Thủ Thuật Hướng dẫn Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1936-1939 Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1936-1939 Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-17 14:31:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1936-1939 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-17 14:30:19 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(ĐCSVN) – Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự Ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thắng lợi vĩ đại, là mốc son chói lọi của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Ngày 19-8-1945, Tổng khởi nghĩa ở Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, những lực lượng quần chúng cách mạng lấn chiếm Bắc Bộ Phủ (Ảnh tư liệu)

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, gắn sát với việc lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc bản địa bản địa ta.

Đường lối cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa là tác nhân số 1 quyết định hành động hành vi thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Quá trình hình thành đường lối kế hoạch giải phóng dân tộc bản địa bản địa là quy trình vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Đk rõ ràng của xã hội Việt Nam thời gian thời điểm đầu thế kỷ XX – một xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp, Việt Nam từ một xã hội phong kiến thuần túy trở thành một xã hội thuộc địa, dù tính chất phong kiến còn được duy trì một phần nhưng những mặt chính trị, kinh tế tài chính tài chính, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, xã hội đều hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trong quỹ đạo của xã hội thuộc địa. Trong lòng xã hội Việt Nam thời kỳ này đã tạo ra nên những xích míc giai cấp, dân tộc bản địa bản địa xen kẽ rất phức tạp.

Sự hình thành, tăng trưởng, hoàn thiện đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa của Đảng thời kỳ 1930-1945

Đảng Cộng sản Đông Dương lý giải về sách lược mới của Đảng

Để tập hợp lực lượng cách mạng quy trình 1936 – 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đã có chủ trương gì?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 – Lịch sử 12 – Đề số 4
Mục lục
Chương III

Để hình thành đường lối cách mạng đúng đắn nghĩa là phải vận dụng lý luận cách mạng vào Đk lịch sử rõ ràng của xã hội thuộc địa Việt Nam để nhận thức đúng xích míc cơ bản, hầu hết của xã hội Việt Nam, xác lập đúng quân địch, quyết định hành động hành vi trách nhiệm kế hoạch, những chủ trương chủ trương để tập hợp lực lượng và phương pháp cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa đúng đắn. Do đó, quy trình hình thành đường lối cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa quy trình 1930 – 1945, Đảng ta đã trải qua quy trình đấu tranh cách mạng kiên cường vừa trực tiếp tuyên truyền, giáo dục, vận động tổ chức triển khai triển khai quần chúng đấu tranh chống đế quốc thực dân, chống sưu cao thuế nặng, chống khủng bố dã man, vừa tăng trưởng lực lượng tương hỗ update, tăng cường lãnh đạo những cấp của Đảng nhất là phải nhiều lần lập mới, tương hỗ update Ban chấp hành Trung ương của Đảng, vừa phải tăng cường hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi “tự chỉ trích”, đấu tranh với tinh thần Bônsêvích để khắc phục những ý niệm nhận định rằng: Những nguyên tắc về “giai cấp cách mạng” được xem những giáo lý phải được tiếp thu vô Đk như chân lý không bao giờ thay đổi khi vận dụng lý luận cách mạng vào Đk lịch sử rõ ràng của xã hội thuộc địa Việt Nam. Đây là cuộc đấu tranh rất quyết liệt và phức tạp chống chủ nghĩa giáo điều, dập khuôn máy móc, chống chủ nghĩa chủ quan tách rời thực tiễn.

Sự lãnh đạo của Đảng ta riêng với xã hội trước hết là bằng cương lĩnh, đường lối chính trị, mà theo nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của Đảng Cộng sản thì cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng phải do Đại hội – cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng quyết định hành động hành vi. Trong thời kỳ 1930 – 1945 – thời kỳ đấu tranh giành cơ quan ban ngành thường trực, Đảng phải hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi bí mật là hầu hết, cơ quan ban ngành thường trực thực dân liên tục, điên cuồng đàn áp khủng bố những tổ chức triển khai triển khai của Đảng nhất là Ban chấp hành Trung ương phải lập đi lập lại nhiều lần, giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo liên lạc thường bị gián đoạn cho nên vì thế vì thế trong thời kỳ này Đảng ta không thể tiến hành Đại hội thường kỳ như quy định của Điều lệ Đảng để hoàn toàn hoàn toàn có thể phát huy trí tuệ của toàn Đảng trong việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị. Sau hội nghị hợp nhất xây dựng Đảng 3/2/1930, trong thời kỳ này, Đảng ta chỉ tiến hành duy nhất Đại hội lần thứ I vào tháng 3/1935. Trong tình hình đó, Ban Chấp hành Trung ương có trọng trách vận dụng sáng tạo lý luận cách mạng vào thực tiễn để hình thành, tăng trưởng, hoàn thiện đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa.

Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được Hội nghị xây dựng Đảng 3/2/1930 thông qua đã xác lập: Đường lối kế hoạch của cách mạng Việt Nam là: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Đây là quy trình tăng trưởng lâu dài trải qua những thời kỳ, quy trình kế hoạch rất rất khác nhau trong tiến trình cách mạng dân tộc bản địa bản địa, dân chủ và xã hội chủ nghĩa mà trước tiên là đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa bản địa. Do đó, trong chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt xác lập trách nhiệm kế hoạch là “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập; dựng ra chính phủ nước nhà nước nhà công nông binh, tổ chức triển khai triển khai quân đội công nông; thu hết sản nghiệp lớn (như công nghiệp vận tải lối đi bộ lối đi dạo, ngân hàng nhà nước nhà nước…) của tư bản chủ nghĩa đế quốc Pháp để giao cho chính phủ nước nhà nước nhà công nông quản trị và vận hành; giao toàn bộ ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo…; bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm 8 giờ; dân chúng được tự do tổ chức triển khai triển khai, nam nữ bình quyền, phổ thông giáo dục theo công nông hóa.

Những nội dung chính trị, kinh tế tài chính tài chính, xã hội, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn của cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng ta đã phục vụ đúng yêu cầu khách quan của lịch sử, phục vụ khát vọng độc lập tự do của toàn đân tộc, phù phù thích phù thích hợp với xu thế tăng trưởng của thời đại mới mở ra sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (1917), đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận được được định, thời đại mới là: “Thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc bản địa bản địa”[1]. Cương lĩnh chính trị thứ nhất này đã xử lý đúng đắn yếu tố dân tộc bản địa bản địa và giai cấp trong kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa. Vì xích míc cơ bản và hầu hết của xã hội Việt Nam thời kỳ này là xích míc giữa dân tộc bản địa bản địa Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai phản động.

Bảy tháng sau, tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương – thay cho Ban chấp hành Trung ương lâm thời, luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (Dự án để thảo luận trong Đảng) được thay thế cho cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam lại nhấn mạnh yếu tố yếu tố xích míc giai cấp ngày càng trình làng nóng giãy ở Việt Nam, Lào và Cao Miên: “một bên là thợ thuyền dân cày và những thành phần lao khổ, một bên thì địa chủ phong kiến, tư bản và đế quốc chủ nghĩa”[2]. Luận cương xác lập tính chất của cuộc cách mạng Đông Dương lúc đầu là cuộc “cách mạng tư sản dân quyền” cho đấy là: “thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng”. Luận cương nhận định rằng: Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền là phải: “Tranh đấu để đánh đổ những di tích lịch sử lịch sử phong kiến, đánh đổ những phương pháp bóc lột theo lối tư bản và để thực hành thực tiễn thực tiễn thổ địa cách mạng cho triệt để” và “Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập”. Luận cương còn xác lập hai trách nhiệm kế hoạch phản đế và phản phong phải được đặt ngang hàng nhau: “Có đánh đổ được đế quốc chủ nghĩa mới phá được những giai cấp địa chủ và làm cách mạng thổ địa được thắng lợi, mà có phá vỡ được chủ trương phong kiến thì mới đánh đổ được đế quốc chủ nghĩa”[3]. Luận cương đã quá nhấn mạnh yếu tố yếu tố cách mạng ruộng đất và đấu tranh giai cấp là yếu tố không phù phù thích phù thích hợp với thực tiễn của xã hội thuộc địa.

Đến tháng 12/1930, trong thư của Trung ương gửi những cấp Đảng bộ, lại tiếp tục nhấn mạnh yếu tố yếu tố đấu tranh giai cấp và xác lập: Địa chủ là “thù địch của dân cày, không kém gì đế quốc chủ nghĩa” “link đế quốc chủ nghĩa mà bóc lột dân cày”[4]. Giai cấp tư sản “có một bộ phận đã ra mặt phản cách mạng” một bộ phận khác “kiếm cách thỏa hiệp với đế quốc” một bộ phận “ra mặt chống đế quốc” nhưng đến khi cách mạng tăng trưởng “chúng sẽ theo phe đế quốc mà chống lại cách mạng”[5]. Trong thư này, Ban thường vụ Trung ương chủ trương: “Tiêu diệt địa chủ” “tịch ký toàn bộ ruộng đất của chúng nó (địa chủ) mà giao cho bần và trung nông”[6]. Nhận thức không phù phù thích phù thích hợp với thực tiễn của xã hội thuộc địa Việt Nam và không phù phù thích phù thích hợp với kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa còn kéo dãn gần 5 năm cho tới Đại hội đại biểu toàn Đảng lần thứ nhất (3/1935). Từ đây cùng với việc tăng trưởng của thực tiễn đấu tranh cách mạng, thông qua thực hành thực tiễn thực tiễn trang trọng nguyên tắc “tự chỉ trích” (phê bình và tự phê) với tinh thần “tự chỉ trích Bônsêvích phải có nguyên tắc có kỷ luật, theo dân chủ triệu tập và phải luôn luôn đặt quyền lợi uy tín Đảng lên trên hết. Không được tận dụng tự chỉ trích mà gây mầm bè phái chống Đảng và làm rối loạn hàng ngũ Đảng” phải thông qua tự chỉ trích để tẩy trừ: “những khuynh hướng hữu khuynh tả khuynh, lối hành vi cô độc biệt phái, quan liêu hủ bại… để Đảng luôn “xứng danh lực lượng tiên phong thái mệnh, lãnh tụ chính trị của giai cấp”[7]. Ban chấp hành Trung ương có bước tiến thỏa sức tự tin trong tư duy lý luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa. Trong thư gửi những tổ chức triển khai triển khai Đảng ngày 26/7/1936, Ban Trung ương đã minh bạch phê phán những biểu lộ giáo điều trong phân tích điểm lưu ý giai cấp trong xã hội thuộc địa và nhận định rằng: “Ở một xứ thuộc địa như Đông Dương, trong tình hình hiện tại, nếu chỉ quan tâm đến cuộc đấu tranh giai cấp hoàn toàn hoàn toàn có thể sẽ nẩy sinh những trở ngại vất vả để mở rộng trào lưu giải phóng dân tộc bản địa bản địa”[8]. Tháng 10/1936, Ban chỉ huy hải ngoại của Đảng phát hành văn bản: chung quanh yếu tố chủ trương mới đã chỉ rõ: “cuộc dân tộc bản địa bản địa giải phóng không nhất định phải kết chặt với cuộc cách mạng điền địa, nghĩa là không thể nói rằng muốn đánh đổ đế quốc nên phải tăng trưởng cách mạng điền địa; muốn xử lý và xử lý yếu tố điền địa nên phải đánh đổ đế quốc. Lý thuyết ấy có chỗ không xác đáng… Nếu tăng trưởng cuộc đấu tranh chia đất mà ngăn trở cuộc tranh đấu phản đế thì phải lựa chọn yếu tố nào quan trọng hơn mà xử lý và xử lý trước. Nghĩa là chọn địch nhân (quân địch) chính, nguy hiểm nhất để triệu tập lực lượng của một dân tộc bản địa bản địa mà đánh cho được toàn thắng”.

Từ nhận thức đúng đắn về xích míc cơ bản hầu hết trong xã hội thuộc địa, về trách nhiệm của cách mạng thuộc địa, về quan hệ giữa hai trách nhiệm chống đế quốc, thực dân và chống phong kiến, quan hệ giữa kế hoạch và sách lược, về quan hệ giữa dân tộc bản địa bản địa và giai cấp… nên lúc trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới thứ hai bùng nổ, Ban Trung ương Đảng, trong Hội nghị từ thời gian ngày 6, 7, 8 tháng 11 năm 1939 đã xác lập: Toàn Đảng phải “đứng trên lập trường cách mệnh giải phóng dân tộc bản địa bản địa, sự điều hòa những cuộc đấu tranh của những giai cấp người bổn xứ đưa nó vào trào lưu đấu tranh chung của dân tộc bản địa bản địa ta là trách nhiệm cốt lõi.”. Hội nghị Trung ương tháng 11/1939 đã quyết định hành động hành vi: “cuộc cách mệnh tư sản dân quyền do Mặt trận thống nhất dân tộc bản địa bản địa phản đế Đông Dương thực thi xử lý và xử lý: 1.Đánh đổ đế quốc Pháp, vua chúa bổn xứ và toàn bộ bọn phản động tay sai cho đế quốc và phản bội dân tộc bản địa bản địa. 2.Đông Dương hoàn toàn độc lập (thi hành quyền dân tộc bản địa bản địa tự quyết). 3.Lập chính phủ nước nhà nước nhà cộng hòa dân chủ. 4. Lập quốc dân cách mệnh quân. 5.Quốc hữu hóa những nhà băng, những cty vận tải lối đi bộ lối đi dạo, giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo những binh xưởng, những sản vật trên rừng, dưới biển và dưới đất. 6.Tịch ký và quốc hữu hóa toàn bộ những xí nghiệp của tư bản ngoại quốc và bọn đế quốc thực dân và tài sản của bọn phản bội dân tộc bản địa bản địa, nhà máy sản xuất sản xuất giao thợ thuyền quản trị và vận hành. 7.Tịch ký và quốc hữu hóa đất ruộng của đế quốc thực dân và bọn phản bội dân tộc bản địa bản địa. Lấy đất của bọn phản bội, đất công điền, đất bỏ hoang chia cho quần chúng nông dân cày cấy. 8.Thi hành luật lao động ngày 8 giờ, 7 giờ cho những hầm mỏ. 9. Bỏ hết những thứ sưu thuế. 10.Thủ tiêu toàn bộ những khế ước cho vay vốn ngân hàng vốn ngân hàng nhà nước đặt nợ. 11.Ban hành những quyền tự do dân chủ, cả quyền nghiệp đoàn phổ thông đầu phiếu, những người dân dân công dân từ 18 tuổi trở lên, bất kể đàn ông đàn bà nòi giống nào đều được quyền bầu cử, ứng cử. 12.Phổ thông giáo dục cường bách. 13.Nam nữ bình quyền về mọi phương diện xã hội, kinh tế tài chính tài chính và chính trị. 14.Mở rộng những cuộc xã hội, y tế, cứu tế, thể thao.v.v[9].

