Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho hình hộp ABCD efgh xác lập nào sau này đúng Mới nhất 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho hình hộp ABCD efgh xác lập nào sau này đúng Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-21 01:25:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Cho hình hộp ABCD efgh xác lập nào sau này đúng Mới Nhất
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho hình hộp ABCD efgh xác lập nào sau này đúng được Update vào lúc : 2022-04-21 01:23:08 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 11

1. Phép biến hình

Câu 1.Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay , là ảnh của điểm :

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho hình b hành ABCD tâm O, phép quay biến đthẳng AD thành đường thẳng:

A. CD . B. BC. C. BA. D. AC.

Câu 3. Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. Phép quay nào sau này biến ngũ giác thành chính nó

A. . B. . C. . D. Cả A.B.C. đều sai.

Câu 4.Phép biến hình nào sau này sẽ không còn hề tính chất : “ Biến một đường thẳng thành đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên hoặc trùng nó”

A. Phép tịnh tiến. B. Phép đối xứng trục. C. Phép đối xứng tâm. D. Phép vị tự.

Câu 5. Trong những mệnh đề sau này, mệnh đề nào đúng

A. Phép vị tự là một phép dời hình.

B. Có một phép đối xứng trục là phép giống hệt.

C. Phép đồng dạng là một phép dời hình.

D. Thực hiện liên tục phép quay và phép vị tự ta được phép đồng dạng.

Câu 6. Trong hệ Oxy cho M(0;2); N(-2;1); . T biến M, N thành M’, N’ thì độ dài M’N’ là:

A. ; B. ; C. ; D.

Câu 7.Chọn 12 giờ làm gốc. Khi kim giờ chỉ 1 giờ đúng thì kim phút đã quay được một góc lượng giác?

A. 900 B. -3600 C. 1800 D. -7200.

Câu 8. Trong hệ trục Oxy cho đường thẳng :. Phép vị tự tâm O tỉ số 2 biến đường thẳng (d) thành đường nào

A. 2x+y+3=0 B.2x+y-6=0 C.4x+2y-3=0 D.4x+2y-5=0

Câu 9. Phép vị tự tâm tỉ số -2 biến đường tròn: (x-1)2+(y-2)2 = 4 thành đường nào

A.(x-2)2+(y-4)2=16 B.(x-4)2+(y-2)2=4 C.(x-4)2+(y-2)2=16 D.(x+2)2+(y+4)2=16

Câu 10. Cho đường thẳng d có phương trình x+ y2 =0. Phép hợp thành của phép đối xứng tâm O(0;0) và phép tịnh tiến theo (3;2) biến d thành đường thẳng nào

A. x+y4 =0 B. 3x+3y2=0 C. 2x+y+2 =0 D. x+y3=0

Câu 11.Cho đường thẳng d: 2xy = 0 phép đối xứng trục Oy sẽ biến d thành đường thẳng nào

A. 2x+y -1=0 B. 2xy =0 C. 4xy =0 D. 2x+y2=0

Câu 12. Cho đường tròn (C) có phương trình (x2)2 +(y 2)2 =4. Phép đồng dạng là hợp thành của phép vị tự tâm O(0;0), tỉ số và phép quay tâm O(0;0) góc quay 900 biến (C) thành đường tròn ?

A. (x+2)2 +(y1)2 =16 B. (x1)2 +(y1)2 =16

C. (x+4)2 +(y4)2 =16 D. (x2)2 +(y2)2 =16

Câu 13. Cho M(3; 1) và I(1;2). Hỏi điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng tâm I

A. N(2;1) B. P(1;3) C. S(5;4) D. Q..(1;5 )

Câu 14. Cho M(2;3). Hỏi điểm nào trong những điểm sau là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox

A. Q..(2;3) B. P(3;2) C. N(3; 2) D. S(2;3)

Câu 15. Cho đường thẳng d: 3x-y+1=0, đường thẳng nào trong những đường thẳng có phương trình sau là ảnh của d qua phép quay tâm O(0 ;0) góc .900 

A.x+y+1=0 B.x+3y+1=0 C.3x+y+2=0 D.x-y+2=0

Câu 16.Cho hình vuông vắn vắn ABCD tâm O, gọi M, N, P, Q.. lần lượt là trung điểm những cạnh AB, BC, CD, DA phép dời hình nào sau này trở thành  

