Mẹo Hướng dẫn C3h8 có bao nhiêu đp Đầy đủ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa C3h8 có bao nhiêu đp Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-11-28 14:10:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về C3h8 có bao nhiêu đp 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa C3h8 có bao nhiêu đp được Update vào lúc : 2022-11-28 14:10:08 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

I. Đồng đẳng,đồng phân

1. Đồng đẳng

– CH4, C2H6 ,C3H8 hợp thành dãy đồng đẳng, gọi là dãy đồng đẳng của metan.

– CTTQ: CnH2n+2 (n 1)

– Trong phân tử ankan chỉ có những link đơn C C và C H.

– Các nguyên tử cacbon trong phân tử ankan đều ở trạng thái lai hóa sp3, vì vậy những phân tử ankan có số cacbon từ ba trở lên có cấu trúc gấp khúc.

2. Đồng phân:

Từ C4H10trở đi có đồng phân mạch C.

– Số lượng những đồng phân :

C4 : 2 C5 : 3 C6 : 5 C7 : 9

Vd:Viết những đồng phân của C5H12:

CH3 – CH2 – CH2 CH2 CH3 pentan

CH3 CH – CH2 – CH3

| 2-metylbutan

CH3 ( isopentan)

CH3

|

H3C C CH3 2,2-đimetylpropan

| ( neopentan)

CH3

*Cách viết đồng phân của ankan:

– Bước 1 : Viết đồng phân mạch cacbon không nhánh

– Bước 2 : Viết đồng phân mạch cacbon phân nhánh

+ Cắt 1 cacbon trên mạch chính làm mạch nhánh. Đặt nhánh vào những vị trí rất rất khác nhau trên mạch chính. Lưu ý không đặt nhánh vào vị trí C đầu mạch.

+ Khi cắt 1 cacbon không hề đồng phân thì cắt 2 cacbon, 2 cacbon hoàn toàn hoàn toàn có thể cùng link với 1C hoặc 2C rất rất khác nhau trên mạch chính.

+ Lần lượt cắt tiếp những cacbon khác cho tới lúc không cắt được nữa thì tạm ngưng.

II. Danh pháp:

1. Ankan không phân nhánh : Bảng 5.1

2. Tên gốc ankyl

– Ankan 1H = nhóm ankyl (CnH2n+1-)

– Tên nhóm ankyl= tên ankan – an + yl

Khi 1 nhóm CH3 phân nhánh ở vị trí cacbon số 2 thì đọc là iso. Khi đọc phải tính toàn bộ những nguyên tử C trong gốc ankyl.

3. Tên thay thế của ankan

Tên ankan = Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + an

– Mạch đó đó là mạch dài nhất và có nhiều nhánh nhất.

– Để xác lập vị trí nhánh phải đánh số cacbon trên mạch chính.

+ Đánh số thứ tự của những nguyên tử cacbon trên mạch chính sao cho tổng số vị trí của những nhánh là nhỏ nhất.

+ Nếu có nhiều nhánh giống nhau thì phải nêu khá khá đầy đủ vị trí của những nhánh và phải thêm những tiền tố đi (2), tri (3), tetra (4) trước tên nhánh.

+ Nếu có nhiều nhánh rất rất khác nhau thì tên nhánh được đọc theo thứ tự trong bảng vần âm (etyl, metyl, propyl).

Lưu ý:

– Giữa số và số có dấu phẩy, giữa số và chữ có dấu gạch

– Nếu ankan có chứa đồng thời những nhóm thế là halogen, nitro, ankyl thì ưu tiên đọc nhóm halogen trước, tiếp Từ đó đến nhóm nitro, ở đầu cuối là nhóm ankyl. Đối với những nhóm thế cùng loại, thứ tự đọc theo α, b, ví dụ trong phân tử có nhóm CH3- và C2H5- thì đọc etyl trước và metyl sau.

Vd: 2,2 đimetylpentan

CH3

|

CH3-C-CH2-CH2-CH3

|

CH3

*Bậc của cacbon trong ankan

– Bậc của một nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử C link trực tiếp với nó.

– Cacbon có bậc cao nhất là IV và thấp nhất là bậc 0.

III. Tính chất vật lí:

– Trạng thái :

+ Ankan từ C1 C4 ở trạng thái khí.

+ An kan từ C5 khoảng chừng chừng C18 ở trạng thái lỏng. Từ C18 trở đi thì ở trạng thái rắn.

– Màu : Các ankan không hề màu.

– Mùi :

+ Ankan khí không hề mùi.

+ Ankan từ C5 C10 có mùi xăng.

+ Ankan từ C10 C16 có mùi dầu hỏa.

