Thủ Thuật Hướng dẫn Cách tính số cặp gen dị hợp Chi tiết Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cách tính số cặp gen dị hợp Chi tiết được Update vào lúc : 2022-02-19 18:55:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách tính số cặp gen dị hợp được Update vào lúc : 2022-02-19 18:55:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 1:Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AabbDdEEGg giảm phân không hề hoán vị, không hề đột biến thì sẽ sinh ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

Phương pháp giải nhanh dạng bài số loại giao tử số kiểu tổng hợp giao tử có bài tập minh họa
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH DẠNG BÀI SỐ LOẠI GIAO TỬ, SỐ KIỂU TỔ HỢP GIAO TỬ
Đặt yếu tố 1
Đặt yếu tố 2
Đặt yếu tố 3:
Đặt yếu tố 4:
Đặt yếu tố 5:
2- Tương tác Một trong những gen không alen:
Mỗi

kiểu tương tác có một tỉ lệ KH tiêu biểu vượt trội vượt trội dựa theo biến dạng của (3:1)2 như

sau:

2.1- Các kiểu tương tác gen:

Công thức giải nhanh:

Một tế bào sinh tinh có n cặp gen dị hợp khi giảm phân không hề hoán vị gen thì chỉ sinh ra 2 loại giao tử.

Chứng minh:

Vì mỗi tế bào giảm phân chỉ có một kiểu sắp xếp NST. Với một kiểu sắp xếp NST thì khi phân li chỉ sinh ra 2 loại giao tử.

Ở kiểu sắp xếp nói trên, sẽ sinh ra 2 loại giao tử là 2AB, 2ab.

Cách tính:

Mặc dù có 3 cặp gen dị hợp nhưng vì chỉ có một tế bào sinh tinh cho nên vì thế vì thế giảm phân chỉ sinh ra 2 loại giao tử.

Đặt yếu tố 2

Đề bài:

Bài 2:Một loài thực vật có bộ NST $2n=8$. Trên cặp NST thứ nhất xét 1 gen có 5 alen; trên cặp NST thứ hai xét 1 gen có 7 alen; trên cặp NST thứ ba xét một gen có 10 alen; trên cặp NST thứ tư xét 1 gen có 6 alen. Loài này còn tồn tại tối đa bao nhiêu loại giao tử về những gen được xét?

A.$5times 7times 10times 6$.B.$5^4$.C.$7^8.$D.$10^4.$

Lời giải rõ ràng

Công thức giải nhanh:

Giả sử một loài có bộ NST 2n, trên mỗi cặp NST xét một gen có m alen thì số loại giao tử tối đa là $=m^n$.

Chứng minh:

– Nếu mỗi gen có m alen thì khi phân li sẽ cho m loại giao tử rất rất khác nhau.

– Với n gen rất rất khác nhau và những gen phân li độc lập thì số loại giao tử của loài sẽ bằng tích số loại giao tử của những gen. Do đó $=mtimes mtimes mtimes …times m=m^n$ loại giao tử.

Áp dụng công thức giải nhanh, ta có đáp án $=5times 7times 10times 6.to $ Đáp án A.

– Một tế bào sinh dục đực có n cặp gen dị hợp $left( nne 0 right)$ khi giảm phân thông thường chỉ tạo ra 2 loại tinh trùng (Một tế bào sinh dục cái giảm phân chỉ tạo ra 1 loại trứng).

– Một khung hình có n cặp gen dị hợp giảm phân sẽ tạo ra tối đa $2^n$ loại giao tử.

– Vẽ sơ đồ phân nhánh lưỡng phân, mỗi alen xếp về một nhánh, giao tử là tổng những alen của mỗi nhánh (tính từ gốc đến ngọn).

– Trong Đk những cặp gen phân li độc lập, tỉ lệ của mỗi loại giao tử bằng tích tỉ lệ của những alen có trong giao tử đó.

Đặt yếu tố 3:

Đề bài

Bài 3:Một khung hình có kiểu gen AaBbDdEE khi giảm phân sẽ cho giao tử mang khá khá đầy đủ những gen trội với tỉ lệ bao nhiêu %?

Lời giải rõ ràng

Vì những cặp gen phân li độc lập cho nên vì thế vì thế trong quy trình giảm phân những cặp gen phân li độc lập và tổng hợp tự do, khi đó thì:

Cặp gen Aa phân li cho $frac12A,,,frac12a$. Cặp gen Bb phân li cho $frac12B,,,frac12b$.

Cặp gen Dd phân li cho $frac12D,,,frac12d$. Cặp gen EE phân li cho 100% E.

Vậy tỉ lệ giao tử mang khá khá đầy đủ những gen trội ABDE là $frac12.frac12.frac12.100%=12,5%$.

Trong Đk những cặp gen phân li độc lập, tỉ lệ của mỗi loại giao tử bằng tích tỉ lệ của những alen có trong giao tử đó.

Đặt yếu tố 4:

Đề bài:

Bài 4:Xét phép lai ♂ AaBbDDEe $times $ ♀ AabbDdee.

a. Xác định số loại giao tử đực, số loại giao tử cái.

b. Ở đời con có bao nhiêu kiểu tổng hợp giao tử?

Lời giải rõ ràng

a.Số loại giao tử đực, số loại giao tử cái

– Cơ thể đực có kiểu gen AaBbDDEe gồm 3 cặp gen dị hợp và 1 cặp gen đồng hợp. Số loại giao tử $=2^3=8$ loại.

– Cơ thể cái có kiểu gen AabbDdee gồm 2 cặp gen dị hợp và 2 cặp gen đồng hợp. Số loại giao tử $=2^2=4$ loại.

b. Số kiểu tổng hợp giao tử:

– Khi thụ tinh, nhiều chủng loại giao tử đực kết phù thích phù thích hợp với nhiều chủng loại giao tử cái một cách ngẫu nhiên tạo ra những kiểu tổng hợp giao tử.

– Số kiểu tổng hợp bằng tích số loại giao tử đực nhân với số loại giao tử cái $=8times 4=32$.

Số kiểu tổng hợp giao tử bằng tích số loại giao tử đực với số loại giao tử cái.

Đặt yếu tố 5:

Đề bài:

Bài 5:Cơ thể có kiểu gen AaBbDdEeGgHh giảm phân không xẩy ra đột biến tạo ra những giao tử. Theo lí thuyết, loại giao tử có 2 alen trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Lời giải chi tiếtCông thức giải nhanh:

Một khung hình có n cặp gen dị hợp phân li độc lập, giảm phân thông thường thì trong nhiều chủng loại giao tử được tạo ra, loại giao tử có m alen trội trong số n cặp gen dị hợp $left( mle ,,,n right)$ chiếm tỉ lệ $=C_n^mtimes left( frac12 right)^n.$

Chứng minh:

– Với mỗi cặp gen dị hợp sẽ cho 2 loại giao tử, trong số đó giao tử mang alen trội chiếm tỉ lệ $=frac12.$

– Trong tổng số n alen trội, nếu chỉ có m alen trội thì sẽ đã có được $C_n^m$.

– Với m alen trội thì tỉ lệ $=left( frac12 right)^m$.

– Vì khung hình có n cặp gen dị hợp cho nên vì thế vì thế mỗi giao tử sẽ đã có được n alen. Do đó, khi giao tử có m alen trội thì sẽ đã có được $left( n-m right)$ alen lặn. $to $ Sẽ có tỉ lệ $=left( frac12 right)^n-m$.

$to $ Loại giao tử có m alen trội chiếm tỉ lệ $=C_n^mtimes left( frac12 right)^mtimes left( frac12 right)^n-m=C_n^mtimes left( frac12 right)^n$.

Áp dụng công thức, ta có: Cơ thể này còn tồn tại 6 cặp gen dị hợp nên $n=6.$

$to $Loại giao tử có 2 alen trội chiếm tỉ lệ $=C_n^mtimes left( frac12 right)^n=C_6^2times left( frac12 right)^6=frac1564.$

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Lý thuyết Sinh Học Lớp 12

CHƯƠNG 1 CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

  A.1. GEN VÀ MÃ DI TRUYỀN

  A.2. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

  A.3. ARN VÀ QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ

  A.4. QUÁ TRÌNH DỊCH MÃ

  A.5. ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN

  A.6. ĐỘT BIẾN GEN

  A.7. NHIỄM SẮC THỂ

  A.8. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  A.9. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST

CHƯƠNG 2 TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

  B.1. QUY LUẬT DI TRUYỀN MENDEN

  B.2. QUY LUẬT DI TRUYỀN LIÊN KẾT GEN

  B.3. QUY LUẬT DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC GEN

  B.4. QUY LUẬT DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH

  B.5. QUY LUẬT DI TRUYỀN NGOÀI NST

  B.6. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN

CHƯƠNG 3 DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

  C.1. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

CHƯƠNG 4 ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

  D.1. TẠO GIỐNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP

  D.2. CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG DỰA TRÊN BIẾN DỊ TỔ HỢP

  D.3. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN

  D.4. TẠO GIỐNG BẰNG CỘNG NGHỆ GEN

  D.5. TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

CHƯƠNG 5 DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

  E.1. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

CHƯƠNG 6: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

  F.1. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

CHƯƠNG 7 SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG

  G.1. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG

CHƯƠNG 8 CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

  H.1. MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

  H.2. QUẦN THỂ SINH VẬT

  H.3. CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

CHƯƠNG 9 QUẦN XÃ SINH VẬT

  I.1. QUẦN XÃ SINH VẬT

  I.2. DIỄN THẾ SINH THÁI

CHƯƠNG 10 HỆ SINH THÁI SINH QUYỀN

  J.1. HỆ SINH THÁI

  J.2. CHU TRÌNH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN

LuyenTap247

Học mọi lúc mọi nơi với Luyện Tập 247

© 2022 All Rights Reserved.

Tổng ôn Lý Thuyết

Câu hỏi ôn tập

Luyện Tập 247 Back to Top

2- Tương tác Một trong những gen không alen:
Mỗi

kiểu tương tác có một tỉ lệ KH tiêu biểu vượt trội vượt trội dựa theo biến dạng của (3:1)2 như

sau:

2.1- Các kiểu tương tác gen:

– Tương tác tương hỗ update có 3 tỉ lệ KH: 9:3:3:1

hoặc 9:6:1 hoặc 9:7.

+ Tương tác tương hỗ

gen trội hình thành 4 KH: 9 : 3 : 3 : 1 A-B- ≠ A-bb ≠ aaB- ≠ aabb

+ Tương tác tương hỗ gen trội hình thành 3

KH: 9 : 6 : 1 A-B- ≠ (A-bb = aaB-) ≠ aabb

+ Tương tác tương hỗ

gen trội hình thành 2 KH: 9 : 7 A-B- ≠ (A-bb = aaB- = aabb)

– Tương tác át chế có 3 tỉ lệ KH: 12 : 3 :

1 hoặc 13 : 3 hoặc 9 : 3 : 4

+ Tương tác át chế

gen trội hình thành 3 KH: 12:3:1 (A-B- = A-bb) ≠ aaB- ≠ aabb

+ Tương tác át chế

gen trội hình thành 2 KH: 13:3 (A-B- = A-bb = aabb) ≠ aaB-

+ Tương tác át chế

gen lặn hình thành 3 KH: 9:3:4 A-B- ≠ aaB- ≠ (A-bb = aabb)

– Tác động cộng gộp (tích lũy) hình thành

2 KH: 15:1 (A-B- = A-bb = aaB-) ≠ aabb

à Tổng quát n cặp gen tác động cộng gộp

=> tỉ lệ KH theo thông số mỗi số hạng trong khai triển của nhị thức Newton (A +

a)n.

* Lưu ý: – Tương tác tương hỗ kèm theo xuất

hiện tính trạng mới

– Tương tác át chế ngăn cản tác dụng của những

gen không alen.

Tương tác cộng gộp mỗi gen góp thêm phần như nhau vào sự tăng trưởng.

2.2. Dạng toán thuận:

* Cho biết kiểu tương tác tìm tỉ lệ phân li ở đời con

Ví dụ:

Ở ngựa sự xuất hiện của 2 gen trội A

và B cùng kiểu gen qui định lông xám,

gen A hoàn toàn hoàn toàn có thể đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của gen B nên gen B cho lông màu đen khi

không đứng cùng với gen A trong kiểu gen. Ngựa mang 2 cặp gen đồng hợp lặn cho

kiểu hình lông hung. Các gen phân li độc lập trong quy trình di truyền. Tính

trạng màu lông ngựa là kết quả của hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ nào?

A. Tác động cộng gộp

B. Tác động ác chế C. Trội không hoàn toàn D. Tác động tương hỗ

Giải:Theo đề

gen A hoàn toàn hoàn toàn có thể đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của gen B, gen B chỉ biểu hện kiểu

hình lúc không đứng cùng với gen A trong cùng 1 kiểu gen.Hay nói cách khác là

gen A át chế hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của gen trội B

Suy ra, Tính trạng màu lông ngựa là kết quả của hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ tương tác át chế à chọn đáp án: B

* Cho biết kiểu gen (kiểu hình) của bố mẹ tìm tỉ lệ phân

li về kiểu gen và kiểu hình ở đời con.

Ví dụ1: Lai hai dòng bí thuần chủng quả tròn được F1

toàn quả dẹt; F2 gồm 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài. Sự di

truyền hình dạng quả tuân theo quy luật di truyền nào?

A.

Tương tác át chế B. Tương tác cộng gộp

C. Trội không hoàn toàn D. Tương tác bổ

trợ

Giải:Xét tỉ lệ KH đời con là: 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài : 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài

Quy luật di

truyền chi phối là: Tương tác tương hỗ –> Chọn đáp

án D

Chú

ý: Đối với những bài toán dạng này, ta coi số nhỏ nhất như một cty, rồi chia

những số to nhiều hơn nữa với nó

Ví dụ2: Cho lai hai dòng vẹt thuần chủng lông vàng với

lông xanh, được F1 toàn màu hoa thiên lý (xanh-vàng).F2

gồm 9/16 màu thiên lý : 3/16 lông vàng : 3/16 lông xanh : 1/16 lông trắng. Tính

trạng này di truyền theo quy luật:

A. Phân li độc lập C.Trội

không hoàn toàn

B. Tương tác gen D. Liên kết gen

Giải:Tỉ lệ phân tính về KH ở thế hệ F2

là: 9:3:3:1. Mà đấy là kết quả của phép lai của hai thành viên về một cặp tính

trạng tương phản . Nên suy ra tính trạng này di truyền theo quy luật tương tác

gen à Chọn đáp án B

2.3.Dạng toán nghịch:

Thường

nhờ vào kết quả phân tính ở thế hệ lai để suy ra số kiểu tổng hợp giao tử và số

loại bố mẹ ® số cặp gen tương tác.

Sau khi xác lập số

cặp gen tương tác, đồng thời xác lập được kiểu gen của bố mẹ và suy ra sơ đồ

lai hoàn toàn hoàn toàn có thể có của phép lai đó để thấy tỉ lệ KG thuộc dạng nào, so sánh với

kiểu hình của đề bài để Dự kiến kiểu tương tác.

Thường thì tổng tỉ lệ chẩn ở thế hệ con bao giờ cũng

là một số trong những trong những chẵn chính bới nó là tích của một số trong những trong những chẵn với một số trong những trong những nguyên dương khác khi

thực thi phép nhân xác suất trong quần thể. Từ đó, suy ra số loại giao tử của

bố mẹ.

– Khi lai F1

x F1 tạo ra F2 có 16 kiểu tổng hợp như: 9:3:3:1; 9:6:1;

9:7; 12:3:1; 13:3, 9:3:4; 15:1.

( 16 = 4 x 4 à P giảm phân cho 4 loại giao tử)

– Khi lai F1

với thành viên khác tạo ra F2 có 8 kiểu tổng hợp như: 3:3:1:1; 4:3:1;

3:3:2; 5:3; 6:1:1; 7:1.

( 8 = 4 x 2 à

một bên P cho 4 loại giao tử, một bên P cho 2 loại giao tử)

– Khi lai phân tích F1

tạo ra F2 có 4 kiểu tổng hợp như: 3:1; 1:2:1; 1:1:1:1.

