Mẹo về Bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 sgk toán 3 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 sgk toán 3 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-22 03:16:18 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15 000 đồng và một bộ quần áo ngày hè giá 25 000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3
    Bài 4

Bài 1

Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

– Tính tổng mức những tờ tiền có trong mọi ví.

– Đơn vị tiền Việt Nam là đồng.

Lời giải rõ ràng:

Ví a có 50000 đồng Ví b có 90000 đồng

Ví c có 90000 đồng Ví d có 14500 đồng

Ví e có 50700 đồng.

Bài 2

Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15 000 đồng và một bộ quần áo ngày hè giá 25 000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Cặp sách: 15 000 đồng

Bộ quần áo: 25 000 đồng

Mẹ đưa: 50 000 đồng

Trả lại: … đồng ?

– Tìm số tiền mẹ đã tiêu (tổng giá tiền của chiếc cặp xách và bộ quần áo).

-Tìm số tiền cô bán hàng trả lại mẹ ta lấy 50 000 đồng trừ đi số tiền mẹ đã tiêu.

Lời giải rõ ràng:

Số tiền mẹ trả để sở hữ chiếc cặp và một bộ quần áo là:

15 000 + 25 000 = 40 000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là:

50 000 40 000 = 10 000 (đồng)

Đáp số: 10 000 đồng.

Bài 3

Mỗi cuốn vở giá 1200 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống trong bảng:

Số cuốn vở

1 cuốn

2 cuốn

3 cuốn

4 cuốn

Thành tiền

1200 đồng

Phương pháp giải:

Muốn tìm số tiền cần điền vào bảng, ta lấy giá tiền của một quyển nhân với số cuốn.

Đơn vị tiền Việt Nam là đồng.

Lời giải rõ ràng:

Số cuốn vở

1 cuốn

2 cuốn

3 cuốn

4 cuốn

Thành tiền

1200 đồng

2400 đồng

3600 đồng

4800 đồng

Bài 4

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Tổng số tiền

Số những tờ giấy bạc

10000 đồng

20000 đồng

50000 đồng

80 000 đồng

1

1

1

90 000 đồng

100 000 đồng

70 000 đồng

Phương pháp giải:

Lấy số lượng tờ tiền thích hợp sao cho tổng mức của những tờ tiền bằng số cho trước.

Lời giải rõ ràng:

Tổng số tiền

Số những tờ giấy bạc

10000 đồng

20000 đồng

50000 đồng

80 000 đồng

1

1

1

90 000 đồng

2

1

1

100 000 đồng

1

2

1

70 000 đồng

0

1

1

://.youtube/watch?v=mMkzkRCT7gk

Reply
6
0
Chia sẻ

4100

Review Bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 sgk toán 3 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 sgk toán 3 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 sgk toán 3 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 sgk toán 3 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 sgk toán 3

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 sgk toán 3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sgk #toán