Kinh Nghiệm về Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai gắn sát với quy trình chuyển từ Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai gắn sát với quy trình chuyển từ được Update vào lúc : 2022-11-12 12:52:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

TRƯỜNG THPT XUÂN HUY

Bài 6: CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

I. Mục tiêu bài học kinh nghiệm tay nghề:

1. Về kiến thức và kỹ năng:

– Nêu được khái niệm công nghiệp hóa tân tiến hóa và sự thiết yếu phải công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn.

-Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, tân tiến hóa ở việt nam.

2. Về kỹ năng:

– Có nhận thức rõ trách nhiệm của tớ mình riêng với việc nghiệp công nghiệp hoa, tân tiến hóa giang sơn.

3. Về thái độ:

– Có ý thức trong việc quyết tâm học tập, rèn luyện để trở thành người lao động phục vụ yêu cầu của yếu tố nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn.

– Tin tưởng đường lối, chủ trương công nghiệp hóa tân tiến hóa của Đảng và Nhà nước.

II. Kiến thức trọng tâm.

1. Khái niệm công nghiệp hóa, tân tiến hóa :

– CNH là quy trình quy đổi cơ bản, toàn vẹn và tổng thể những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cánh phổ cập sức lao động nhờ vào sự tăng trưởng của công nghiệp cơ khí.

– HĐH là quy trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học sông nghệ tiên tiến và phát triển, tân tiến vào quy trình sản xuất, marketing thương mại, dịch vụ và quản trị và vận hành kinh tế tài chính xã hội.

– CNH, HĐH là quy trình quy đổi cơ bản, toàn vẹn và tổng thể những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kinh tế tài chính và quản trị và vận hành kinh tế tài chính xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ cập sức lao động cùng vơí công nghệ tiên tiến và phát triển, phương tiện đi lại, phương pháp tiên tiến và phát triển, tân tiến nhằm mục đích tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

2. Tính tất yếu khách quan và tác dụng của CNH, HĐH giang sơn

– Tính tất yếu khách quan của CNH, HĐH giang sơn

+ Phải xây dựng cơ sở vật chất của CNXH

+ Do yêu cầu phải tinh giảm khoảng chừng cách tụt hậu về kinh tế tài chính, kỹ thuật công nghệ tiên tiến và phát triển giữa việt nam với những nước trong khu vực và trên toàn thế giới.

+ Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho việc tồn tại và tăng trưởng của CNXH.

– Tác dụng to lớn và toàn vẹn và tổng thể của CNH, HĐH

+ Tạo Đk để tăng trưởng lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và tăng trưởng kinh tế tài chính, xử lý và xử lý việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân.

+ Tạo ra lực lượng sản xuất mới làm tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất XHCN, tăng cường vai trò của nhà nước XHCN, tăng cường mới quan hệ liên minh giữa công nhân – nông dân – trí thức.

+ Tạo tiền đề hình thành và tăng trưởng nền văn hoá mới XHCN – Nền văn hoá tiên tiến và phát triển đậm đà bản sắc dân tộc bản địa.

3. Nội dung cơ bản của CNH, HĐH ở việt nam:

* Phát triển mạnh mẽ và tự tin lực lượng sản xuất

– Thực hiện cơ khí hoá nền sản xuất xã hội, bằng phương pháp chuyển nền kinh tế thị trường tài chính từ chỗ tựa trên kỹ thuật thủ công sang nhờ vào kỹ thuật cơ khí, chuyển nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp.

– Áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến vào những ngành của nền kinh tế thị trường tài chính quốc dân, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển thường gắn với “tân tiến hóa” gắn với cuộc cách mạng khoa học tân tiến, gắn với bước chuyển từ văn minh công nghiệp sang văn minh hậu công nghiệp.

– Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quy trình CNH, HĐh giang sơn, thực thi bằng phương pháp gắn CNH,HĐH với tăng trưởng kinh tế tài chính tri thức

* Xây dựng một cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính hợp lý, tân tiến và hiệu suất cao.

Xu vị trí hướng của yếu tố chuyển dời này là đi từ cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính nông nghiệp lên cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính nông, công nghiệp và tăng trưởng lên thành cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính công, nông nghiệp và dịch vụ tân tiến

Đi đôi với chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính phải chuyển dời lao động theo phía CNH,HĐH gắn với tăng trưởng kinh tế tài chính tri thức.

III. Biên soạn vướng mắc trắc nghiệm

1. NHẬN BIẾT (11 câu)

Câu 1. Cuộc Cách mạng khoa học kỉ thuật lần thứ nhất trình làng vào thời hạn nào?

A. Thế kỷ VII B. Thế kỷ XVIII

C. Thế kỷ XIX D. Thế kỷ XX

Câu 2. Cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai trình làng vào thời hạn nào?