(4 =

4 x 1 à một bên P cho 4 loại giao tử, một bên P

cho một loại giao tử)

Ví dụ 1: Khi lai cây hoa đỏ thuần

chủng với cây hoa trắng thuần chủng, F1 thu được 100% hoa đỏ. Cho

lai F1 với cây hoa trắng thuần chủng ở trên, F2 thu được

3 hoa trắng : 1 hoa đỏ. Sự di truyền tính trạng trên tuân theo quy luật nào?

Giải:Pt/c, F1 thu được 100% hoa đỏ

=> tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng( theo ĐL đồng tính của

Menden). Mà tính trạng hoa trắng là tính trạng do gen lặn quy định nên hoa

trắng chỉ cho một loại giao tử. Trong khi đó F2 = 3 + 1 = 4 kiểu tổ

hợp, vậy con lai F1 phải cho 4 loại giao tử à F1 dị hợp 2 cặp gen( AaBb), lúc đó KG của hoa trắng thuần chủng là aabb,

kiểu gen của cây hoa đỏ thuần chủng

là AABB.

Sơ đồ lai:

Pt/c: AABB x aabb

(hoa

đỏ) (hoa

trắng)

F1: AaBb

(100%

hoa đỏ)

F1 x Pt/c(hoa trắng): AaBb x aabb

hoa

đỏ hoa

trắng

F2: 1AaBb 1Aabb 1aaBb 1aabb

kết quả kiểu hình của đề bài là 3 hoa trắng: 1hoa đỏ. Ta đã xác lập được ở

trên KG aabb quy định tính trạng hoa trắng, AaBb quy định tính trạng hoa đỏ.

Từ

đó ta hoàn toàn hoàn toàn có thể kết luận 2 KG còn sót lại là Aabb và aaBb quy định tính trạng hoa

trắng.

Kết

luận sự di truyền tính trạng trên tuân theo quy luật tương tác gen, kiểu tương

tác tương hỗ gen trội.

Ví dụ 2: Ở đậu thơm, sự xuất hiện của 2 gen trội A, B

trong cùng kiểu gen qui định màu hoa đỏ, những tổng hợp gen khác chỉ có một trong 2

loại gen trội trên, cũng như kiểu gen đồng hợp lặn sẽ cho kiểu hình hoa màu

trắng. Cho biết những gen phân li độc lập

trong quy trình di truyền. lai 2

giống đậu hoa trắng thuần chủng, F1 thu được toàn hoa red color. Cho F1

giao phấn với hoa trắng thu được F2 phân tính theo tỉ lệ 37.5% đỏ:

62,5% trắng. Kiểu gen hoa trắng đem lai với F1 là:

A. Aabb hoặc aaBb B. Aabb hoặc AaBB

C. aaBb hoặc AABb D.

AaBB hoặc AABb

Giải: F2 phân tính có tỉ lệ:

37.5% đỏ: 62,5% trắng = 3 đỏ : 5

trắng =

8 tổng hợp = 4 giao tử x 2 giao

tử.

Theo giả thuyết thì những cây hoa

trắng hoàn toàn hoàn toàn có thể có là một trong những kiểu gen sau:

Aabb Aabb aaBB aaBb aabb

Trong số đó, Kiểu gen AAbb, aaBB, aabb sẽ giảm phân cho một loại giao tử

Kiểu gen Aabb, aaBb giảm phân cho 2

loại giao tử

Vậy chỉ có KG Aabb, aaBb là thỏa mãn nhu cầu nhu yếu, để khi lai

với cây F1 cho ra 8 tổng hợp.

Do đó cây đem lai sẽ cho 2 loại giao tử. nên cây

đem lai với F1 sẽ đã có được kiểu gen là: Aabb hoặc aaBb.

Þ Chọn đáp án A

Ví dụ 3: Lai 2 dòng bí thuần chủng quả tròn, thu được

F­1 toàn quả dẹt; cho F1 tự thụ phấn F2 thu

được 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài. Kiểu gen của bố mẹ là:

A. Aabb x aaBB B. AaBb x AaBb

C. AaBB x Aabb

D. AABB x aabb

Giải: Xét F2 có 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài = 9 quả

dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài

à F2 có 9 + 6 + 1 = 16 tổng hợp =

4 giao tử x 4 giao tử

Suy ra F1

dị hợp 2 cặp gen : AaBb, khung hình bố mẹ thuần chủng về hai cặp gen.

Quy ước: A-B- : quả dẹt; A-bb và aaB-: quả tròn; Aabb : quả dài

Vậy kiểu gen bố mẹ thuần chủng là: Aabb x

aaBB Þ chọn đáp án A

4- QUY LUẬT DI TRUYỀN LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

– Đặc điểm của link hoàn toàn:

+ Các gen trên cùng 1 NST phân

li cùng nhau và làm thành nhóm gen liên

kết.

+ Số nhóm link ở mỗi loài

tương ứng với số NST trong bộ đơn bội(n) của loài đó.

+ Số nhóm tính trạng link

tương ứng với số nhóm gen link

– Thí nghiệm:

Pt/c :Thân xám, cánh dài x thân đen, cánh cụt

F1 : 100% xám, dài

Lai phân tích ruồi ♂ F1 xám – dài

Pa: ♂ xám – dài

x ♀ đen – cụt

Fa : 1 xám – dài : 1 đen – cụt

– Ý nghĩa link gen: Liên kết gen làm hạn chế xuất hiện

biến dị tổng hợp, đảm bảo sự duy trì bền vững từng nhóm tính trạng quy định bởi

những gen trên cùng một NST. Trong chọn giống nhờ link gen mà những nhà chọn

giống hoàn toàn hoàn toàn có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn luôn đi kèm theo theo với

nhau.

– Thí nghiệm của

Moocgan về link không hoàn toàn:

Pt/c: ♀ xám, dài x ♂

đen, cụt

F1: 100% xám, dài

Lai phân tích F1

Pa :♀ (F1) xám – dài x ♂

đen – cụt

Fa:

965 xám – dài

944

đen – cụt

206

xám – cụt

185

đen – dài

– Cơ sở tế bào học: Sự trao đổi chéo Một trong những crômatit

khác nguồn gốc của cặp NST tương tự dẫn đến việc trao đổi (hoán vị) Một trong những

gen trên cùng một cặp NST tương tự. Các gen nằm càng xa nhau thì lực link

càng yếu, càng dễ xẩy ra hoán vị gen.

– Nội dung của quy luật hoán vị gen: Trong

quy trình giảm phân, những NST tương tự hoàn toàn hoàn toàn có thể trao đổi những đoạn tương tự cho

nhau dẫn đến hoán vị gen, làm xuất hiện tổng hợp gen mới.

– Ý nghĩa của hoán vị gen: Hoán vị gen làm tăng tần số biến dị

tái tổng hợp, tạo Đk cho những gen quý có dịp tổng hợp lại với nhau ® phục vụ nguyên vật tư cho tinh lọc

tự tạo và tinh lọc tự nhiên, có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hoá.

Dựa vào kết quả phép lai phân tích hoàn toàn hoàn toàn có thể tính được tần số hoán vị gen,

tính được khoảng chừng chừng cách tương đối Một trong những gen rồi nhờ vào quy luật phân loại gen

theo đường thẳng mà thiết lập map di truyền.

– Tần số hoán vị gen = Tỉ lệ % nhiều chủng loại giao tử mang gen hoán vị.

– Trong phép lai phân tích tần số hoán vị gen được xem theo công thức :

DẠNG 1: NHẨM NGHIỆM KG DỰA VÀO KIỂU HÌNH

Lai 2 tính: Sẽ xuất hiện tỉ lệ của

lai 1 tính .

– 3:1 Þ Kiểu gen của khung hình đem lai:

AB/ab x

AB/ab .

– 1:2:1

Þ Kiểu gen của khung hình đem lai: Ab/aB x

Ab/aB ; Ab/aB x

AB/ab

– 1:1 Þ Kiểu gen của khung hình đem lai:

Nếu #P AB/ab x ab/ab hoặc Nếu ≠P Ab/aB

x ab/ab .

– 1:1:1:1 Þ Ab/ab x aB/ab

DẠNG 2: SỐ LOẠI GIAO TỬ VÀ TỶ LỆ GIAO TỬ

* Với

x là số cặp NST tương tự mang gen à

Số loại giao tử = 2x

VD: AB/ab à x =1 ; số

loại giao tử = 21

* Với a (a≤x) số

cặp NST tương tự chứa những gen đồng hợp à Số

loại giao tử = 2x-a

VD: Aa

bd/bd có x = 2 và a = 1 à 2 2-1 = 2 loại giao tử

– Tỷ lệ

giao tử của KG = tích tỷ suất giao tử từng KG

VD:

x = 3 — Số loại

giao tử = 23 = 8

Tỷ lệ: aB DE

gh = 1/2 x 1/2 x

1/2 = 12,5% hoặc Ab De

GH = 1/2 x 0 x

1/2 = 0%

DẠNG 3: DI TRUYỀN LIÊN KẾT GEN KHÔNG HOÀN TOÀN

(HOÁN VỊ GEN))

1- Cách nhận

dạng:

– Cấu trúc của NST thay đổi trong giảm phân .

– Là quy trình lai 2 hay nhiều tính

trạng, tỉ lệ phân tính chung của những cặp tính trạng không phù phù thích phù thích hợp với phép nhân

xác suất nhưng xuất hiện khá khá đầy đủ nhiều chủng loại kiểu hình như phân li độc lập .

2- Cách giải:

– Bước 1 : Qui

ước .

– Bước 2 : Xét

từng cặp tính trạng

– Bước 3 : Xét

cả hai cặp tính trạng

– Bước 4:

Xác định kiểu gen của thành viên đem lai và tần số hoán vị gen:

a- Lai phân tích:

– Tần số hoán vị gen bằng tổng % những thành viên chiếm tỉ lệ

thấp .

– Nếu ở đời sau xuất hiện kiểu hình giống bố mẹ chiếm tỉ

lệ cao à KG: AB/ab x

ab/ab .

– Nếu ở đời sau xuất hiện kiểu hình giống bố mẹ chiếm tỉ

lệ thấp à KG: Ab/aB x

ab/ab .

b- Hoán vị gen xẩy ra 1 bên: % ab

x 50% = %

kiểu hình lặn .

– Nếu % ab < 25 % à Đây là giao tử hoán vị .

+ Tần

số hoán vị gen: f % = 2 x % ab

+ Kiểu

gen: Ab/aB x Ab/aB .

– Nếu % ab > 25 % à Đây là giao tử link .

+ Tần

số hoán vị gen: f % = 100 % – 2 x % ab

+ Kiểu gen: AB/ab x

AB/ab .

c- Hoán vị gen

xẩy ra 2 bên : (% ab)2 = %

kiểu hình lặn

– Nếu % ab < 25 % à Đây là giao tử hoán vị .

+ Tần

số hoán vị gen: f % = 2 x % ab

+

Kiểu gen: Ab/aB x Ab/aB .

– Nếu % ab

> 25 % à Đây là giao tử link .

+ Tần

số hoán vị gen: f % =100% – 2 x %

ab

+

Kiểu gen: AB/ab x AB/ab .

d- Hoán vị gen xẩy ra 2 bên nhưng đề bài chỉ cho một kiểu

hình( 1 trội : 1 lặn ):

Gọi x là % của giao tử Ab à %Ab = %aB = x% .

%AB = %ab = 50%

– x% .

Ta có x2

– 2x(50% –

x%) = kiểu hình (1 trội , 1 lặn ).

– Nếu x < 25% à

%Ab = %aB (Đây là giao tử hoán vị)

+

Tần số hoán vị gen: f % = 2 x % ab

+

Kiểu gen: AB/ab x AB/ab .

– Nếu x > 25% à

%Ab = %aB (Đây là giao tử link )

+

Tần số hoán vị gen: f % = 100 %

– 2 x % ab

+

Kiểu gen: Ab/aB x Ab/aB .

– Bước 5 : Viết sơ đồ lai .

3- Bài tập:

Tấn số hoán vị gen( f ) : Là tỉ lệ %nhiều chủng loại giao

tử hoán vị tính trên tổng số giao tử được sinh ra. Và f 50%

– tỉ lệ giao tử hoán vị =

– tỉ lệ giao tử link =()

3.1- Quá

trình giảm phân xẩy ra hoán vị gen giữa A và B với f = 40% và giữa B và D với f =

20%

Xác định số loại giao tử, thành phần nhiều chủng loại giao tử, tỉ lệ nhiều chủng loại giao

tử trong những trường hợp sau:

→ 4 giao tử: 2

giao tử hvị AB = ab = f / 2 = 40% / 2 = 20%

2 giao tử link Ab = aB = (1 –f ) / 2 = 30%

b. → 4 kiểu giao tử: 2 giao tử hvị AbE = aBe = f /

2 = 40% / 2 = 20%

2 giao tử link ABe = abE = (1 –f ) / 2 = 30%

c. Aa →8 kiểu giao tử: giao tử hvị A bD = AbD = aBd = abD = f / 4= 20% / 4 =

5%

giao tử link A BD = A bd

= a BD = a bd =( 1- 20% )/ 4 = 20%

d. → 16 giao tử: hvị cặp cho 2 giao tử HV : AB

= ab = 20%

2 giao tử LK: Ab = aB = 30%

hvị cặp cho 2 giao tử HV : DE

= de = 40%

2 giao tử LK: De = dE = 10%

Tổ hợp có 16 loại

giao tử: AB DE = 20% . 40% = 8%

AB de = 20% . 40% = 8%

AB dE = 20% . 10% = 2 %

Các giao tử khác

tính tương tự.

* Nếu 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương tự thì:

Vì + = = 50%. Do đó tính tỉ lệ giao tử link ta lấy 50% trừ cho loại giao tử hoán vị và ngược lại.

* Nếu có nhiều cặp NST tương

đồng mang gen ta dùng phép nhân xác xuất để tính tỉ lệ giao tử chung hoặc tỉ lệ

từng loại giao tử.

3.2- Xác

định kết quả của phép lai:

Cho A: quả tròn,

a: quả dài, B: hạt đục , b: hạt trong. Tần số hoán vị là 40%.

Phép lai : x

Số kiểu tổng hợp giao tử: 4 x 2 = 8

giao tử

Loại giao tử xuất hiện ở F1

với tỉ lệ: = ( 20% x) + ( x 30% ) = 25%

3.3- Xác

định qui luật di truyền:

VD1: Cho lai giữa lúa cây cao hạt tròn với cây thấp hạt dài thu được F1

hàng loạt cây cao hạt tròn. Cho F1 giao phối với nhau thì F2

có 4 kiểu hình theo tỉ lệ: 592 cao, tròn: 158 cao , dài: 163 thấp , tròn: 89

thấp , dài.Biết mỗi gen qui định 1 tính trạng.

Tìm qui luật di truyền
Xác định tỉ lệ phân li kiểu gen và

kiểu hình ở f2.

Giải:

F1 đồng tính à tính trạng cây cao, hạt tròn là trội so với

cây thấp, hạt dài.và dị hợp 2 cặp gen.

– Nếu 2 tính trạng PLĐL thì F2 xuất hiện 4 kiểu hình với tỉ lệ

9:3:3:1 ( khác với dề bài)

– Nếu 2 tính trạng link gen thì F2 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình

3:1 hay là một trong:2:1 ( khác với tỉ lệ đầu bài )

Theo bài ra F 2 tỉ lệ 59: 16: 16: 9 ≠ 9:3:3:1. Vậy bài tuân theo

qui luật hoán vị gen.

b. lập sơ đồ lai P: x

F1 : 100% cao tròn

Mà F 2 tính trạng cây thấp, hạt dài là tính trạng lặn nên kiểu

hình = 9% = (30% giao tử

đực ab x 30% giao tử cái ab) à Tần số hoán vị của F1 = 100% – ( 30% x

2 ) = 40% à giao tử hoán vị có tỉ lệ 20% và giao tử

link 30%

Viết sơ đồ lai ta à tỉ lệ phân li KH: 59% cao tròn: 16% cao dài: 16%

thấp tròn : 9% thấp dài

VD 2: Cho P thuần chủng rất rất khác nhau 2 cặp gen F1

xuất hiện cây chín sớm quả trắng.Cho F1 tự thụ F2 thu

được 4 kiểu hình với 4700 cây. Trong số đó cây chín muộn quả xanh có 375 cây.