Một điểm rất rực rỡ của quy trình hình thành, tăng trưởng và hoàn thiện đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa thời kỳ 1930-1945 là Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng ta đã sáng tạo một hình thức tổ chức triển khai triển khai độc lạ phù phù thích phù thích hợp với Đk lịch sử của Việt Nam đó là lập mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất để hiện thực hóa tư tưởng của V.Lênin vĩ đại: Cách mạng là yếu tố nghiệp của quần chúng – Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa là yếu tố nghiệp của toàn dân Việt Nam được Đảng tuyên truyền giác ngộ và được tập hợp tổ chức triển khai triển khai trong mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất nhằm mục đích mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa bản địa. Chín tháng sau ngày xây dựng, ngày 18/11/1930, Ban thường vụ Trung ương đã phát hành thông tư về yếu tố xây dựng Hội “Phản đế liên minh”. Trên cơ sở phân tích thâm thúy tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc bản địa bản địa, bản thông tư đã nhận được được định: “Cuộc cách mệnh tư sản dân quyền ở Đông Dương mà không tổ chức triển khai triển khai được toàn dân lại thành một lực lượng thật rộng, thật kín thì cuộc cách mạng cũng khó thành công xuất sắc xuất sắc (Rộng là toàn dân cùng đứng trong một mặt trận chống đế quốc và tụi phong kiến tay sai phản động, hèn kém; Kín là đặt để công nông trong bức tranh dân tộc bản địa bản địa phản đế bát ngát)[10]. Bản thông tư cũng phê phán những biểu lộ của quan điểm hẹp hòi, “tả” khuynh trong xây dựng, mở rộng mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất nên “Tổ chức cách mạng vẫn đơn thuần công nông”, “Do thiếu một tổ chức triển khai triển khai thật quảng đại quần chúng hấp thụ những tầng lớp trí thức dân tộc bản địa bản địa, tư sản dân tộc bản địa bản địa, họ là tầng lớp trên hay ở vào tầng lớp ở giữa và cho tới cả những người dân dân địa chủ có đầu óc oán ghét đế quốc Pháp, mong ước độc lập vương quốc để lấy toàn bộ những tầng lớp và thành viên đó vào trong hàng ngũ chống đế quốc Pháp, để cần kíp động viên toàn dân nhất tề hành vi.”[11].

Vào năm 1936, trước rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn của cuộc trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới lần thứ hai, Đại hội VII, quốc tế cộng sản chủ trương tập hợp mọi lực lượng dân chủ hòa bình chống chủ trương phản động, chống chủ nghĩa phát xít. Nhiều nước trên toàn toàn thế giới đã tạo ra mặt trận dân tộc bản địa bản địa rộng tự do. Ở Pháp, năm 1935, mặt trận dân dã Pháp được xây dựng và giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử và đứng ra xây dựng chính phủ nước nhà nước nhà (5/1936). Thực hiện nghị quyết của quốc tế cộng sản, tận dụng mặt trận dân dã Pháp giành thắng lợi ở Pháp, Đảng ta đã chủ trương mở rộng Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương nhằm mục đích mục tiêu tập hợp những giai cấp, Đảng phái, dân tộc bản địa bản địa, tổ chức triển khai triển khai chính trị, xã hội và tôn giáo rất rất khác nhau thực thi trách nhiệm chung là: “Mặt trận dân chúng thống nhất phản đế phải dùng đủ phương pháp mà đánh tan ách thống trị của đế quốc Pháp, chống đế quốc trận trận chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít, bênh vực Xô Viết liên bang”[12].

Đến Hội nghị Trung ương tháng 11/1939, tư duy lý luận về tổ chức triển khai triển khai lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa của Đảng đã hoàn toàn thống nhất với tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc: Nhiệm vụ đánh Pháp đuổi Nhật không phải chỉ của riêng giai cấp công nhân và nông dân mà là trách nhiệm chung của toàn dân Việt Nam, khi Trung ương Đảng xác lập: “Thống nhất lực lượng dân tộc bản địa bản địa là yếu tố kiện cốt yếu để đánh đổ đế quốc Pháp”[13]. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương tháng 11/1940 đã đưa ra ý niệm về “Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất phản đế là yếu tố liên minh Một trong những lực lượng cách mệnh phản đế không phân biệt giai cấp, đảng phái, dân tộc bản địa bản địa, tôn giáo, tiềm năng là thực thi thống nhất hành vi Một trong những lực lượng ấy đặng tranh đấu tiến lên vũ trang bạo động đánh đổ đế quốc Pháp, Nhật và những lực lượng phản động ngoại xâm và những lực lượng phản bội quyền lợi dân tộc bản địa bản địa làm cho Đông Dương được hoàn toàn giải phóng”[14].Tại Hội nghị này dù Trung ương đã xác lập: “khẩu hiệu cách mệnh phản đế; cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa cao hơn và thiết dụng hơn” nhưng lại nhận định rằng: “cách mạng phản đế và cách mạng thổ địa phải đồng thời tiến, không thể cái làm trước cái làm sau”[15].

Ngày 28/1/1941, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. Sau thuở nào gian sẵn sàng sẵn sàng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương 8 từ thời gian ngày 10 đến 19/5/1941. Hội nghị đã phân tích nguồn gốc, điểm lưu ý, tính chất của cuộc trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới lần thứ hai, dự báo phe phát xít nhất định thất bại, phe Đồng minh chống phát xít chắc như đinh sẽ giành thắng lợi. Chủ nghĩa đế quốc sẽ suy yếu và trào lưu cách mạng toàn toàn thế giới sẽ tăng trưởng thỏa sức tự tin. Hội nghị Dự kiến rằng: “Nếu cuộc trận trận chiến tranh đế quốc lần trước đã đẻ ra Liên Xô, một nước xã hội chủ nghĩa, thì cuộc đế quốc trận trận chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa do này mà cách mạng nhiều nước thành công xuất sắc xuất sắc”[16]. Hội nghị nhận định: “Đế quốc Pháp – Nhật chẳng những áp bức những giai cấp thợ thuyền, dân cày mà chúng còn áp bức bóc lột cả những dân tộc bản địa bản địa, không chừa một hạng nào…Quyền lợi toàn bộ những giai cấp bị cướp giật, vận mệnh cách mệnh dân tộc bản địa bản địa nguy vong không lúc nào bằng. Pháp – Nhật ngày này sẽ không còn hề riêng gì có là quân địch của công nông mà là quân địch của toàn bộ dân tộc bản địa bản địa Đông Dương”… Do đó: “Cuộc cách mạng Đông Dương hiện tại không phải là cuộc cách mệnh tư sản dân quyền, cuộc cách mệnh phải xử lý và xử lý hai yếu tố phản đế và điền địa nữa, mà là cuộc cách mạng chỉ xử lý và xử lý một yếu tố cần kíp dân tộc bản địa bản địa giải phóng”[17]. Hội nghị xác lập: “Trong thời hạn lúc bấy giờ nếu không xử lý và xử lý được yếu tố dân tộc bản địa bản địa giải phóng, không đòi lại được độc lập, tự do cho toàn dân tộc bản địa bản địa, thì chẳng những toàn thể vương quốc dân tộc bản địa bản địa còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của cục phận, của giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được.”.

Từ quan điểm chỉ huy này, Đảng ta đã xác lập tính chất của cách mạng Việt Nam quy trình này là cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa, đấy là trách nhiệm cấp bách, quan trọng số 1 của cách mạng Việt Nam. Vì thế Hội nghị chủ trương tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”, thay bằng khẩu hiệu: “Tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, chia lại ruộng đất cho công minh, giảm địa tô, giảm tức”.

Hội nghị đi tới một quyết định hành động hành vi cực kỳ quan trọng: xử lý và xử lý yếu tố dân tộc bản địa bản địa trong khuôn khổ từng nước, cốt làm thế nào để thức tỉnh được tinh thần dân tộc bản địa bản địa của mỗi nước trên bán quần hòn đảo Đông Dương. Hội nghị chủ trương xây dựng ở mỗi nước một mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất rộng tự do. Ở Việt Nam mặt trận này được lấy tên là: “Việt Nam độc lập liên minh (gọi tắt là Việt minh). Các tổ chức triển khai triển khai quần chúng yêu nước chống đế quốc được xây dựng trước kia đều thống nhất lấy tên là: Hội cứu quốc”, như Hội nông dân cứu quốc, Hội công nhân cứu quốc, Hội phụ nữ cứu quốc, Hội thanh niên cứu quốc, Hội phụ lão cứu quốc, Hội nhi đồng cứu quốc… và toàn bộ những Hội cứu quốc đều tham gia là thành viên của Việt minh. Đối với Lào, Hội nghị chủ trương xây dựng Mặt trận Ai Lao độc lập liên minh, và riêng với Campuchia thì lập Mặt trận Cao Miên độc lập liên minh. Trên cơ sở Ra đời mặt trận ở mỗi nước sẽ xây dựng dựng mặt trận chung của ba nước là Đông Dương độc lập liên minh.

Các dân tộc bản địa bản địa trên bán quần hòn đảo Đông Dương đều chịu ách thống trị của đế quốc Pháp, phát xít Nhật cho nên vì thế vì thế phải đoàn kết thống nhất lực lượng để đánh đuổi quân địch chung. Vấn đề dân tộc bản địa bản địa ở bán quần hòn đảo Đông Dương thời hạn lúc bấy giờ là yếu tố tự do độc lập của mỗi dân tộc bản địa bản địa. Do đó Hội nghị Trung ương 8 xác lập rất là tôn trọng và thi hành đúng quyền dân tộc bản địa bản địa tự quyết riêng với những dân tộc bản địa bản địa ở Đông Dương. Sau khi đánh đuổi được Pháp, Nhật thì: “những dân tộc bản địa bản địa sống trên cõi Đông Dương sẽ tùy từng ý muốn tổ chức triển khai triển khai thành Liên Bang cộng hòa dân chủ hay đứng riêng thành dân tộc bản địa bản địa vương quốc tùy ý”. “Sự tự do độc lập của những dân tộc bản địa bản địa sẽ tiến hành thừa nhận và coi trọng”[18]. Sau Hội nghị Trung ương 8, ngày 19/5/1941 một Đại hội gồm đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt những Đảng phái, những tổ chức triển khai triển khai quần chúng… tuyên bố xây dựng Việt Nam độc lập Đồng minh với tuyên ngôn: “Liên hiệp hết thảy những tầng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo, đảng phái, Xu thế chính trị nào, giai cấp nào; đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp, Nhật, giành quyền độc lập cho xứ sở. Việt Nam độc lập liên minh lại còn rất là giúp sức Ai Lao ĐLĐM và Cao Miên ĐLĐM để cùng xây dựng Đông Dương ĐLĐM hay là mặt trận thống nhất dân tộc bản địa bản địa phản đế toàn Đông Dương để đánh được quân địch chung giành quyền độc lập cho nước nhà. Sau khi đánh đuổi được đế quốc Pháp, Nhật sẽ xây dựng dựng một Chính phủ nhân dân của Việt Nam dân chủ cộng hòa lấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc. Chính phủ ấy do quốc dân đại hội cử ra”[19].

Hội nghị quyết định hành động hành vi phải xúc tiến công tác thao tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa vũ trang, và coi đấy là trách nhiệm TT của Đảng và của nhân dân ta trong quy trình hiện tại. Hội nghị đã xác lập bốn Đk cho khởi nghĩa vũ trang thắng lợi và xác lập sáu trách nhiệm phải thực thi để củng cố, tăng cường, tăng trưởng mở rộng lực lượng cách mạng trong toàn nước đủ sức để thực thi và củng cố thắng lợi của cuộc khởi nghĩa vũ trang[20].

