Kinh Nghiệm về Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài sinh vật có 2n = 24 số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài sinh vật có 2n = 24 số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-20 04:11:16 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Theo đề bài ta có số lượng NST của loài 2n = 24 → n = 12. Vì vậy, ta có:

    Số lượng NST được Dự kiến ở:

      – Thể đơn bội n = 1 x 12 = 12.

      – Thể tam bội 3n = 3 x 12 = 36.

      – Thể tứ bội 4n = 4 x 12 = 48.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n=10. Đột biến hoàn toàn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể ba ở loại này?

Xem đáp án » 24/03/2022 5,415

Dưới đấy là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen:

     3′ …TATGGGXATGTAATGGGX… 5′

     Hãy xác lập trình tự nuclêôtit của:

    – Mạch tương hỗ update với mạch nói trên.

    – mARN được phiên mã từ mạch trên.

Xem đáp án » 24/03/2022 3,003

Một đoạn chuỗi pôlipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi đoạn ADN sau:

– G G X T A G X T G X T T X X T T G G G G A –

– X X G A T X G A X G A A G G A A X X X X T –

Mạch nào là mạch mã gốc? Đánh dấu mỗi mạch bằng hướng đúng của nó (5′ → 3′ hay 3′ → 5′).

Xem đáp án » 24/03/2022 2,440

Một đoạn mARN có trình tự những nuclêôtit như sau:

5’…XAUAAGAAUXUUGX…3′

Cho rằng đột biến thay thế nuclêôtit xẩy ra trong ADN làm cho nuclêôtit thứ 3 là U của mARN được thay bằng G:

5’…XAG*AAGAAUXUUGX… 3′

Hãy viết trình tự axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen bị biến hóa trên.

Xem đáp án » 24/03/2022 1,345

Giả sử ở cây cà độc dược thuộc loại thể ba về NST số 2 (sự bắt cặp của những NST số 2 trong quy trình giảm phân xẩy ra theo phong cách hai NST số 2 bắt đôi với nhau và NST số 2 còn sót lại đứng một mình). Sự phối hợp và phân li Một trong những NST xẩy ra hoàn toàn ngẫu nhiên.

 Có bao nhiêu loại cây con hoàn toàn có thể được sinh ra và mỗi loại chiếm tỉ lệ bao nhiêu khi cây ba nhiễm trên được thụ phấn bằng phấn của cây lưỡng bội thông thường.

Xem đáp án » 24/03/2022 1,008

Bộ lưỡng bội NST của một loài sinh vật có 2n = 24.

Có bao nhiêu NST ở thể đơn bội, thể tam bội và thể tứ bội?

Các vướng mắc tương tự

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n=24. Trong tế bào sinh dưỡng của cây đột biến dạng tam bội được phát sinh từ loài này chứa bao nhiêu NST?

A. 25.

B. 48.

C. 12.

D. 36.

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12. Trong tế bào sinh dưỡng của cây đột biến dạng tứ bội được phát sinh từ loài này chứa bao nhiêu NST?

A. 24.

B. 18.

C. 14.

D. 22.

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 32. Trong tế bào sinh dưỡng của cây đột biến dạng tam bội được phát sinh từ loài này chứa bao nhiêu NST

A. 32

B. 16

C. 48

D. 33

Ở một loài thực vật lưỡng bội có bộ NST 2n = 10. Xét 3 thể đột biến NST là thể đột biến mất đoạn, lệch bội thể ba và thể tứ bội. Số lượng NST có trong mọi tế bào của mỗi thể đột biến khi những tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân theo thứ tự là

A. 10; 11; 15

B. 10; 11; 20

C. 20; 22; 40

D. 20; 22; 30

Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 14. Nếu xẩy ra đột biến lệch bội thì số loại thể một đơn tối đa hoàn toàn có thể được tạo ra trong loài này là

A. 8

B. 13

C. 7

D. 15

Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n. Thể một thuộc loài này còn có bộ NST là

A. 2n + 1

B. n + 1

C. 2n – 1

D. n – 1

(Sở GD – ĐT Bắc Ninh – lần 2 2022): Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Số loại thể ba tối đa hoàn toàn có thể được hình thành ở loài sinh vật này là

A. 25

B. 12

C. 36

D. 48

(Sở GD – ĐT Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng – 2022): Khi nói về thể lệch bội, có bao nhiêu kết luận sau này đúng?

I. Mỗi tế bào của thể lệch bội có số NST gấp 3 hay 4 lần số NST của thể lưỡng bội cùng loài.

II. Loài có 2n = 14, số NST trong một tế bào của thể ba nhiễm thuộc loài này là 17 NST.

III. Một thể bốn nhiễm của loài 2n = 20 có số NST trong mọi tế bào bằng 22 NST.

IV. Một tế bào sinh dưỡng của một thể một thuộc loài 2n = 24 đang ở kì sau của nguyên phân có số NST = 46 đơn.

V. Một tế bào sinh tinh có bộ 2n = 8, khi giảm phân có một cặp NST thường không phân li trong lần phân bào I, giảm phân II trình làng thông thường. Các giao tử sinh ra từ tế bào sinh tinh này thụ tinh với giao tử thông thường cùng loài hình thành hợp tử có số NST = 7 hoặc 9

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 48. Tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài này còn có số lượng NST là

A. 94

B. 47

C. 49

D. 24

Nội dung nào sau này đúng về thể đa bội?

Đặc điểm chỉ có ở thể dị đa bội mà không còn ở thể tự đa bội là:

Đặc điểm của thể đa bội là

Khi nói về điểm lưu ý của đột biến đa bội, phát biểu nào sau này không đúng?

Đột biến được ứng dụng để cấy gen của NST loài này sang NST loài khác là:

Loài cải củ có 2n = 18. Thể đơn bội của loài có số NST trong tế bào là:

Kí hiệu bộ nhiễm sắc thể nào sau này là của thể ba?

Phát biểu nào sau này về đột biến nhiễm sắc thể là đúng?

Một loại thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen: A, a; B, b, D, d, E, e. Bốn cặp gen này nằm trên 4 cặp NST, mỗi cặp gen quy định 1 tính trạng, những alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện những dạng thể ba tương ứng với những cặp NST đang xét, những thể ba đều hoàn toàn có thể sống và không phát sinh những dạng đột biến khác. Theo lí thuyết, trong loại này những thể ba mang kiểu hình của 3 loại alen trội A, B, D và kiểu hình của alen lặn e có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

://.youtube/watch?v=OYRXDTVlNx8

4474

Clip Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài sinh vật có 2n = 24 số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài sinh vật có 2n = 24 số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài sinh vật có 2n = 24 số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài sinh vật có 2n = 24 số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là Free.

Giải đáp vướng mắc về Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài sinh vật có 2n = 24 số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài sinh vật có 2n = 24 số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bộ #nhiễm #sắc #thể #lưỡng #bội #của #một #loài #sinh #vật #có #số #nhiễm #sắc #thể #ở #thể #tam #bội #là