A. Phép tịnh tiến vecto B. Phép đối xứng trục MP

C. Phép quay tâm A góc quay D. Phép quay tâm O góc quay

Câu 17. Cho đường thẳng d: x = 2. Hỏi đường thẳng nào trong những đường thẳng sau là ảnh của d trong phép đối xứng tâm O(0;0)

A. y = 2 B. y = 2. C. x = 2 D. x = 2

Câu 18. Cho và điểm . Biết M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến . Tọa độ M là

A. . B. . C. . D. .

Câu 19. Cho và đường tròn . Ảnh của qua là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 20. Cho và đường thẳng . Hỏi ảnh của qua là đường thẳng ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 21.Cho có . Phép tịnh tiến trở thành . Tọa độ trọng tâm của là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 22. Biết là ảnh của qua , là ảnh của qua . Tọa độ

A. . B. . C. . D. .

Câu 23. Khẳng định nào sai:

A. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng chừng chừng cách giữa hai điểm bất kỳ.

B. Phép quay bảo toàn khoảng chừng chừng cách giữa hai điểm bất kỳ.

C. Nếu M’ là ảnh của M qua phép quay thì .

D. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính .

Câu 24.Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm qua phép quay là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 25.Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến biến:

A. B thành C. B. C thành A. C. C thành B. D. A thành D.

2.Véc tơ trong không khí

Câu 1: Cho tứ diện ABCD. Gọi M là trung điểm CD. Khẳng định nào sau này đúng :

A. B. C. D.

Câu 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Khẳng định nào sau này đúng :

A. B. C. D.

Câu 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi M ,N là những điểm trên AD và BC thỏa và .

Ba véc tơ nào đồng phẳng:

A. B. C. D.

Câu 4: Cho tứ diện ABCD. Gọi M ,N là trung điểm AB và CD. Ba véc tơ nào đồng phẳng:

A. B. C. D.

Câu 5: Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi O là trung điểm của BH. Khẳng định nào sau này đúng :

A. B.

C. D.

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Khẳng định nào sau này đúng ?

A. B. C. D.

Câu 7: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Khẳng định nào sau này sai ?

A. B. C. D.

Câu 8: Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm giá trị thích hợp của k thỏa đẳng thức vectơ : là:

A. B. C. D.

Câu 9: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tâm O. gọi I là tâm của hình bình hành ABCD. Đặt , , , . Khẳng định nào sau này đúng ?

A. B.

C. D.

Câu 10: Cho tứ diện ABCD. Trên những cạnh AD và BC lần lượt lấy những điểm M, N sao cho , . Gọi P, Q.. lần lượt là trung điểm của AD và BC. Khẳng định nào sau này sai ?

A. Các vectơ đồng phẳng B. Các vectơ đồng phẳng

C. Các vectơ đồng phẳng D. Các vectơ đồng phẳng

Câu 11: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Trên những cạnh AD và BC lần lượt lấy những điểm P, Q.. sao cho , . Các vectơ đồng phẳng khi chúng thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đẳng thức vectơ nào sau này:

A. B. C. D.

Câu 12: Cho hình hộp . Chọn đẳng thức vectơ đúng:

A. B.

C. D.

Câu 13: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Khi đó

A. B. C. D.

Câu 14: Cho hình lập phương . Khi đó

A. B. C. D.

Câu 15: Cho tứ diện đều phải có cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của BC.

A. B. C. D.

Câu 16: Chọn công thức đúng:

A. B. C. D.

Câu 17: Cho hình hộp chữ nhật . Khi đó, vectơ bằng vectơ là vectơ nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 18: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M, N theo thứ tự thuộc những cạnh D’D và CB sao cho D’M = CN. Khi đó ba vec tơ

A.đồng phẳng. B. Không đồng phẳng.

C. bằng nhau. D. Có tổng bằng vec tơ không.

Câu 19: Cho tứ diện . Gọi lần lượt là trung điểm của và , là trung điểm của .

Cho những đẵng thức sau, đẵng thức nào đúng?

