Kinh Nghiệm Hướng dẫn Giải looking back unit 5 lớp 9 Mới nhất Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Giải looking back unit 5 lớp 9 Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-06 12:50:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giải looking back unit 5 lớp 9 được Update vào lúc : 2022-04-06 12:50:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nối những tính từ (1-5) ở cột A với những định nghĩa (a-e) ở cột B 

2. Underline the correct word in each sentence.
3. Use the words from the box to complete the sentences.
4. Rewrite the following sentences using impersonal passive.
5. Imagine four bad things that happened you yesterday, and ask your partner what should do in each situation.
6. In pairs, make travel suggestions using the prompts and respond to them 
 7. Choose A-F to complete the following conversation. Practise the conversation with your partner.

A

B

1. located

a. so surprising that it is difficult to believe

1-b

2. picturesque

b. in a particular position or placec.

2-d

3. astounding

c. Relating to the work of managing a country or an institution

3-a

4. geological

d. pretty and unchanged by tie

4-e

5. administrative

e. relating to the rocks that make up the Earth’s surface.

5-c

2. Underline the correct word in each sentence.

Gạch chân từ đúng trong câu 

  1. A fortress/cathedral is a building that has been made stronger and protected against attack.
  2. From Port Eynon, the cement/limestone cliffs extend for five or six miles to Worms Head.
  3. A cavern/bay is a cave that is big enough for humans to go inside.
  4. Hue’s most outstanding attractions are the emperors’ tombs/graves. 

3. Use the words from the box to complete the sentences.

Sử dụng những từ trong bảng hoàn câu 

setting      complex      structure     measures   recognition 

  1. The new leisure __complex__ includes a swimming pool, a sauna and a gym
  2. There are __measures__ in place to reduce the damage to man-made wonders.
  3. Hoi An town gained UNESCO’s __recognization__ as a World Heritage site in 1999.
  4. The pagoda is located in a rural __setting__
  5. The __structure__ has been restored over the year.

4. Rewrite the following sentences using impersonal passive.

Viết lại những câu sau sử dụng bị động khách quan

  1. They expect more than 100,000 people attend the festivals the Perfume Pagoda year.

It is expected that more than 100,000 people will attend the festivals the Perfume Pagoda this year.

  2. People have reported that Thien Duong is longest cave in Viet Nam.

It has been reported thatThien Duong is the longest cave in Viet Nam.

  3. People believe the Perfume Pagoda was during the reign of Le Thanh Tong in the 1 century.

It is believed that the Perfume Pagoda was built during the reign of Le Thanh Tong in the 15th century.

  4. People say Ha Long Bay is one of the extraordinary natural wonders you will ever

It is said that Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see.

  5. People hope many defensive measures will be taken to protect and preserve our man- wonders.

It is hoped that many defensive measures will be taken to protect and preserve our man-made wonders

5. Imagine four bad things that happened you yesterday, and ask your partner what should do in each situation.

Tưởng tượng 4 điều tồi tệ đã xẩy ra với bạn ngày ngày ngày hôm qua và hỏi bạn cặp của bạn nên làm gì trong mọi trường hợp đó. 

6. In pairs, make travel suggestions using the prompts and respond to them 

Làm việc theo cặp, đưa ra những gợi ý du lịch sử dụng những câu gợi ý và vấn đáp lại. 

It’s well worth going to the…

That’s good to know.

You should definitely see the…

Yes, that’s what I’ve heard.

Don’t bother buying…

Thanks, that’s really useful.

: It’s probably best to go by…

That sounds good/better.

You really must go to…

 7. Choose A-F to complete the following conversation. Practise the conversation with your partner.

Choọn A-F để hoàn thành xong xong đoạn hội thoại sau. Thực hành với bạn cặp của tớ 

  A. In Delhi it’s probably best to use rickshaws. They’re quicker than taxis, and quite cheap.
  B. Er no, don’t bother going to the museums. There are much better things to see in Delhi. You should definitely see the Red Fort, in Old Delhi – it’s vast.
  C. And to travel to other cities I’d recommend the trains. They’re a lot safer than the buses, especially night.
  D.Sure. What do you want to know?
  E. Yes, I have, actually. It’s an amazing place.
  F. There are lots of good hotels in Connaught Place – that’s right in the centre of New Delhi.The place I always stay in is called The Raj Hotel. I can give you the address if you like.
  Phong: Mi, you’ve been to Delhi, haven’t you?
  Mi: (1)_________________________________________ .
  Phong: Oh, good. I’m going there next week. Maybe you can give me some tips.
  Mi: (2)_________________________________________ .
  Phong: Well, firstly, do you know any good places to stay in?
  Mi: (3)_________________________________________ .
  Phong: Great, thanks. And what’s the best w~ get around?
  Mi: (4)__________________________________________. 
  Phong: OK.
  Mi: (5) _________________________________________ . 
  Phong: Hmm, that’s good to know. So what ar the things I shouldn’t miss – any good museums?
  Mi: (6  )________________________________________
  Phong: Right. Is there anything else worth visiting? 