Hội nghị Trung ương 8 đã tiếp tục tăng trưởng sáng tạo phương thức khởi nghĩa vũ trang cách mạng khi đưa ra chủ trương tiến hành khởi nghĩa từng phần giành cơ quan ban ngành thường trực từng địa phương mở đường tiến lên tổng khởi nghĩa.Hội nghị Trung ương 8 đã đưa ra trách nhiệm xây dựng Đảng làm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa. Đảng là người lãnh đạo người tổ chức triển khai triển khai mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đến Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941) Đảng ta đã hoàn hảo nhất nhất sự chuyển hướng chỉ huy kế hoạch cách mạng được nêu ra từ Hội nghị Trung ương 6 tháng 11/1939. Đó là yếu tố chuyển hướng kế hoạch tiến hành đồng thời hai trách nhiệm kế hoạch phản đế và phản phong sang thực thi kế hoạch giải phóng dân tộc bản địa bản địa, chỉ triệu tập lực lượng toàn dân tộc bản địa bản địa xử lý và xử lý cho được một yếu tố cấp bách và quan trọng số 1 là đánh đổ ách thống trị của đế quốc Pháp-Nhật, giành độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc. Từ xác lập đúng xích míc cơ bản hầu hết, đến chỉ rõ quân địch hầu hết là đế quốc Pháp – Nhật, Hội nghị đã xác lập rõ tính chất của cuộc cách mạng là cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa, lực lượng tiến hành cuộc cách mạng này là toàn dân Việt Nam gồm có mọi tầng lớp, mọi tổ chức triển khai triển khai chính trị, mọi giai cấp, mọi tôn giáo, dân tộc bản địa bản địa, mọi lứa tuổi được tập hợp trong mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất phản đế với tên thường gọi Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng Minh. Đảng Cộng sản Đông Dương là thành viên của Việt Minh và là hạt nhân chính trị lãnh đạo Việt Minh. Hội nghị Trung ương 8 đã quyết định hành động hành vi phương pháp cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa là khởi nghĩa vũ trang, từ khởi nghĩa vũ trang từng phần. Giành cơ quan ban ngành thường trực ở từng địa phương sẵn sàng sẵn sàng lực lượng đón thời cơ tiến tới tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực trong toàn nước.

Đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa của Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941) là yếu tố xác lập thừa kế, tiếp thu và tăng trưởng sáng tạo tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra trong tác phẩm “Đường Cách Mệnh” (1927) và cương lĩnh cách mạng thứ nhất (chánh cương vắn tắt sách lược vắn tắt, chương trình vắn tắt) của Đảng do chính Người dự thảo và được Hội nghị xây dựng Đảng 3/2/1930 thông qua.

Đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa của Hội nghị Trung ương 8 là yếu tố xác lập bước trưởng thành vượt bậc của Đảng ta trong lãnh đạo chính trị, trong thay đổi tư duy về xây dựng đường lối cứu nước, trong việc mài sắc vũ khí tự chỉ trích Bônsêvích để vượt qua bệnh ấu trĩ “tả” khuynh, bệnh giáo điều dập khuôn máy móc…

Đường lối kế hoạch cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941) là ngọn đèn pha soi sáng, là ngọn cờ dẫn đường chỉ lối cho toàn dân ta giành thắng lợi vĩ đại trong cách mạng tháng 8/1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

——————————–

[1] Hồ Chí Minh toàn tập. NXB chính trị vương quốc Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô.2009. Tập 8. Trang 562

[2] Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập. NXB chính trị vương quốc. Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 2002. Tập2. Trang 90

[3] Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập. NXB chính trị vương quốc. Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 2002. Tập2. Trang 90

[4] Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập. NXB chính trị vương quốc. Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 2002. Tập2. Trang 235

[5] Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập. NXB chính trị vương quốc. Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 2002. Tập2. Trang 236

[6] Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập. NXB chính trị vương quốc. Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 2002. Tập2. Trang 299

[7] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 6. Trang 567

[8] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 6. Trang 74

[9] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 6. Trang 544-545

[10] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 6. Trang 231

[11] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 6. Trang 232

[12] Văn kiện Đảng toàn tập. NXB chính trị vương quốc Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô năm 2000. Tập 6. Trang 21

[13] Văn kiện Đảng toàn tập. NXB chính trị vương quốc Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô năm 2000. Tập 6. Trang 544

[14] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 7. Trang 77

[15] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 7. Trang 68

[16] Lịch sử cách mạng tháng 8 -1945. NXB chính trị vương quốc.Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô.1995. Trang 38-40

[17] Lịch sử cách mạng tháng 8 -1945. NXB chính trị vương quốc.Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô.1995. Trang 38-40

[18] Lịch sử Cách mạng Tháng 8.1945. NXB chính trị vương quốc. Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 1995. Trang 41, 42

[19] Văn kiện Đảng toàn tập. Sđd. Tập 7. Trang 466-467

[20] Cách mạng tháng 8.1945. NXB chính trị vương quốc.Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô 1995. Trang 42-43

PGS.TS Đào Duy Quát, Nguyên Phó Trưởng ban thường trực
Ban Tư tưởng – Văn hóa TW

Đảng Cộng sản Đông Dương lý giải về sách lược mới của Đảng

(ĐCSVN) – Thắng lợi của Mặt trận Nhân dân Pháp trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5-1936 đã có những ảnh hưởng tích cực đến tình hình Đông Dương. Đảng Cộng sản Đông Dương đưa ra sách lược mới xây dựng Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế, tập hợp rộng tự do quần chúng đấu tranh trong tình hình mới.

Ngày 30-10-1936, Đảng xuất bản tài liệu Chung quanh yếu tố chiến sách mới để lý giải cho đảng viên và quần chúng làm rõ hơn về sách lược mới của Đảng.

Trong lời nói đầu, Đảng lý giải về “kế hoạch” và “chiến sách” của Quốc tế Cộng sản của Đảng Cộng sản Đông Dương trong tình hình mới. Cách mạng vận động phải có kế hoạch và chiến sách, không hề kế hoạch nhất định, không biết tình thế, lực lượng địch nhân và của tớ đặng quyết định hành động hành vi chiến sách khôn khéo thì không bao giờ đánh được địch nhân”. Chiến lược của Quốc tế Cộng sản là đánh đổ chủ trương tư bản, thiết lập chuyên chính vô sản đi tới xã hội cộng sản. Chiến lược không bao giờ thay đổi. Còn chiến sách thì tuỳ tình hình và lực lượng giai cấp mà hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi.

Tuy nhiên, tuỳ theo trình độ kinh tế tài chính tài chính, chính trị và xã hội ở từng nước mà đưa ra kế hoạch cách mạng. “Theo đúng kế hoạch của Quốc tế Cộng sản thì kế hoạch của Đảng Cộng sản Đông Dương là phải làm cách mạng tư sản dân quyền – phản đế và điền địa – lập cơ quan ban ngành thường trực của công nông bằng hình thức Xôviết, để tham gia bị Đk đi tới cách social chủ nghĩa”. Để đạt được tiềm năng ấy nên phải có chiến sách.

Trước tình hình toàn toàn thế giới và Đông Dương có nhiều thay đổi, chiến sách của Đảng Cộng sản Đông Dương có sửa đổi như yếu tố lập Mặt trận Nhân dân phản đế, yếu tố riêng với Chính phủ phái tả ở Pháp, cách tổ chức triển khai triển khai quần chúng…. Một số đảng viên chưa làm rõ sự rất rất khác nhau giữa chiến sách và kế hoạch nhận định rằng chiến sách mới của Đảng là “cải lương”. Đảng nhấn mạnh yếu tố yếu tố, “một số trong những trong những chính đảng không biết tuỳ theo tình hình mà thay đổi chiến sách thì không bao giờ làm xong tiềm năng của cuộc cách mạng”.

Về sách lược trong quy trình này, Đảng nhận thấy trình độ chính trị và tổ chức triển khai triển khai quần chúng chưa đạt tới trình độ trực tiếp đánh đổ đế quốc Pháp lập cơ quan ban ngành thường trực công nông, nên chiến sách của Đảng là lập Mặt trận Nhân dân phản đế rộng tự do gồm có những giai cấp, đảng phái, đoàn thể chính trị, tín ngưỡng tôn giáo rất rất khác nhau “để cùng nhau tranh đấu để đòi những điều dân chủ đơn sơ”. Với chiến sách mới, Đảng hoàn toàn hoàn toàn có thể tập hợp phần đông quần chúng nhân dân đấu tranh chống đế quốc.

Về chủ trương liên hiệp với phái vương quốc cải lương, Đảng nêu rõ “đứng về mặt phản đế, Đảng rất là liên lạc những lực lượng phản đế”. Đảng Cộng sản Đông Dương luôn chủ trương xây dựng Mặt trận Thống nhất phản đế với những Đảng vương quốc cách mạng, tuy nhiên Đảng cũng rất là chống sự không triệt để của những Đảng vương quốc cách mạng. Đảng nhấn mạnh yếu tố yếu tố, ở Đông Dương trách nhiệm quan trọng của người cộng sản là giải phóng dân tộc bản địa bản địa, nên Đảng phải liên hệ mật thiết với những đảng vương quốc. Nhưng Đảng cũng không bao giờ bỏ tranh đấu giai cấp trong xây dựng Mặt trận thống nhất với tư sản bản xứ.

Đảng nêu rõ chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương không phải là chống người Pháp mà “chỉ chống đế quốc Pháp”. Một số người thấy khẩu hiệu ủng hộ Chính phủ Bơlum thì nhận định rằng đó là chủ trương “Pháp – Việt đề huề”. Đảng lý giải Chính phủ Bơlum chưa phải là Chính phủ Mặt trận Nhân dân theo như đúng ý nghĩa trong nghị quyết của Quốc tế Cộng sản, nhưng là một Chính phủ phái tả có những Đảng trong Mặt trận Nhân dân tham gia và được Đảng Cộng sản Pháp ủng hộ để thực thi bản chương trình của Mặt trận Nhân dân. Đảng lên tiếng ủng hộ, mong Chính phủ Bơlum thực thi những quyền dân chủ cho nhân dân Đông Dương.

Đảng còn đề cập tới yếu tố Mặt trận Nhân dân với cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa, với đấu tranh cho những tổ chức triển khai triển khai minh bạch tồn tại, với phương pháp tuyên truyền.

Đảng Cộng sản Đông Dương kết luận: Sách lược mới của Đảng nhờ vào cơ sở vận dụng linh hoạt chủ nghĩa Mác – Lênin vào tình hình rõ ràng Việt Nam. “Chiến sách mới của Đảng là chiến sách theo Đk hiện thực ở xứ Đông Dương, theo kinh nghiệm tay nghề tay nghề tranh đấu của Đảng, học kinh nghiệm tay nghề tay nghề của Quốc tế Cộng sản và kinh nghiệm tay nghề tay nghề của cuộc vận động cộng sản toàn toàn thế giới, không phải đem kinh nghiệm tay nghề tay nghề xứ này sang xứ khác một cách như máy”. Trong khi thực thi chiến sách, cần nghiên cứu và phân tích và phân tích, tổng kết kinh nghiệm tay nghề tay nghề riêng từng địa phương, giúp công tác thao tác thao tác lý luận Đảng tăng trưởng.

————–

Xem thêm tài liệu tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.468-471, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

Để tập hợp lực lượng cách mạng quy trình 1936 – 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đã có chủ trương gì?

A.

Thành lập mặt trận Việt Minh.

B.

Thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

C.

Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập liên minh.

D.

Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 – Lịch sử 12 – Đề số 4

Làm bài

Chia sẻ
Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Để tập hợp lực lượng cách mạng quy trình 1936 – 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đã có chủ trương gì?

  Ngày 30 – 8 – 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị là yếu tố kiện ghi lại

  Năm 1936, Đảng ta đưa ra chủ trương xây dựng mặt trận với tên thường gọi là:

  Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng vị trí vị trí căn cứ địa cách mạng, vì nơi đây có

  Phong trào cách mạng 1930-1931 nêu cao khẩu hiệu

  Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng xác lập trách nhiệm của cách mạng Việt Nam là “đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng” vì lí do nào dưới đây?

  Năm 1930, nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính Việt Nam có điểm lưu ý gì?

  Nội dung nào sau này sẽ không còn nằm trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939?

  Nội dung nào sau này sẽ không còn phải là ýnghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

  Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất được Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương xây dựng năm 1939 mang tên thường gọi là gì?

  Điểm mới của Hội nghị lần tám (5-1941) so với Hội nghị lần sáu (11-1939) Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương là

  Giương cao cả hai khẩu hiệu “Độc lập dân tộc bản địa bản địa” và “Ruộng đất dân cày” là tiềm năng đấu tranh của cách mạng Việt Nam trong thời kì

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) chủ trương xây dựng

  Lực lượng chủyếu tham gia trong trào lưu dân chủ1936 – 1939 là?

  Đảng Cộng sản Việt Nam là

  Hãy xác lập hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936 – 1939?

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (11/1939) xác lập cách trách nhiệm cách mạng Đông Dương là gì?

  Hội nghị nào của Đảng ta dưới đây đã quyết định hành động hành vi thay tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương?

  Nội dung nào dưới đây không thể hiện tính chất triệt để của trào lưu cách mạng 1930- 1931?

  Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, bốn tỉnh giành cơ quan ban ngành thường trực sớm nhất trong toàn nước là

  Sự kiện trình làng vào thời gian đầu xuân mới 1930, có tính chất quyết định hành động hành vi cho những bước tăng trưởng nhảy vọt trong lịch sử dân tộc bản địa bản địa Việt Nam sau này là

  Sự rất rất khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị thứ nhất và Luận cương chính trị của Đảng năm1930 là xác lập

  Một trong những nét độc lạ về hình thái cách mạng của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

  Lực lượng vũ trang có vai trò ra làm thế nào trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

  Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng đã có quyết định hành động hành vi quan trọng gì riêng với cách mạng ba nước Đông Dương?

  Khi trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới thứ thứ hai bùng nổ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã:

  Hội nghị nào của Đảng ghi lại sụ chuyển hướng quan trọng – đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa bản địa lên số 1?

