Mẹo Hướng dẫn Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d lúc đó số hạng tổng quát là Mới nhất 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d lúc đó số hạng tổng quát là Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-18 06:15:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d lúc đó số hạng tổng quát là Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d lúc đó số hạng tổng quát là được Update vào lúc : 2022-04-18 06:13:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Công thức số hạng tổng quát là (u_n = u_1 + left( n – 1 right)d = – 2022 + left( n – 1 right).3 = 3n – 2022.)

Nội dung chính

  Số hạng tổng quát của cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1=-5 và công sai d = 2 là:
  Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khác

Ta có: (u_n > 0 Leftrightarrow 3n – 2022 > 0 Leftrightarrow n > frac20223 sim 673,3 )

⇒ Bắt đầu từ số hạng (u_674) những số hạng của cấp số cộng đều nhận giá trị dương.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 39

§3. CẤP SỐ CỘNG
A. KIẾN THỨC CĂN BẢN
ĐỊNH NGHĨA
Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong số đó Tính từ lúc số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một số trong những trong những không đổi d.
Số d được gọi là công sai của cấp số cộng.
Nếu (Un) là cấp số cộng với công sai d thì un+1-un = d với ne N * (1)
SỐ HẠNG TỔNG QUÁT
Định lí 1
Nếu cấp số cộng (un) có số hạng đầu u, và công sai d thì số hạng tổng quát Un được xác lập bởi công thức: un = u, + (n – 1 )đ với n > 2. (2)
TÍNH CHẤT CÁC số HẠNG CỦA CAP số CỘNG
Định lí 2
Jk+1
uk =
với k > 2.
(3)
IV. TỔNG n SỐ HẠNG ĐẨU TIÊN CỦA MỘT CẤP số CỘNG
Dịnh lí 3
Cho cấp só’ cộng (un). Đặt Sn = u, + u2 + u3 + … + un.
n(u1+un) n[2u1+(n-Ị)d]
Khi đó
Chú ý: Vì
sn =
” 2 2 Un = u, + (n – 1 )d nên công thức (4) hoàn toàn hoàn toàn có thể viết
(4)
nf2u, +(n-l)dl n(n-1)
sn = 1 1 ; 7 J = nu, + v’ ‘d.
Trong một cấp số cộng, mỗi số hạng (trừ số hạng đầu và cuối) đểu là trung bình cộng của hai số hạng đứng kể với nó, nghĩa là uk 1+u
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
Chứng minh dãy (un) là cấp số cộng
Ta chứng tỏ hiệu Un+1 – Un là một hằng số (không tùy từng n). Khi nó (un) là cấp số cộng có công sai d = Un+1 – un.
Xác định số hạng tổng quát cùa cấp số cộng
• Xác định u, và d • Un = u, + (n – 1 )d • un – um = (n – m)d
1. Trong những dãy số (Un) sau này, dãy nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầu và công sai của nổ.
a) Un = 5 – 2n;
b)u„= ‘ị -1;
c) u„ = 3″;
d) u„ =
7-3n
tflai
Ta có un+1 – un = 5 – 2(n+l) – (5 – 2n) = -2; Vn 6 N*
Vậy (un ) là cấp số cộng có u! = 3, công sai d = -2.
Ta có un+1 – un = – 1 – -1 j = I; Vn e N*
Vậy (un) là cáp số cộng có U] = – i công sai d = .
2 2
Un+1 – un = 3n+1 – 3n = 2.3n. Vậy (un) không là cấp số cộng.
j rp„ „A .. .. – 7-3(n + l) 7-3n _ 3
2 2 2
3
Vậy (un) là cấp sô’ cộng có U] = 2, công sai d = – .
2. Tìm số hạng đầu và công sai của những cấp số cộng sau, biết: (u,-u3+us=10
a)
u1+u6=17
b)
u7-u3 =8 u2.u7 = 75
Ốịiải
Áp dụng công thức un = Ư! + (n – l)d..
a) Ta có:
h~u3 +u5 =10
Uj + Ug = 17
Uj + 2d = 10 2uj + 5d = 17
Uj – Ui – 2d + + 4d = 10
ur + ur + 5d = 17
U| = 16 d =-3
Vậy (un) có Uị = 16, công sai d = -3.
í u7 – ua = 8 f u, + 6d – Ui – 2d – 8 b) Ta có: 7 3 „ » 7 ,
[u2.u7=75 [(Uị +d)(uj + 6d) = 75 d = 2 íu, = 3 íi
(Ul + 2)(uị +12) = 75
Y2 . «b=3hoặcí Uj+14u1-51 = 0 Id = 2 [
Uị = -17 d = 2
Tronđ các bài toán vể cấp sõ’ cộng, ta thường gặp nãm đại lượng Ui, d, n, Un, sn.
Hãy viết các hệ thức liên hệ giữa các đại lượng đó. cần phải biết ít nhất mấy đại lượng để có thể tìm được các đại lượng còn lại?
Lập bảng theo mẫu sau và điển sổ thích hợp vào ô trống.
u,
d
u„
n
Sn
-2
55
20
-4
15
120
3
4
27
7
17
12
72
2
-5
-205
Ốịiảl
Các hệ thức liên hiện giữa U], d, n, Un, Sn là
n(u,+un) „ n^Uj+(n-l)d’| u„ = u, + (n -l)d; sn = v 1 n/ ; Sn = L ;
Cần biết tối thiểu ba trong năm. đại lượng Ui, d, n, un, s„ thì hoàn toàn hoàn toàn có thể tính
được hai đại lượng còn sót lại.
i) Cho Ui = -2, un = 55, n = 20. Tính d và Sn
Từ un = U] + (n – l)d. Ta có 55 = -2 + 19d => d = 3.
= 10Í-2 + 55) = 530
S20 –
20 (Uj +u20)
Ta có sn =
n[2uj + (n – l)d]
Cho d = -4, n = 15, Sn = 120. Tính Ui và un.
15
120 = [2u, + 14.(-4)1
2
=> 240 = 3ŨU) – 840 => u, = 36 Từ đó un = Ui + (n -1) d = 36 + 14.(-4) = -20
. 4
Cho Uj = 3, d = ; un = 7. Tìm n và Sn.
27
Ta có un = Uj + (n -l)d => 7 – 3 + (n – 1). =>n-l = 27=>n = 28
27
n(ui+un) 28(3 + 7)
s„ = V 1J nf = —_ 140
2 2
Cho un = 17, n = 12, Sn = 72. Tìm Ui và d.
Ta có un = Ui + (n -1) d và Sn = ( 1 ——
12u,+17
=> 72 = V1–—=> u, = -5
2
Từ un = Ui + (n -1) d => 17 = -5 + lld => d = 2
n[2ut + (n – l)d]
n[4 – 5(n – 1)]
-205 =
Ta có sn =
Cho Ui = 2, d = -5, sn = -205. Tìm Un và n.
Ốịiải
Ta có 18 cm =■ 0,18m.
Gọi độ cao của bậc thứ n so với mặt sân là hn, ta có:
hn = 0,5 + n.0,18.
Chiều cao mặt sàn tầng hai so với mặt sân là
h21 = 0,5 + 21.0,18 = 4,28 (m).
Tử 0 giở đến 12 gĩờ trưa, đống hố đánh bao nhiêu tiếng, nếu nó chỉ đánh chuông báo giờ và số tiếng chuông bằng sô’ giở?
ỂỹÂl
Số tiếng chuông mà đồng hồ đeo tay đeo tay đánh từ 0 giờ đến 12 giờ trưa là:
„ 12(1 + 12) s12 = 1 + 2 + 3 + … + 12 = —= 78.
2
c. BÀI TẬP LÀM THÊM
a)
a14 =18
1. Xác định a, và công sai của cấp số cộng (an) biết: ía3 =-15
b)
a2 – a3 + a5 = 10 a4 + a6 = 26
Hãy dặt giữa -6 và 8 sáu số nữa để được cấp số cộng.
-Hướng ?)ẫn
Giả sử – 6, a2, a3, a4, a5, aH, a7, 8 là cấp số cộng, ta có ai = -6, a8 = 8 => d = 2
Cho cấp số cộng (an). Chứng minh rằng:
a, + ap = aq + ap.q+1 (p.. > q);
ap + aq = am + an nếu q + p.. = m + n.
-Hưởng ỉẫn
Áp dụng an = ai + (n – l id.
Tìm 5 số hạng liên tục của một cấp số cộng biết tổng của chúng là 40 và tổng bình phương là 480.
-Hưởng ĩẫn
Giải hệ:
(a-2d) + (a-d) + a + (a + d) + (a + 2d) = 40 (a-2đ)2 + (a-d)2 + a2 + (a + d)2 + (a + 2d)2 = 480
Đáp số: 0, 4, 8, 12, 16, hoặc 16, 12, 8, 4, 0.
Cho cấp số cộng (a„) có a4 + a,, = 20. Tinh s,4.