A. B.

C. D.

Câu 20: Cho hình lập phương có cạnh a. Ta có :

A. . B. . C. . D. .

Câu 21: Cho hình chóp S.ABC, gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Ta có

A. . B. . C. . D. .

3.Hai đường thẳng vuông góc

Câu 1: Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Góc giữa cặp véc tơ nào bằng :

A. B. C. D.

Câu 2: Cho hình lập phương ABCD.EFGH cạnh bằng a . Giá trị bằng:

A. B. C. D.

Câu 3: Cho hình lập phương ABCD.EFGH cạnh bằng a . Giá trị bằng:

A. B. C. D. –

Câu 4: Cho tứ diện đều ABCD. Gọi M là trung điểm CD. Khẳng định nào sau này đúng :

A. B. C. D.

Câu 5: Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ABD là hai tam giác đều. Gọi M,N là trung điểm của AB và BC. Khẳng định nào sau này đúng :

A. B. C. D.

Câu 6: Cho tứ diện ABCD có BCD tam giác đều cạnh bằng a và ,. Gọi M là trung điểm của CD. Góc giữa 2 đường thẳng AM và BM bằng:

A. B. C. D.

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có toàn bộ những cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a và ABCD là hình vuông vắn vắn. Gọi M là trung điểm của CD. Giá trị bằng:

A. B. C. D.

Câu 8: Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau, biết AB = AC = AD = 1. Số đo góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD bằng:

A. B. C. D.

Câu 9: Cho tứ diện đều ABCD . Số đo góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD bằng:

A. B. C. D.

Câu 10: Cho tứ diện đều ABCD . Gọi M là trung điểm cạnh BC. Tính bằng:

A. B. C. D.

Câu 11: Cho tứ diện ABCD . Gọi M, N, I lần lượt là trung điểm của BC, AD và AC. Biết và . Số đo góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD bằng:

A. B. C. D.

Câu 12: Cho tứ diện ABCD . Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và AD. Biết và . Số đo góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD bằng:

A. B. C. D.

Câu 13: Cho tứ diện ABCD . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Biết và Tính độ dài đoạn MN bằng:

A. B. C. D.

Câu 14: Trong những mệnh đề sau này, mệnh đề nào đúng?

A. Trong không khí, nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c.

B. Trong không khí, nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c.

C. Trong không khí, nếu đường thẳng a tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a cắt đường thẳng c tại một điểm.

D. Trong không khí, cho ba đường thẳng a, b, c vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a thì đường thẳng d tuy nhiên tuy nhiên với b hoặc c.

Câu 15: Trong những mệnh đề sau này, mệnh đề nào đúng?

A. Trong không khí, 2 đường thẳng phân biệt cùng vgóc với một đường thẳng thì song2 với nhau.

B. Trong không khí, 2 đường thẳng phân biệt cùng vgóc với một đường thẳng thì vgóc với nhau.

C. Trong không khí, một đường thẳng vuông góc với một trong hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên với nhau thì vuông góc với đường thẳng kia.

D. Trong không khí, một đường thẳng vuông góc với một trong hai tuyến phố thẳng vuông góc với nhau thì tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng còn sót lại.

Câu 16: Cho hình lập phương ABCD.EFGH có cạnh bằng a. Tính tích vô hướng bằng:

A. B. C. D.

Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có toàn bộ những cạnh đều bằng a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC. Số đo của góc giữa hai tuyến phố thẳng IJ và CD bằng:

A. B. C. D.

Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có toàn bộ những cạnh đều bằng a. Tính tích vô hướng bằng:

A. B. C. D.

Câu 19: Gọi là góc giữa 2 đường thẳng trong không khí.Chọn xác lập đúng:

A. B. C. D. A.

Câu 20: Cho tứ diện đều ABCD. Góc giữa hai tuyến phố AB và CD bằng bao nhiêu?

A. B. C. D.

Câu 21: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tật cả những cạnh đều bằng nhau. Chọn xác lập sai:

A. B. C. D.

Câu 22: Cho tứ diện đều phải có cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của BC.

A. B. C. D.

Câu 23: Cho tứ diện ABCD có AC=BD. Gọi M, N, P, Q.. lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA..Tìm góc giữa đường MP và NQ?

A. B. C. D.

Câu 24: Cho tứ diện ABCD có AB=CD=2a . Gọi M, N, P, Q.. lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA, .Tìm góc giữa đường AB và CD?

A. B. C. D.

Câu 25: Trong không khí cho 3 đường a, b, c thỏa . Chọn xác lập đúng:

A. b//c B. C. D. đáp án khác.

Câu 26: Cho tứ diện . Gọi lần lượt là trung điểm những cạnh và . Cho biết và . Tính góc giữa hai tuyến phố thẳng và .