  Bài học kinh nghiệm tay nghề tay nghề quan trọng nào của Đảng từ sự chỉ huy góp thêm phần thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945?

  Điểm mới cơ bản giữa Hội nghị tháng 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là gì?

  Phong trào quần chúng có tiềm năng, hình thức đấu tranh mới mẻ ở việt nam và rất hiếm có ở một nước thuộc địa là trào lưu

  Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1941 so với Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng 1930

  Cách thạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam trình làng thắng lợi nhanh gọn trên cơ sở phối hợp Đk khách quan và chủ quan, trong số đó Đk chủ quan giữ vai trò

  Trong những nguyên nhân sau này, nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định hành động hành vi sự bùng nổ trào lưu cách mạng 1930- 1931?

  Chính sách tiến bộ nhất về chính trị mà cơ quan ban ngành thường trực Xô viết Nghệ – Tĩnh thực thi là:

  Sự kiện nào dưới đây ghi lại sự chuyển hướng chỉ huy cách mạng của Đảng cộng sản Đông Dương?

  Mục tiêu đấu tranh trong quy trình 1936 – 1939 được Đảng xác lập là gì?

  Hình thức đấu tranh nào dưới đây không được sử dụng trong trào lưu dân chủ 1936 – 1939?

  Cách mạng tháng Tám 1945 có ảnh hưởng trực tiếp và to lớn đến những nước nào:

  Tổ chức nào sẽ là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam?

  Nhận định nào sau này sẽ không còn đúng về tác động của yếu tố kiện Nhật thay máu cơ quan ban ngành thường trực Pháp ngày 9/3/1945 đến cách mạng Việt Nam?

Một số vướng mắc khác hoàn toàn hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Phân tử MX3 có tổng số hạt proton, nơtron và electron bằng 196, trong số đó hạt mang điện nhiều hơn nữa thế nữa số hạt không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X to nhiều hơn nữa của M là 8. Tổng số hạt trong X- nhiều hơn nữa thế nữa trong M3+ là 16. Số khối của X là

  Năm 1927 số dân toàn toàn thế giới đạt bao nhiêu tỷ người:

  Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B, A có nhiều hơn nữa thế nữa B một nguyên tử cacbon, A và B đều ở thể khí ở đktc. Khi cho 6,72 lít khí X (đktc) trải qua nước Brom dư, khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g; thể tích khí còn sót lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. CTPT của A, B và khối lượng của hỗn hợp X là

  Phần lớn nguồn nguồn tích điện phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của những vận động thiết kế là

  Để mở một đối tượng người dùng người tiêu dùng, trong hiên chạy cửa số của loại đối tượng người dùng người tiêu dùng tương ứng, ta thực thi:

  Sương mù được sinh ra trong Đk:

  By the time a baby has reached his first birthday, he should ___ sit up or even stand up.

  Cho tứ diện đều hoàn toàn hoàn toàn có thể tích bằng 13 . Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện

  Số thành phần của tập hợp A=k2+1/k∈ℤ,k≤2 là:

  Yếu tố nào sau này sẽ không còn nằm trong văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn truyền thống cuội nguồn cuội nguồn Ấn Độ?

Mục lục

  1 Tình hình quốc tế
  2 Hội nghị Đảng Cộng sản Đông Dương
  3 Diễn biến

   3.1 Đông Dương Đại hội
   3.2 Lĩnh vực xuất bản

  4 Chú thích

Chương III

Đăng lúc: 17/09/2022 (GMT+7)100%

Chương III

ĐẢNG BỘ TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO CAO TRÀODÂN SINH, DÂN CHỦ

CHỐNG CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT 1936 – 1939

Hậu quả nặng nề của khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ kinh tế tài chính tài chính trong trong năm 1929 – 1933 làm cho nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính những nước tư bản tiêu điều. Sự tăng trưởng không đồng đều về kinh tế tài chính tài chính Một trong những nước đến quốc đã thúc đẩy những đế quốc Đức – Ý – Nhật gây chiến chia lại thị trường toàn toàn thế giới, giành giật thị trường tiêu thụ và nguồn phục vụ nguyên vật tư.Họa phát xít và rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn trận trận chiến tranh rình rập rình rập đe dọa loài người đến gần.

Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, chống trận trận chiến tranh dâng cao ở Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Trung Quốc… Giai cấp công nhân ở toàn bộ những nước đều mong ước thống nhất hàng ngũ giai cấp mình, động viên toàn bộ lực lượng dân chủ và hòa bình đoàn kết đấu tranh.

Trước tình hình ấy, tháng 7-1935, Quốc tếCộng sản triệu tập Đại hội lần thứ VII tổng kết kinh nghiệm tay nghề tay nghề đấu tranh cách mạng của những Đảng cộng sản, nhất là kinh nghiệm tay nghề tay nghề của Đảng Cộng sản Pháp trong đấu tranh ngăn ngừa bành trướng của chủ nghĩa phát xít. Đại hội xác lập: “Chủ nghĩa phát xít đó đó là con đẻ của khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ kinh tế tài chính tài chính cực kỳ thâm thúy trong khuôn khổ cuộc tổng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ chủ nghĩa tư bản. Nhân dân toàn toàn toàn thế giới hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể ngăn ngừa được chủ nghĩa phát xít lên nắm cơ quan ban ngành thường trực và lật đổ chủ nghĩa phát xít”(1). Đại hội chủ trương triệu tập kĩ năng, sức lực của giai cấp công nhân, nhân dân toàn toàn thế giới vào sự nghiệp chống trận trận chiến tranh xâm lược, giành tự do dân chủ, bảo vệ hòa bình toàn toàn thế giới: “Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân gắn chặt với việc thiết lập khối liên minh chiến đấu với giai cấp nông dân nhờ vào nền tảng của khối liên minh công nông vững chãi mà xây dựng mặt trận nhân dân rộng tự do chống phát xít và trận trận chiến tranh, đòi tự do dân chủ, hòa bình và cải tổ đời sống”(2).

Ở Pháp, tháng 1 năm 1936, Mặt trận nhân dân Pháp chống phát xít được xây dựng, gồm có Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội cấp tiến… trong số đó Đảng Cộng sản là nòng cốt. Mặt trận đưa ra cương lĩnh đòi thả hết tù chính trị, giải tán và tước vũ khí bọn phát xít, thực thi tuần thao tác 40 giờ, tăng trợ cấp cho những người dân dân thất nghiệp, giúp sức nông dân… Đối với những nước thuộc địa, cương lĩnh của Mặt trận nêu ra việc xây dựng Phái đoàn của Quốc hội Pháp khảo sát tình hình những nước thuộc địa, trong số đó đặc biệt quan trọng quan trọng để ý quan tâm là vùng Bắc Phi và Đông Dương, toàn xá tù chính trị, phát hành những quyền tự do dânchủ, tự do nghiệp đoàn, cải tổ Đk thao tác cho giới lao động.

Tình hình toàn toàn thế giới, nhất là tình hình nước Pháp đã tác động tích cực đến tình hình chính trị ở Việt Nam và những nước thuộc địa Pháp.

Tại Việt Nam, do tác động của khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ kinh tế tài chính tài chính toàn toàn thế giới, những tầng lớp nhân dân lao động, nhất là nông dân Việt Nam bị đẩy vào môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường vô cùng trở ngại vất vả. Giai cấp công nhân bị thất nghiệp đến 30%, thời hạn lao động phải kéo dãn, bị đánh đập, cúp phạt… Giai cấp nông dân trớ trêu vì địa tô, nợ lãi cao, sưu thuế nặng nề, phu phen tạp dịch triền miên, lại bị bọn địa chủ cường hào địa phương bóc lột, ức hiếp… Tầng lớp tiểu thương, tiểu chủ, công chức lớp dưới, dân nghèo thành thị, học viên… môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường thiếu thốn, bỏ học, bỏ nghề… Tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ, tư sản dân tộc bản địa bản địa bị bọn tư sản mại bản, tư sản chính quốc và đại địa chủ chèn ép nên marketing thương mại thua lỗ, mất mát tài sản, rơi vào tầng lớp lao động.

Tất cả những giai cấp, những tầng lớp nhân dân có nguyện vọng chung là: tự do dân chủ, cơm áo hòa bình. Đó là động lực thỏa sức tự tin để Đảng ta khi có Đk thuận tiện phát động nhân dân vùng dậy đấu tranh.

Tháng 7-1936, đồng chí Lê Hồng Phong(1)triệu tập Hộinghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Thượng Hải (Trung Quốc). Hội nghị đã định ra đường lối, phương pháp tổ chức triển khai triển khai đấu tranh trong tình hình mới, về trách nhiệm kế hoạch, Hội nghị xác lập: trách nhiệm chống đế quốc và phong kiến không thay đổi. Xuất phát từtình hình rõ ràng lúc bấy giờ, Hội nghị trong thời gian trong thời điểm tạm thời chưa nêu khẩu hiệu đánh đổ đế quốc Pháp và giai cấp địa chủ mà chỉ nêu khẩu hiệu đấu tranh chống chủ trương phản động thuộc địa, chống phát xít và trận trận chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo và hòa bình. Kẻ thù hầu hết trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai của chúng. Hội nghị quyết đinh xây dựng Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương baơ gồm những giai cấp, những đảng phái, những đoàn thể chính trị và tôn giáo tín ngưỡng rất rất khác nhau, những dân tộc bản địa bản địa xứ Đông Dương để cùng nhau đấu tranh để đòi những điều dân chủ đơn sơ.

Vềtổ chức và phương pháp đấu tranh, Hội nghị chỉ rõ phải triệt để tận dụng những kĩ năng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi minh bạch hợp pháp nhằm mục đích mục tiêu tập hợp và lãnh đạo quần chúng, đồng thời không được quên duy trì và tăng trưởng những tổ chức triển khai triển khai bí mật của Đảng, phòng khi nguy hiểm.

Để phù phù thích phù thích hợp với thực tiễn của trào lưu, Đảng chủ trương tiến tới xây dựng Mặt trận dân chủ Đông Dương.

Tại Hội nghị tháng 9-1937, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định hành động hành vi xây dựng Thanh niên dân chủ Đông Dương thay Thanh niên Cộng sản liên đoàn, lập Hội Cứu tế dân dã. Công hội, Nông hội thay cho Cứu tếđỏ, Công hội đỏ,

Nông hội đỏ. Đồng thời chủ trương lập những hội quần chúng minh bạch và nửa minh bạch như Hội ái hữu, Hội tương tế…. Tháng 3-1937, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về yếu tố tổ chức triển khai triển khai những lực lượng cách mạng của quần chúng và tiếp tục tương hỗ update, hoàn hảo nhất nhất thêm về chủ trương và sách lược đấu tranh. Đến Hội nghị tháng 3-1938, Trung ương Đảng đã thảo luận và nhấn mạnh yếu tố yếu tố việc xây dựng Mặt trận dân chủ, “Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng”. Hội nghị quyết định hành động hành vi thay tên Mặt trận thống nhất phản đế Đông Dương thành Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương (gọi tắt là Mật trận Dân chủ).

Nghị quyết của Trung ương Đảng là tiềm năng hướng dẫn những đảng bộ trong toàn quốc vận dụng sáng tạo trong Đk rõ ràng của từng địa phương.

Cũng như những địa phương trong toàn nước, vào thời kỳ này trên đất Thanh Hóa, thực dân Pháp cấu kết với cơ quan ban ngành thường trực phong kiến áp bức bóc lột nhân dân, nhất là tầng lớp nhân dân lao động một cách tàn bạo.

Về chính trị: Chúng tăng cường khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống cai trị của triều đình nhà Nguyễn từ tỉnh đến làng, xã để dễ bề trấn áp, bóc lột nhân dân ta. Khi trào lưu Mặt trận Dân chủ lên mạnh buộc chúng thay đổi về thái độ. Bề ngoài chúng không đủ can đảm và mạnh mẽ và tự tin hành vi trắng trợn như trước, nhưng bên trong chúng vẫn bí mật theo dõi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của những chiến sỹ cách mạng; trào lưu cách mạng vẫn bị đàn áp, bắt bớ.

Vềkinh tế: Sau khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ kinh tế tài chính tài chính 1929 – 1933, những công ty tư bản ở Thanh Hóa bỏ thêm vốn và mở rộng marketing thương mại ở Nhà máy cưa Hàm Rồng, Nhà máy rượu Nam Đồng Ích, nhà máy sản xuất sản xuất ép dầu, phốt phát, mỏ Cromit Cổ Định,… và mở thêm Nhà máy xay Hàm Rồng và đồn điền Yên Mỹ (Như Xuân), Vạn Lại (Thọ Xuân), Vân Du (Thạch Thành)… Chúng tăng thuế thân, ruộng đất, môn bài; định ra thuế mới như thuế cư trú, thuế lợi tức, thuế nhà ngói, thuế thủy lợi… Ngoài việc tăng thuế chúng còn nêu lên quốc trái lạc quyên để vơ vét tiền của. Thâm độc hơn, chúng đã dùng thủ đoạn trắng trợn bắt mỗi suất đinh phải mua 7 lít rượu trong một năm, nếu không mua chúng sẽ đánh đập, bắt bớ.

Bị cơ quan ban ngành thường trực thực dân phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Khi được Đảng ta vận động trào lưu đấu tranh đòi quyền dân số dân chủ chống chủ nghĩa phát xít và rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới của nhân dân lao động bùng lên thỏa sức tự tin và rộng tự do.