Tìm qui luật di truyền
Xác định kiểu hình ở F2

Hướng dẫn giải:

P thuần chủng , F1 đồng

tính chín sơm quả trắng à chín sớm quả trắng là trội so với

chín muộn quả xanh. Và F 1 dị hợp 2 cặp gen.

– Nếu 2 cặp gen PLĐL thì f2 có tính trạng đồng hợp lặn ( chín

muộn quả xanh tỉ lệ 1/16 = 6,25% hay nếu link thì tỉ lệ là 25%

Mà bài ra cho tỉ lệ F2 chín muộn quả xanh = = 1% ≠ 6,25% và ≠ 25%

à Di truyền theo qui luật hoán vị gen.

b. = 1% = (10% giao tử đực ab x 10%

giao tử cái ab)

Giao tử ab

= 10% 25% do đó đấy là

giao tử hoán vị

Vậy A link

với b và a link với B à KG

của

– Tần

số HVG vùng = f (đơn) + f (kép) = = 10%

– Tần số HVG vùng
= f (đơn ) + f (kép) = = 30%

5- QUY LUẬT DI TRUYỀN

LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN

5.1- Nhiễm sắc thể giới tính:

– Là NST có

chứa gen qui định giới tính (hoàn toàn hoàn toàn có thể chứa những gen khác).

– Cặp NST giới tính XX gồm hai chiếc tương

đồng, cặp XY có vùng tương tự, có vùng không tương tự.

Vùng tương tự

Vùng không tương tự

Chứa những gen giống nhau

Chứa những gen rất rất khác nhau

Cặp alen

Không

Biểu hiện thành KH như nhau ở

thành viên cái và đực

Biểu hiện thành KH rất rất khác nhau ở

thành viên cái và đực

NST thường

NST giới tính

– Luôn tồn tại thành từng cặp tương tự.

– Số cặp NST > 1

– Chỉ chứa những gen quy định tính trạng thường.

– Tồn tại ở cặp tương tự là XX hoặc không tương tự hoàn toàn là XY.

– Số cặp NST = 1

– Ngoài những gen quy định giới tính còn tồn tại những gen quy định tính trạng

link giới tính.

Một số cơ chế tế bào học xác lập giới tính bằng NST:

* Kiểu XX, XY:

– Con cái

XX, con đực XY: ĐV có vú, ruồi giấm, người…

– Con cái

XY, con đực XX: Chim bướm, cá , ếch nhái…

* Kiểu XX,

XO

– Con cái XX, con đực XO : châu chấu, rệp, bọ xít…

– Con cái XO, con đực XX : Bọ nhậy…

* Nhận xét:

– Tỉ lệ đực cái trong quần thể luôn xấp xỉ 1:1.

– Tạo sự cân đối giới tính trong sinh giới.

5.2- Di truyền liên

kết với giới tính:

a- Gen trên NST X

* Thí nghiệm:

Phép lai thuận

Phép lai nghịch

P:

XWXW

x XWY

( mắt đỏ ) ( mắt trắng

)

Gp:

XW

XW, Y

F1: 100 % mắt đỏ

F1 x F1: XWXw x

XWY

GF1 : XW , Xw XW , Y

F2 : XWXW

, XWY , XWXw , XwY

KH:

3 mắt đỏ : 1 mắt trắng ( toàn ruồi đực )

P:

XwXw

x XWY

(mắt trắng) (mắt

đỏ)

Gp:

Xw

XW , Y

F1 : XWXw x XwY

(mắt đỏ) (mắt

trắng)

GF1 : XW

, Xw Xw ,

Y

F2 : XWXw

, XWY , XwXw

, XwY

KH F2 : 25%♀mắt đỏ

: 25%♀mắt trắng : 25% ♂mắt đỏ : 25% ♂mắt trắng

* Nhận xét : Kết quả của 2 phép lai

thuận nghịch của Moocgan là rất rất khác nhau và khác kết quả của phép lai thuận nghịch

của Menđen

* Giải thích : Gen quy định tính trạng màu

mắt chỉ có trên NST X mà không hề trên Y

à Vì vậy thành viên đực ( XY) chỉ việc 1 gen lặn nằm

trên NST X đã biểu lộ ra KH.

* Đặc điểm di truyền của gen trên NST X: Di truyền chéo

b- Gen trên NST Y

VD: Người bố có túm lông tai sẽ truyền điểm lưu ý này cho toàn bộ những con trai

mà con gái thì ko bị tật này

* Giải thích : Gen quy định tính trạng nằm trên

NST Y, không hề alen tương ứng trên X

à Di truyền cho toàn bộ thành viên mang kiểu gen XY

trong dòng họ.

* Đặc điểm di truyền của gen trên NST Y: Di truyền thẳng

c-

Khái niệm: Di

truyền link với giới tính là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ di truyền những tính trạng mà những gen

xác lập chúng nằm trên NST giới tính

d- Ý nghĩa của hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ di truyền liên

kết với giới tính

– Điều khiển tỉ lệ đực cái theo ý muốn trong chăn

nuôi trồng trọt

– Nhận dạng được đực cái từ nhỏ đẻ phân loại tiện

cho việc chăn nuôi

– Phát hiện được bệnh do rối loạn cơ chế phân li,

tổng hợp của cặo NST giới tính

Cách giải toán di truyền link giới tính

Bước 1 : Qui ước gen .

Bước 2 : Xét từng cặp tính trạng .

3/1

à Kiểu gen : XA Xa x XAY

.

1/1

à Kiểu gen : XA Xa x Xa

Y ( tính trạng lặn xuất hiện ở cả hai giới )

Xa

Xa x XA Y ( tính trạng lặn xuất hiện ở thành viên XY ).

Bước 3 : Xét cả hai cặp tính trạng ở

đời sau xuất hiện tỉ lệ khác thường .

Bước 4 : Xác định kiểu gen của P

hoặc F1 và tính tần số hoán vị gen .

Xác định kiểu gen của ♀(P) nhờ vào ♂ (F1) .

Xác định kiểu gen của ♂(P) nhờ vào ♀ (F1) .

Tần số hoán vị gen bằng tổng % của những

thành viên chiếm tỉ lệ thấp .

Bước 5 : Viết sơ đồ lai .

5.3- Di truyền ngoài nhân:

* Hiện tượng :

– Thí nghiệm của Coren 1909 với 2 phép lai thuận

nghịch trên đối tượng người dùng người tiêu dùng cây hoa phấn( Mirabilis

jalapa).

– F1 luôn có KH giống mẹ.

* Giải thích: Khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân

mà không truyền TBC cho trứng, do vậy những gen nằm trong tế bào chất ( trong ti

thể hoặc lục lạp) chỉ được mẹ truyền cho qua tế bào chất của trứng.

* Đặc điểm của di truyền ngoài

NST( di truyền ở ti thể và lục lạp) :

– Lai thuận lai nghịch kết quả

rất rất khác nhau biểu lộ kiểu hình ở đời con theo dòng mẹ.

– Di truyền qua

tế bào chất vai trò hầu hết thuộc về tế bào chất của tế bào sinh dục cái.

– Các tính trạng di truyền qua tế bào chất không tuân

theo những quy luật của thuyết di truyền NST vì tế bào chất không được phân đều

cho những tế bào con như riêng với NST.

– Các tính trạng

di truyền qua tế bào chất được truyền theo dòng mẹ, nhưng không phải toàn bộ những

tính trạng di truyền theo dòng mẹ đều liên quan với những gen trong tế bào chất.

– Tính trạng do gen gen trong tế bào chất quy định sẽ vẫn

tồn tại khi thay nhân tế bào bằng nhân có cấu trúc di truyền khác.

* Phương pháp phát hiện quy

luật di truyền

– DT liên

kết với giới tính: kết qủa 2 phép lai thuận nghịch rất rất khác nhau.

– DT qua

TBC: kết quả 2 phép lai thuận nghịch rất rất khác nhau và con luôn có KH giống

mẹ.

– DT phân

li độc lập: kết quả 2 phép lai thuận nghịch giống nhau.

6- ẢNH HƯỞNG CỦA

MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN

6.1- Con đường từ gen tới tính trạng

Gen ( ADN) → mARN

→Prôtêin → tính trạng

– Qúa trình biểu lộ của gen qua nhiều

bước nên hoàn toàn hoàn toàn có thể bị nhiều yếu tố môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên bên trong cũng như bên phía ngoài chi

phối theo sơ đồ:

6.2- Sự tương tác giữa KG và MT

* Hiện tượng:

VD: Ở thỏ: Tại vị trí đầu mút khung hình( tai, bàn

chân, đuôi, mõm) lông màu đen; Ở những vị trí khác lông trắng muốt

* Giải thích:

– Tại những tế bào ở đầu mút khung hình có nhiệt độ thấp

hơn nên hoàn toàn hoàn toàn có thể tổng hợp được sắc tố mêlanin làm cho lông màu đen

– Các vùng khác có nhiệt độ cao hơn không

tổng hợp mêlanin nên lông white color à làm hạ nhiệt độ thì vùng lông trắng sẽ

chuyển sang màu đen

* Kết luận : Môi

trường hoàn toàn hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến việc biểu lộ của KG

6.3- Mức phản ứng của KG

* Khái niệm: Tập hợp những kiểu hình của cùng 1 KG tương ứng với

những môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên rất rất khác nhau gọi là mức phản ứng của một KG

VD: Con tắc kè hoa: – Trên lá cây: da có hoa văn màu xanh của lá cây

– Trên đá: màu hoa rêu của đá. – Trên thân cây: da màu hoa nâu

* Đặc điểm:

– Mức phản ứng do gen quy định, trong cùng 1 KG

mỗi gen có mức phản ứng riêng

– Có 2 loại mức phản ứng: mức phản ứng

rộng và mức phản ứng hẹp, mức phản ứng càng rộng sinh vật càng dễ thích nghi.

– Di truyền được vì do KG quy định.

– Thay đổi theo từng loại tính trạng.

* Phương pháp xác lập mức phản ứng: Để xác lập mức phản ứng của 1KG nên phải tạo ra

những thành viên SV có cùng 1 KG, với cây sinh sản sinh dưỡng hoàn toàn hoàn toàn có thể xác lập mức

phản ứng bằng phương pháp cắt hàng loạt cành của cùng 1 cây đem trồng và theo dõi đặc

điểm của chúng.

6.4- Sự mềm dẻo về kiểu hình( thường biến):

– Khái niệm: Hiện tượng 1 KG hoàn toàn hoàn toàn có thể thay

đổi KH trước những Đk môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên rất rất khác nhau gọi là yếu tố mềm dẻo về KH(

thường biến).

– Mức độ mềm dẻo của KH tùy từng KG.

– Mỗi KG chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh KH của tớ trong

một phạm vi nhất định.

– Do sự tự trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh về sinh lí giúp SV thích

nghi với những thay đổi của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

————————————————————————————

PHẦN 2

TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

TRẮC

NGHIỆM PHẦN QUY LUẬT DI TRUYỀN CỦA MENĐEN

Câu 1: Kết

quả thực nghiệm tỉ lệ 1: 2: 1 về KG luôn tuy nhiên tuy nhiên với tỉ lệ 3: 1 về KH xác lập

điều nào trong giả thuyết của Menđen là đúng ?

A. Thể đồng hợp cho một loại giao tử, thể

dị hợp cho 2 loại giao tử với tỉ lệ 1: 1.

B. Mỗi thành viên đời F1 cho một loại giao

tử mang gen rất rất khác nhau.

C. Mỗi thành viên đời P cho một loại giao

tử mang gen rất rất khác nhau.

D. Cơ thể lai F1 cho 2 loại giao tử rất rất khác nhau với

tỉ lệ 3:1.

Câu 2: Ở

đậu Hà lan, mỗi gen quy định một tính trạng/1 NST, trội hoàn toàn. Khi cho cây

dị hợp 2 cặp gen lai phân tích, đời con thu được tỉ lệ kiểu hình:

A. 9: 7. B. 9:

3: 3: 1. C. 3:

3:1 : 1. D. 1:

1: 1:1.

Câu 3: “Nhân

tố di truyền” mà Menden gọi, ngày này sẽ là:

A. Locut. B. Cromatit. C. Ôperon. D. Alen.

Câu 4: Cho

những thành viên có kiểu gen AaBBDdEe tự thụ phấn, thế hệ sau có tỉ lệ kiểu hình

A-BBD-E- là:

A. 9/16. B. 27/64. C. 3/4. D. 9/8.

Câu 5: Trong

trường hợp trội hoàn toàn, tỉ lệ phân tính 1: 1 sẽ xuất hiện trong kết quả của

phép lai:

A. Aa x aa. B.

Aa x Aa. C.

AA x Aa. D. Aa

x Aa và Aa x aa.

Câu 6: Phép

lai thuận nghịch là:

A. ♂AA x

♀aa và ♀AA x ♂aa. B. ♂Aa x ♀Aa và ♀aa x ♂AA.

C. ♂AA x ♀AA và ♀aa x ♂ aa. D. ♂AA x ♀aa và ♀Aa x ♂Aa.

Câu 7: Điểm

sáng tạo trong phương pháp nghiên cứu và phân tích và phân tích của Menđen so với những nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích di

truyền trước đó là:

A. Sử dụng

phương pháp nghiên cứu và phân tích và phân tích thực nghiệm và định lượng nhờ vào xác suất thống kê và

khảo sát trên từng tính trạng riêng lẻ.

B. Làm thuần chủng những cá

thể đầu dòng và nghiên cứu và phân tích và phân tích cùng lúc nhiều tình trạng.

C. Chọn cây đậu Hà Lan làm đối tượng người dùng người tiêu dùng

nghiên cứu và phân tích và phân tích.

D.

Nghiên cứu tế bào để xác lập sự phân ly và tổng hợp những NST.

Câu 8: Với

n cặp gen dị hợp phân li độc lập qui định n tính trạng, thì số loại kiểu hình

tối đa ở thế hệ Fn hoàn toàn hoàn toàn có thể là

A. 2n B. 4n C. 3n D. n3

Câu 9: Không

thể tìm thấy được 2 người dân có cùng kiểu gen giống hệt nhau trên trái đất, ngoại

trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng vì trong quy trình sinh sản hữu tính:

A. Các gen tương tác với nhau. B. Tạo ra một số trong những trong những

lượng lớn biến dị tổng hợp

C. Chịu ảnh hưởng của môi

trường. D.Dễ tạo ra

những biến dị di truyền

Câu 10: Cơ

sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là:

A. Sự PLĐL của những cặp NST tương

đồng.

B. Sự PLĐL và tổng hợp tự

do của những cặp NST tương tự trong GP ® sự PLĐL tổng hợp tự do của những cặp gen alen.

C. Sự tổng hợp tự do của những

NST tương tự trong giảm phân.

D. Sự PLĐL của những NST tương tự trong giảm phân.

Câu 11: Cơ

sở tế bào học của quy luật phân li là:

A. Sự phân li ngẫu nhiên của cặp NST

tương tự trong giảm phân và tổng hợp tự do trong thụ tinh.

B. Sự phân li của cặp NST tương tự

trong nguyên phân và tổng hợp tự do trong thụ tinh.

C.Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của cặp NST đồng dạng.

D.Cơ chế nhân đôi trong kì trung gian và sự tổng hợp

trong thụ tinh.

Câu 12: Ở một loài sinh

vật, xét một tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu là Aa và Bb. Khi

tế bào này giảm phân hình thành giao tử, ở giảm phân I cặp Aa phân li bình

thường, cặp Bb không phân li; giảm phân II trình làng thông thường. Số loại giao tử

hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra từ tế bào sinh tinh trên là:

A. 6. B. 8. C. 2.

D. 4.

Câu 13: Lai phân tích là phép lai:

A. Giữa khung hình mang KH

trội chưa chắc như đinh KG với khung hình mang tính chất chất chất chất trạng lặn tương phản để kiểm tra kiểu

gen.

B. Giữa 2 khung hình thuần chủng

rất rất khác nhau về một cặp tính trạng tương phản.

C. Giữa khung hình mang KH trội chưa

biết KG với khung hình mang tính chất chất chất chất trạng lặn

để kiểm tra kiểu gen.

D. Giữa 2 khung hình có tính trạng tương

phản.