A. B. C. D.

Câu 27: Cho hình chóp có đáy là hình thoi, và . Tính góc giữa hai tuyến phố thẳng và .

A. B. C. D.

Câu 28: Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm mệnh đề nào sau này là sai? Hai đường thẳng vuông góc nếu

A. góc giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là .

B. góc giữa hai tuyến phố thẳng đó là .

C. tích vô hướng giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là bằng 0.

D. góc giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là .

Câu 29. Cho tứ diện có là tam giác vuông tại và . Gọi là đường cao của tam giác , thì xác lập nào sau này đúng nhất.

A. B. C. D.

Câu 30:Cho tứ diện có đôi một vgóc. Kẻ . Khẳng định nào đúng nhất?

A. là trực tâm của . B. là tâm đường tròn nội tiếp của .

C. là trọng tâm của . D. là tâm đường tròn ngoại tiếp của .

Câu 31: Cho hình lập phương có cạnh a. Khi đó,

A. . B. . C. . D. .

Câu 32: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy và đáy là tam giác vuông tại B. Gọi AM là đường cao của tam giác SAB (M thuộc cạnh SB), khi đó AM không vuông góc với đoạn thẳng nào dưới đây?

A. SB. B. SC. C. BC. D. AC.

4.Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có toàn bộ những cạnh bên và cạnh đáy đều bằng nhau và ABCD là hình vuông vắn vắn. Khẳng định nào sau này đúng :

A. B. C. D.

Câu 2: Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ABD là hai tam giác đều. Gọi M là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau này đúng :

A. B. C. D.

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có toàn bộ những cạnh bên và cạnh đáy đều bằng nhau và ABCD là hình vuông vắn vắn tâm O. Khẳng định nào sau này đúng :

A. B. C. D.

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có và đáy là hình vuông vắn vắn. Khẳng định nào sau này đúng :

A. B. C. D.

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có và đáy là hình vuông vắn vắn. Từ A kẻ . Khẳng định nào sau này đúng :

A. B. C. D.

Câu 6: Cho tứ diện ABCD có BCD tam giác đều cạnh bằng a và ,. Gọi M là trung điểm của CD. Góc giữa đường thẳng AM và mặt phẳng (BCD) bằng:

A. B. C. D.

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có toàn bộ những cạnh bên và cạnh đáy đều bằng nhau và ABCD là hình vuông vắn vắn. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng đáy là góc giữa cặp đường thẳng nào:

A. B. C. D.

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có và đáy là hình thoi tâm O. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC) là góc giữa cặp đường thẳng nào:

A. B. C. D.

Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có và , đáy ABCD là hình vuông vắn vắn cạnh bằng a. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) bằng góc nào:

A. B. C. D.

Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có và đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a.

Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng đáy bằng:

A. B. C. D.

Câu 11: Trong những mệnh đề sau này, mệnh đề nào sai?

A. Có duy nhất một mặt phẳng trải qua một điểm cho trước và vgóc với một đường thẳng cho trước.

B. Có duy nhất một mặt phẳng trải qua một điểm cho trước và vgóc với một mặt phẳng cho trước.

C. Có duy nhất 1 mp trải qua một đường thẳng cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

D. Có duy nhất 1 đường thẳng trải qua một điểm cho trước và vgóc với một mặt phẳng cho trước.

Câu 12: Mệnh đề nào sau này là đúng ?

A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì tuy nhiên tuy nhiên với nhau.

B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

C. Một đg thẳng vgóc với cùng 1 trong 2 đường thẳng vgóc với nhau thì song2 với đường thẳng còn sót lại.

D. Một đường thẳng vgóc với một trong 2 đường thẳng song2 thì vuông góc với đường thẳng còn sót lại.

Câu 13: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau này đúng ?

A. B. C. D.

Câu 14: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết , . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng?

A. B. C. D.

Câu 15: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau này đúng ?

A. B. C. D.

Câu 16: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O và SA = SC, SB = SD. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

A. B. C. D.

Câu 17: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM. Khẳng định nào sau này đúng ?

A. B. C. D.

Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau này đúng ?

A. B. C. D.

Câu 19: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Trong những tam giác sau, tam giác nào không phải là tam giác vuông?

A. B. C. D.

Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SD. Khẳng định nào sau này đúng ?

