 17,92 lít.

Đáp án C

Câu 23

Phương pháp:

Gọi công thức chung của hai sắt kẽm kim loại kiềm là R

R + H2O ROH + ½ H2

Từ số mol H2ta tính được số mol ROH, từ đó tính được nồng độ OH-.

Tính pH = -log[H+]

Hướng dẫn giải:

Gọi công thức chung của hai sắt kẽm kim loại kiềm là R

R + H2O ROH + ½ H2

Ta có: nROH= 2.nH2= 2.5.10-3= 0,01 mol

⟹ [OH-] = nOH-/Vdd= 0,01 : 0,1 = 0,1 (M)

⟹ [H+] = 10-13Mvà pH = -log[H+] = 13

Đáp án A

Câu 24

Phương pháp:

Dựa vào phương trình hóa học để xác lập dung dịch X thỏa mãn nhu cầu khối lượng chất rắn giảmso với ban đầu.

Hướng dẫn giải:

Cho mạt sắt vào dung dịch CuSO4thì xẩy ra phương trình:

Fe + CuSO4 FeSO4+ Cu

Ta thấy: mFe tan ra< mCu bám vào⟹ Khối lượng chất rắn tăng

Cho mạt sắt vào dung dịch FeCl3thì xẩy ra phương trình:

Fe + 2FeCl3 3FeCl2

Ta thấy chỉ có Fe tan ra ⟹ Khối lượng chất rắn giảm

Cho mạt sắt vào dung dịch NiSO4thì xẩy ra phương trình:

Fe + NiSO4 FeSO4+ Ni

Ta thấy: mFe tan ra< mNi bám vào⟹ Khối lượng chất rắn tăng

Cho mạt sắt vào dung dịch AgNO3thì xẩy ra phương trình:

Fe + 2AgNO3 Fe(NO3)2+ 2Ag

Ta thấy: mFe tan ra< mAg bám vào⟹ Khối lượng chất rắn tăng

Theo đề, sau khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng chất rắn giảmso với ban đầu

Dung dịch X hoàn toàn có thể là dung dịch FeCl3.

Đáp án B

Câu 25

Phương pháp:

Dựa vào tính chất hóa học của những chất để chọn phương trình hóa học sai.

Hướng dẫn giải:

Phương trình Cu + 2HCl CuCl2+ H2sai vì Cu là sắt kẽm kim loại đứng sau H trong dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại nên không phản ứng được với HCl.

Đáp án B

Câu 26

Phương pháp:

Dựa vào dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại:


Hướng dẫn giải:

Dãy những ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.

Đáp án B

Câu 27

Phương pháp:

Dựa vào nguyên tắc làm mềm nước cứng: vô hiệu những ion Ca2+và Mg2+trong dung dịch.

Hướng dẫn giải:

Chất được sử dụng để làm mềm mẩu nước cứng trên là Na2CO3vì:

Mg2++ CO32- MgCO3

Ca2++ CO32- CaCO3

Lúc đó những ion Ca2+và Mg2+trong dung dịch bị vô hiệu nên nước cứng được làm mềm.

Đáp án A

Câu 28

Phương pháp:

Fe + H2SO4 FeSO4+ H2

Mg + H2SO4 MgSO4+ H2

Từ số mol Fe, Mg tính số mol H2, từ đó tính thể tích khí H2thu được.

Hướng dẫn giải:

Fe + H2SO4 FeSO4+ H2

Mg + H2SO4 MgSO4+ H2

Ta có: nH2= nFe+ nMg= 0,15 + 0,15 = 0,3 (mol)

Vậy VH2= 0,3.22,4 = 6,72 lít

Đáp án C

Câu 29

Phương pháp:

– Viết thông số kỹ thuật e của sắt.

– Suy ra thông số kỹ thuật e của Fe2+(bỏ 2e từ ngoài vào trong)

Hướng dẫn giải:

Cấu hình electron nguyên tử của26Fe là [Ar]3d64s2.

Ta có: Fe Fe2++ 2e

⟹ Cấu hình electron nguyên tử của ion Fe2+là [Ar]3d6.

Đáp án C

Câu 30

Phương pháp:

Dựa vào tính chất hóa học của những muối để tìm ống nghiệm thu sát hoạch được kết tủa khi phản ứng hoàn toàn.

Hướng dẫn giải:

Nếu cho dung dịch NaOH đến dư vào những dung dịch trên thì:

Ống 1:

AlCl3+ 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3+ NaOH NaAlO2+ 2H2O

Ống 2:

MgSO4+ 2NaOH Mg(OH)2 + Na2SO4

Ống 3:

FeCl3+ 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl

Ống 4:

ZnCl2+ 2NaOH Zn(OH)2 + 2NaCl

Zn(OH)2+ 2NaOH Na2ZnO2+ 2H2O

Vậy cho dung dịch NaOH đến dư thì số ống nghiệm thu sát hoạch được kết tủa khi phản ứng hoàn toàn là ống (2) và ống (3) (có 2 ống nghiệm).

Đáp án A

Nguồn: Sưu tầm

://.youtube/watch?v=QAG_77BDFOw

Reply
2
0
Chia sẻ

4098

Review Đề bài – đề số 1 – đề kiểm tra học kì 2 – hóa học 12 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – đề số 1 – đề kiểm tra học kì 2 – hóa học 12 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – đề số 1 – đề kiểm tra học kì 2 – hóa học 12 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – đề số 1 – đề kiểm tra học kì 2 – hóa học 12 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – đề số 1 – đề kiểm tra học kì 2 – hóa học 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề số 1 – đề kiểm tra học kì 2 – hóa học 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #số #đề #kiểm #tra #học #kì #hóa #học