1.E   2.D   3.F   4.A  5.C   6.B 

Bài 1

Task 1. Match adjectives (1-5) in column A to definitions (a-e) in column B.

(Nối những tính từ (1-5) ở cột A với những định nghĩa (a-e) ở cột B) 

Hướng dẫn giải: 

1.b   2.d   3.a   4.e   5.c

Tạm dịch:

1. được đặt tại vị trí: ở một ví trí hoặc điểm lưu ý rõ ràng

2. đẹp như tranh vẽ : đẹp và không thay đổi theo thời hạn

3. đáng kinh ngạc: đáng ngạc nhiên thật khó tin

4. địa chất học : liên quan đến những tảng đá tạo ra mặt phẳng trái đất

5. hành chính: liên quan đến việc làm quản trị và vận hành một vương quốc hoặc một tổ chức triển khai triển khai

Bài 2

Task 2. Underline the correct word in each sentence.

(Gạch chân từ đúng trong câu )

Hướng dẫn giải:

1. fortress

 Tạm dịch:  Pháo đài là một tòa nhà đã được làm thỏa sức tự tin hơn và được bảo vệ ngăn ngừa những cuộc tiến công.

2. limestone

 Tạm dịch: Từ Cảng EYNON, những vách núi đá vôi kéo dãn năm hoặc sáu dặm tới Worms Head.

3. cavern 

Tạm dịch:Một hang lớn là một hang động đủ rộng để con người vào trong.

4. tombs 

Tạm dịch: Điểm nổi trội nhất của Huế là những lăng mộ hoàng gia.

Bài 3

Task 3. Use the words from the box to complete the sentences.

(Sử dụng những từ trong bảng hoàn câu )

1. complex 

Giải thích:  complex (phức tạp) 

Tạm dịch: Khu phức tạp vui chơi mới này gồm có hồ bơi, phòng xông hơi và phòng tập thể dục.

2. measures 

Tạm dịch:Có nhiều giải pháp để giảm thiệt hại cho những kỳ quan tự tạo.

3. recognition 

Tạm dịch:Hội An được UNESCO công nhận là di sản toàn toàn thế giới năm 1999.

4. setting 

Tạm dịch: Chùa nằm ở vị trí vị trí khu vực nông thôn.

5. structure 

Giải thích:  structure (kiến trúc) 

Tạm dịch:Kiến trúc đã được Phục hồi qua nhiều năm.

Bài 4

Task 4. Rewrite the following sentences using impersonal passive.

(Viết lại những câu sau sử dụng bị động khách quan )

1. It is expected that more than 100,000 people will attend the festivals the Perfume Pagoda this year.

Tạm dịch:Họ kỳ vọng hơn 100.000 người sẽ tham gia những lễ hội tại chùa Hương trong trong năm này.

Người ta kỳ vọng hơn 100.000 người sẽ tham gia những lễ hội tại chùa Hương trong năm này.

2. It has been reported thatThien Duong is the longest cave in Viet Nam.

Tạm dịch:Người ta đã báo cáo rằng Thiên Đường là hang động dài nhất ở Việt Nam.

Đã có báo cáo rằng Thiên Đường là hang động dài nhất ở Việt Nam.

3. It is believed that the Perfume Pagoda was built during the reign of Le Thanh Tong in the 15th century.

Tạm dịch:Mọi người tin rằng Chùa Hương được xây dựng dưới triều Lê Thánh Tông vào thế kỷ 15.

Người ta tin rằng chùa Hương được xây dựng dưới triều Lê Thánh Tông vào thế kỷ 15.

4. It is said that Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see.

Tạm dịch: Mọi người nói Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan vạn vật vạn vật thiên nhiên kỳ lạ nhất mà bạn từng thấy.

Người ta nói rằng vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan vạn vật vạn vật thiên nhiên kỳ lạ nhất mà bạn từng thấy.

5. It is hoped that many defensive measures will be taken to protect and preserve our man-made wonders.

Tạm dịch: Mọi người kỳ vọng nhiều giải pháp bảo vệ sẽ tiến hành thực thi để bảo vệ và bảo tồn những kỳ quan tự tạo của toàn bộ toàn bộ chúng ta.