Cho cấp số cộng U1=1 có và công sai d= -2 . Tổng n số hạng thứ nhất của cấp số cộng này là Sn= -9800. Giá trị n là Số hạng tổng quát của cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1=-5 và công sai d = 2 là:

A.

A. với mọi

B.

B. với mọi

C.

C. với mọi

D.

D. với mọi

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

Đáp án D

Ta có:

Đáp.. án đúng là D

Bạn có mong ước?

Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác hoàn toàn hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Ngoài việc phục vụ gỗ quý, rừng còn tồn tại tác dụng gì cho môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống của con người.

  Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên quy định:

  Bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã cần ngăn ngừa những hành vi nào dưới đây.


  Giữ gìn vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã là:

  Tài nguyên nào sau này thuộc tài nguyên tái sinh:

  Muốn thực thi quan hệ hợp tác Một trong những vương quốc trong những nghành nên phải có:

  Bảo vệ độc lập lãnh thổ, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp lý về:

  Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm và trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của người nào sau này?

  Ngăn chặn và diệt trừ những tệ nạn xã hội được pháp lý quy định trong luật nào dưới đây:

  Đâu không phải là nội dung của pháp lý về tăng trưởng bền vững của xã hội?

Chia Sẻ Link Tải Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d lúc đó số hạng tổng quát là miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d lúc đó số hạng tổng quát là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d lúc đó số hạng tổng quát là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d lúc đó số hạng tổng quát là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d lúc đó số hạng tổng quát là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #cấp #số #cộng #có #số #hạng #đầu #và #công #sai #lúc #đó #số #hạng #tổng #quát #là

4210

Clip Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d lúc đó số hạng tổng quát là Mới nhất ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d lúc đó số hạng tổng quát là Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d lúc đó số hạng tổng quát là Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d lúc đó số hạng tổng quát là Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d lúc đó số hạng tổng quát là Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d lúc đó số hạng tổng quát là Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #cấp #số #cộng #có #số #hạng #đầu #và #công #sai #lúc #đó #số #hạng #tổng #quát #là #Mới #nhất