A. Thế kỷ VII B. Thế kỷ XVIII

C. Thế kỷ XIX D. Thế kỷ XX

Câu 3. Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất gắn với quy trình chuyển từ

A. lao động thủ công lên lao động nhờ vào công cụ cơ khí.

B. lao động thủ công lên lao động nhờ vào công cụ tự động hóa hóa.

C. lao động cơ khí lên lao động nhờ vào công cụ tự động hóa hóa.

D. lao động thủ công lên lao động nhờ vào công cụ tiên tiến và phát triển.

Câu 4. Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ hai gắn với quy trình chuyển từ

A. lao động thủ công lên lao động nhờ vào công cụ cơ khí.

B. lao động thủ công lên lao động nhờ vào công cụ tiên tiến và phát triển.

C. lao động thủ công lên lao động nhờ vào công cụ tự động hóa hóa.

D. lao động cơ khí lên lao động nhờ vào công cụ tự động hóa hóa.

Câu 5. Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển tân tiến vào quy trình sản xuất, marketing thương mại, dịch vụ, quản lí kinh tế tài chính xã hội là quy trình nào sau này?

A. Hiện đại hoá. B. Công nghiệp hoá.

C. Tự động hoá. D Công nghiệp hoá, tân tiến hoá.

Câu 6. Quá trình quy đổi cơ bản những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động nhờ vào sự tăng trưởng của công nghiệp cơ khí là khái niệm nào sau này?

A. Hiện đại hoá B. Công nghiệp hoá

C. Tự động hoá D. Công nghiệp hoá, tân tiến hoá

Câu 7. Nội dung nào dưới đây nói lên tính tất yếu khách quan của CNH, HĐH ở việt nam lúc bấy giờ ?

A. Do yêu cầu phải tăng trưởng công nghiệp.

B. Do việt nam là nước nông nghiệp lỗi thời.

C. Do việt nam có nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng thấp.

D. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của
chủ nghĩa xã hội.

Câu 8. Công nghiệp hóa, tân tiến hóa có tác dụng

A. Đưa việt nam thoát khỏi tình trạng kém tăng trưởng.

B. Tạo Đk để tăng trưởng lực lượng sản xuất và tăng năng xuất lao động xã hội.

C. Tạo Đk để việt nam hội nhập kinh tế tài chính quốc tế.

D. Nâng cao uy tín của việt nam trên trường quốc tế.

Câu 9. Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn là

A. tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin ngành công nghiệp cơ khí.

B. tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin khoa học kĩ thuật.

C. tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.

D. tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin lực lượng sản suất.

Câu 10. Nội dung nào sau này có tính chất cốt lõi trong cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính ?

A. Cơ cấu lãnh thổ kinh tế tài chính. B. Cơ cấu thành phần kinh tế tài chính.

C. Cơ cấu vùng kinh tế tài chính. D. Cơ cấu ngành kinh tế tài chính.

Câu 11. Đi đôi với chuyển dich cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính phải chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai lao động theo phía CNH, HĐH gắn với tăng trưởng yếu tố nào sau này?

A. Kinh tế nông nghiệp B. Kinh tế tân tiến

C. Kinh tế tri thức D. Kinh tế thị trường

2. THÔNG HIỂU (12 câu)

Câu 1.Thành tựu nổi trội của cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật làn thứ nhất là

A. điện B. máy tính

C. máy hơi nước D. xe lửa.

Câu 2. Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật làn thứ nhất ứng dụng vào nghành nào?

A. Nông nghiệp. B. Sản xuất.

C. Dịch Vụ TM. D. Kinh doanh.

Câu 3. Sự xuất hiện của công nghiệp hóa gắn sát với việc Ra đời của lao động có tính chất

A. thủ công. B. cơ khí. C. tự động hóa hóa. D. tiên tiến và phát triển.

Câu 4. Sự xuất hiện của tân tiến hóa gắn sát với việc Ra đời của lao động có tính chất

A. thủ công. B. cơ khí. C. tự động hóa hóa. D. tiên tiến và phát triển.

Câu 5. Ở việt nam phấn đấu đến năm nào thì cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa theo phía tân tiến?

A. 2015. B. 2022. C. 2025. D. 2030.

Câu 6. Nhiệm vụ kinh tế tài chính cơ bản và trọng tâm nhất của việt nam lúc bấy giờ là

A. công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

B. quy đổi cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính.

C. xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật.

D. phát huy nguồn nhân lực.

Câu 7. Đâu không phải tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, tân tiến hóa?

A. Do phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

B. Do phải tinh giảm khoảng chừng cách tụt hậu.

C. Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

D. Do việt nam nghèo và lỗi thời.

Câu 8. Yêu cầu phải tinh giảm khoảng chừng cách tụt hậu về kinh tế tài chính, kỹ thuật công nghệ tiên tiến và phát triển giữa việt nam với những nước là một trong những

A. nội dung của công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

B. tác dụng của công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

C. tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

D. trách nhiệm của công dân riêng với việc nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

Câu 9. Tạo Đk để tăng trưởng lực lượng sản xuất mới là nội dung của

A. công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

B. tác dụng của công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

C. tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

D. ý nghĩa của công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

Câu 10. Việc tiến hành CNH, HĐH ở việt nam có tác dụng

A. đưa việt nam thoát khỏi tình trạng kém tăng trưởng .

B. tạo Đk để tăng trưởng LLSXvà tăng năng suất LĐ xã hội.

C. tạo Đk để việt nam hội nhập k.tế quốc tế.

D. nâng cao uy tín của việt nam trên trường quốc tế.

Câu 11 Đi đôi với chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính là chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai

A. lao động. B. ngành nghề.

C. vùng, lãnh thổ. D. dân số.

3. VẬN DỤNG

Câu 1. Hoạt động nào sau này thuộc về trách nhiệm của công dân riêng với việc nghiệp CNH, HĐH?