Câu 14: Loại

giao tử abd có tỉ lệ 25% được tạo ra từ kiểu gen:

A.AaBbdd B.AaBbDd C.AABBDd D.aaBBDd

Câu 15: Kiểu gen của cá

chép không vảy là Aa, cá chép vàng vàng có vảy là aa. Kiểu gen AA làm trứng không nở.

Tính theo lí thuyết, phép lai Một trong những cá chép vàng vàng không vảy sẽ cho tỉ lệ kiểu hình

ở đời con là:

A. 3 cá

chép không vảy : 1 cá chép vàng vàng có vảy.

B. 2 cá chép vàng vàng không vảy : 1 cá chép vàng vàng có vảy.

C. 1 cá

chép không vảy : 2 cá chép vàng vàng có vảy.

D. 100% cá chép vàng vàng không vảy.

Câu 16: Nếu

P thuần chủng rất rất khác nhau n tính trạng phân li độc lập, thì số loại kiểu gen có

thể có ở F2 là:

A. 1n. B. 3n. C. 4n. D. 2n.

Câu 17: Ở

loài giao phối, cơ sở vật chất hầu hết quy định tính trạng của mỗi thành viên ở đời

con là:

A. Bộ NST trong tế bào sinh

dục. B. Bộ NST trong tế bào sinh dưỡng.

C. Nhân của giao tử. D. Tổ hợp NST trong nhân của hợp tử.

Câu 18: Cơ

thể dị hợp về n cặp gen phân li độc lập, thì hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh ra số loại giao tử là:

A. 5n.

B. 2n.

C. 4n.

D. 3n.

Câu 19: Ở một loài thực

vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả màu

đỏ, alen b quy định quả white color; hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc

thể rất rất khác nhau. Phép lai nào sau này cho đời con có kiểu hình thân thấp, quả màu

trắng chiếm tỉ lệ 1/16 ?

A. AaBb x AaBb. B. AaBb x

Aabb. C. AaBB x aaBb. D. Aabb x AaBB.

Câu 20: Phương

pháp độc lạ của Menđen trong việc nghiên cứu và phân tích và phân tích tính qui luật của hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ di

truyền là:

A. Lai giống. B. Sử

dụng xác xuất thống kê.

C. Lai phân tích. D. Phân tích những

thế hệ lai.

Câu 21: Khi lai những thành viên rất rất khác nhau về 2 tính trạng sẽ thu được đời con có tỉ

lệ phân li KH xấp xỉ 9: 3:

3: 1 nên phải có những Đk nào sau này?

(1) P dị hợp tử về 1 cặp gen. (2) P dị hợp tử về 2 cặp gen. (3) Số lượng con lai phải lớn.

(4) Tính trạng trội – lặn hoàn toàn. (5) Các thành viên có KG rất rất khác nhau phải

có sức sống như nhau.

Phương án đúng là:

A. (1), (3), (4), (5) . B.

(2), (3), (4), (5). C. (1), (2), (3), (4). D. (2),

(3), (5).

Câu 22: Có 3 tế bào sinh

tinh của một thành viên có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân thông thường hình

thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra là:

A. 4. B. 6. C. 8. D. 2.

Câu 23: Bản chất quy luật

phân li của Menđen là :

A. Sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 2 :

1.

B. Sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 3 : 1.

C. Sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 :1.

D. Sự phân li đồng đều của những alen về những giao tử trong

quy trình giảm phân.

Câu 24: Trong phép lai một

tính trạng, để đời sau có tỉ lệ phân li KH xấp xỉ 3 trội : 1 lặn nên phải có những

Đk gì ?

(1) P dị hợp tử về 1 cặp gen. (2) Số lượng con lai phải lớn.

(3) Tính trạng trội – lặn hoàn toàn. (4) Các thành viên có KG rất rất khác nhau phải

có sức sống như nhau.

Câu vấn đáp đúng là: A. (1), (2), (4). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (3), (4). D. (1), (2), (3).

Câu 25: Để biết đúng chuẩn KG của một thành viên có KH trội, người ta thường sử dụng

phép lai nào ?

A. Lai thuận nghịch. B.

Lai phân tích. C.

Tự thụ phấn. D. Lai phân tính.

Câu 26: Ở cà chua, gen qui

định tính trạng hình dạng quả nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen A qui định

quả tròn trội hoàn toàn so với alen a qui định quả bầu dục. Lai cà chua quả

tròn với cà chua quả bầu dục thu được F1 toàn cây quả tròn. Cho những cây F1 giao

phấn, F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ:

A.1: 2 : 1. B.1 : 1. C.3 : 1. D.9 : 3 : 3

: 1.

Câu 27: Ở đậu Hà Lan, gen A

qui định hạt vàng là trội hoàn toàn so với alen a qui định hạt xanh; gen B qui

định hạt trơn là trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt nhăn. Hai cặp gen

này phân li độc lập. Cho giao phấn cây hạt vàng, trơn với cây hạt xanh, trơn F1

thu được 120 hạt vàng, trơn; 40 hạt vàng, nhăn; 120 hạt xanh, trơn; 40 hạt

xanh, nhăn. Tỉ lệ hạt xanh, trơn có kiểu gen đồng hợp trong tổng số hạt xanh,

trơn ở F1 là: A. 1/4. B. 1/3.

C. 12. D. 2/3.

Câu 28: Ở cà chua, gen A

quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào

sau này cho F1 có tỉ lệ kiểu hình là 3 quả đỏ : 1 quả vàng ?

A. Aa × aa. B. AA × aa. C. Aa × Aa. D. AA × Aa.

Câu 29: Cho biết mỗi gen

quy định một tính trạng, những gen phân li độc lập. Phép lai nào sau này cho tỉ

lệ phân li kiểu gen ở đời con là: 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 ?

A.aaBb × AaBb. B.Aabb

× AAbb. C.AaBb

× AaBb. D.Aabb ×

aaBb.

Câu 30: Biết

1 gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, những gen phân li độc

lập và tổng hợp tự do. Theo lý thuyết, phép lai AABBDd x AaBbDd cho tỉ lệ kiểu

hình trội về cả 3 cặp tính trạng ở F1 là: A. 3/4. B. 9/16. C. 2/3.

D. 1/4.

Câu 31: Khi phân li độc lập và trội hoàn toàn thì phép lai:

AaBbccDdEeFf x AabbCcddEeff hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh Ra đời con có số

loại kiểu gen là:

A. 72. B. 256. C. 64. D. 144.

Câu 32: Cho cây lưỡng bội

dị hợp về hai cặp gen tự thụ phấn. Biết rằng những gen phân li độc lập và không

có đột biến xẩy ra. Tính theo lí thuyết, trong tổng số những thành viên thu được ở

đời con, số thành viên có kiểu gen đồng hợp về một cặp gen và số thành viên có kiểu gen

đồng hợp về hai cặp gen trên chiếm tỉ lệ lần lượt là:

A. 50% và 25% . B. 50% và 50%. C. 25%

và 25%. D. 25% và 50%.

Câu 33: Với

3 cặp gen dị hợp di truyền độc lập tự thụ thì số tổng hợp ở đời lai là:

A. 64. B. 8. C. 16. D. 81.

Câu 34: Trong qui luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng

rất rất khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản. Tỉ lệ kiểu hình ở F2:

A. 3n. B. 2n.

C. (3 : 1)n. D. 9

: 3 : 3 : 1.

Câu 35: Số

loại giao tử hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra từ kiểu gen AaBbDd:

A. 8. B. 2.

C. 4. D. 6.

Câu 36: Dựa trên kết quả của những phép lai nào để biết được 2 gen nào đó nằm trên

2 cặp NST tương tự rất rất khác nhau?

A. Dựa vào kết quả ở F2

nếu tỉ lệ phân li KH là 9:

3: 3: 1.

B. Dựa vào kết quả lai thuận nghịch.

C. Dựa vào kết quả lai

phân tích nếu tỉ lệ phân li KH là một trong: 1: 1: 1.

D. Dựa vào kết quả lai phân tích( 1:

1: 1:1 ) hoặc ở F2( 9: 3: 3: 1 ).

Câu 37: Cho biết một gen

quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, những gen phân li độc lập.

Cơ thể dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn, F1 thu được tổng số 240 hạt. Tính theo

lí thuyết, số hạt dị hợp tử về 2 cặp gen ở F1 là:

A. 30.

B. 60. C. 76. D. 50.

Câu 38: Phương

pháp ngiên cứu của Menđen gồm những nội dung:

(1) Sử dụng toán xác suất

để phân tích kết quả lai. (2)

Lai những dòng thuần và phân tích kết quả F1, F2, F3.

(3) Tiến hành thí nghiệm

chứng tỏ. (4)

Tạo những dòng thuần bằng tự thụ phấn.

Trình

tự tiến trình thí nghiệm ra làm thế nào là hợp lý:

A. (4), (1), (2), (3). B. (4), (2),

(1), (3). C. (4), (3), (2), (1). D. (4), (2), (3), (1).

Câu 39: Cặp phép lai nào sau này là phép lai thuận nghịch

?

A. ♀AA

x ♂aa và ♀ Aa x ♂ aa.

B. ♀aabb x ♂AABB và ♀ AABB

x ♂ aabb.

C. ♀AaBb x ♂AaBb và ♀AABb x ♂aabb.

D. ♀Aa x

♂aa và ♀aa x ♂AA.

Câu 40: Khi

cho cây hoa red color lai với cây hoa white color được F1 toàn hoa màu

đỏ. Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng. Kết luận nào hoàn toàn hoàn toàn có thể được rút ra

từ kết quả phép lai này ?

A. Ở F2, mỗi cặp tính

trạng xét riêng lẻ đều phân li theo tỉ lệ 1 : 1.

B. Sự phân li của cặp gen này phụ

thuộc vào cặp gen khác dẫn đến việc di truyền những tính trạng tùy từng nhau.

C. Sự phân li của cặp gen này sẽ không còn hề

tùy từng cặp gen khác dẫn đến việc di truyền riêng rẽ của mỗi cặp tính

trạng.

D. Nếu P rất rất khác nhau về n cặp tính trạng

tương phản thì phân li kiểu hình ở F2 là (3 : 1)n.

Câu 41: Menđen

sử dụng phép lai phân tích trong những thí nghiệm của tớ để:

A.Xác định tần số hoán vị gen.

B.Xác định tính trạng nào là trội, tính trạng nào

là lặn.

C.Kiểm tra cơ

thể có KH trội mang cặp tác nhân di truyền đồng hợp tử hay dị hợp tử. D.Xác định những thành viên thuần chủng.

Câu 42: Cho biết một gen

quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, những gen phân li độc lập và

tổng hợp tự do, phép lai Aabb × aaBb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ

lệ:

A.1 : 1 : 1

: 1. B.9 : 3 : 3 : 1. C.1 : 1. D.3 : 1.

Câu 43: Nếu

những gen phân li độc lập, giảm phân tạo giao tử thông thường thì hợp tử AaBbddEe

tạo giao tử abdE chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?

A. 6,25%. B.

50%. C. 12,5%. D. 25%.

Câu 44: Nếu

lai những cây đậu Hà Lan rất rất khác nhau về 7 tính trạng mà Menden đã nghiên cứu và phân tích và phân tích, thì

đời F2 hoàn toàn hoàn toàn có thể có:

A.27 kiểu gen và 37 kiểu hình. B.37 kiểu

gen và 27 kiểu hình.

C.27

kiểu gen và 27 kiểu hình. D.37

kiểu gen và 37 KH.

Câu 45: Cho biết một gen

quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, những gen phân li độc lập và

tổng hợp tự do. Phép lai AaBbDd × Aabbdd cho tỉ lệ kiểu hình lặn về cả ba cặp

tính trạng là:

A. 1/32. B. 1/2. C. 1/16. D. 1/8.

Câu 46: Để

biết kiểu gen có kiểu hình trội hoàn toàn hoàn toàn có thể vị trí vị trí căn cứ vào kết quả của phương pháp

A. Lai thuận nghịch. B. Lai

gần.

C. Lai phân tích. D. Tự

thụ phấn ở thực vật.

Câu 47: Nếu

những gen phân li độc lập và tác động riêng lẻ, phép lai: AaBbCcDdEe x

aaBbccDdee cho F1 có kiểu hình lặn về cả 5 gen

chiếm tỉ lệ:

A. (3/4)7. B. 1/27. C. 1/26.

D. (3/4)10.

Câu 48: Biết

1 gen qui định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, những gen phân ly độc

lập và tổng hợp tự do. Theo lý thuyết, phép lai AaBBDD x AaBbDd cho tỉ lệ kiểu

hình trội về cả 3 cặp tính trạng là.: A. 3/4. B. 9/64. C. 27/64. D. 1/16.

Câu 49: Cơ

sở tế bào học của hiện tựơng di truyền độc lập khi lai nhiều tính trạng là:

A. Số lựơng thành viên và giao

tử rất rộng. B. Các alen tổng hợp ngẫu nhiên trong thụ tinh.

C. Các cặp alen là trội –

lặn hoàn toàn. D. Các alen đang xét không cùng ở một NST.

Câu 50: Một

giống cây, A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp.

Muốn xác lập kiểu gen của cây thân cao thì phải cho cây này lai với :

A.Cây thân cao và thân

thấp. B.Với

chính nó. C.Cây

thân thấp. D.Cây thân cao khác.

Câu 51: Trong trường hợp

giảm phân và thụ tinh thông thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội

là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh x

AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở

đời con chiếm tỉ lệ:

A. 81/256.

B. 27/256. C. 9/64. D. 27/64.

Câu 52: Kiểu gen của khung hình

mang tính chất chất chất chất trạng trội hoàn toàn hoàn toàn có thể xác lập được bằng phép lai:

A. Phân tích. B. Khác dòng. C. Thuận nghịch. D. Khác thứ.

Câu 53: Menden

đã lý giải quy luật phân ly bằng:

A. Hiện tượng phân ly của những cặp

NST trong nguyên phân.

B. Giả thuyết giao tử thuần khiết.

C. Hiện tượng trội hoàn toàn.

D. Sự phân ly ngẫu nhiên của những cặp NST tương

đồng trong giảm phân.

Câu 54: Khi

đem lai những thành viên thuần chủng rất rất khác nhau về một cặp tính trạng tương phản.

Menđen đã phát hiện ở thế hệ lai:

A. Luôn luôn biểu lộ kiểu hình giống

mẹ

B.

Luôn luôn biểu lộ kiểu hình giống bố.

C. Chỉ biểu lộ 1 trong 2 kiểu hình của

bố hoặc mẹ.

D.

Biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.

Câu 55: Ở một loài thực

vật, những gen quy định những tính trạng phân li độc lập và tổng hợp tự do. Cho cơ

thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen aabb ở đời con là:

A. 3/16. B. 1/16. C. 9/16. D. 2/16.

Câu 56: Trong

trường hợp trội lặn hoàn toàn thì phép lai nào sau này cho F1 có 4

kiểu hình phân li 1 : 1 : 1 : 1 ?

A. AaBb x AaBb. B. AaBB

x AaBb. C.

AaBB x AABb D. Aabb x aaBb.

Câu 57: Tại

sao riêng với những tính trạng trội không hoàn toàn thì không cần dùng lai phân

tích để xác lập trạng thái đồng hợp trội hay dị hợp ?

A.Vì mỗi kiểu hình

tương ứng với một kiểu gen.

B.Vì gen trội lấn át không hoàn toàn gen lặn.

C.Vì trội không hoàn toàn trong

thực tiễn là phổ cập.

D.Vì

tính trạng biểu lộ tùy từng phong thái gen và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

Câu 58: Khi

phân li độc lập và trội hoàn toàn thì phép lai: AaBbccDdEeff x

AabbCcddEeff hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh Ra đời con có số tổng hợp giao tử là:

A. 72. B. 27. C. 62. D. 26.

Câu 59: Để cho những alen của một gen phân li đồng đều về những giao tử, 50% giao tử

chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì nên phải có Đk gì ?

A.Quá trình giảm phân phải xẩy ra thông thường.

B.Số

lượng thành viên con lai phải lớn.

C. Tất cả những Đk trên.

D. Bố

mẹ phải thuần chủng.

