Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách tính số mũ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách tính số mũ được Update vào lúc : 2022-11-11 10:11:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài tập Toán lớp 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và những phép toán tổng hợp toàn bộ kiến thức và kỹ năng lý thuyết quan trọng, cùng những dạng bài tập vận dụng và hàng loạt bài tập về nhà cho những em tìm hiểu thêm.

Khi nắm thật chắc kiến thức và kỹ năng liên quan tới dạng Toán lũy thừa với số mũ tự nhiên, những em sẽ học tốt môn Toán 6 hơn. Năm 2022 – 2022, sẽ có được 3 cuốn sách Toán 6 mới là Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường và Cánh diều, nhưng ở cuốn sách nào những em cũng khá được học dạng Toán này.

Toán lớp 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

    Lý thuyết Lũy thừa với số mũ tự nhiênBài tập vận dụng có đáp ánBài tậpvề nhà dạng toán Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lý thuyết Lũy thừa với số mũ tự nhiên

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:an = a.a..a (n thừa số a) (n khác 0)

a được gọi là cơ số.

n được gọi là số mũ.

2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

am. an = am+n

Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữa nguyên cơ số và cộng những số mũ.

3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

am : an = am-n (a 0 ; m 0)

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta không thay đổi cơ số và trừ những số mũ lẫn nhau.

4. Lũy thừa của lũy thừa

(am)n = am.n

Ví dụ: (32)4 = 32.4 = 38

5. Nhân hai lũy thừa cùng số mũ, khác sơ số

am . bm = (a.b)m

ví dụ : 33 . 43 = (3.4)3 = 123

6. Chia hai lũy thừa cùng số mũ, khác cơ số

am : bm = (a : b)m

ví dụ : 84 : 44 = (8 : 4)4 = 24

7. Một vài quy ước

1n = 1 ví dụ : 12017 = 1

a0 = 1 ví dụ : 20170 = 1

Bài tập vận dụng có đáp án

Bài 1: So sánh:

a) 536 và 1124

b) 32n và 23n (n N*)

c) 523 và 6.522

d) 213 và 216

e) 2115 và 275.498

f) 7245 7244 và 7244 7243

Giải:

a) 536 = 512 (53)12 = 12512; 1124 = 112.12 = (112)12 = 12112

Mà 12512 > 12112 => 536 > 12112

b) Tương tự

c) Ta có: 523 = 5.522 < 6.522

d) Tương tự.

e) 2115 = (7.3)15 = 715.315

275.498 = (33)5.(72)8 = 315.716 = 7.315.715 > 315.715 = 2115

=> 275.498 > 2115.

f) 7245 7244 = 7244.(72 1) = 7244.71

7244 7243 = 7243.(72 1) = 7243.71

Mà 7243.71 < 7244.71 nên suy ra: 7244 7243 < 7245 7244

Bài 2: Tính giá trị biểu thức (Thu gọn những tổng sau):

a) A = 2 + 22 + 23 + + 22017

b) B = 1 + 32 + 34 + + 32018

c) C = 5 + 52 53 + 54 52017 + 52018

Giải:

a) Ta có: A = 2 + 22 + 23 + + 22017

2A = 2.( 2 + 22 + 23 + + 22017)

2A = 22 + 23 + 24 + + 22018

2A A = (22 + 23 + 24 + + 22018) (2 + 22 + 23 + + 22017)

A = 22018 2

b) B = 1 + 32 + 34 + + 32018

32.B = 32.( 1 + 32 + 34 + + 32018)

9B = 32 + 34 + 36 + + 32020

9B B = (32 + 34 + 36 + + 32020) (1 + 32 + 34 + + 32018)

8B = 32020 1

B = (32020 1) : 8.

c) C = 5 + 52 53 + 54 52017 + 52018

5C = 5.( 5 + 52 53 + 54 52017 + 52018)

5C = -52 + 53 54 + 55 52018 + 52019

5C + C = (-52 + 53 54 + 55 52018 + 52019) + (- 5 + 52 53 + 54 52017 + 52018)

6C = 52019 5

C = (52019 5) : 6

Bài 3: Thực hiện những phép tính sau:

a) 37.275.813

b) 1006.10005.100003

c) 365 : 185

d) 24.55 + 52.53

e) 1254 : 58

f) 81.(27 + 915) : (35 + 332)

Giải:

a) 37.275.813 = 37.(33)5.(34)3 = 37.315.312 = 37+15+12 = 334.

b) Tương tự.

c) 365 : 185 = (36 : 18)5 = 25 = 32.

d) 55 + 52.53 = 24.55 + 55 = 55.(24 + 1) = 55.25 = 55.52 = 57.

e) 1254 : 58 = (53)4 : 58 = 512 : 58 = 512-8 = 54 = 625.

f) 81.(27 + 915) : (35 + 332) = 34.(33 + 330) : [35(1 + 327)]

= 34.33.(1 + 327) : [35.(1 + 327)]

= 37 : 35 = 37-5 = 32 = 9.

Hoặc: 81.(27 + 915) : (35 + 332) = 34.(33 + 330) : (35 + 332)

= 32.(33.32 + 330.32) : (35 + 332)

= 32(35 + 332) : (35 + 332)

= 32 = 9

Bài 4: Tìm số tự nhiên x biết rằng

a) 1 + 3 + 5 + + x = 1600 (x là số tự nhiên lẻ).

