Mẹo về Compound word là gì – Ý Nghĩa Là Gì ? 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Compound word là gì – Ý Nghĩa Là Gì ? được Update vào lúc : 2022-11-11 14:25:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài này trình làng cách phát âm từ ghép, toàn bộ những thể loại (danh từ ghép, cụm động từ phrasal verb, tính từ ghép, số từ ghép), và những trường hợp đặc biệt quan trọng cần lưu ý. Nên đọc.

Từ ghép là gì?

Từ ghép thường gồm 2 thành phần (2 từ) hoàn toàn có thể viết rời, viết có dấu gạch nối, hoặc viết liền.

Lưu ý về việc dùng dấu gạch nối (hyphen): Hầu như không còn quy tắc phổ quát nào. Vì vậy, tốt nhất là tra cứu từ điển.

Một số tổ chức triển khai (tòa báo, nhà xuất bản, trường ĐH) có quy định riêng về style cho tổ chức triển khai của tớ, trong số đó có quy định về kiểu cách sử dụng dấu gạch nối, tuy nhiên, điều này không nghĩa là buộc toàn bộ mọi người phải tuân theo.

Điều quan trọng là: đã theo trường phái nào thì nên theo trường phái đó, tối thiểu là cho tới hết một nội dung bài viết của tớ.

Ví dụ về cụm từ ghép (compound words):

toothpaste; flashlight; night club

go out; light-green; twenty-five

LƯU Ý:

Quy tắc chung về phát âm cụm từ ghép là: cả hai thành phần đều phải có trọng âm. Trọng âm chính rơi vào thành phần nào là tùy thuộc cụm từ đó đóng vai trò gì (danh từ, tính từ, số từ). Mặc dù nói là quy tắc, nhưng mọi trường hợp đều phải có ngoại lệ. Vì vậy, việc sử dụng từ điển là thiết yếu.

Dưới đây sẽ trình làng rõ ràng về quy tắc phát âm của từng loại cụm từ ghép:

1. Quy tắc phát âm Danh từ ghép Compound nouns

Ôn lại kiến thức và kỹ năng cũ:

Hầu hết danh từ ghép trong tiếng Anh gồm hai thành phần (từ đơn), rơi vào một trong những trong những trường hợp sau:

Danh từ + Danh từTính từ + Danh từĐộng từ (hoặc V.ing) + Danh từDanh từ + Động từ (hoặc V.ing)Động từ + Giới từDanh từ + Cụm giới từGiới từ + Danh từDanh từ + Tính từ

Về mặt chính tả, có ba trường hợp:

Viết liềnLiên kết bằng dấu gạch nốiViết rời

Danh từ ghép là một cty ngôn từ toàn vẹn, được thể hiện thông qua mối link rất vững chãi Một trong những thành phần (những từ đơn) cấu trúc nên danh từ ghép. Đây cũng là điểm lưu ý để phân biệt giữa danh từ ghép và một cụm danh từ thông thường.

Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bài: Danh từ ghép Compound nouns.

Khi phát âm danh từ ghép, cả hai thành phần đều phải có trọng âm, tuy nhiên trọng âm chính rơi vào thành phần thứ nhất, trong cả những lúc những thành phần này viết rời nhau.

Trong những ví dụ dưới đây, bộ phận viết IN HOA là bộ phận có trọng âm.

Ví dụ:

   Danh từ ghép viết liền nhau:

FOOTball; ARMchair; MAILbox

PHOtograph; TELegram; TELescope

BOOKcase; PUSHcart; SUNglasses

BREAKthrough; HIGHway; DATAbase

AIRport; toothpaste; flashlight

TWENTY-five; LIGHT-green; POSTman

MILKman; MATCHbox; SHEEPdog; CRYbaby

   Danh từ ghép viết rời nhau:

FOOTball player; CAR dealer

FIRE fighter; SMOKE detector

MATH student; GRAMMar book

CONference hall; MEDical school

MINeral water; FRUIT juice

PORK chop; CARVing knife

FRYing pan; dePARTment store

LIVing room; LIGHT bulb

TRAIN station; BUS stop

PARKing lot; DRIVing test

eCONomy class; dePARture time

CREDit card; SAVings account

CELL phone; PHONE call

POST office; TELephone book

BLOOD type; HEALTH check

DRINKing problem; HEART disease

DEATH sentence; LIFE insurance

HORror movie; GHOST story

AIR pressure; WEATHer report

WRITing desk; SWIMming pool

HIGH school; HOT dog

BIcyle factory; HORSE race; CIty hall

COFFee beans, PRESSure cooker

So sánh vị trí trọng âm giữa danh từ ghép và cụm danh từ thông thường

Về mặt phát âm, điểm lưu ý phân biệt giữa danh từ ghép và cụm danh từ thông thường là:

   Danh từ ghép: Trọng âm chính rơi vào thành phần thứ nhất
   Cụm danh từ thông thường: Trọng âm chính rơi vào thành phần thứ hai (hoặc danh từ chính đứng sau trong cụm từ)

Đặc điểm trọng âm chính rơi vào thành phần thứ nhất của danh từ ghép đó đó là điểm lưu ý chứng tỏ cho mối liên hệ vững chãi Một trong những thành phần của của danh từ ghép.