Người ta kỳ vọng rằng có nhiều giải pháp phòng vệ sẽ tiến hành thực thi để bảo vệ và bảo tồn những kỳ quan tự tạo của toàn bộ toàn bộ chúng ta.

Bài 5

Task 5. Imagine four bad things that happened you yesterday, and ask your partner what should do in each situation.

(Tưởng tượng 4 điều tồi tệ đã xẩy ra với bạn ngày ngày ngày hôm qua và hỏi bạn cặp của bạn nên làm gì trong mọi trường hợp đó. )

Hướng dẫn giải: 

A: I failed the English test. What should I do?

B: I suggest you should watch more TV in English.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học viên hoàn toàn hoàn toàn có thể thay thế để phù phù thích phù thích hợp với ý kiến của riêng mình. 

Tạm dịch: 

A. Tôi trượt bài thi tiếng Anh. Tôi nên làm gì?

B. Tôi khuyên bạn nên xem nhiều chương trình tiếng Anh.

Bài 6

Task 6. In pairs, make travel suggestions using the prompts and respond to them 

(Làm việc theo cặp, đưa ra những gợi ý du lịch sử dụng những câu gợi ý và vấn đáp lại. )

 

Hướng dẫn giải:

A: It’s well worth going to the Perfume Pagoda. It’s very picturesque.

B: Yes, that’s what I’ve heard.

Tạm dịch:

Gợi ý

Phản hồi

Thật đáng để đi đến …

Thật tốt lúc biết điều này.

Bạn nhất định nên nhìn ngắm …

Vâng, đó là yếu tố tôi đã nghe thấy.

Đừng ngại mua …

Cảm ơn, nó thật hữu ích.

Có lẽ tốt nhất nên đi bằng …

Nghe có vẻ như như hay nhỉ!

Bạn thật sự phải đi đến …

A: Rất giá trị khi tới Chùa Hương. Nó đẹp như tranh vẽ.

B: Đúng vậy, đó là những gì tôi đã nghe được.

Bài 7

(Choọn A-F để hoàn thành xong xong đoạn hội thoại sau. Thực hành với bạn cặp của tớ )

Hướng dẫn giải: 

1.E   2.D   3.F   4.A  5.C   6.B 

Tạm dịch:

Phong: Mi, bạn đã tới Delhi, phải không?

Mi: Vâng, tôi đã tới, thực sự. Đó là một nơi tuyệt vời.

Phong: Oh, tốt. Tôi sẽ tới đó vào tuần tới. Có lẽ bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể cho tôi một số trong những trong những lời khuyên.

Mi: Chắc chắn rồi. Bạn muốn biết gì? 

Phong: Vâng, trước tiên, bạn có biết bất kể nơi nào tốt để ở trong không?

Mi: Có thật nhiều khách sạn tốt ở Connaught Place – ngay tại TT của New Delhi. Nơi tôi ở thường xuyên được gọi là Khách sạn The Raj . Tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể cho bạn địa chỉ nếu bạn thích.

Phong: Rất cảm ơn. Và cách tốt nhất để đi vòng quanh là gì?

Mi: Tại Delhi có lẽ rằng rằng tốt nhất là dùng xích lô. Chúng nhanh hơn taxi, và khá rẻ.

Phong: OK.

Mi: Và để đi du lịch đến những thành phố khác, tôi khuyên bạn nên đi tàu hỏa. Chúng bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín hơn nhiều so với xe buýt, nhất là vào ban đêm.

Phong: Hmm, thật tuyệt vời lúc biết điều này. Vậy tôi tránh việc bỏ lỡ cái gì – Có kho tàng trữ kho tàng trữ bảo tàng nào tuyệt vời không?

Mi: Ơ không, đừng quan tâm đến kho tàng trữ kho tàng trữ bảo tàng. Có nhiều thứ tuyệt vời đáng để xem hơn ở Delhi. Bạn chắc như đinh nên đến  Pháo đài Đỏ, ở Delhi Cũ – nó rất rộng.

Phong: Vâng. Còn nơi nào đáng để đến tham quan không?

Chia Sẻ Link Tải Giải looking back unit 5 lớp 9 miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Giải looking back unit 5 lớp 9 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Giải looking back unit 5 lớp 9 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Giải looking back unit 5 lớp 9

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Giải looking back unit 5 lớp 9 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Giải #unit #lớp

4372

Video Giải looking back unit 5 lớp 9 Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Giải looking back unit 5 lớp 9 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Giải looking back unit 5 lớp 9 Mới nhất miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Giải looking back unit 5 lớp 9 Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Giải looking back unit 5 lớp 9 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải looking back unit 5 lớp 9 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #unit #lớp #Mới #nhất