Thủ Thuật Hướng dẫn Get index of item in list dart Chi tiết 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Get index of item in list dart Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-18 11:34:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Get index of item in list dart Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Get index of item in list dart được Update vào lúc : 2022-12-18 11:34:11 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

This language bar is your friend. Select your favorite languages!Select your favorite languages :

    CC++C#GoJavaJSObj-CPHPPythonRubyRustOr search :

Idiom #7 Iterate over list indexes and values

Print each index i with its value x from an array-like collection items

Nội dung chính

    Idiom #7 Iterate over list indexes and valuesVideo liên quan
    DartDartAdaCCamlClojureC++C++C#C#C#DDElixirErlangFortranGoGroovyHaskellJSJSJavaJavaKotlinLispLuaObj-CPHPPascalPascalPerlPythonRubyRubyRustRustScalaSchemeSmalltalkVBVB

items.asMap().forEach((i, value)

print(‘index=$i, value=$value’);

);

for (var i = 0; i < items.length; i++)

print(‘index=$i, value=$items[i]’);

    AdaCCamlClojureC++C++C#C#C#DDElixirErlangFortranGoGroovyHaskellJSJSJavaJavaKotlinLispLuaObj-CPHPPascalPascalPerlPythonRubyRubyRustRustScalaSchemeSmalltalkVBVB

with Ada.Text_IO;

use Ada.Text_IO;for I in Items’Range loop

X := Items (I);

Put_Line (Integer’Image (I) & ” ” & Integer’Image (X));

end loop;

for (size_t i = 0; i < n; i++)

printf(“Item %d = %sn”, i, toString(items[i]));

(* output_elem is a printer for elements of [items] *)

items |> List.iteri (fun i x ->

printf “%d: %a” i output_elem x

)

(doseq [[i x] (map-indexed vector items)]

(println i “:” x))

#include for (std::size_t ix = 0; ix < items.size(); ++ix)

std::cout << “Item ” << ix << ” = ” << items[ix] << std::endl;

#include std::size_t i = 0;

for(const auto & x: items)

std::cout << “Item ” << i++ << ” = ” << x << std::endl;

using System;for (int i = 0; i < items.Length; i++)

Console.WriteLine($”i items[i]”);

using System.Collections.Generic;foreach (var (i, x) in items.AsIndexed())

System.Console.WriteLine($”i: x”);

public static class Extensions

public static IEnumerable AsIndexed(

this IEnumerable source)

var index = 0;

foreach (var item in source)

yield return (index++, item);

using System.Linq;foreach (var (x, i) in items.Select((x, i)=>(x, i)))

System.Console.WriteLine($”i: x”);

import std.stdio, std.algorithm;

import std.range;items.enumerate.each!(a => writeln(“i = “, a[0], ” value = “, a[1]));

import std.stdio;foreach(i, x; items)

writefln(“%s: %s”, i, x);

items

|> Enum.with_index

|> Enum.each(fn(x, i) ->

IO.puts(“#i => #x”)

end)

WithIndex =

lists:zip(lists:seq(1, length(Items)), Items),

io:format(“~p..~n”, [WithIndex]).

do i=1, size(items)

print *,i, items(i)

end do

import “fmt”for i, x := range items

fmt.Printf(“Item %d = %v n”, i, x)

items.eachWithIndex

x, i -> println “Item $i = $x”

mapM_ print (zip [0..] items)

for (var i in items)

console.log(“index=” + i + “, value=” + items[i]);

items.forEach((val, idx) =>

console.log(“index=” + idx + “, value=” + val);

);

for (int i = 0; i < items.size(); i++)

T x = items.get(i);

System.out.printf(“Item %d = %s%n”, i, x);

for (int i = 0; i < items.length; i++)

T x = items[i];

System.out.printf(“Item %d = %s%n”, i, x);

items.forEachIndexed i, x ->

print(“i=$i x=$x”)

(loop for i from 0 and x across items

do (format t “~a = ~a~%” i x))

for i, x in ipairs(items) do

print(‘Index: ‘..i..’, Value: ‘..x)

end

@import Foundation;[items enumerateObjectsUsingBlock:^(id x, NSUInteger i, BOOL *stop)

NSLog(@”Item %lu = %@”,(u_long)i,x);

];

foreach ($items as $i=>$x)

echo “i=$i, x=$x”; echo ‘
’;

var I:Integer;

Items: array of String;

[..]

for I := 0 to high(Items) do

WriteLn(‘Item ‘, I, ‘ = ‘, Items[I]);

uses Classes, SysUtils;var I:Integer;

Items: array of TObject;

[…]

for I := 0 to high(Items) do

if assigned(Items[I]) then

WriteLn(Format(‘Item %d = %s’, [I, Items[I].ToString]));

use 5.012; # each @array# For an array

while (my ($idx, $val) = each @array)

print “array[$idx] = $valn”;

# For a hash

while (my ($key, $val) = each %hash)

print “hash$key = $valn”;

for i, x in enumerate(items):

print i, x

items.each_with_index do |x, i|

puts “Item #i = #x”

end

items.each_indexi

for (i, x) in items.iter().enumerate()

println!(“Item = “, i, x);

items.iter().enumerate().for_each(|(i, x)|

println!(“Item = “, i, x);

)

val items = List(“a”, “b”, “c”)

items.zipWithIndex.foreach case (item, index) =>

println(s”$index => $item”)

(define (display-list items)

(define (display-list items i)

(if (not (null? items))

(begin

(display (string-append

(number->string i)

“: ”

(number->string (first items))

“n”))

(display-list (rest items) (+ i 1)))

‘done))

(display-list items 0))

items withIndexDo: [:item :index |

Transcript showln: ‘item: ‘ , item , ‘ index: ‘ , index].

Imports SystemFor i As Integer = 0 To items.Length – 1

Dim x = items(i)

Console.WriteLine($”Item i = x”)

Next

Imports SystemFor i As Integer = 0 To items.Count – 1

Dim x = items(i)

Console.WriteLine($”Item i = x”)

Next

Do you know the best way to do this in your language ? New implementation…Idiom created by programming-idioms.orgHistory

Related idioms

    Iterate over list valuesCreate a new listAdd an element the end of a listTraverse list backwardsIterate over characters of a string

Issues

Aԁ >

Cool Maze

Transfer a photo from your phone to your computer

Chia Sẻ Link Down Get index of item in list dart miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Get index of item in list dart tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Get index of item in list dart miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Get index of item in list dart

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Get index of item in list dart vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#index #item #list #dart

4122

Review Get index of item in list dart Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Get index of item in list dart Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Get index of item in list dart Chi tiết miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Get index of item in list dart Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Get index of item in list dart Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Get index of item in list dart Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#index #item #list #dart #Chi #tiết