Điểm rất khác nhau về trọng âm được thể hiện trong những ví dụ sau, trong số đó cột bên trái là danh từ ghép, cột bên phải là cụm danh từ thông thường:

DANH TỪ GHÉPCỤM DANH TỪ THƯỜNGGREENhousegreen HOUSEBLACKboardblack BOARDDARKroomdark ROOMEVEning dressevening SKYWALKing stickwalking PEOPLEREADing testreading BOYSINGing lessonsinging GIRLMOBile phonemobile PERsonSTONE Agestone BUILDingHOT doghot TEAPAPer knifepaper BAGENGlish teacherEnglish TEACHerSUMmertimesummer CLOTHESNIGHT schoolnight HOURSEVEning schoolevening HOURSMột số ngoại lệ về vị trí trọng âm chính trong danh từ ghép:

   Garden chairFruit pieMankind

2. Quy tắc phát âm Phrasal verbs

Phrasal verb (cụm động từ thực ra gọi là cụm động từ cũng không khu biệt được ý nghĩa thực sự của Phrasal verb, nhưng không còn hoặc chí ít là chưa tồn tại một thuật ngữ tương đương ở tiếng Việt cho Phrasal verb, cho tới thời gian này) là những cụm từ trong số đó toàn bộ những thành phần đều phải có trọng âm, tuy nhiên, trọng âm chính rơi vào thành phần đứng sau (giới từ).

fall aPART; turn aWAY

come BACK; come IN

break DOWN; break IN

break THROUGH; go ON

take OFF; look OUT;

move OVer; give UP

make UP; bring UP

Nếu một danh từ ghép bắt nguồn từ một động từ ghép phrasal verb, trọng âm chính của danh từ ghép này sẽ rơi vào thành phần thứ nhất của danh từ ghép; và về mặt chính tả, danh từ ghép này được viết liền hoặc có dấu gạch nối.

GETaway; COMEback

BREAKdown; BREAKthrough

LOOKout; OUTlook

DOWNfall; UPbringing

MAKE-up; TAKE(-)off

3. Quy tắc phát âm tính từ ghép Compound Adjectives

Cả hai thành phần của tính từ ghép đều phải có trọng âm. Thông thường, thành phần đứng sau sẽ tiến hành nhấn mạnh yếu tố hơn.

dark-GREEN; light-BROWN

grayish-BLUE; bright-RED

red-HOT; white-HOT

absent-MINDed; low-SPIRited

old-FASHioned; cold-BLOODed

well-KNOWN; well-DRESSed

broken-HEARTed;

easyGOing, easy-Going

good-LOOKing; longSTANDing

snow-WHITE; sky-BLUE

stone-BLIND; ice-COLD

duty-FREE; skin-DEEP

man-MADE; handMADE

half-DEAD; half-FULL

self-CONscious; self-CONfident

Quy tắc trọng âm nhấn vào danh từ trong tính từ ghép

Nếu một trong những thành phần của tính từ ghép là một danh từ, thông thường trọng
âm chính sẽ rơi vào từ đó, bất kể nó đứng trước hoặc đứng sau trong cụm tính từ ghép đó.

COLor-blind; WATerproof

high-CLASS; high-SPEED

low-COST; low-KEY; HEARTbroken

LAW-abiding; EARsplitting

off-COLor; off-BALance

AIRsick; SEAsick

Quy tắc sử dụng dấu gạch nối trong tính từ ghép (Hyphen in compound adjectives)

Nếu tính từ ghép đứng trước danh từ (vị trí attributive) thì dùng dấu gạch nối:

Ví dụ:

Nếu tính từ đứng ở sau động từ linking verb (be, seem, get, turn, make) thì:

   Có thể không dùng dấu gạch nối:

Ví dụ:

    This writer is well known.
   Có thể vẫn dùng dấu gạch nối:

Ví dụ:

    He is absent-minded and old-fashioned.
    She is good-looking and good-natured.
    She is well-read in English poetry.

LƯU Ý:

Khi trạng từ đuôi ly kết phù thích hợp với tính từ hoặc phân từ thì không dùng dấu gạch nối, kể cả khi đứng trước danh từ:

Ví dụ:

Nếu dùng một danh từ ghép đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ, danh từ ghép này thường cần dùng dấu gạch nối.

Ví dụ:

4. Quy tắc phát âm số từ ghép Compound numerals

  Khi số từ gồm nhiều từ, mỗi thành phần (mỗi từ) đều phải có trọng âm (trừ từ AND); thành phần đứng cuối có trọng âm chính.
  Các số từ từ twenty-one (21) đến ninety-nine (99) khi đứng trước danh từ sẽ có được dấu gạch nối.
  Phân số hoàn toàn có thể có hoặc không còn dấu gạch nối.

Ví dụ:

thirTEEN; sevenTEEN

fifTEENTH; eighTEENTH

twenty-THREE; forty-SIX

fifty-SEVen; ninety-EIGHT

sixty-SECond; seventy-FIFTH

five HUNdred and thirty-TWO

three hundred THOUsand

one-HALF, one HALF

two-THIRDS, two THIRDS

one twenty-FIFTH

twenty-three HUNdredths

4233

Clip Compound word là gì – Ý Nghĩa Là Gì ? ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Compound word là gì – Ý Nghĩa Là Gì ? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Compound word là gì – Ý Nghĩa Là Gì ? miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Compound word là gì – Ý Nghĩa Là Gì ? miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Compound word là gì – Ý Nghĩa Là Gì ?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Compound word là gì – Ý Nghĩa Là Gì ? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Compound #word #là #gì #Nghĩa #Là #Gì