Câu 60: Số

loại giao tử hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra từ kiểu gen aaBbdd:

A. 2. B. 6.

C. 3. D. 4.

Câu 61: Trong trường hợp

một gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, những gen phân li

độc lập, tổng hợp tự do. Phép lai AaBb x aabb cho đời con có sự phân li kiểu hình

theo tỉ lệ:

A. 1 : 1 : 1 : 1. B. 9 : 3 : 3 : 1. C. 1 : 1. D. 3 : 1.

Câu 62: Trong

trường hợp gen trội hoàn toàn, khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng, rất rất khác nhau 2

cặp tính trạng tương phản, tiếp Từ đó cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu

hình của F2 là:

A. 9 : 3 : 3 :

1 – gồm 4 kiểu hình, 9 kiểu gen.

B. 1 : 1: 1: 1 – gồm 4 kiểu hình, 4 kiểu gen.

C. 9 : 6 : 1 – gồm 3 kiểu

hình, 9 kiểu gen

D. 3 : 1 – gồm 2 kiểu hình, 3 kiểu gen.

Câu 63: Điều

kiện quan trọng nhất của quy luật phân li độc lập là:

A. Tính trạng trội phải trội hoàn

toàn.

B. Bố mẹ phải thuần chủng về tính chất chất trạng đem lai.

C. Các cặp gen quy định những cặp tính

trạng phải nằm trên những cặp NST rất rất khác nhau.

D. Số lượng

thành viên phải đủ lớn.

Câu 64: Trong trường hợp

những gen phân li độc lập, tổng hợp tự do. Cá thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình

thường hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra:

A. 2 loại giao tử. B. 8 loại giao tử.C. 4 loại giao tử. D. 16 loại giao tử.

Câu 65: Ý

nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập là:

A. Tạo ra nguồn biến dị tổng hợp phong phú cho

chọn giống.

B. Cho thấy sinh sản hữu tính là

bước tiến hóa quan trọng của sinh giới.

C. Giải thích nguyên nhân của yếu tố đa

dạng của những lòai sinh sản theo lối giao phối.

D. Chỉ ra sự lai tạo trong chọn

giống là thiết yếu.

Câu 66: Khi

phân li độc lập và trội hoàn toàn thì phép lai: AaBbccDdEeFf x

AabbCcddEeff hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh Ra đời con có số loại kiểu hình là:

A. 72. B. 64. C.

144. D. 256.

Câu 67: Điều

không thuộc bản chất của qui luật phân li của Menđen là

A. Mỗi tính trạng của khung hình do một

cặp tác nhân di truyền qui định.

B. Do sự phân li đồng đều của cặp

tác nhân di truyền nên mỗi giao tử chỉ chứa 1 tác nhân của cặp

C. Các giao tử là thuần khiết.

D. Mỗi tính trạng của khung hình do nhiều cặp gen quy định.

Câu 68: Nếu

P thuần chủng rất rất khác nhau n tính trạng phân li độc lập, thì số loại kiểu hình

đồng hợp lặn ở F2 là:

A. 4n B. 3n. C. 1n D. 2n.

Câu 69: Trong trường hợp

những gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và những gen trội là trội hoàn toàn,

phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd cho tỉ lệ

kiểu hình A-Đài truyền hình Đài truyền hình bbC-D- ở đời con là: A. 27/256. B. 81/256.

C. 3/256. D. 1/16.

Câu 70: Trong trường hợp

những gen phân li độc lập và tổng hợp tự do, phép lai hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra ở đời con nhiều

loại tổng hợp gen nhất là:

A. AaBb × AABb. B. aaBb × Aabb. C. AaBb × aabb. D. Aabb × AaBB.

Câu 71: Dựa

vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menden nhận định rằng sắc tố và hình dạng hạt đậu

di truyền độc lập vì:

A. Tỉ lệ phân ly từng cặp tính trạng

đều 3 trội : 1 lặn.

B. F2 xuất hiện những biến dị tổng hợp.

C. F2 có 4 kiểu

hình.

D. Tỉ lệ mỗi kiểu

hình ở F2 bằng tích xác suất của những tính trạng hợp thành nó.

Câu 72: Ở đậu Hà Lan, gen A

quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân

cao giao phấn với cây thân cao, thu được F1 gồm 900 cây thân cao và 299 cây

thân thấp. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây F1 tự thụ phấn cho F2 gồm toàn cây

thân cao so với tổng số cây ở F1 là:

A. 3/4. B. 1/2. C.1/4. D.

2/3.

Câu 73: Cho biết mỗi gen

quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai

nào sau này tạo ra ở đời con có 8 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình?

A. AaBbDd × aabbdd. B. AaBbDd

× AaBbDD.

C. AaBbDd × aabbDD. D. AaBbdd × AabbDd.

Câu 74: Phép

lai được thực thi với việc thay đổi vai trò của bố mẹ trong quy trình lai được

gọi là

A. Tự thụ phấn B. Lai

thuận nghịch

C. Lai

phân tích D.

Lai gần

Câu 75: Cho biết mỗi gen

quy định một tính trạng, những gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và

không hề đột biến xẩy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho

đời con có kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ

lệ:

A. 9/256.

B. 9/64. C. 27/128. D. 9/128.

Câu 76: Theo

ý niệm của Menđen, mỗi tính trạng của khung hình do:

A. Hai tác nhân di truyền

khác loại quy định. B. Một cặp tác nhân di

truyền quy định.

C. Một tác nhân di truyền quy

định. D. Hai cặp tác nhân di truyền quy định .

Câu 77: Quy

luật phân li độc lập góp thêm phần lý giải hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ:

A. Biến dị tổng hợp vô cùng phong phú ở

loài giao phối.

B.

Hoán vị gen.

C. Đột biến gen.

D. Các gen phân li ngẫu nhiên trong giảm phân và

tổng hợp tự do trong thụ tinh.

Câu 78: Trong trường hợp

mỗi gen qui định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, khung hình có

kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ thu được đời con có số kiểu gen và kiểu hình tối

đa là:

A.4 kiểu hình ; 12 kiểu gen. B .8 kiểu hình ; 27 kiểu gen.

C.4 kiểu hình ; 9 kiểu gen. D.8 kiểu hình ; 12 kiểu gen.

Câu 79: Ở một loài thực vật, người ta

tiến hành những phép lai sau:

(1) AaBbDd × AaBbDd ; (2) AaBBDd × AaBBDd ;

(3) AABBDd × AabbDd ; (4) AaBBDd × AaBbDD.

Các phép lai hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra cây

lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen là:

A.(2) và (3). B.(1) và (4) C.(2)

và (4). D.(1) và (3).

Câu 80: Trong trường hợp

những gen nằm trên những nhiễm sắc thể rất rất khác nhau, khung hình có kiểu gen aaBbCcDd khi

giảm phân hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra tối hầu hết loại giao tử là:

A. 4. B. 2. C. 16. D. 8.

Câu 81: Xét

phép lai AaBbDd x aaBbdd, mỗi cặp gen quy định một cặp tính

trạng và trội hoàn toàn thì ở đời con có số loại KH là:

A. 8. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 82: Điều

kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật PLĐL là:

A. Các giao tử và những hợp tử

có sức sống như nhau.

B. Số lượng thành viên ở những thế hệ lai

phải đủ lớn để số liệu thống kê được đúng chuẩn.

C. Sự phân li NST như nhau khi tạo

giao tử và sự phối hợp ngẫu nhiên của những kiểu giao tử khi thụ tinh.

D. Mỗi cặp gen nằm trên một cặp NST

tương tự.

Câu 83: Hiện

tượng trội không hoàn toàn là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ :

A. Con sinh ra có kiểu hình trung gian

giữa bố và mẹ thuần chủng.

B. P đồng tính mà con có kiểu hình khác bố mẹ.

C. Gen quy định tính trội đã hòa lẫn

với gen lặn tương ứng.

D. Sinh ra con đồng tính, nhưng rất khác bố và

mẹ.

Câu 84: Nếu

mỗi gen quy định một tính trạng nằm trên một NST, trội hoàn toàn, P: Aadd x AaDD

thì F1 có tỉ lệ kiểu hình ra làm thế nào?

A. 3:3:1:1. B. 3:1. C. 9:3:3:1. D. 1:1:1:1.

Câu 85: Nếu

những gen phân li độc lập, 1 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh ra số

loại giao tử:

A. 4. B. 2. C. 8. D. 16

Câu 86: Khi

phân li độc lập và trội hòan tòan thì phép lai: P:

AaBbccDdeeff x AabbCcddEeff hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh ra con lai có kiểu

gen AaBbccDdeeff chiếm tỉ lệ là:

A. 1 /128.

B. 1 /144. C. 1 /64. D. 1 /32.

Câu 87: Khi

đem lai phân tích những thành viên có kiểu hình trội ở thế hệ F2.Menđen nhận ra

được:

A. F2 có KG giống P hoặc có KG giống

F1.

B. 1/3 thành viên F2 có KG giống P: 2/3 thành viên F2 có KG giống F1.

C. 100% thành viên F2 có kiểu gen giống

nhau.

D. 2/3 thành viên F2 có KG giống P: 1/3 thành viên F2 có

KG giống F1.

Câu 88: Biết

1 gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, những gen phân li độc

lập và tổng hợp tự do. Theo lý thuyết, phép lai AaBbDd x

AaBbdd cho tỉ lệ kiểu hình lặn hoàn toàn về cả 3 cặp tính trạng ở F1

là: A.1/32. B.3/ 32 C.1/ 16 D.9/ 16

Câu 89: Quy

luật phân li độc lập thực ra nói về:

A. Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9

: 3 : 3 : 1.

B. Sự tổng hợp của những alen trong quá

trình thụ tinh.

C. Sự phân li độc lập của những alen trong

quy trình giảm phân.

D. Sự phân li độc lập của những tính trạng.

Câu 90: Biết

1 gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, những gen phân li độc

lập và tổng hợp tự do. Theo lý thuyết, phép lai AaBbDd x

AaBbDd cho tỉ lệ kiểu hình trội về cả 3 cặp tính trạng ở F1 là: A. 1/16. B. 1/3. C. 27/ 64. D. 9/64.

Câu 91: Ý

nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập là gì ?

A. Chỉ ra sự lai tạo trong

chọn giống là thiết yếu.

B. Cho thấy sinh sản hữu tính là bước

tiến hoá quan trọng của sinh giới.

C. Tạo ra nguồn biến dị tổng hợp phong phú

phục vụ cho chọn giống.

D. Giải thích nguyên nhân của yếu tố đa

dạng của những loài sinh sản theo lối giao phối.

Câu 92: Ở người, kiểu gen IA

IA, IA IO quy định nhóm máu A; kiểu gen IB

IB, IBIO quy định nhóm máu B; kiểu gen IA

IB quy định nhóm máu AB; kiểu gen IO IO quy

định nhóm máu O. Tại một nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn 2 đứa trẻ sơ sinh với

nhau. Trường hợp nào sau này tránh việc phải ghi nhận nhóm máu của người cha vẫn hoàn toàn hoàn toàn có thể

xác lập được đứa trẻ nào là con của người mẹ?

A. Hai người mẹ có nhóm máu AB và nhóm máu O, hai đứa trẻ có

nhóm máu O và nhóm máu AB.

B. Hai người mẹ có nhóm máu A và

nhóm máu B, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu

C. Hai người mẹ có nhóm máu A và

nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu A.

D. Hai người

mẹ có nhóm máu B và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu O.

Câu 93: Với n cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập thì số loại

giao tử F1 là:

A.2n. B.3n. C.4n.

D.

Câu 94: Trong phép lai giữa 2 thành viên có kiểu gen sau này :Bố

AaBbCcDdEe x mẹ aaBbccDdee

. Các cặp gen quy định những tính trạng rất rất khác nhau nằm trên những cặp NST

tương tự rất rất khác nhau .Tỷ lệ đời con có kiểu hình trội về toàn bộ 5 tính

trạng là :

A. 9/128 B. 1/32

C. 1/4

D. 9/64

Câu 95: Trong phép lai giữa 2 thành viên có kiểu gen sau này : Bố

AaBbCcDdEe x mẹ aaBbccDdee . Các cặp gen quy định những tính

trạng rất rất khác nhau nằm trên những cặp NST tương tự rất rất khác nhau .Tỷ lệ đời con có kiểu

hình giống mẹ là :

A.1/32 B.1/4 C. 9/64 D. 9/128

Câu 96:Trong phép lai giữa 2 cá

thể có kiểu gen sau này: Bố AaBbCcDdEe

x Mẹ aaBbccDdee. Các cặp gen quy

định những tính trạng rất rất khác nhau nằm trên những cặp NST tương tự rất rất khác nhau.Tỷ lệ

đời con có kiểu gen giống bố

là:

A. 1/32 B.

9/128 C. 1/4 D.

9/64

Câu 97: Kết quả thí

nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen đã phát hiện ra kiểu tác động nào của

gen ?

A. Alen trội

tác động tương hỗ với alen lặn tương ứng.

B. Alen trội và lặn tác động đồng trội.

C. Alen trội át chế

hoàn toàn alen lặn tương ứng.

D. Alen trội át chế không hoàn toàn alen lặn tương ứng.

Câu 98: Quy luật

phân li có ý nghĩa thực tiễn gì ?

A. Xác định

được những dòng thuần.

B. Cho thấy sự

phân li của tính trạng ở những thế hệ lai.

C. Xác định được xem

trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống.

D.Xác định được phương thức di truyền của tính trạng.

Câu 99: Điều nào không phải là yếu tố kiện

nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân ly ?

A. Số lượng cá

thể ở những thế hệ lai phải đủ lớn để số liệu thống kê được đúng chuẩn.

B. Các giao tử

và những hợp tử có sức sống như nhau. Sự biểu lộ hoàn toàn của tính trạng.

C. Sự phân li

NST như nhau khi tạo giao tử và sự phối hợp ngẫu nhiên của những kiểu giao tử khi

thụ tinh.

D. Sự phân li NST như

nhau khi tạo giao tử và sự phối hợp không ngẫu nhiên của những kiểu giao tử khi

thụ tinh.

Câu 100: Kết quả thực

nghiệm tỉ lệ 1 : 2 : 1 về kiểu gen luôn tuy nhiên tuy nhiên với tỉ lệ 3 : 1 về kiểu hình

xác lập điều nào trong giả thuyết của Menđen là đúng ?

A. Mỗi thành viên

đời P cho một loại giao tử mang alen rất rất khác nhau.

B. Mỗi thành viên

đời F1 cho một loại giao tử mang alen rất rất khác nhau.

C. Cá thể lai F1

cho 2 loại giao tử rất rất khác nhau với tỉ lệ 3 : 1.

D. Thể đồng hợp cho một

loại giao tử, thể dị hợp cho 2 loại giao tử có tỉ lệ 1 : 1.

Câu 101: Định luật phân li độc lập góp thêm phần lý giải hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ:

A. Biến dị tổng hợp vô

cùng phong phú ở loài giao phối.

B. Hoán vị gen.

C. Liên kết gen

hoàn toàn.

D. Các gen phân li trong giảm phân và tổng hợp trong

thụ tinh.

Câu 102: Điều kiện

nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân ly độc lập ?

A. Số lượng cá

thể ở những thế hệ lai phải đủ lớn để số liệu thống kê được đúng chuẩn.

B. Các giao tử

và những hợp tử có sức sống như nhau. Sự biểu lộ hoàn toàn của tính trạng.

C. Mỗi cặp gen nằm trên

một cặp NST tương tự.

D. Sự phân li

NST như nhau khi tạo giao tử và sự phối hợp ngẫu nhiên của những kiểu giao tử khi

thụ tinh.

Câu 103: Tính trạng

do một cặp alen quy định có quan hệ trội – lặn không hoàn toàn thì hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ

phân li ở F2 được biểu lộ ra làm thế nào ?

A. 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn. B. 2 trội : 1 trung gian : 2 lặn.

C. 3 trội : 1 lặn. D. 100% trung gian.

Câu 104: Điểm giống

nhau trong kết quả lai một tính trạng trong trường hợp trội hoàn toàn và trội

không hoàn toàn là:

A. Kiểu

gen và kiểu hình F1. B. Kiểu gen và kiểu hình F2.

C. Kiểu gen F1

và F2. D. Kiểu

hình F1 và F2.