I- ĐẢNG BỘ THANH HÓA TRIỂN KHAI CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG THÀNH PHONG TRÀO CÁCH MẠNG RỘNG LỚN

Do đè nén của tình hình chính trị trên toàn toàn thế giới, sự đấu tranh thỏa sức tự tin của nhân dân ta, năm 1936, chính phủ nước nhà nước nhà Pháp phải thay đổi chủ trương cai trị ở Đông Dương, trong số đó có Việt Nam.

Tại Thanh Hóa, năm 1936, một số trong những trong những cán bộ bị thực dân Pháp bắt thoát khỏi nhà tù trở về địa phương. Có thêm lực lượng lãnh đạo, trào lưu cách mạng trong tỉnh tăng trưởng mở rộng. Để thống nhất sự lãnh đạo, ngày 15-3-1936, Tỉnh ủy lâm thời tổ chức triển khai triển khai hội nghị cán bộ tại chùa Yên Lộ (nay thuộc xã Thiệu Vũ, Thiệu Hóa) kiểm điểm tình hình, bàn chủ trương tiếp tục đưa trào lưu tiến lên và kiện toàn Ban Chấp hành Tỉnh Đảng bộ. Hội nghị đã đưa ra chủ trương:

Tiếp tục củng cố và tăng trưởng những hội quần chúng, tăng trưởng đảng viên. Tổ chức những cuộc mít tinh để tuyên truyền giác ngộ cách mạng trong quần chúng. Chấn chỉnh lại khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo liên lạc, lập thêm thùng thư bí mật ở những huyện. Ra tờ báo Tia sáng thay cho tờ Hồn Lao động. Tìm cách liên lạc với Trung ương Đảng.

5 đồng chí: Lê Chủ, Trịnh Huy Quang, Bùi Đạt, Hoàng Văn Mạch, Trịnh Khắc Sản được bầu vào Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Chủ được cử làm Bí thư. Tỉnh ủy đã phân công trách nhiệm cho từng người như sau:

– Đồng chí Lê Chủ phụ trách tổ chức triển khai triển khai và những huyện Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Đông Sơn.

– Đồng chí Trịnh Huy Quang phụ trách tờ “Tia sáng” và cơ quan in của Tỉnh ủy, huyện Vĩnh Lộc.

– Đồng chí Bùi Đạt phụ trách trào lưu minh bạch ở thị xã Thanh Hóa và những huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn.

– Đồng chí Hoàng Văn Mạch phụ trách huyện Yên Định.

Từ sau Hội nghị này, trào lưu cách mạng trong tỉnh tiếp tục được tăng trưởng. Các đồng chí Tỉnh ủy đã cùng với đảng viên ở những cơ sở: Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Đông Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thạch Thành… đã triệu tập vận động tăng trưởng, củng cố Hội tương tế ái hữu. Những nơi chưa xây dựng được Hội ái hữu, những đồng chí vận động xây dựng những Hội biến tướng của quần chúng. Hội ái hữu triệu tập vào trách nhiệm vận động quần chúng giúp sức nhau khi trở ngại vất vả, đấu tranh giành quyền sống hằng ngày. Trong số đó có quyền học tập nâng cao dân trí. Hội ái hữu làng Ngọc Vực (Yên Định) vận động quần chúng đóng tiền và góp thêm phần công sức của con người của con người xây dựng trường học chữ quốc ngữ chống nạn thất học cho nhân dân lao động theo chủ trương của Tỉnh ủy. Để cổ vũ việc mở trường lớp dân dã và khuyến khích trào lưu quần chúng đấu tranh đòi quyền dân số, dân chủ, cuối thời hạn tháng 3- 1936, Hội ái hữu huyện Yên Định đã tổ chức triển khai triển khai mít tinh khánh thành trường Ngọc Vực thu hút phần đông hội viên ái hữu và quần chúng huyện Yên Định và cả đại biểu những huyện Quảng Hóa (Vĩnh Lộc), Thiệu Hóa, Thạch Thành, Thọ Xuân tham gia. Phong trào đấu tranh đòi mở những trường, lớp từ đó tăng trưởng rộng góp thêm phần làm cho trào lưu đấu tranh đòi quyền dân số, dân chủ trong tỉnh phong phú, linh hoạt, phong phú hơn. Báo “Tia sáng” – cơ quan tuyên truyền của Tỉnh ủy được đặt tận nhà đồng chí Lê Hồng Quế (thôn Phù Hưng, xã Yên Thái, huyện Yên Định) đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, biểu dương trào lưu cách mạng của quần chúng. Mùa thu năm 1936, những báo minh bạch của Đảng như Lao động, Tin tức, Nhành lúa… được phát hành rộng tự do ở Thanh Hóa. Tỉnh ủy chủ trương tạm đình bản báo Tia sáng để chỉ huy hướng dẫn việc phát hành sách báo minh bạch của Đảng.

Vào thời hạn bấy giờ, Đảng bộ Thanh Hóa chưa liên lạc được với Trung ương Đảng, nhưng thông qua báo chí minh bạch, Tỉnh ủy đã kịp thời tổ chức triển khai triển khai hưởng ứng Đông Dương Đại hội được tiến hành sôi sục và rộng tự do. Mở đầu trào lưu là việc Tỉnh ủy sắp xếp lực lượng vận động những nhà khoa cử có Xu thế tiến bộ chống lại thủ đoạn phá hoại trào lưu Đông Dương Đại hội do Đảng chủ trương; mặt khác phân công cán bộ, đảng viên tổ chức triển khai triển khai phát động quần chúng đấu tranh đòi quyền dân số, dân chủ.

Dưới sự chỉ huy của Tỉnh ủy, ủy phát hành vi cách mạng ở những huyện được xây dựng gồm có đại biểu những giai cấp, những tầng lớp nhân dân tham gia, trong số đó công nhân, nông dân đóng vai trò nòng cốt. Trong vòng một tháng, ủy phát hành vi cách mạng tỉnh đã tập hợp được hàng trăm bản kiến nghị với Hàng trăm chữ ký, điểm chỉ đòi Chính phủ Pháp phải thi hành cải cách ở Đông Dương trình lên Công sứ Thanh Hóa.

Trước trào lưu thỏa sức tự tin của quần chúng, bọn phản động thuộc địa được quan thầy dung túng đã tiến hành đàn áp minh bạch kết phù thích phù thích hợp với chia rẽ và xoa dịu. Ngày 15 tháng 9 năm 1936, chúng ra lệnh giải tán những ủy phát hành vi cấm toàn bộ những cuộc hội họp của nhân dân, bắt và khám xét những người dân dân đứng đầu những ủy phát hành vi tịch thu những báo tuyên truyền cổ động cho Đại hội Đông Dương.

Đại hội Đông Dương bị cấm nhưng trào lưu đấu tranh đòi quyền dân chủ, cải tổ đời sống của những tầng lớp nhân dân lao động ngày càng tăng trưởng mạnh hơn. Công nhân đấu tranh đòi tăng lương, chống cúp phạt, chống đuổi thợ; nông dân đấu tranh đòi cứu tế, chống lụt, chống đói, đòi giảm tô, giảm tức, chống cướp giật ruộng đất; tiểu thương, tiểu chủ đòi giảm thuế chợ,…

Vào chiều 14-9-1936, tên Phó đoan Béc-Nác-Đê đem lính về làng Phong Cốc lùng sục vào từng nhà lấy cớ là đi bắt những người dân dân nấu rượu lậu, nhưng thực ra là tìm kiếm cơ sở và tài liệu cách mạng.

Đoán được thủ đoạn của quân thù, cơ sở cách mạng đã vận động nhân dân đấu tranh ngăn ngừa. Lấy cớ là bọn Tây đoan chưa trình báo lệnh khám xét cho lý trưởng, quần chúng đã vây hãm bọn lính và không cho khám xét. Tên Tây đoan Béc- Nác- Đê đã bắn chết lý trưởng làng Phong Cốc. Lửa căm hờn dâng cao, quần chúng nhất quyết đấu tranh đòi tên sát nhân phải đền mạng, buộc tri phủ Thiệu Hóa phải đến can thiệp…

Cuộc đấu tranh của nhân dân làng Phong Cốc tiếp tục diễn biến quyết liệt. Địch đã bắt một số trong những trong những người dân dân nhưng được Hội ái hữu Liên khu vực Thiệu Hóa – Yên Định ủng hộ, nhân dân làng Phong Cốc vẫn kiên trì đấu tranh. Cuối cùng bọn thống trị phải trả tự do cho số người bị bắt, kết tội tên sát nhân 5 tháng tù treo và trục xuất y khỏi xứ Trung Kỳ.

Cuộc đấu tranh thắng lợi đã tạo ra tiếng vang lớn, góp thêm phần thúc đẩy trào lưu đấu tranh chống áp bức, bóc lột, đòi dân số dân chủ trong huyện, trong tỉnh tăng trưởng thỏa sức tự tin.

Tháng 12-1936, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tại làng Yên Lộ, nhận định tình hình và đưa ra chủ trương mới: Đẩy mạnh trào lưu đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp lên một bước mới trên địa phận toàn tỉnh bằng những hình thức phong phú. Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi minh bạch và nửa minh bạch ở thành phố, vận động công nhân ở những nhà máy sản xuất sản xuất và dân nghèo thành thị. Cử người tiếp tục bắt liên lạc với Trung ương Đảng; mở những lớp huấn luyện chính trị ngắn ngày phổ cập tình hình và phương sách đấu tranh mới. Đồng chí Trịnh Huy Quang, Bí thư Tỉnh ủy được phân công phụ trách tuyên truyền, huấn luyện, thanh niên; đồng chí Lê Chủ, Phó Bí thư phụ trách tổ chức triển khai triển khai, giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo, tài chính và trào lưu nông thôn; đồng chí Bùi Đạt phụ trách trào lưu minh bạch ở thị xã Thanh Hóa.

Chủ trương của Tỉnh ủy được những địa phương thực thi trang trọng, ở Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc… tổ chức triển khai triển khai Nông Hội Đỏ chuyên thành Hội Tương tê ái hữu, Hội Hiếu nghĩa… Làng Ngọc Vực, Yên Lộ đã có sáng tạo độc lạ tổ chức triển khai triển khai theo ngành nghề và giới như: Nông Hội Tương tế, Thanh Niên Tương tế, Phụ Nữ Tương tế, Phụ Lão Tương tế. Làng Long Linh tổ chức triển khai triển khai Hội “Kỳ anh” để thu hút những kỳ lão có uy tín trong làng làm hậu thuẫn cho những cuộc đấu tranh hợp pháp ở nông thôn.

Song tuy nhiên với xây dựng củng cố Hội tương tế ái hữu, chuyển những tổ chức triển khai triển khai Nông Hội Đỏ thành Hội Tương tế ái hữu (xin gọi tắt là Hội ái hữu) và tổ chức triển khai triển khai trào lưu đấu tranh minh bạch, hợp pháp, nửa hợp pháp ở nông thôn. Tỉnh ủy đã khẩn trương xây dựng cư sở cách mạng ở thị xã, những thị xã trong tỉnh.

Được sự phân công của Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đạt và một số trong những trong những đồng chí khác đã mở hiệu giặt là ở thị xã Thanh Hóa, lúc đầu đặt tại phố Nhà Giòng, tiếp Từ đó chuyển sang phố Huế. Hiệu giặt là trở thành cơ sở liên lạc giữa đồng chí Bùi Đạt với Tỉnh ủy và quần chúng cách mạng trong thị xã Thanh Hóa. Từ hiệu giặt là, cơ sở tăng trưởng sang phố Cửa Hậu, ngõ Ba Đình và nhiều nơi trong thị xã Thanh Hóa, tạo ra tác nhân khởi động trào lưu đấu tranh minh bạch hợp pháp. Tháng 7-1937, bị quân thù theo dõi, hiệu giặt là ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, đồng chí Bùi Đạt và những chiến sỹ cách mạng chuyển đến khu vực mới tiếp tục chỉ huy trào lưu cách mạng.

Đi đôi với việc vận động cách mạng trong nông dân, đồng chí Trịnh Huy Quang đã cùng với những đồng chí Trịnh Ngọc Điệt, Hoàng Văn Cài, Nguyễn Đức Nhuận, Trịnh Huy Lãn… đi vào đồn điền, nhà máy sản xuất sản xuất vận động cách mạng trong công nhân. Nhà máy diêm Hàm Rồng, Rượu Nam Đồng Ích, mỏ sắt Thanh Xá, Núi Bầu, Nông trường Yên Mỹ… công nhân đã tổ chức triển khai triển khai đấu tranh đòi tăng lương giảm giờ làm, chống đánh đập…

Đầu năm 1937 được tin Gô Đa, Phái viên Chính phủ Pháp sang Đông Dương điềư tra tình hình thuộc địa sẽ trải qua Thanh Hóa, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phát động đưa thư thỉnh nguyện đòi dân số, dân chủ gửi Gô Đa lên Chính phủ Pháp.

Ngày 19-02-1937, những cuộc biểu tình đưa thư thỉnh nguyện đã được sẵn sàng sẵn sàng chu đáo ở Còng (Tĩnh Gia), bến phà Ghép (Quảng Xương) và thị xã Thanh Hóa – những nơi Gô Đa nghỉ chân… Hàng ngàn đại biểu đã sẵn sàng thư thỉnh nguyện có chữ ký của hàng vạn quần chúng những huyện: Tĩnh Gia, Quảng Xương, thị xã Thanh Hóa, Cẩm Thủy, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa… Hoảng sợ trước trào lưu thỏa sức tự tin của quần chúng, bọn tay sai phải thay đổi ngày giờ qua Thanh Hóa của Gô Đa nhằm mục đích mục tiêu ngăn cản sự tiếp xúc của quần chúng. Nhưng với tinh thần cảnh giác và nhiệt tình cách mạng, ngày 22 tháng 2 năm 1937, khi Gô Đa từ Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô vào Thanh Hóa, một số trong những trong những cán bộ và quần chúng đã tìm cách gặp trực tiếp Gô Đa ở Tòa sứ.