+ Ankan rắn rất ít bay hơi nên hầu như không hề mùi.

– Độ tan : Các ankan không tan trong nước nhưng tan nhiều trong những dung môi hữu cơ.

– Nhiệt độ nóng chảy, sôi :

+ Các ankan có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng dần theo khối lượng phân tử.

+ Khi cấu trúc phân tử càng gọn thì sẽ càng cao còn càng thấp và ngược lại.

IV. Tính chất hóa học:

Nhận xét chung :

– Do trong phân tử chỉ có những link đơn là những link bền nên ở Đk thường những ankan tương đối trơ về mặt hóa học. Ankan không trở thành oxi hóa bởi những dung dịch H2SO4 đặc, HNO3, KMnO4

– Khi có as, to, xt thì ankan tham gia những phản ứng thế, tách và oxi hóa.

1. Phản ứng thế halogen (phản ứng halogen hóa)

– Thường xét phản ứng với Cl2, Br2

– Dưới tác dụng của ánh sáng, những ankan tham gia phản ứng thế halogen. Các nguyên tử H hoàn toàn hoàn toàn có thể lần lượt bị thế hết bằng những nguyên tử halogen.

C2H6 + Cl2 C2H5Cl + HCl

    Quy tắc thế : Khi tham gia phản ứng thế, nguyên tử halogen sẽ ưu tiên tham quyền lực tối cao tối cao vào nguyên tử H của C bậc cao hơn (có ít H hơn).

Ví dụ : CH3 CH2 CH3 + Br2 CH3 CHBr CH3 + HBr

2.Phản ứng tách H2(Đề hiđro hóa)

– Dưới tác dụng của nhiệt và chất xúc tác thích hợp, những ankan bị tách ra 2 nguyên tử H.

CnH2n+2 t°,xtCnH2n + H2

– Hai nguyên tử C cạnh nhau bị tách H. Mỗi nguyên tử C bị mất 1 nguyên tử H và nối đơn chuyển thành nối đôi.

– H của C bậc cao hơn bị ưu tiên tách để tạo thành phầm chính.

Vd: CH3-CH3CH2=CH2+H2

CH3-CH2-CH3CH3 – CH2=CH2 + H2

3. Phản ứng crackinh:

– Khi có xúc tác thích hợp và dưới tác dụng của nhiệt độ, những ankan bị bẻ gãy mạch C tạo ra những phân tử nhỏ hơn.

Ví dụ : CnH2n+2 crackinhCaH2a+2 + CbH2b (với a 1, b 2 và a + b = n)

C4H10 crackinhCH4 + C3H6

C4H10crackinh C2H6 + C2H4

Chú ý :

– Khi ankan sinh ra có mạch cacbon dài thì cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể bị bẻ mạch tiếp.

– Phản ứng crackinh thường kèm cả phản ứng tách hiđro.

Phản ứng oxi hóa:

CnH2n+2 3n+22+O2 nCO2 + (n+1)H2O

* nH2O >nCO2

*nankan=nH2O-nCO2

Vd: CH4+O2CO2+H2O

C3H8 +5O2 3CO2 + 4H2O

IV.Điều chế:

1. Phương pháp chung

Từ anken, xicloankan

CnH2n + H2 Ni,t°CnH2n+2

Từ ankin

CnH2n-2 + 2H2Ni,t° CnH2n+2

Phương pháp craking

CnH2n+2 crackinhCaH2a+2 + CbH2b

Phản ứng Wurst

RX + RX + Na R R + 2NaX

Phản ứng vôi tôi xút

CnH2n+1COONa + NaOH CnH2n+2 + Na2CO3

2. Phương pháp riêng điều chế metan

C + 2H2 CH4

Al4C3 + 12H2O 4Al(OH)3 + 3CH4

CH3COONa + NaOHCaO,t° CH4 + Na2CO3

CH2(COONa)2 + 2NaOHCaO,t° CH4 + 2Na2CO3

V.Ứng dụng:Làm nhiện liệu, nguyên vật tư, vật tư.

Reply

9

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật C3h8 có bao nhiêu đp miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video C3h8 có bao nhiêu đp tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải C3h8 có bao nhiêu đp miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về C3h8 có bao nhiêu đp

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết C3h8 có bao nhiêu đp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#C3h8 #có #bao #nhiêu #đp

4223

Review C3h8 có bao nhiêu đp Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video C3h8 có bao nhiêu đp Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải C3h8 có bao nhiêu đp Đầy đủ miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật C3h8 có bao nhiêu đp Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về C3h8 có bao nhiêu đp Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết C3h8 có bao nhiêu đp Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#C3h8 #có #bao #nhiêu #đp #Đầy #đủ