Câu 105: Cho cặp P thuần chủng về

những gen tương phản giao phấn với nhau. Tiếp tục tự thụ phấn những cây F1

với nhau, thu được F2 có 75 cây mang kiểu gen aabbdd. Về lí thuyết,

hãy cho biết thêm thêm thêm thêm số cây mang kiểu gen AaBbDd ở F2 là bao nhiêu?

A.

150 cây. B. 300 cây. C. 450 cây. D. 600

cây.

Câu 106: Dựa vào đâu

Menđen hoàn toàn hoàn toàn có thể đi đến kết luận những cặp tác nhân di truyền trong thí nghiệm của

ông lại phân li độc lập trong quy trình hình thành giao tử?

A. Tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình

ở thế hệ F1.

B. Tỉ lệ phân li kiểu gen và

kiểu hình ở thế hệ F2.

C. Tỉ lệ phân li KH ở những F tuân theo định luật

tích xác suất.

D. Tỉ lệ phân li về

KH trong phép lai phân tích phân tích.

Câu 107: Ở đậu Hà Lan, gen A quy

định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn.

Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau. Cho P: hạt vàng, nhăn x hạt

xanh, trơn được F1 1hạt vàng, trơn: 1hạt xanh, trơn. Kiểu gen của 2

cây P là: A. AAbb x

aaBb B. Aabb

x aaBb C. AAbb x aaBB

D. Aabb

x aaBB

Câu 108: Ở cà chua, A: quả đỏ, a:

quả vàng; B: quả tròn, b: quả dẹt; biết những cặp gen phân li độc lập. Để F1

có tỉ lệ: 3 đỏ dẹt: 1 vàng dẹt thì phải chọn cặp P có kiểu gen và kiểu hình như

thế nào?

A. Aabb (đỏ dẹt) x aaBb (vàng tròn). B. aaBb (vàng tròn) x aabb (vàng dẹt).

C. Aabb (đỏ dẹt) x Aabb (đỏ dẹt). D. AaBb (đỏ

tròn) x Aabb (đỏ dẹt).

Câu 109: Dự đoán kết quả về kiểu

hình của phép lai P: AaBb (vàng, trơn) x aabb (xanh, nhăn)

A. 9 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 3 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.

B. 1 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.

C. 3 vàng, trơn: 3 xanh, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, nhăn.

D. 3

vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.

Câu 110: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân

cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST

tương tự. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1.

Nếu không hề đột biến, tính theo lí thuyết trong số cây thân cao, hoa đỏ F1

thì số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 4/9. B. 1/9. C. 1/4. D. 9/16.

TƯƠNG

TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN

Câu 1: Gen

đa hiệu thực ra là:

A. Gen tạo 1 thành phầm ảnh hưởng tới

nhiều tính trạng.

B. Gen gây ra nhiều hiệu suất cao rất rất khác nhau.

C. Gen tạo ra nhiều loại ARN khác

nhau.

D. Gen quy định hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của nhiều gen khác.

Câu 2: Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa

đỏ thuần chủng với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn (P), thu được F1 gồm

toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho cây hoa đỏ F1 giao phấn trở lại với cây hoa trắng

(P), thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây

hoa đỏ. Cho biết không hề đột biến xẩy ra, sự hình thành sắc tố hoa không phụ

thuộc vào Đk môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Có thể kết luận sắc tố hoa của loài trên do

A. Hai gen không alen tương tác với nhau theo phong thái tương hỗ update quy định.

B. Một gen có 2 alen quy định, alen trội

là trội hoàn toàn.

C. Hai gen không alen tương tác với nhau

theo phong thái cộng gộp quy định.

D. Một gen có 2 alen quy định, alen trội

là trội không hoàn toàn.

Câu 3: Ở

một loài thú hoang dã, gen B quy định lông xám, alen b quy định lông đen, gen A át chế gen B

và b, alen a không át chế, những gen phân li độc lập. Lai phân tích khung hình dị hợp

về 2 cặp gen, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là

A. 2 lông

đen : 1 lông trắng : 1 lông xám. B. 2 lông trắng : 1 lông đen : 1 lông xám.

C. 3 lông trắng : 1 lông đen. D. 2 lông xám : 1 lông trắng : 1 lông đen

Câu 4: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so

với alen a quy định hoa tím. Sự biểu lộ sắc tố của hoa còn tùy từng một

gen có 2 alen( B và b) nằm trên một cặp nhiễm sắc thể khác. Khi trong kiểu gen

có alen B thì hoa có màu, khi trong kiểu gen không hề alen B thì hoa không hề

màu( hoa trắng). Cho giao phấn giữa hai cây đều dị hợp về 2 cặp gen trên. Biết

không hề đột biến xẩy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời

con là:

A. 12 cây hoa tím : 3 cây hoa đỏ : 1 cây

hoa trắng.

B. 9 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 4 cây hoa trắng.

C. 9 cây hoa đỏ : 4 cây hoa tím : 3 cây hoa trắng.

D.

12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 1 cây hoa trắng.

Câu 5: Người ta nhận định rằng HbS (Hb: Hemoglobin)

là gen đa hiệu vì:

A. HbA chỉ có một hiệu suất cao,

còn HbS nhiều tác động,

B. 1 gen Hb nói chung mã hóa 4 chuỗi polipeptit.

C. Nó tạo ra thành phầm gây ra nhiều rối

loạn bệnh lí.

D. 1 gen HbS gây biến hóa ở cả hai chuỗi

polipeptit.

Câu 6:

Trường hợp mỗi gen cùng loại( trội hoặc lặn của những gen không alen) đều góp

phần như nhau vào sự biểu lộ tính trạng là tương tác:

A. Cộng gộp. B. Át

chế. C. Bổ trợ. D. Đồng trội.

Câu 7: Ở một loài thực

vật chỉ có 2 dạng màu hoa đỏ và trắng. Trong phép lai phân tích một cây hoa màu

đỏ đã thu được thế hệ lai phân li kiểu hình theo tỉ lệ : 3 cây hoa trắng : 1

cây hoa đỏ. Có thể kết luận, sắc tố hoa được quy định bởi:

A. Hai cặp gen không alen tương tác tương hỗ (bổ

sung).

B. Hai cặp gen link hoàn toàn

C. Một cặp gen, di truyền theo quy luật link với giới

tính

D. Hai cặp gen không alen tương tác cộng gộp.

Câu 8:

Loại tác động của gen thường được để ý quan tâm

trong sản xuất là:

A. Tác động đa hiệu.

B. Tác động cộng gộp.

C. Tương tác bỗ trợ giữa hai

lọai gen trội.

D. Tác

động át chế Một trong những gen không alen.

Câu 9:

Sự tương tác Một trong những gen không alen, trong số đó mỗi kiểu gen có một lọai gen

trội hoặc toàn gen lặn đều xác lập cùng một kiểu hình, cho F2 có tỉ

lệ kiểu hình là:

A. 9: 7. B. 9: 3: 4. C. 9: 6: 1. D. 13 : 3.

.

Câu 10: Ở một giống lúa,

độ cao của cây do 3 gặp gen (A,a; B,b; D,d) cùng quy định, những gen phân li

độc lập. Cứ mỗi gen trội xuất hiện trong kiểu gen làm cho cây thấp đi 5 cm. Cây

cao nhất có nhiều cao là 100 cm. Cây lai được tạo ra từ phép lai giữa cây thấp

nhất với cây cao nhất có độ cao là:

A. 80 cm. B. 75 cm. C. 85 cm. D. 70

cm.

Câu 11: Ở một loài thực

vật, lai dòng cây thuần chủng có hoa red color với dòng cây thuần chủng có hoa màu

trắng thu được F1 đều phải có hoa red color. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 phân li

theo tỉ lệ: 9 hoa red color : 7 hoa white color. Biết không hề đột biến mới xẩy ra.

Màu sắc hoa hoàn toàn hoàn toàn có thể bị chi phối bởi quy luật:

A. Di truyền link với giới tính. B. Tác động đa hiệu của gen.

C. Tương tác tương hỗ update (tương tác Một trong những gen không alen). D. Phân li.

Câu 12:

Giả sử màu da người do tối thiểu 3 cặp alen quy định, trong kiểu gen sự xuất hiện

của mỗi alen trội bất kì làm tăng lượng melanin nên da sẫm hơn. Người có da

trắng nhất có kiểu gen là:

A. aaBbCc. B.

aabbcc. C. AABBCC. D. AaBbCc.

Câu 13:

Thế nào là gen đa hiệu ?

A. Gen điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh sự hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của những gen khác.

B. Gen

tạo ra nhiều loại mARN.

C.Gen tạo ra thành phầm với hiệu suất cao

rất cao.

D.Gen

mà thành phầm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng rất rất khác nhau.

Câu 14: Lai hai dòng cây

hoa trắng thuần chủng với nhau, F1 thu được toàn cây hoa trắng. Cho những cây F1

tự thụ phấn, ở F2 có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ : 131 cây hoa trắng : 29

cây hoa đỏ. Cho biết không hề đột biến xẩy ra, hoàn toàn hoàn toàn có thể kết luận tính trạng màu

sắc hoa di truyền theo quy luật:

A. Liên kết gen. B. Hoán vị gen.

C. Tương tác Một trong những gen không

alen. D. Di truyền ngoài nhân.

Câu 15:

Tương tácgen thường dẫn đến:

A. Cản trở biểu lộ tính trạng. B. Phát

sinh tính trạng bố mẹ không hề.

C. Xuất hiện biến dị tổng hợp. D. Nhiều tính trạng cùng biểu lộ.

Câu 16:

Loại tác động của gen thường được để ý quan tâm

trong sản xuất là:

A. Tác động

cộng gộp.

B. Tác

động át chế Một trong những gen không alen.

C. Tác động đa hiệu.

D. Tương tác bỗ trợ giữa hai lọai gen

trội.

Câu 17:

Nội dung hầu hết của quy luật tương tác gen không alen là:

A. Một gen cùng quy định nhiều tính trạng.

B. Các gen không alen tương tác át

chế lẫn nhau quy định kiểu hình mới.

C. Các gen không alen tương tác bổ

trợ lẫn nhau quy định kiểu hình mới.

D. Hai hay nhiều gen không alen hoàn toàn hoàn toàn có thể

cùng tác động lên sự biểu lộ của một tính trạng.

Câu 18:

Ở một loài thực vật, khi lai giữa dạng hoa đỏ thẫm thuần chủng với dạng hoa

trắng thuần chủng được F1 toàn hoa màu hồng. Khi cho F1

tự thụ phấn ở F2 thu được tỉ lệ: 1 đỏ thẫm : 4 đỏ tươi : 6 hồng : 4

đỏ nhạt : 1 trắng. Quy luật di truyền đã chi phối phép lai này là:

A. Phân li độc lập.

B.

Tương tác cộng gộp Một trong những gen không alen.

C. Tương tác át chế Một trong những gen

không alen.

D. Tương tác tương hỗ update Một trong những gen không alen.

Câu 19: Giao phấn giữa

hai cây( P) đều phải có hoa white color thuần chủng, thu được F1 gồm 100% cây có hoa

red color. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây

hoa red color : 7 cây hoa white color. Chọn ngẫu nhiên hai cây có hoa red color ở F2

cho giao phấn với nhau. Cho biết không hề đột biến xẩy ra, tính theo lí thuyết,

xác suất để xuất hiện cây hoa white color có kiểu gen đồng hợp lặn ở F3 là: A.

1/81. B. 16/81. C. 1/16. D. 81/256.

Câu 20: Ở ngô, tính

trạng về sắc tố hạt do hai gen không alen quy định. Cho ngô hạt trắng giao

phấn với ngô hạt trắng thu được F1 có 962 hạt trắng, 241 hạt vàng và 80 hạt đỏ.

Tính theo lí thuyết, tỉ lệ hạt trắng ở F1, đồng hợp về cả hai cặp gen trong

tổng số hạt trắng ở F1 là:

A. 1/6. B. 1/8. C. 3/8.

D. 3/16.

Câu 21:

Trong chọn giống, tương tác gen sẽ cho con người kĩ năng:

A. Chọn được xem trạng mới hoàn toàn hoàn toàn có thể có

lợi.

B.

Tìm được những tính trạng quý đi kèm theo theo nhau.

C. Có nhiều biến dị tổng hợp để

chọn.

D. Hạn chế biến dị ở đời sau, làm giống ổn định.

Câu 22: Ở một loài thực

vật lưỡng bội, tính trạng độ cao cây do hai gen không alen là A và B cùng

quy định theo phong thái tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ thêm một alen trội

A hay B thì độ cao cây tăng thêm 10 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của

loài này còn tồn tại độ cao 100 cm. Giao phấn (P) cây cao nhất với cây thấp nhất, thu

được F1, cho những cây F1 tự thụ phấn. Biết không hề đột biến xẩy ra, theo lí

thuyết, cây có độ cao 120 cm ở F2 chiếm tỉ lệ:

A. 25,0%. B.

50,0%. C. 37,5%. D. 6,25%.

Câu 23:

Thực chất hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ tương tác Một trong những gen không alen là:

A. Sản phẩm của những gen khác locut tương

tác nhau xác lập 1 KH

B. Nhiều

gen cùng locut xác lập một KH chung.

C. Các gen khác locut tương tác trực

tiếp nhau xác lập một KH.

D. Gen này làm biến hóa gen khác

không alen khi tính trạng hình thành.

Câu 24: Ở một loài động

vật, biết sắc tố lông không tùy từng Đk môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Cho thành viên

thuần chủng (P) có kiểu hình lông màu lai với thành viên thuần chủng có kiểu hình

lông trắng thu được F1 100% kiểu hình lông trắng. Giao phối những thành viên F1 với

nhau thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 13 con lông trắng : 3 con lông màu. Cho cá

thể F1 giao phối với thành viên lông màu thuần chủng, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu

hình ở đời con là:

A. 1 con lông

trắng : 1 con lông màu. B. 3 con lông trắng : 1 con lông màu.

C. 5 con lông trắng : 3 con

lông màu. D. 1 con lông trắng : 3 con lông màu.

Câu 25:

Khi một tính trạng do nhiều gen không alen cùng quy định, thì gọi là:

A. Đơn gen. B.

Đa alen. C. Gen đa hiệu. D. Tương tác gen.

Câu 26:

Phép lai một tính trạng cho đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1: 4 : 6 : 4 :

1. Tính trạng này di truyền theo quy luật:

A. Liên kết gen. B. Di

truyền link với giới tính.

C. Tác động cộng gộp. D. Hoán

vị gen.

Câu 27:

Khi lai hai thứ bí ngô quả tròn thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn bí

ngô quả dẹt. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 quả dẹt : 6

quả tròn : 1 quả dài. Tính trạng hình dạng quả bí ngô:

A. Di truyền theo quy luật

tương tác cộng gộp. B. Do một cặp gen quy định.

C. Di truyền

theo quy luật tương tác tương hỗ update. D. Di truyền theo quy luật link gen.

Câu 28:

Tỉ lệ kiểu hình nào sau này phản ánh về yếu tố di truyền 2 cặp gen tương tác bổ

sung ?

A. 13 : 3. B.

9 : 7. C. 15 : 1. D. 12 : 3 : 1.

Câu 29: Ở một loài thực

vật, cho hai cây thuần chủng đều phải có hoa white color lai với nhau, thu được F1

100% cây hoa red color. Cho F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn, F2 phân li

theo tỉ lệ 3 cây hoa white color : 1 cây hoa red color. Màu sắc hoa di truyền theo

quy luật:

A. Ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân).

B. Tương tác cộng gộp.

C. Phân li.

D. Tương tác tương hỗ update.

Câu 30:

P thuần chủng, dị hợp n cặp gen PLĐL, những gen cùng tác động lên một tính trạng

thì sự phân ly KH ở F2 sẽ là một biến dạng của biểu thức :

A. (3 + 1)n. B. 9:

3: 3: 1. C. (3: 1)n. D. (3:

1)2.

Câu 31:

Ở bí ngô, kiểu gen A-bb và aaB- quy định quả tròn; kiểu gen A- B- quy định quả

dẹt; kiểu gen aabb quy định quả dài. Cho bí quả dẹt dị hợp tử hai cặp gen lai

phân tích, đời FB thu được tổng số 160 quả gồm 3 loại kiểu hình. Tính theo lí

thuyết, số quả dài ở FB là: A. 54. B. 40.