A. B. C. D.

Câu 21: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABCD) bằng ?

A. B. C. D.

Câu 22: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn cạnh a, và . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) bằng ?

A. B. C. D.

Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có toàn bộ những cạnh đều bằng nhau. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của SB và SD. Khẳng định nào sau này sai ?

A. B. C. D.

Câu 24: Cho hình chóp có đáy là hình vuông vắn vắn cạnh , tâm O, và .

Góc giữa đường thẳng SO và mặt phẳng (ABCD) gần bằng ?

A. B. C. D.

Câu 25: Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Gọi là góc giữa đường thẳng AG và mặt phẳng (EBCH). Chọn xác lập đúng trong những xác lập sau:

A. B. C. D.

Câu 26: Cho lăng trụ đứng tam giác. Biết tam giác ABC đều cạnh a và . Góc giữa đường thẳng AB’ và mặt phẳng (A’B’C’) bằng:

A. B. C. D.

Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông vắn vắn tâm O, SA=SB=SC=SD. Chọn xác lập đúng:

A. B. C. D.

Câu 28: Tìm những mệnh đề hoàn toàn hoàn toàn có thể sai:

( ()

() (

A. ( B. () C. () D. () , (

Câu 29: Trong không khí cho 3 điểm M, A, B phân biệt thỏa MA=MB. Chọn xác lập đúng:

A. M nằm trên đường trung trực của đoạn AB. B. M là trung điểm của AB.

C. Khi đó A, B trùng nhau. D. M nằm trên mặt phẳng trung trực của đoạn AB.

Câu 30: Chọn xác lập đúng. Mặt phẳng trung trực của đoạn AB thì:

A. Song tuy nhiên với AB B. Vuông góc với AB.

C. Đi qua trung điểm của AB. D. Cả B và C đều đúng.

Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Chọn xác lập sai:

A. A là hình chiếu vuông góc của S lên mp (ABCD).

B. B là chiếu vuông góc của C lên mp (SAB).

C. D là chiếu vuông góc của C lên mp (SAD).

D. A là hình chiếu vuông góc của S lên mp (SAB).

Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có , SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), . Gọi là góc giữa đường thẳng SC và mp (ABCD). Khi đó tan=?

A. B. C. D.

Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có , SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), . Gọi là góc giữa đường thẳng SC và mp (ABS). Khi đó tan=?

A. B. C. D.

Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn. SA=SB=SC. Hình chiếu vuông góc của S lên mp (ABCD) là :

A. là B B. là A C. trung điểm của AC D. là trọng tâm của tam giác ABC.

Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Chọn xác lập đúng:

A. O là hình chiếu vuông góc của S lên mp (ABCD).

B. A là chiếu vuông góc của C lên mp (SAB).

C. Trung điểm của AD là chiếu vuông góc của C lên mp (SAD).

D. O là hình chiếu vuông góc của B lên mp (SAC).

Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O, cạnh a, . SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA=a. Khi đó góc giữa SD và mp (SAC)=?

A. B. C. D.

Câu 37: Cho biết xác lập nào sau này là sai? Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, hai tuyến phố chéo AC, BD cắt nhau tại O và . Khi đó,

A. AC vuông góc với BD. B. SO vuông góc với AC.

C. SO vuông góc với BD . D. SO vuông góc với (ABCD).

Câu 38: Hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì:

A. tuy nhiên tuy nhiên với n

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho hình hộp ABCD efgh xác lập nào sau này đúng miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho hình hộp ABCD efgh xác lập nào sau này đúng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Cho hình hộp ABCD efgh xác lập nào sau này đúng Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho hình hộp ABCD efgh xác lập nào sau này đúng
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho hình hộp ABCD efgh xác lập nào sau này đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #hộp #ABCD #efgh #khẳng #định #nào #sau #đây #đúng

4466

Review Cho hình hộp ABCD efgh xác lập nào sau này đúng Mới nhất ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho hình hộp ABCD efgh xác lập nào sau này đúng Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho hình hộp ABCD efgh xác lập nào sau này đúng Mới nhất miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cho hình hộp ABCD efgh xác lập nào sau này đúng Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho hình hộp ABCD efgh xác lập nào sau này đúng Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình hộp ABCD efgh xác lập nào sau này đúng Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #hộp #ABCD #efgh #khẳng #định #nào #sau #đây #đúng #Mới #nhất