Tháng 5 năm 1937, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động, một số trong những trong những cán bộ Đảng đã tổ chức triển khai triển khai cuộc đình công của 2.000 thợ khai thác gỗ ở Thường Xuân đòi tăng lương từ 20 đến 30%, chống đánh đập, bãi bỏ chủ trương bắt nợ với những người dân làm khoán… Thời gian kéo dãn gần 20 ngày và ở đầu cuối đã giành thắng lợi. Cuộc đình công của công nhân khai thác gỗ Thường Xuân thắng lợi đã cổ vũ công nhân ở những đồn điền: Yên Mỹ (Nông Cống), mỏ sắt Trà Là, Thanh Xá (Hà Trung), nhà máy sản xuất sản xuất Rượu Nam Đồng Ích (thị xã Thanh Hóa ), nhà máy sản xuất sản xuất Diêm Hàm Rồng tiếp tục tổ chức triển khai triển khai đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Năm 1937, Hội ái hữu đang trở thành tổ chức triển khai triển khai quần chúng to lớn ở những huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Đông Sơn, Tĩnh Gia, Quảng Xương, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa… Hội đã tìm ra những hình thức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi phong phú phong phú đưa quần chúng xuống đường đấu tranh.

Tháng 5 năm 1937, tri phủ Thiệu Hóa cho nha lại đưa lính và phu tuần về những làng tả ngạn sông Chu cắm đất nhổ hoa màu sẵn sàng sẵn sàng làm đường. Hội ái hữu làng Yên Lộ đã vận động nhân dân không cho phá hoa màu, đòi bồi thường thiệt hại. Trước sức mạnh đấu tranh của quần chúng, bọn thống trị phải hoãn việc đắp đường.

Cũng vào tháng 5 năm 1937, Hàng trăm quần chúng Yên Định, dưới sự chỉ huy của Tỉnh ủy đã đưa bản dân nguyện phản đối tri huyện quỵt tiền công đắp đê Yên Hoành. Bọn địch đã bắt đồng chí Lê Hồng Quế – người thay mặt Tỉnh ủy đã lãnh đạo cuộc đấu tranh. Căm phẫn cao độ riêng với hành vi của địch, hơn 300 quần chúng với cuốc thuổng và công cụ đắp đê, dưới sự chỉ huy của những chiến sỹ Cộng sản đã nâng đến huyện đường đòi trả tự do cho những người dân dân bị bắt và trả tiền công đắp đê Yên Hoành. Cuối cùng bọn thống trị nên phải thực thi ý nguyện của nhân dân.

Tháng 9 năm 1937, Hội ái hữu của công nhân đồn điền Yên Mỹ được xây dựng và vận động công nhân đấu tranh đòi tăng tiền công, giảm giờ làm, bọn chủ định đàn áp, công nhân tuyên bố đình công. Tên chủ đồn điền là Đờ-Ôn sợ thất thiệt lớn phải tuyên bố tăng tiền công từ 3 xu lên 5 xu và giảm giờ làm từ 13 giờ lao động còn 9 giờ trong một ngày.

Bên cạnh trào lưu công nhân, nông dân, trào lưu của học viên, trí thức đô thị tăng trưởng mạnh. Các cuộc đấu tranh đòi miễn giảm học phí, chống trù dập ức hiếp học viên tăng trưởng và tăng cường ở trường Thành Chung… Các cuộc tuyên truyền yêu nước, mít tinh ủng hộ Mặt trận Nhân dân Tây Ban Nha… tổ chức triển khai triển khai ở Núi Nhồi, Hàm Rồng, Rừng Thông, v.v. Phong trào học chữ quốc ngữ, đọc sách báo cách mạng được tổ chức triển khai triển khai ở nhiều thành phố, thu hút phần đông lực lượng tiểu thương, tiểu chủ tham gia.

Một trong những sự kiện chính trị nổi trội trong năm 1937 là cuộc vận động bầu cử Viện dân biểu Trung Kỳ. Nắm thời cơ Đảng chủ trương mở rộng trào lưu đấu tranh minh bạch hợp pháp, Tỉnh ủy tiến hành thực thi cuộc vận động bầu cử Viện dân biểu Trung Kỳ.

Mặc dù thời hạn lúc bấy giờ Đảng bộ Thanh Hóa vẫn chưa bắt được liên lạc với Trung ương Đảng, nhưng qua báo chí minh bạch, Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trương lựa chọn và ủng hộ những thân sỹ tiến bộ ra ứng cử. Trước khi vận động tuyển cử, liên lạc với một số trong những trong những người dân dân dân có uy tín trong thân sỹ, tổ chức triển khai triển khai cuộc Hội nghị hiệp thương (tận nhà Cử Trác, phố Lò Chum) để cử ra người ứng cử ở những khu vực:

– Hoàng Văn Khái (cử Ngò): Khu vực thị xã, Quảng Xương.

– Nguyễn Đan Quế (đốc Quế): Hà Trung, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy.

– Lê Nguyên Phong (cử Phong)(1): Khu vực Nông Cống,Tĩnh Gia.

– Nguyễn Duy Vận (tú Vận): Khu vực Thọ Xuân,Yên Định.

– Lê Mậu Biền (tú Biền): Khu vực Thiệu Hóa,Đông Sơn.

– Nguyễn Duy Cừ: Khu vực Hoằng Hóa,Hậu Lộc.

Chính quyền thực dân phong kiến cũng đưa Tống Khắc Hân, Phan Văn Giáo ra tranh cử.

Với hình thức vận động linh hoạt, sáng tạo, hầu hết những người dân dân ứng cử do Cách mạng trình làng đều trúng cử với số phiếu cao. Cảtỉnh có 6 cty bầu cử thì người Cách mạng trình làng trúng cử ở 5 cty. Riêng khu vực Thọ Xuân, Yên Định, Phan Văn Giáo được cơ quan ban ngành thường trực thực dân ủng hộ, mới trúng cử vào đợt bầu cử lần 2.

Thắng lợi trong cuộc bầu cử viện dân biểu Trung Kỳ đã kiểm nghiệm và xác minh chủ trương đoàn kết dân tộc bản địa bản địa của Đảng là đúng đắn. Thắng lợi này sẽ tạo ra những Đk thiết yếu để Đảng ta mở rộng trào lưu đấu tranh minh bạch hợp pháp.

Sau cuộc bầu cử Viện dân biểu Trung Kỳ, Hội ái hữu ở những làng, tổng trong nhiều phủ, huyện được tăng trưởng mở rộng và sáng tạo thêm nhiều hình thức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhằm mục đích mục tiêu tập hợp phần đông quần chúng vào trận tuyến đấu tranh. Hội ái hữu làng Yên Lộ đã sáng tạo 3 hình thức hợp tác: Tổ chức 2 nhóm HTX nông nghiệp giúp sức nhau sản xuất, tổ chức triển khai triển khai HTX tiêu thụ hàng thiết yếu, tổ chức triển khai triển khai HTX mua và bán nông sản chống góp vốn góp vốn đầu tư mạnh…

Các cuộc vận động cách mạng của Đảng bộ trong trong năm 1936 – 1937 đã đưa phần đông quần chúng xuống đường đấu tranh dưới những hình thức minh bạch hợp pháp, tạo ra những Đk thuận tiện thúc đẩy trào lưu đấu tranh trong tỉnh lên rất cao trào.

II- PHONG TRÀO DÂN SINH DÂN CHỦ PHÁT TRIỂN TỚI ĐỈNH CAO

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy (tháng 12 năm 1936), năm 1937, Tỉnh ủy đã nhiều lần cử cán bộ đi tìm bắt liên lạc với Trung ương nhưng không kết quả. Tháng 11 năm 1937, Tỉnh ủy cử đồng chí Bùi Đạt ra Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô. Đồng chí đã gặp đồng chí Hà Bá Cang (tức Hoàng Quốc Việt) ở cơ quan “Thời báo”, nhận được sự chỉ huy của Trung ương Đảng.

Sau khi chắp nối liên lạc với Trung ương Đảng, tháng 12-1937, Trung ương cử Phái viên vào Thanh Hóa trực tiếp kiểm tra tình hình và phổ cập chủ trương mới. Tỉnh ủy Thanh Hóa đã khẩn trương tổ chức triển khai triển khai Hội nghị mở rộng tại làng Yên Lộ (Thiệu Vũ, Thiệu Hóa) kiểm điểm tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi và tiếp thu chủ trương của Đảng:

– Về đối ngoại: Đảng ta ủng hộ Liên bang Xô Viết, ủng hộ Mật trận dân dã Pháp, ủng hộ hòa bình, chống chủ nghĩa phát xít và rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới.

– Về đối nội: Đảng ta chủ trương xây dựng Mặt trận Nhân dân thống nhất Đông Dương, tập hợp mọi lực lượng chống bọn phản động thuộc địa đế quốc và tay sai, đòi quyền dân số, dân chủ.

Tại Hội nghị, đồng chí Phái viên đã thay mặt Trung ương Đảng công nhận Đảng bộ Thanh Hóa là Đảng bộ chính thức trực thuộc Xứủy Trung Kỳ.

Thực hiện Nghị quyết Tỉnh Ủy, ngày 11 tháng 2 năm 1938, Đảng bộ tổ chức triển khai triển khai một cuộc mít tinh liên huyện tại làng Chiềng (tức làng Trịnh Xá, Yên Ninh. Yên Định) để tuyên truyền vận động quần chúng tham gia Mặt trận Dân chủ, đòi thực thi “Tự do, cơm áo, hòa bình”. Đồng chí Trịnh Huy Quang, Lê Chủ, Nguyễn Xuân Thúy, Lê Hồng Quế trong Ban lãnh đạo cuộc mít tinh này.

Theo kế hoạch đã định, ngày 11 tháng 2 năm 1938 cán bộ, đảng viên ở nhiều địa phương đã vận động quần chúng kéo về thật nhiều. Còi lệnh được phát ra, quần chúng có tổ chức triển khai triển khai và phần đông nhân dân triệu tập. Đồng chí Nguyễn Xuân Thúy và Lê Hồng Quếlên diễn thuyết. Trên 3.000 quần chúng ở những huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc đã hô vang những khẩu hiệu: “ủng hộ Liên bang Xô viết thành trì của cách mạng toàn toàn thế giới”, “ủng hộ Mặt trận nhân dân Pháp”, “ủng hộ nhân dân Trung Hoa kháng chiến chống Nhật”, “Cương quyết chống phát xít, chống đế quốc trận trận chiến tranh” và những khẩu hiệu đòi quyền tự do dân chủ. Cuộc mít tinh đã tạo ra tiếng vang lớn ghi lại bước tăng trưởng mới của trào lưu cách mạng Thanh Hóa.

Cùng với vận động quần chúng tham gia Mặt trận Dân chủ, Tỉnh ủy quyết định hành động hành vi xây dựng ủy ban Vận động cách mạng ở những phủ, huyện. Tính đến thời gian đầu xuân mới 1938 đã có 10 phủ, huyện xây dựng UBVĐCM. Việc xây dựng UBVĐCM thực ra là cuộc vận động cách mạng to lớn nhằm mục đích mục tiêu tuyên truyền giác ngộ quần chúng tích cực tham gia những trào lưu đấu tranh minh bạch hợp pháp và bán hợp pháp, trên cơ sở đó lựa chọn tu dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho những phủ, huyện.

Ngay sau khi Ra đời. UBVĐCM đã tập hợp đoàn kết phần đông quần chúng tham gia Mặt trận Dân chủ Đông Dương và những tổ chức triển khai triển khai Thanh niên Dân chủ. Phự nữ Dân chủ, Hội học viên, Hội Đọc sách báo, Hội ái hữu… và đưa quần chúng xuống đường đấu tranh chống thuế, chống phù thu lạm bổ, chống mê tín dị đoan dị đoan dị đoan, diệt trừ hủ tục, vận động ủng hộ nhân dân Trung Hoa kháng Nhật.

Tại thị xã Thanh Hỏa: Đồng chí Hoàng Văn Cài và Nguyễn Đức Nhuận được Tỉnh ủy phân công vào thao tác tại Nhà máy Rượu Nam Đồng ích để vận động công nhân tham gia cách mạng. Được giác ngộ, hơn 70% công nhân Nhà máy đã làm kiến nghị đòi tăng 15% lương hàng tháng. Sợ công nhân đình công làm thất thiệt. Giám đốc nhà máy sản xuất sản xuất buộc phải tăng lương cho công nhân.

Cùng với công nhân Nhà máy Rượu Nam Đổng ích. dưới sự chỉ huy của đồng chí Trịnh Công Song, hơn 100 công nhân xc kéo tổ chức triển khai triển khai đình công đòi chủ hạ giá thuê xe, chống đánh đập. Chống đền bù khi xe bị hỏng. Cuộc đấu tranh trình làng quyết liệt, bọn chủ buộc phải phục vụ yêu cầu của công nhân.