C. 75. D. 105.

Câu 32:

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương

tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho

kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì

cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng độ cao cây do một gen gồm hai alen là D

và d quy định, trong số đó gen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d

quy định thân cao. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aabbDd cho đời con có

kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ:

A. 6,25%. B.

56,25%. C. 25%. D. 18,75%.

Câu 33: Phép

lai một tính trạng cho đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ 15 : 1. Tính trạng

này di truyền theo quy luật:

A. Liên kết gen.

B. Di truyền link với giới

tính.

C. Tác động cộng gộp. D. Hoán vị gen.

Câu 34: Cho lai hai cây

bí quả tròn với nhau, đời con thu được 272 cây bí quả tròn, 183 cây bí quả bầu

dục và 31 cây bí quả dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả bí tuân theo

quy luật

A. Tương tác cộng gộp. B. Tương tác tương hỗ.

C. Phân li độc lập của Menđen.

D. Liên kết gen hoàn toàn.

Câu 35: Ở một

loài thực vật, sắc tố hoa là vì sự tác động của hai cặp gen (A,a và B,b) phân

li độclập. Gen A và gen B tác động đến việc hình thành sắc tố hoa theo sơ đồ :

Gen A gen B

enzim A enzim B

Chất không màu 1 Chất

không màu 2 Sắc

tố đỏ.

Các alen a và b không hề hiệu suất cao trên. Lai hai cây hoa

trắng (không hề sắc tố đỏ) thuần chủngthu được F1 gồm toàn cây có hoa đỏ. Cho

F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 là:

A.15 cây hoa đỏ :

1 cây hoa trắng. B. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.

C. 13 cây hoa đỏ : 3 cây hoa trắng. D. 3 cây hoa đỏ : 5 cây hoa trắng.

Câu 36: Tỉ lệ phân tính

nào dưới đấy là đặc trưng cho việc tương tác át chế Một trong những gen không alen,

trong trường hợp có 2 cặp gen phân li độc lập ? 1 – (9 : 3 : 3 : 1). 2 – (12 : 3 :

1). 3 – (9 : 6 : 1). 4 – (9 : 3 : 4). 5 – (13 : 3). 6 – (9 : 7). 7 – (15 : 1).

Phương án vấn đáp đúng là:

A. 1, 3, 4. B. 1, 2, 3. C. 2, 4, 5. D. 1, 3, 6.

Câu 37: Ở ngô, tính trạng độ cao cây do 3 cặp gen không alen phân li độc lập

tác động theo phong thái cộng gộp A1a1, A2a2,

A3a3). Mỗi alen trội khi xuất hiện trong kiểu gen

làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có độ cao 210 cm. Chiều cao của cây

thấp nhất là:

A. 60 cm. B.

120 cm. C.

80 cm. D. 90 cm.

Câu 38: Thỏ bị bạch tạng không tổng hợp được sắc tố mêlanin nên lông white color,

con ngươi của mắt có red color do nhìn thấu cả mạch máu trong đáy mắt. Đây là hiện

tượng di truyền theo quy luật:

A. Tác động cộng

gộp. B. Gen đa hiệu.

C. Tương tác tương hỗ update. D. Liên kết gen.

Câu 39: P thuần chủng rất rất khác nhau về những cặp gen tương ứng giao phối với nhau

được F1. F1 giao phối với nhau cho F2. Sự

tương tác Một trong những gen không alen, trong số đó hai loại gen trội khi đứng riêng

đều xác lập cùng một kiểu hình, cho F2 có tỉ lệ kiểu hình là:

A. 9 : 3 : 3 : 1. B. 9 : 3 : 4. C. 9 : 6 : 1. D.

9 : 7.

Câu 40: Tính đa hiệu của gen là:

A. Một gen tác động át trợ gen khác để

quy định nhiều tính trạng.

B. Một gen quy định

nhiều tính trạng.

C. Một gen tác

động cộng gộp với gen khác để quy định nhiều tính trạng.

D. Một gen tác động bổ

trợ với gen khác để quy định nhiều tính trạng.

Câu 41: Tỉ lệ phân tính nào dưới đấy là đặc trưng cho việc tương tác tương hỗ giữa

những gen không alen, trong trường hợp có 2 cặp gen phân li độc lập ? 1 – (9 : 3 :

3 : 1). 2 – (12 : 3 : 1). 3 – (9 : 6 : 1). 4 – (9 : 3 : 4). 5 – (13 : 3). 6 – (9 : 7).

7 – (15 : 1).

Phương án vấn đáp đúng là:

A. 2, 4, 5. B. 1, 3, 6. C. 1, 2, 3. D. 1, 3, 4.

Câu 42: P thuần chủng rất rất khác nhau về những cặp gen tương ứng giao phối với nhau

được F1. F1 giao phối với nhau cho F2. Sự

tương tác Một trong những gen không alen, trong số đó đồng hợp lặn át chế những gen trội và

lặn không alen, cho F2 có tỉ lệ kiểu hình là:

A. 9 : 7. B. 12 : 3 : 1. C. 9 : 3 : 4. D. 13 : 3.

Câu 43: Tính trạng màu da ở người là trường hợp di truyền theo cơ chế:

A. 1 gen chi phối nhiều

tính trạng.

B. 1 gen bị đột

trở thành nhiều alen.

C. Nhiều gen không alen cùng chi phối 1

tính trạng.

D. Nhiều gen

không alen quy định nhiều tính trạng.

Câu 44: Trong tương tác cộng gộp, tính trạng càng tùy từng nhiều cặp gen

thì

A. Càng có sự khác lạ

lớn về kiểu hình Một trong những tổng hợp gen rất rất khác nhau.

B. Sự khác lạ về KH

Một trong những KG càng nhỏ.

C. Làm xuất hiện những

tính trạng mới chưa tồn tại ở bố mẹ.

D.Tạo ra một dãy tính trạng với nhiều tính trạng tương ứng.

Câu 45: Giống lúa thứ nhất với kiểu gen aabbdd cho 6 gam hạt trên mỗi bông.

Giống lúa thứ hai với kiểu gen AABBDD cho 12 gam hạt trên mỗi bông. Cho hai

giống lúa có kiểu gen AABBdd và aabbDD thụ phấn với nhau được F1.

Khối lượng hạt trên mỗi bông của F1 là bao nhiêu ? A. 8 gam. B. 9 gam. C. 10 gam. D. 7 gam.

Câu 46: P thuần chủng rất rất khác nhau về những cặp gen tương ứng giao phối với nhau

được F1. F1 giao phối với nhau cho F2. Sự

tương tác Một trong những gen không alen, trong số đó mỗi loại gen trội xác lập một kiểu

hình riêng không liên quan gì đến nhau, cho F2 có tỉ lệ kiểu hình là:

A. 9 : 3 : 3 : 1. B. 9 : 3 : 4.

C. 9 : 6 :

1. D. 9 : 7.

Câu 47: P thuần chủng rất rất khác nhau về những cặp gen tương ứng giao phối với nhau

được F1. F1 giao phối với nhau cho F2. Sự

tương tác Một trong những gen không alen, trong số đó một loại gen trội vừa tác động đa

hiệu vừa át chế gen trội khác, cho F2 có tỉ lệ kiểu hình là:

A. 9 : 6 : 1. B.

9 : 3 : 4. C. 12 : 3 : 1. D. 9 : 7.

Câu 48: P thuần chủng rất rất khác nhau về những cặp gen tương ứng giao phối với nhau

được F1. F1 giao phối với nhau cho F2. Sự

tương tác Một trong những gen không alen, trong số đó mỗi kiểu gen có một loại gen trội

hoặc toàn gen lặn đều xác lập cùng một kiểu hình, cho F2 có tỉ lệ

kiểu hình là: A. 13 : 3. B. 9 : 3 : 4.

C. 9 : 7. D. 9 : 6 : 1.

Câu 49: Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến hóa

A. Ở một tính trạng. B. Ở một loạt tính trạng do nó chi phối.

C. Ở một trong số tính trạng mà nó chi

phối. D. Ở toàn bộ kiểu hình của khung hình.

Câu 50: Màu

lông ở thỏ do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường quy định, trong số đó:

B quy định lông xám, b quy định lông nâu; A: át chế B và b cho màu lông trắng,

a: không át. Cho thỏ lông trắng lai với thỏ lông nâu được F1 toàn

thỏ lông trắng. Cho thỏ F1 lai phân tích, tính theo lý thuyết thì tỉ

lệ kiểu hình thỏ lông trắng xuất hiện ở Fa là:

A. 1/2. B. 1/3. C. 1/4. D. 2/3.

Câu 51: Xét

hai cặp gen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương tự quy định sắc tố hoa. Giả gen A

quy định tổng hợp enzim A tác động làm cơ chất 1 (sắc tố trắng) thành cơ chất 2

(sắc tố trắng); gen B quy định tổng hợp enzim B tác động làm cơ chất 2 thành

thành phầm P (sắc tố đỏ); những alen lặn tương ứng (a, b) đều không hoàn toàn hoàn toàn có thể

này. Cơ thể có kiểu gen nào dưới đây cho kiểu hình hoa trắng?

A. AABb B.

aaBB C. AaBB D. AaBb

Câu 52: Ở một

loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương tự quy định

tính trạng màu hoa. Sự tác động của 2 gen trội không alen quy định màu hoa đỏ,

thiếu sự tác động của một trong 2 gen trội cho hoa hồng, còn nếu thiếu sự tác

động của toàn bộ hai gen trội này cho hoa white color. Xác định tỉ lệ phân li về kiểu

hình ở F1 trong phép lai P: AaBb x Aabb.

A. 4 đỏ: 1 hồng: 3 trắng

B. 3 đỏ: 4 hồng: 1 trắng

C. 4 đỏ: 3 hồng: 1

trắng D. 3 đỏ: 1 hồng: 4 trắng

Câu 53: Ở một

loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương tự quy định

tính trạng màu hoa. Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb và aaB-: hoa hồng, aabb: hoa

trắng. Phép lai P: Aabb x aaBb cho tỉ lệ nhiều chủng loại kiểu hình ở F1 là

bao nhiêu?

A. 2 đỏ: 1 hồng: 1

trắng. B. 1 đỏ: 3 hồng: 4 trắng.

C. 3 đỏ: 1 hồng: 4 trắng

D. 1 đỏ: 2 hồng: 1 trắng.

Câu 48: Ở một

loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương tự quy định

tính trạng màu hoa. Sự tác động của 2 gen trội không alen quy định màu hoa đỏ,

nếu thiếu sự tác động này cho hoa white color. Xác định tỉ lệ phân li về kiểu

hình ở F1 trong phép lai P: AaBb x aaBb.:

A.

3 đỏ: 5 trắngB. 1 đỏ: 3 trắng C. 5 đỏ: 3 trắng D. 3 đỏ: 1 trắng

DI

TRUYỀN LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

Câu 1: Cho cây dị

hợp cao đỏ về hai cặp gen tự thụ phấn, đời con F1 có 4 loại kiểu

hình với tỷ suất: 51% cây cao, hoa đỏ : 24% cây cao, hoa trắng : 24% cây thấp,

hoa đỏ : 1% cây thấp, hoa trắng. (cho biết thêm thêm thêm thêm mỗi cặp tính trạng do một cặp gen

quy định, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi NST hai bên như nhau). Tần số hoán vị gen là: A. 20%. B. 1%. C. 10%. D. 40%.

Câu 2: Khi lai ruồi thân xám, cánh dài thuần chủng với

ruồi thân đen, cánh cụt được F1 toàn thân xám, cánh dài. Cho con cháu

F1 lai với con đực thân đen, cánh cụt thu được tỉ lệ: 0,415 xám, dài

: 0,415 đen, cụt : 0,085 xám, cụt : 0,085 đen dài. Để lý giải kết quả phép

lai, Moocgan nhận định rằng:

A. Có sự hoán vị giữa 2 gen tương ứng.

B. Có sự phân li

độc lập của hai cặp gen trong giảm phân.

C. Có sự phân li không

đồng đều của hai cặp gen trong giảm phân.

D. Có sự hoán vị giữa 2

gen không tương ứng.

Câu 3: Moogan

sau khi cho lai ruồi giấm thuần chủng mình xám, cánh dài với ruồi mình đen,

cánh ngắn được F1, thì đã làm tiếp thế nào để phát hiện link gen

hoàn toàn ?

A.Lai phân tích

ruồi đực F1. B.Lai

phân tích ruồi đực P.

C.Lai phân tích ruồi cái F1. D.Lai

phân tích ruồi cái P.

Câu 4: Hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập có điểm lưu ý chung là:

A. Các gen cùng nằm trên

một cặp nhiễm sắc thể tương tự.

B. Làm hạn chế

xuất hiện biến dị tổng hợp.

C. Các gen phân li ngẫu

nhiên và tổng hợp tự do.

D. Làm

tăng sự xuất hiện của biến dị tổng hợp.

Câu 5: Biết hoán vị gen

xẩy ra với tần số 24%. Theo lí thuyết, khung hình có kiểu gen giảm phân

cho ra loại giao tử Ab với tỉ lệ :

A. 12%. B. 24%.

C. 76%. D. 48%.

Câu 6: Đối tượng hầu hết

được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu và phân tích và phân tích di truyền để phát hiện ra quy luật di

truyền link gen, hoán vị gen và di truyền link với giới tính là:

A.Đậu Hà Lan. B.Ruồi giấm. C.Bí ngô. D.Cà chua.

Câu 7: Một

giống cà chua có alen A qui định thân cao, a qui định thân thấp, B qui định quả

tròn, b qui định quả bầu dục, những gen link hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây

cho kiểu hình 100% thân cao, quả tròn:

A. Ab/aB x

Ab/ab. B. AB/ab

x Ab/aB.

C.

AB/AB x AB/Ab. D. AB/ab

x Ab/ab.

Câu 8: Một TB có kiểu gen khi giảm phân có trao

đổi chéo xẩy ra hoàn toàn hoàn toàn có thể cho tối đa mấy loại tinh trùng ?

A. 16. B. 8. C. 32. D. 4.

Câu 9: Các

gen link với nhau có đặc tính là:

A. Có locut rất rất khác nhau. B. Cùng

cặp tương tự.

C. Đều thuộc về 1 ADN. D.Thường

cùng biểu lộ.

Câu 10: Nguyên

nhân tế bào học gây ra link gen là:

A. Các tính trạng luôn biểu

hiện cùng nhau. B. Các alen cùng ở cặp NST tương tự.

C. Các gen không PLĐL nhưng

tổng hợp tự do. D. Các gen không alen cùng ở một NST.

Câu 11: Trong

quy trình giảm phân ở một khung hình có kiểu gen đã xẩy ra hoán vị gen

với tần số 32%. Cho biết không xẩy ra đột biến. Tỉ lệ giao tử Ab

là:

A. 16%. B. 8%. C. 24%. D. 32%.

Câu 12: Đem lai 2 thành viên thuần chủng rất rất khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản

được thế hệ F1. Đem lai phân tích F1. Kết quả nào sau này

phù phù thích phù thích hợp với hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ di truyền link không hoàn toàn ?

A. 9 : 6 : 1. B. 3 : 3 : 1 : 1. C. 1 : 1 : 1 : 1. D. 9 : 3 : 3 : 1.

Câu 13: Một

khung hình có kiểu gen nếu xẩy ra HVG với tần

số 20% thì loại giao tử chiếm tỉ lệ:

A. 0,1. B. 0,2. C. 0,3. D. 0,4.

Câu 14: Hoán

vị gen là một trong những cơ sản xuất ra:

A.Biến

đổi trong cấu trúc của gen. B. Nhiều biến dị tổng hợp.

C.

Nhiều biến dịđột biến. D. Thường

biến.

Câu 15: Tần

số hoán vị gen( tái tổng hợp gen ) đựơc xác lập bằng:

A. Tổng tỉ lệ của hai lọai giao tử

mang gen hoán vị và không hoán vị.

B. Tổng tỉ lệ những giao tử mang gen hoán vị.

C. Tổng tỉ lệ những kiểu hình khác

P.

D. Tổng tỉ lệ những kiểu hình giống P.

Câu 16: Hoán vị gen thường nhỏ hơn 50% vì:

A. Chỉ có những gen ở gần nhau hoặc ở xa tâm động mới xẩy ra hoán vị gen.

B. HVG xẩy ra còn phụ

thuộc vào giới, loài, thành viên.