Tự giải.

b) 2x + 2x + 3 = 144

Giải:

Ta có: 2x + 2x + 3 = 144

=> 2x + 2x.23 = 144

=> 2x.(1 + 8) = 144

=> 2x.9 = 144

=> 2x = 144 : 9 = 16 = 24

=> x = 4.

c) (x 5)2022 = (x 5)2022

=> (x 5)2022 (x 5)2022 = 0

=> (x 5)2022.[(x 5)2 1] = 0

=> x 5 = 0 hoặc x 5 = 1 hoặc x 5 = -1

=> x = 5 hoặc x = 6 hoặc x = 4 (Thỏa mãn x N).

Đ/s: x 4; 5; 6.

d) (2x + 1)3 = 9.81

Tự trình diễn.

Bài 5: Tìm tập hợp những số tự nhiên x, biết rằng lũy thừa 52x 1 thỏa mãn nhu cầu Đk:

100 < 52x 1 < 56.

Giải:

Ta có: 100 < 52x 1 < 56

=> 52 < 100 < 52x-1 < 56

=> 2 < 2x 1 < 6

=> 2 + 1 < 2x < 6 + 1

=> 3 < 2x < 7

Vì x N nên suy ra: x 2; 3 là thỏa mãn nhu cầu.

Bài tậpvề nhà dạng toán Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài tập 1: Viết gọn những tích sau dưới dạng lũy thừa.

a) 4 . 4 . 4 . 4 . 4

c) 2 . 4 . 8 . 8 . 8 . 8

b) 10 . 10 . 10 . 100

d) x . x . x . x

Bài tập 2: Tính giá trị của những biểu thức sau.

a) a4.a6

b) (a5)7

c) (a3)4 . a9

d) (23)5.(23)4

Bài toán 3: Viết những tích sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 48. 220; 912 . 275 . 814 ; 643 . 45 . 162

b) 2520. 1254; x7 . x4 . x 3 ; 36 . 46

c) 84. 23. 162 ; 23 . 22 . 83 ; y . y7

Bài toán 4: Tính giá trị những lũy thừa sau :

a) 22, 23, 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 210.

b) 32, 33, 34 , 35.

c) 42, 43, 44.

d) 52, 53, 54.

Bài toán 5: Viết những thương sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 49: 44; 178 : 175 ; 210 : 82 ; 1810 : 310 ; 275 : 813

b) 106: 100 ; 59: 253 ; 410 : 643 ; 225 : 324 : 184 : 94

Bài toán 6: Viết những tổng sau thành một bình phương.

a) 13+ 23

b) 13 + 23 + 33

c) 13 + 23 + 33 + 43

Bài toán 7: Tìm x N, biết.

a) 3x. 3 = 243

b) 2x. 162 = 1024

c) 64.4x = 168

d) 2x = 16

Bài toán 8: Thực hiện những phép tính sau bằng phương pháp hợp lý.

a) (217+ 172).(915 315).(24 42)

b) (82017 82015) : (82104.8)

c) (13+ 23+ 34 + 45).(13 + 23 + 33 + 43).(38 812)

d) (28+ 83) : (25.23)

Bài toán 9: Viết những kết quả sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 1255: 253

b) 276: 93

c) 420: 215

d) 24n: 22n

e) 644. 165: 420

Bài toán 9: Viết những kết quả sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 1255 : 253

b) 276 : 93

c) 420 : 215

d) 24n : 22n

e) 644 . 165 : 420

g) 324 : 86

Bài toán 10 : Tìm x, biết.

a)
2x.4 = 128

b) (2x + 1)3 = 125

c) 2x 26 = 6

d) 64.4x = 45

e) 27.3x = 243

g) 49.7x = 2401

h) 3x = 81

k) 34.3x = 37

n) 3x + 25 = 26.22 + 2.30

Bài toán 11: So sánh

a) 26 và 82 ; 53 và 35 ; 32 và 23 ; 26 và 62

b) A = 2009.2011 và B = 20102

c) A = 2015.2022 và B = 2022.2022

d) 20170 và 12017

Bài toán 12: Cho A = 1 + 21 + 22 + 23 + + 22007

a) Tính 2A

b) Chứng minh : A = 22008 1

Bài toán 13: Cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37

a) Tính 3A

b) Chứng minh A = (38 1) : 2

Bài toán 14: Cho B = 1 + 3 + 32 + + 32006

a) Tính 3B

b) Chứng minh: A = (32007 1) : 2

Bài toán 15: Cho C = 1 + 4 + 42 + 43 + 45 + 46

a) Tính 4C

b) Chứng minh: A = (47 1) : 3

Bài Toàn 16: Tính tổng

a) S = 1 + 2 + 22 + 23 + + 22017

b) S = 3 + 32 + 33 + .+ 32017

c) S = 4 + 42 + 43 + + 42017

d) S = 5 + 52 + 53 + + 52017

4281

Video Cách tính số mũ ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách tính số mũ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cách tính số mũ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Cách tính số mũ Free.

Giải đáp vướng mắc về Cách tính số mũ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tính số mũ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tính #số #mũ