Tại những huyện vùng Trung Châu: Phong trào đấu tranh chống áp bức bóc lột, đòi lự do dân chủ trình làng quyết liệt:

Quần chúng huyện Yên Định dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Hồng Quế đã tổ chức triển khai triển khai cuộc biểu tình lớn đòi nợ huyệnTương lấy lại số liền góp thêm phần làm nhà thương mà y định biển lận.

Sáng ngày 7-4-1938, đón đầu là đoàn đại biểu Hội ái hữu, tiếp theo là đoàn biểu tình gần 600 người, từ làng Là Thôn (Định Liên, Yên Định) kéo đến huyện đường, vừa đi vừa hò vang những khẩu hiệu đòi tự do, dân chủ, đòi huyện Tương phải trả nợ cho dân… Trước sức thỏa sức tự tin của quần chúng, y hứa trả nợ trước lúc chuyển đến huyện Cẩm Thủy.

Phát huy thắng lợi, đoàn biểu tình tiếp tục diễu hành qua những làng, xã trong huyện. Quần chúng những địa phương tiếp tục gia nhập đoàn biểu tình, hô vang những khẩu hiệu đấu tranh.

Tiếp sau là cuộc đấu tranh của nhân dân làng Long Linh, nhân dân tổng Thử Cốc vào trong thời gian ngày 12-4-1938. Được tin tri phủ Thiệu Hóa tuần hạt về tổng Thử Cốc, Hội ái hữu những làng Long Linh Ngoại, Xá Lê, Phú Hậu đã vận động 300 quần chúng dương cao băng khẩu hiệu chặn dường tri phủ Phan Thanh Kỷ đòi trả tiền công đắp đường cho dân. Trước sức thỏa sức tự tin của nhân dân, tri phủ Thiệu Hóa phải trả sốtiền công đắp đường còn nợ.

Phong trào đấu tranh đòi dân số, dân chủ lên rất cao, cơ quan ban ngành thường trực thực dân phong kiến phải đồng ý “Cải lương hương tục”. Lợi dụng thời cơ này, Tỉnh ủy đã chỉ huy cơ sở cách mạng làng, xã trong tỉnh dự thảo khế ước với nội dung: Loại bỏ hủtục, tự do lập hội, tự do mở trường… Mùa hè năm 1938. Công sứ La-gre-đơ và Tổng đốc Nguyễn Hy buộc phải phê chuẩn khế ước “Cải lương hương tục” của những làng: Yên Lộ, Ngô Xá, Mao Xá, Phong Cốc, Trung Lập, Phù Hưng và nhiều làng, xã khác.

Dựa trên khế ước đã được phê chuẩn, quần chúng đã tích cực đấu tranh chống hủ tục, xây dựng mở rộng những trường lớp dân dã, mở rộng Hội ái hữu. Tại làng Bình Ngộ, phụ nữ đã có trào lưu cắt tóc ngắn, mặc quần dài. Tại nhiều làng xã trong tỉnh đã xây dựng Ban Vận động khuyến học tăng trưởng mở rộng trào lưu truyền bá chữ quốc ngữ. Thông qua việc dạy và học, những chiến sỹ Cộng sản đã nâng cao giác ngộ cách mạng cho quần chúng. Những bài thơ, ca dao, hò vè về Cách mạng Tháng Mười Nga, chống áp bức bóc lột của đế quốc phong kiến… là một phần của việc dạy và học.

Tiếp tục nâng cao ý thức cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, tháng 5 năm 1938 tại Thị xã Thanh Hóa xây dựng “Thanh Hoa thư quán”, đại lý phát hành minh bạch sách báo của Đảng do đồng chí Bùi Đạt làm chủ hiệu, đồng chí Trịnh Hữu Thường trực tiếp bán sách và thanh toán thanh toán. “Thanh Hoa thư quán” từ từ trở thành TT tuyên truyền, chỉ huy, phục vụ sách báo tiến bộ cho những cơ sở cách mạng trong tỉnh. Các tờ báo Tiến bộ và cuốn sách “Vấn đề dân cày” của Qua Ninh và Vân Đình (tức đồng chí Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp) đang trở thành vũ khí tuyên truyền sắc bén và thu hút phần đông quần chúng tham gia những cuộc đấu tranh. Đến thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm 1938, nhiều Hội đọc sách báo ở những huyện được xây dựng như Hoằng Hóa, Quảng Xương, Đông Sơn, Thiệu Hóa…Cùng với Hội đọc sách báo, Hội truyền bá quốc ngữ được xây dựng và tăng trưởng. Tại Thị xã có những lớp đặt tại trụ sở Tri tân học hội, ở nông thôn, những trường học được tổ chức triển khai triển khai theo từng làng. Các cơ sở cách mạng ở địa phương đã cử cán bộ ra dạy học. Cũng trong thời kỳ này, Tỉnh ủy chủ trương tiếp tục xây dựng những tổ chức triển khai triển khai dân chủ thu hút phần đông những tầng lớp quần chúng vào trận tuyến đấu tranh, nhất là thanh niên và phụ nữ.

Tháng 3 năm 1938, dưới sự chỉ huy trực liếp của đồng chí Trịnh Huy Quang, Bí thư Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Tân tiến được xây dựng ở Thị xã với 15 đoàn viên. Tháng 6 năm 1938, Đoàn Thanh niên Tân tiến được thay tên thành Đoàn Thanh niên Dân chủ. Lực lượng thanh niên trong tỉnh được tập hợp phần đông và được tổ chức triển khai triển khai ngặt nghèo. Đến thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm 1939, toàn tỉnh đã có 15 nhóm thanh niên Dân chủ ở những phủ, huyện,

Đồng thời với việc xây dựng Đoàn Thanh niên dân chủ, Tỉnh ủy chỉ huy xây dựng Hội Phụ nữ dân chủ vào tháng 6 năm 1938 trên cơ sở hội Phụ nữ Giải phóng được xây dựng từ thời gian tháng 2 – 1935.

Hội Phụ nữ Dân chủ được xây dựng thứ nhất ở Thị xã Thanh Hóa gồm 10 hội viên và nhanh gọn tăng trưởng đến những huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Hoằng Hóa… Đến thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm 1939 đã có 900 hội viên.

Việc xây dựng, tăng trưởng mở rộng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai triển khai quần chúng đã tạo ra lực lượng cách mạng phần đông, đưa trào lưu dân số, dân chủ từ thấp lên rất cao, từ đấu tranh kinh tế tài chính tài chính lên đấu tranh chính trị trên địa phận toàn tỉnh.

Năm 1938, trào lưu đấu tranh đòi bỏ thuế, khất thuế, miễn giảm thuế trình làng quyết liệt tại những vùng Trung Châu Thanh Hóa. Mở đầu là nhân dân những làng: Phù Hưng, Ngọc Vực, Phúc Tỉnh, Trịnh Xá, Quảng Hàn… (Yên Định) đấu tranh đòi khất thuế lưu động. Tri huyện đã bắt giam những đại biểu lên huyện nộp đơn khất thuế. Không lùi bước, dưới sự chỉ huy của những chiến sỹ Cộng sản, quần chúng tổ chức triển khai triển khai thành đoàn biểu tình lên huyện đòi thả người bị bắt và đòi khất thuế. Cuộc đấu tranh thắng lợi đã tạo ra tiếng vang lớn thúc đẩy nhân dân những huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Quảng Hóa (Vĩnh Lộc)… đấu tranh đòi miễn giảm thuế.

Theo “Báo cáo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc về tình hình chính trị ở Đông Dương từ 1936 – 1939″ thì ở Thanh Hóa có một.739 người và 47 lá đơn của những làng tổng gửi cho Phủ toàn quyền đòi giảm thuế và đòi quyền tự do dân chủ.

Tăng cường vơ vét bóc lột nhân dân lao động đến tận xương tuỷ, giữa năm 1938. Khâm sứ Trung Kỳ và cơ quan ban ngành thường trực phong kiến đã đưa ra dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất thuế mới. Từ thành thị đến nông thôn, nhân dân đã tổ chức triển khai triển khai mít tinh biểu tình lấy chữ ký, tích lũy bản kiến nghị gửi Phủ toàn quyền, Tòa Khâm sứ, Viện Dân biểu Trung Kỳ. Trước đè nén của quần chúng, Viện Dân biểu Trung Kỳ đã bác bỏ dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất thuếthân và thuếđiền thổ của Chính phủ Nam triều.

Cùng với đấu tranh chống thuế, công nhân mở sắt Thanh Xá, công nhân xe kéo Thị xã, công nhân Nhà máy Diêm Hàm Rồng liên tục tổ chức triển khai triển khai đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống cưỡng bức, đánh đập, cúp phạt.

Từ giữa năm 1938, trào lưu trong tỉnh tăng trưởng mạnh và lan ra diện rộng. Đồng chí Trịnh Huy Quang (Bí thư Tỉnh ủy) đã về Nhà máy Diêm Hàm Rồng xây dựng trào lưu. Lúc đầu đồng chí tập hợp một số trong những trong những thanh niên vào “Hội bóng đá”. Đầu năm 1939, từ “Hội bóng đá”, Hội Tương tế ái hữu được xây dựng thu hút phần đông anh em công nhân tham gia.

Cùng với những cuộc đấu tranh kinh tế tài chính tài chính, Tỉnh ủy chủ trương tăng cường cuộc vận động ủng hộ nhân dân Trung Hoa kháng chiến chống phát xít Nhật nhân ngày 7-7-1938 (ngày Song thất).

Cuộc vận động đã trình làng trên quy mô toàn tỉnh, từ Thị xã đến những phủ, huyện vùng đồng bằng châu thổ, Hội ái hữu đã tổ chức triển khai triển khai những cuộc mít tinh vạch trần thủ đoạn gây trận trận chiến tranh của phát xít Nhật, lôi kéo quần chúng quyên góp tiền, gửi thư tỏ tình đoàn kết chiến đấu với nhân dân Trung Hoa. Cuộc vận động đã đem lại hiệu suất cao chính trị xã hội to lớn. Trong báo cáo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc về tình hình Đông Dương đã viết: nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã gửi cho những chiến sỹ Trung Hoa 100 đồng và một lá thư cổ vũ gồm 2.330 chữ ký.

Cuối năm 1938 do trào lưu đấu tranh đòi dân số dân chủ lên rất cao, bọn thống trị đã đưa ra cái gọi là “Hội đồng Hương chính” cố tạo ra dân chủ giả hiệu nhằm mục đích mục tiêu lừa mị nhân dân. Vận dụng tình thế hợp pháp, Tỉnh ủy chủ trương vận động quần chúng đòi phổ thông đầu phiếu đưa người của cách mạng vào Hội đồng Hương chính. Cuộc vận động đã trình làng sôi sục ở những huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc… Nhân dân những xã đã cử cán bộ cách mạng sở hữu những chức vụ quan trọng trong Hội đồng Hương chính – tạo thêm Đk đấu tranh minh bạch hợp pháp.

Tiếp sau là cuộc vận động tổ chức triển khai triển khai kỷ niệm “Quảng Châu Trung Quốc Trung Quốc Công x㔠vào trong thời gian ngày 22-12. Mặc dù bọn cầm quyền đã ra lệnh quản thúc một số trong những trong những chính trị phạm mà chúng cho là nguy hiểm để hòng trấn áp tinh thần đấu tranh của quần chúng trong tỉnh, nhưng nhiều cuộc mít tinh đã được tổ chức triển khai triển khai bí mật hoặc bán minh bạch ở những huyện. Trong số đó có 2 cuộc mít tinh lớn:

– Cuộc mít tinh ở chợ Mía làng Phong Mỹ, tổng Thử Cốc (Xuân Lai, Thọ Xuân) có 300 người tham gia, do đồng chí Trịnh Khắc sản diễn thuyết.

– Cuộc đấu tranh ở làng Ngọc Trung và Thuần Hậu (Xuân Minh, Thọ Xuân) có Hàng trăm người tham gia, do đồng chí Nguyễn Xuân Thúy chủ trì.

Trong những cuộc mít tinh, quần chúng biểu lộ thái độ khâm phục và hoan hô tinh thần can đảm và mạnh mẽ và tự tin và thỏa sức tự tin của những chiến sỹ Quảng Châu Trung Quốc Trung Quốc Công xã, ủng hộ nhân dân Trung Hoa kháng chiến chống Nhật, đòi tự do dân chủ, tự do đi lại, tự do báo chí…

Năm 1939, những cuộc đấu tranh của nhân dân trong tỉnh tiếp tục trình làng sôi sục rầm rộ: Nhân dân làng Cẩm Bao (Nông Cống) chống tri phủ cấu kết với Nhà Chung cướp đất của nhân dân làm nhà thời thánh. Công nhân Nhà máy Diêm Hàm Rồng đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm dưới hình thức viết đơn kiến nghị lấy chữ ký của 500 công nhân gửi Ban Thanh tra lao động của Chính phủ, gửi sang Pari. Nhân dân khu vực Hà Trung – Nga Sơn và Vĩnh Lộc – Thạch Thành – cẩm Thủy đã bỏ phiếu cho những người dân dân cách mạng trình làng tương hỗ update vào Viện Dân biểu Trung Kỳ, tuy nhiên bọn thống trị giở thủ đoạn hăm dọa, mua chuộc cử tri ở đầu cuối vẫn thất bại. Riêng ngày thứ nhất-5-1939, đã tổ chức triển khai triển khai 23 cuộc mít tinh đòi thi hành Luật Lao động, tự do nghiệp đoàn, toàn xá chính trị phạm… gồm Hàng trăm quần chúng tham gia. Nhân dân những xã trong tỉnh tiếp tục đấu tranh thực thi “Cải lương hương tục”, bầu cử người của cách mạng vào Hội đồng Hương chính. Riêng làng Yên Lộ đã cử 15 người thuộc phía cách mạng vào Hội đồng Hương chính, tăng cường cải cách hương tục, diệt trừ hủ tục lỗi thời…

Tháng 4-1939, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa – Đảng bộ cấp huyện được xây dựng thứ nhất trên địa phận Thanh Hóa đã tiến hành Hội nghị bầu Huyện ủy gồm 3 đồng chí (Hoàng Văn Quế, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Văn Đài). Đồng chí Hoàng Văn Quế được cử làm Bí thư. Hội nghị bầu 2 đồng chí Lê Huy Toán và Ngô Đức đi dự Hội nghị Đảng bộ tỉnh. Hội nghị Đảng bộ huyện Thiệu Hóa thành công xuất sắc xuất sắc đã tạo ra những Đk thuận tiện thúc đẩy trào lưu cách mạng huyện nhà tăng trưởng và tạo ra nền tảng vững chãi nuôi dưỡng bảo vệ Tỉnh ủy và những cty của Đảng bộ tỉnh đóng trên địa phận.