A. Lựa chọn món đồ hoàn toàn có thể đối đầu đối đầu cao.

B. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

C. Tham gia tăng trưởng lực lượng sản xuất mới.

D Tham gia xây dựng quan hệ sản xuất mới.

Câu 2. Gia đình ông X lập trang trại nhưng ông nói không cần góp vốn đầu tư ứng dụng KHCN vì lo tốn tiền mà chỉ việc tạo những thành phầm đơn thuần và giản dị rồi bán ra thị trường là được. Nếu em là người nhà ông X em sẽ khuyên ông ra làm sao ?

A. Cần trang bị KHCN để tạo ra nhiều thành phầm chất lượng.

B. Nhất trí với quan điểm của ông, không cần góp vốn đầu tư do tốn kém.

C. Khuyên ông vay vốn ngân hàng ngân hàng nhà nước để góp vốn đầu tư.

D. Không có ý kiến tham gia.

Câu 3. A nói với C học xong cấp 3 sẽ đi làm việc công nhân nên tránh việc phải góp vốn đầu tư học tập chăm chỉ làm gì cho mệt. Theo quan điểm của A trái với nội dung nào dưới đây?

A. Nội quy của nhà trường

B. Trách nhiệm của công dân riêng với CNH, HĐH.

C. Nội dung CNH, HĐH

D. Đó là quan điểm thành viên không còn gì sai trái.

Câu 4. Em đồng ý với ý kiến nào sau này?

A. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, việt nam cần tự nghiên cứu và phân tích, xây dựng.

B. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, việt nam cần nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến từ những nước tiên tiến và phát triển.

C. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, việt nam cần phối hợp tự nghiên cứu và phân tích, xây dựng vừa nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến từ những nước tiên tiến và phát triển.

D. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, việt nam cần góp vốn đầu tư cho xây dựng.

Câu 5. Sau khi tham gia học xong bài 6 CNH, HĐH giang sơn, bạn A nói với bạn B: CNH, HĐH là của người lớn, là học viên như chúng mình thì làm được gì. Nếu là B em sẽ làm gì?

A. tán thành với ý kiến của A.

B. không tán thành cũng không phản đối.

C. phản đối và bỏ đi nới khác.

D. phản đối ý kiến và lý giải cho A hiểu trách nhiệm của học viên.

Câu 6. Do mái ấm gia đình có tình hình trở ngại vất vả, A dự tính sau khi tốt nghiệp lớp 12 sẽ xin làm công nhân của một Doanh nghiệp gần nhà và khi có Đk sẽ đi học tiếp. Biết dự tính của A, B khuyên A nên đi học Đại học, có như vậy mới phục vụ được yêu cầu của việc làm. Nếu là A em sẽ chọn phương án nào sau này?

A. Quyết
tâm thực thi dự tính của tớ.

B. Đi học Đại học theo lời khuyên của B.

C. Hỏi ý kiến của bạn khác.

D. Đi xem bói và lựa chọn theo ý kiến đó.

Câu 7: Trong nông nghiệp, chuyển từ hình tức lao động con trâu đi trước, cái cày theo sau sang lao động bằng máy móc là thể hiện quy trình nào ở việt nam lúc bấy giờ?

A. Hiện đại hóa B. Nông thôn hóa

C. Công nghiệp hóa D. Tự động hóa

Câu 8:Công nghệ vi sinh, kĩ thuật gen và nuôi cấu tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong những nghành là biểu lộ của quy trình nào ở việt nam lúc bấy giờ?

A. Công nghiệp hóa B. Hiện đại hóa

C. Tự động hóa D. Trí thức hóa

Câu 9: Ngànhkinh tế nào sẽ là ngành “công nghiệp không còn khói” ?

A. Du lịch B. Thương nghiệp

C.Dịch Vụ TM D. Công nghiệp

Số điện thoại trao đổi, góp ý: 0913885626 ( Thùy ) hoặc 0986833577 ( Nhung )

4504

Clip Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai gắn sát với quy trình chuyển từ ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai gắn sát với quy trình chuyển từ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai gắn sát với quy trình chuyển từ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai gắn sát với quy trình chuyển từ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai gắn sát với quy trình chuyển từ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai gắn sát với quy trình chuyển từ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cuộc #cách #mạng #kĩ #thuật #lần #thứ #hai #gắn #liền #với #quá #trình #chuyển #từ