Tiếp tục thúc đẩy cao trào cách mạng trong tỉnh tăng trưởng, Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị Đảng bộ tỉnh vào trong thời gian ngày 20 tháng 6 năm 1939 tận nhà ông Hoàng Văn Cài. thôn Yên Lộ, phủ Thiệu Hóa (nay thuộc xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa). Thay mặt cho 50 đảng viên thuộc 9 chi bộ trong tỉnh, những đại biểu đã kiểm điểm thâm thúy tình hình của Đảng bộ trong 2 năm qua, đồng thời đưa ra những chủ trương công tác thao tác thao tác cấp thiết trước mắt trong tình hình mới. Cụ thể là: Tăng cường tăng trưởng cơ sở Đảng và tổ chức triển khai triển khai quần chúng, để ý quan tâm những địa phương chưa xây dựng được cơ sở cách mạng. Khẩn trương đưa một số trong những trong những bộ phận hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi minh bạch vào hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi bí mật. Tổ chức kỷ niệm, quyên góp ủng hộ nhân dân Trung Hoa chống Nhật, chống trận trận chiến tranh phát xít, lôi kéo phòng thủ Đông Dương. Hội nghị đã bầu Tỉnh ủy gồm 5 đồng chí (Lê Chủ, Nguyễn Đức Dương, Hoàng Văn Mạch, Bùi Đạt, Hoàng Văn Cài), đồng chí Lê Chủ được cử làm Bí thư.

Sau Hội nghị Đảng bộ Tỉnh, Tỉnh ủy đã khẩn trương chuyển Thanh Hoa Thư quán vào hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi bí mật, chuyên những cty Tỉnh ủy lừ Thị xã về làng Yên Lộ (Thiệu Hóa), đồng thời tăng cường củng cố tăng trưởng những cơ sở bí mật của Đảng bộ trên địa phận toàn tỉnh.

Tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và trận trận chiến tranh phát xít, Đảng bộ đã tiến hành cuộc vận động ủng hộ nhân dân Trung Hoa, kháng chiến chống phát xít Nhật dưới những hình thức: Mít tinh, quyên tiền, viết thư, tích lũy chữ ký tỏ tình đoàn kết với nhân dân Trung Hoa. Nhiều làng xã những huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Hà Trung, Hoàng Hóa, Nga Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia… đã tổ chức triển khai triển khai mít tinh và quyên góp tiền ủng hộ nhân dân Trung Hoa.

Tại Thị xã Thanh Hóa, Tỉnh ủy tổ chức triển khai triển khai cuộc mít tinh lớn tại Hội quán Hoa kiều có tầm khoảng chừng chừng gần 600 người tham gia. Đồng chí Bùi Đạt thay mặt nhân dân Thanh Hóa trao cho đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt Hoa kiều 108 đồng Đông Dương và hàng trăm lá thư nhờ chuyển về Trung Quốc.

Sau khi kết thúc cuộc mít tinh, cơ quan ban ngành thường trực thực dân phong kiến đã bắt giữ đồng chí Bùi Đạt. Một trào lưu đấu tranh chống khủng bố đòi trả tự do cho đồng chí Bùi Đạt trình làng sôi sục trong tỉnh.

Nhân ngày kỷ niệm Cách mạng Tư sản Pháp (14-7), Tỉnh ủy phát động một trào lưu đấu tranh thỏa sức tự tin, nhằm mục đích mục tiêu biểu vượt trội dương lực lượng cách mạng, phản đối bọn thống trị phản động thuộc địa chà đạp lên quyền sống của nhân dân, lôi kéo quần chúng đấu tranh chống khủng bố. Kết quả trong hai ngày (13 và 14-7-1939), nhiều cuộc mít tinh, biểu tình lớn đã trình làng ở nhiều nơi trong tỉnh.

Tại Thị xã Thanh Hóa, Tỉnh ủy đã phối phù thích phù thích hợp với chi nhánh Đảng Xã hội tổ chức triển khai triển khai thành công xuất sắc xuất sắc cuộc mít tinh tại Rạp hát phố Cửa Hậu, thu hút phần đông viên chức, học viên, thân sỹ tham gia.

Tại Vĩnh Lộc: Hàng trăm quần chúng đã tham gia mít tinh ở thành Tây Giai, tạo ra tiếng vang lớn.

Tại Yên Định: gần 400 quần chúng tham gia mít tinh tại Núi Khoai, làng Yên Thành (Yên Hùng, Yên Định) rồi trở thành cuộc biểu dương lực lượng, hô vang khẩu hiệu và hát những bài ca cách mạng.

Tại Thọ Xuân, từ trên thời gian thời điểm đầu tháng 7 năm 1939, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Sỹ Oánh, Trịnh Hữu Thường, Hội nghị những cơ sở cách mạng Thọ Xuân đã họp quyết định hành động hành vi phát động cuộc mít tinh lớn tại chợ Neo (nay thuộc xã Bắc Lương) để biểu dương lực lượng và thúc đẩy trào lưu cách mạng trong huyện.

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 1939, Hàng trăm quần chúng và tự vệ khắp nơi trong huyện đã được lôi kéo về dự cuộc mít tinh. Đúng vào phiên chợ nên cuộc mít tinh còn thu hút thêm phần đông quần chúng đủ những tầng lớp tham gia. Đồng chí Trịnh Hữu Thường thay mặt Ban lãnh đạo cuộc mít tinh đã lên án bọn phản động thuộc địa phản bội tinh thần Cách mạng Tư sản Pháp, đàn áp khủng bố Mặt trận Dân chủ Đông Dương, lôi kéo nhân dân đoàn kết đấu tranh đòi quyền tự do, cơm áo, hòa bình.

Cuộc mít tinh đã chuyển thành cuộc biểu dương lực lượng. Quần chúng hàng ngũ chỉnh tề, giương cao băng khẩu hiệu tiến qua nhiều làng tổng trong huyện. Mặc dù cơ quan ban ngành thường trực thực dân phong kiến đã sẵn sàng sẵn sàng lực lượng nhưng trước sức thỏa sức tự tin của quần chúng không đủ can đảm và mạnh mẽ và tự tin khủng bố.

Tại Thiệu Hóa, Hàng trăm người những tổng từ đêm 13 tháng 7 năm 1939 đã triệu tập về chợ Đu (Thiệu Chính) để tham gia cuộc mít tinh. Không quản mưa to, gió lớn, lực lượng tự vệ ở những làng, tổng đã xuất hiện đưa đón, bảo vệ đoàn biểu tình. Đồng chí Hoàng Văn Quế (tức Quý) thay mặt ban tổ chức triển khai triển khai cuộc mít tinh diễn thuyết. Cuộc mít tinh trở thành cuộc biểu tình vừa đi vừa hô vang những khẩu hiệu, đến chợ Đu thì giải tán. Tri phủ Thiệu Hóa đưa lính về đàn áp, nhưng quần chúng và tự vệ đã chặt cây chặn hàng không cho xe hơi đi vào, nên không bắt được ai.

Cuối năm 1939, cơ quan ban ngành thường trực thực dân phong kiến tiến hành triệu tập lực lượng đàn áp khủng bố quyết liệt trào lưu cách mạng trong tỉnh. Hầu hết những đồng chí Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt những huyện bị bắt. Toàn tỉnh có hơn 100 cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng rơi vào tay quân thù. Người trước bị bắt, người sau tiếp tục đứng lên. Những cán bộ, đảng viên, quần chúng cách mạng chưa bị bắt tổ chức triển khai triển khai đấu tranh chống khủng bố, chuyển trào lưu cách mạng Thanh Hóa sang thời kỳ mới.

Cao trào cách mạng 1936 – 1939 do Đảng bộ Thanh Hóa trực tiếp tổ chức triển khai triển khai lãnh đạo là cao trào cách mạng có quy mô to lớn mà trước đó trước đó trước đó chưa từng trình làng trên địa phận Thanh Hóa.

Đảng bộ Thanh Hóa – tác nhân có ý nghĩa quyết định hành động hành vi sự tăng trưởng của cao trào cách mạng trong tỉnh Ra đời vào trong thời gian ngày 29-7-1930 nhưng bị quân thù liên tục tiến hành khủng bố trắng, phải xây dựng đi xây dựng lại nhiều lần và mãi đến thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm 1937 mới liên lạc được với Trung ương Đảng. Nhưng với việc năng động sáng tạo, Đảng bộ Thanh Hóa đã vị trí vị trí căn cứ vào báo chí minh bạch của Đảng sớm chuyển hướng chỉ huy kế hoạch: Tạm gác khẩu hiệu đánh đổ cơ quan ban ngành thường trực thực dân phong kiến, tranh thủ mọi Đk thuận tiện, tập hợp mọi lực lượng đấu tranh minh bạch hợp pháp và nửa hợp pháp đòi quyền dân số, dân chủ, chống chủ nghĩa đế quốc và rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới.

Những năm 1935 – 1937, Đảng bộ đã sáng tạo ra Hội Tương tế ái hữu, ủy ban vận động cách mạng và những tổ chức triển khai triển khai biến tướng để tập hợp đoàn kết toàn dân vào trận tuyến đấu tranh. Những năm 1938 – 1939, có sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, Đảng bộ đã nhanh gọn xây dựng những tổ chức triển khai triển khai dân chủ, lôi kéo mọi tầng lớp nhân dân tham gia Mặt trận Dân chủ Đông Dương, đưa trào lưu cách mạng trong tỉnh lên rất cao trào to lớn.

Vừa xây dựng tăng trưởng lực lượng, vừa tổ chức triển khai triển khai đấu tranh, Đảng bộ và quần chúng cách mạng đã sáng tạo ra nhiều hìnhthức, phương pháp thâm thúy sát hợp làm cho chủ trương, đường lối của Đảng trở thành hiện thực sinh động, đưa trào lưu đấu tranh từ thấp lên rất cao, từ quy mô làng xã tiến lên quy mô toàn tỉnh, từ đấu tranh giành những tiềm năng kinh tế tài chính tài chính tiến tới những tiềm năng chính trị – xã hội.

Trong đấu tranh cách mạng, Đảng bộ đã xây dựng được lực lượng chính trị to lớn, hùng hậu, được giác ngộ cách mạng thâm thúy, được tổ chức triển khai triển khai ngặt nghèo. Đảng bộ trưởng liên nghành liên nghành thành trên những phương diện: Chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai triển khai. Cao trào cách mạng 1936 – 1939 thực sự trở thành cuộc tổng diễn tập cách mạng trên địa phận Thanh Hóa.

Tuy vậy, trào lưu cách mạng tăng trưởng không đều, hầu hết triệu tập tăng trưởng ở khu vực đồng bằng và ven bờ biển, những huyện miền núi cơ sở cách mạng non yếu, trào lưu đấu tranh chậm tăng trưởng, công tác thao tác thao tác tăng trưởng Đảng chưa tồn tại Đk thực thi. Tính đến năm 1939 toàn tỉnh có 9 chi bộ nhưng mới có 50 đảng viên (so với thời kỳ 1930 – 1931 thấp hơn 7 đảng viên). Một bộ phận cán bộ lãnh đạo và đảng viên xem nặng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi minh bạch, xem nhẹ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi bí mật, khi tình hình thay đổi, phần lớn cán bộ, đảng viên và cơ sở cách mạng bị lộ, bị địch khủng bố.

Mặc dù còn những khuyết điểm nhưng cao trào cách mạng 1936 – 1939 đã tạo ra những Đk cơ bản chuyển sang thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa bản địa.

Nguồn Cổng TTĐT Tỉnh ủy

(1),(2) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập 1 (1930 – 1954). NXB Sự thật. HN 1984. Tr 321.

(1) Đồng chí Lê Hồng Phong thời hạn lúc bấy giờ là UV Ban Chấp hành Quốc tế cộng sản khóa VII.

(1) Lịch sử Thanh Hóa tập 5. Trang 101 ghi là Lê Khắc Đông.

Reply

2

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1936-1939 miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1936-1939 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1936-1939 Free.

Giải đáp vướng mắc về Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1936-1939

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1936-1939 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Chủ #trương #tập #hợp #lực #lượng #cách #mạng #của #đảng #trong #giai #đoạn

4445

Clip Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1936-1939 Mới nhất ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1936-1939 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1936-1939 Mới nhất miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1936-1939 Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1936-1939 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của đảng trong quy trình 1936-1939 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chủ #trương #tập #hợp #lực #lượng #cách #mạng #của #đảng #trong #giai #đoạn #Mới #nhất