C. Các gen trong TB phần

lớn DT độc lập hoặc LKG hoàn toàn.

D. Các gen trên

1 nhiễm sắc thể có Xu thế hầu hết là link, nếu có hoán vị gen xẩy ra chỉ

xẩy ra giữa 2 trong 4 crômatit khác nguồn của cặp NST kép tương tự.

Câu 17: Bản

đồ di truyền là:

A.Số lượng những gen trên NST của một

loài.

B.Trình tự sắp xếp và vị trí tương đối của những gen trên NST của một loài.

C.Trình tự sắp xếp và khoảng chừng chừng cách

vật lý Một trong những gen trên NST của một loài .

D.Vị

trí những gen trên NST của một loài.

Câu 18: Phương pháp xác lập tần số hoán vị gen hầu hết là:

A. Phân tích

giống lai.

B. Lai

ngược.

C. Lai thuận, nghịch. D. Lai phân tích.

Câu 19: Số

nhóm gen link tối đa của ruồi giấm là:

A. 23. B. 7.

C. 4. D. 8.

Câu 20: Nếu

kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch rất rất khác nhau ở cả hai giới( ở loài có cơ

chế tế bào học xác lập giới tính kiểu XX – XY) thì kết luận nào được rút ra

dưới đấy là đúng ?

A. Gen quy định tính trạng nằm trên

NST giới tính Y.

B. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính

X.

C. Gen quy định tính trạng nằm trong

ti thể.

D.

Không có kết luận nào nêu trên là đúng.

Câu 21: Điều nào dưới đây lý giải không

đúng với tần số hoán vị gen không vượt quá 50% ?

A. Sự trao đổi chéo diễn

ra giữa 2 sợi crômatit khác nguồn của cặp NST tương tự.

B. Không phải mọi tế bào

khi giảm phân đều xẩy ra trao đổi chéo.

C. Các gen có Xu thế

link với nhau là hầu hết.

D. Các gen có Xu thế không link với nhau.

Câu 22: Tần số hoán vị gen (tái tổng hợp gen) được xác lập bằng:

A. Tổng tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử mang gen

hoán vị.

B.Tổng tỉ

lệ của hai loại giao tử mang gen hoán vị và không hoán vị.

C. Tổng tỉ lệ những kiểu

hình giống P.

D. Tổng tỉ

lệ những kiểu hình khác P.

Câu 23: Phát

biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về tần số hoán vị gen?

A. Tần số HVG luôn bằng 50%.

B. Các gen nằm càng gần nhau trên 1 NST thì tần số

HVG càng cao.

C. Tần số hoán vị gen không vượt quá

50%.

D.

Tần số hoán vị gen to nhiều hơn nữa 50%.

Câu 24: Kiểu

gen của hợp tử và f là bao nhiêu nếu lúc giảm phân tạo giao tử ab = 30%

?

A. AB/ ab,( f = 20%). B. AB/ ab,( f =

40%).

C.

Ab/ aB,( f = 20%). D. Ab/

aB, (f = 40%).

Câu 25: Ở ruồi giấm, gen

qui định tính trạng sắc tố thân và gen qui định tính trạng độ dài cánh nằm

trên cùng một nhiễm sắc thể thường (mỗi gen qui định một tính trạng). Lai dòng

ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài với dòng ruồi giấm thân đen, cánh cụt

được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Lai phân tích ruồi cái F1, trong trường hợp

xẩy ra hoán vị gen với tần số 18%. Tỉ lệ ruồi thân đen, cánh cụt xuất hiện ở FB

tính theo lí thuyết là: A. 41%. B. 18%. C. 9%. D. 82%.

Câu 26: Các

gen cùng 1 NST thường link không hoàn toàn khi:

A. Chúng nằm gần nhau. B. Chúng nằm xa

nhau.

C. Chúng ở cùng đầu mút. D. Chúng

không tiếp hợp.

Câu 27: Cơ

sở tế bào học của yếu tố link hoàn toàn là:

A. Các gen trong nhóm link cùng phân

li với NST trong quy trình phân bào.

B. Sự thụ tinh đã đưa tới sự tổng hợp

của những NST tương tự.

C. Sự phân li của NST tương tự trong giảm phân.

D. Các gen trong nhóm link di

truyền không đồng thời với nhau.

Câu 28: Kết

quả của yếu tố tiếp hợp NST là:

A. Có thể trao

đổi chéo.

B. NST đứt đọan hoặc chuyển đọan.

C. Phát sinh HVG. D. Trao đổi vật chất di truyền giữa hai NST.

Câu 29: Cách

phát biểu nào là đúng:

A. HVG là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ đổi chỗ của 2

gen với nhau.

B. HVG là yếu tố thay đổi vị trí gen trong cả hệ gen.

C. HVG là yếu tố đổi chỗ lẫn nhau giữa 2

gen khác locut.

D. HVG là yếu tố đổi chỗ lẫn nhau giữa 2 gen cùng locut.

Câu 30: Hoán

vị gen có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

A. Làm giảm số kiểu hình

trong quần thể. B. Làm giảm nguồn biến dị tổng hợp.

C. Tạo được nhiểu tổng hợp gen

độc lập. D. Tổ hợp những gen có lợi về cùng NST.

Câu 31: Phát

biểu nào sau này là đúng về map di truyền?

A. Bản đồ di truyền cho ta biết tương quan trội, lặn Một trong những gen.

B. Khoảng cách Một trong những gen được xem bằng khoảng chừng chừng cách từ gen đó đến tâm động.

C. Bản đồ di truyền là sơ đồ về trình tự sắp xếp của những nuclêôtit trong phân tử ADN.

D. Bản đồ di truyền là sơ đồ phân loại những gen trên nhiễm sắc thể của một loài.

Câu 32: Ý

nghĩa thực tiễn của yếu tố di truyền link hoàn toàn là:

A. Đảm bảo sự di truyền bền vững của

những tính trạng.

B. Dễ

xác lập được số nhóm gen link của loài.

C. Đảm bảo sự

DT ổn định của nhóm gen quý, nhờ đó người ta tinh lọc đồng thời được cả nhóm

tính trạng có mức giá trị.

D. Để xác lập số nhóm gen link.

Câu 33: Trong

quy trình giảm phân ở một khung hình có kiểu gen đã xẩy ra hoán vị gen

giữa gen D và d với tần số là 20%. Tỉ lệ loại giao tử Abd là:

A. 40%. B. 20%.

C. 10%. D. 15%.

Câu 34: Cho phép lai P: × Biết những gen link

hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen

ở F1 sẽ là:

A. 1/8. B. 1/4. C.

1/2. D. 1/16.

Câu 35: Vì

sao những gen link với nhau ?

A. Vì chúng ở cùng một NST.

B. Vì những tính trạng do chúng quy định cùng biểu lộ.

C. Vì chúng có locut giống

nhau.

D. Vì

chúng cùng ở cặp NST tương tự.

Câu 36: Khi cho P dị hợp tử về 2 cặp

gen không alen( mỗi gen một tính trạng) lai phân tích. Tần số hoán vị gen được

tính bằng:

A. Phần % số thành viên có kiểu

hình lặn.

B. Phần % số cá

thể có kiểu hình trội.

C. Phần % số thành viên có kiểu hình

giống P trên tổng số thành viên thu được trong phép lai phân tích.

D. Phần % số thành viên có hoán vị gen trên

tổng số thành viên thu được trong phép lai phân tích.

Câu 37: Hiện tượng di truyền nào làm hạn chế tính phong phú của sinh vật ?

A. Tương tác

gen. B. Phân li độc lập. C. Liên kết gen. D. Hoán vị gen.

Câu 38: Các

gen cùng 1 NST thường link hoàn toàn khi:

A.Chúng nằm gần

nhau. B.Chúng

không tiếp hợp.

C.Chúng nằm xa nhau. D.Chúng ở hai đầu mút.

Câu 39: Một

loài cây có gen A( thân cao) – B( quả tròn) đều trội hòan tòan. a ( thân thấp)

– b (quả dài ), những gen này link nhau. P:

thân cao- quả tròn x thân thấp-

quả dài. F1 thu được: 81 cao –tròn + 79 thấp- dài + 21 cao –dài + 19

thấp – tròn. Kết luận là:

A. P: Ab/ aB x

ab/ab với tần số HVG là 40%.

B. P: Ab/ aB

x ab/ab với tần số HVG là 20%.

C. P: AB/

ab x

ab/ab với tần số HVG là 20%.

D. P: AB/ ab

x ab/ab với tần số HVG là 40%.

Câu 40: Phát biểu nào sau này sẽ không còn

đúng với tần số hoán vị gen

?

A. Càng gần tâm động, tần số HVG càng

lớn.

B. Tần số HVG tỉ

lệ nghịch với lực link Một trong những gen trên NST.

C. Tần số HVG tỉ lệ

thuận với mức chừng cách Một trong những gen trên NST.

D. Tần số HVG không to nhiều hơn nữa 50%.

Câu 41: Việc lập map gen (map di truyền) nhờ vào kết quả nào sau này ?

A. Sự phân li ngẫu nhiên

và tổng hợp tự do của những gen trong giảm phân.

B. Đột biến chuyển đoạn

để suy ra vị trí của những gen link.

C. Tần số phân li độc

lập của những gen để suy ra khoảng chừng chừng cách của những gen trên NST.

D. Tần số hoán vị gen để suy ra khoảng chừng chừng

cách tương đối của những gen trên NST.

Câu 42: Khi

cho lai 2 khung hình PTC rất rất khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, F1

đồng tính biểu lộ tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1

tự thụ phấn, F2 thu được tỉ lệ 3:1, hai ttrạng này đã di truyền:

A. Độc lập. B.

Tương tác gen.

C. Liên kết không hoàn toàn. D. Liên kết hoàn

toàn.

Câu 43: Cơ sở tế bào học của tái tổng hợp gen là:

A. Sự trao đổi

chéo những đoạn tương ứng của cặp NST tương tự dẫn đến việc hoán vị những gen

alen, tạo ra sự tổng hợp lại những gen không alen.

B. Sự trao đổi chéo

những đoạn tương ứng của cặp NST tương tự đưa tới sự hoán vị những alen.

C. Sự trao đổi chéo

những đoạn tương ứng trên 2 crômatit của cùng một NST.

D. Sự trao đổi chéo

những đoạn không tương ứng của cặp NST tương tự.

Câu 44: Đối

với sinh vật, link gen hoàn toàn:

A. Hạn chế biến dị tổng hợp, những gen trong

cùng một nhóm link luôn di truyền cùng nhau.

B. Tăng số kiểu gen rất rất khác nhau ở đời

sau, làm cho sinh vật phong phú phong phú.

C. Tăng số kiểu hình ở đời sau, tăng

kĩ năng thích nghi ở sinh vật.

D. Tăng biến dị tổng hợp, tạo nguồn

nguyên vật tư phong phú cho tiến hoá

Câu 45: Hoán

vị gen có hiệu suất cao riêng với kiểu gen là những gen link ở trạng thái:

A. Dị hợp 1 cặp gen. B. Dị hợp 2 cặp

gen. C.

Đồng hợp trội. D. Đồng hợp lặn.

Câu 46: Một tế bào có kiểu gen khi giảm phân bình

thường thực tiễn cho mấy loại tinh trùng ?

A. 16 B. 8. C. 4. D. 2.

Câu 47: Người

ta gọi trao đổi chéo là yếu tố trao đổi:

A. Đoạn tương

ứng giữa 2 NST khác nguồn.

B. Đoạn tương tự giữa 2 NST tương tự.

C. Đoạn tương ứng giữa 2 NST

cùng nguồn.

D. Đoạn

tương tự giữa 2 NST bất kì.

Câu 48: Phép

lai giúp Moocgan phát hiện ra sự di truyền link với giới tính là

A. Lai khác loài. B. Lai phân

tích.

C. Lai thuận nghịch. D. Lai đổi giới tính.

Câu 49: Biết

tần số trao đổi chéo giữa gen A và a là 24% thì giao tử AB sinh ra từ

hợp tử AB/ab chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 48%. B. 38%.

C. 12%.

D. 24%.

Câu 50: Việc lập map di truyền NST có ý nghĩa gì trong thực tiễn ?

A.Tránh khỏi việc mày mò trong việc chọn

cặp lai.

B.Giúp cho việc hiểu biết khái quát về

những nhóm gen link.

C.Giúp cho việc hiểu

biết khái quát về những tính trạng của loài.

D.Có được hoạch định tinh lọc những tính trạng có lợi.

Câu 51: Lai

hai thành viên đều dị hơp về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong tổng số những thành viên thu

được ở đời con, số thành viên có kiểu gen đồng hợp lặn về cả hai cặp gen trên chiếm tỉ

lệ 4%. Biết 2 cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và không

có đột biến xẩy ra. Kết luận này sau này về kết quả của phép lai trên là không

đúng?

A. Hoán vị gen đã xẩy ra ở cả bố và

mẹ với tần số 20%.

B. Hoán vị gen đã xẩy ra ở cả bố và mẹ với tần số

40%.

C. Hoán vị gen đã xẩy ra ở cả bố và mẹ

với tần số 16%.

D.

Hoán vị gen chỉ xẩy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 16%.

Câu 52: Phát

biểu nào sau này là không đúng về hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ link gen:

A. Số lượng nhóm gen link của 1loài thường bằng số lượng NST

trong bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài đó.

B. Liên kết gen (link hoàn toàn) hạn chế sự xuất hiện biến dị tổng hợp.

C. Liên kết gen (link

hoàn toàn) làm tăng sự xuất hiện biến dị tổng hợp.

D. Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể di truyền cùng nhau tạo thành

một nhóm gen link.

Câu 53: Số

nhóm gen link ở mỗi loài bằng số:

A.Tính trạng của loài. B.Giao

tử của loài.

C.NST trong bộ đơn bội n của loài. D.NST

lưỡng bội của loài.

Câu 54: Trong

trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội hoàn toàn, những gen

link hoàn toàn. Kiểu gen khi lai phân tích sẽ

cho thế hệ lai có tỉ lệ kiểu hình là:

A. 1 : 1 : 1 :

1. B. 3

: 1. C. 3 : 3 : 1 : 1. D. 1 :

2 : 1.

Câu 55: Bản đồ di truyền có vai trò gì trong công tác thao tác thao tác giống ?

A. Dự đoán được tần số những tổng hợp gen

mới trong những phép lai.

B. Xác định được vị trí

những gen quy định những tính trạng có mức giá trị kinh tế tài chính tài chính.

C. Xác định được vị trí

những gen quy định những tính trạng không hề mức giá trị kinh tế tài chính tài chính.

D. Xác định được vị trí

những gen quy định những tính trạng cần vô hiệu.

Câu 56: Hiện

tượng di truyền nào làm hạn chế tính phong phú của sinh giới do làm giảm biến dị

tổng hợp?

A. Hoán vị gen. B. Tương

tác gen.

C. Liên kết gen. D. Phân li độc lập.

Câu 57: Ở

một loài thực vật, tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, quả

hình cầu trội hoàn toàn so với quả hình lê. Các gen quy định độ cao và hình

dạng quả cùng nằm trên 1nhiễm sắc thể và cách nhau 20 centimoocgan(cM). Cho cây

thuần chủng thân cao, quả trình cầu lai với cây thân thấp, quả hình lê, F1 thu

được 100% thân cao, quả hình cầu. Cho cây F1 lai với cây thân thấp, quả hình

lê, F2 thu được 4 loại kiểu hình, trong số đó cây cao, quả hình lê chiếm tỉ lệ

là:

A. 50%.

B. 10%. C. 25%. D. 40%.

Câu 58: Đối

với tiến hóa của sinh vật trong tự nhiên, ý nghĩa chính của hoán vị gen là:

A. Phát sinh

nhóm gen link mới. B. Góp phần giảm sút biến dị tổng hợp.

C. Giảm thiểu số kiểu hình ở

quần thể. D. Phát

sinh nhiều tổng hợp gen độc lập.

Câu 59: Điều nào dưới đây không đúng riêng với việc xác lập tần số hoán vị gen ?

A. Để lập map di

truyền NST.

B. Để xác lập sự tương tác Một trong những gen.

C. Để xác lập khoảng chừng chừng

cách Một trong những gen trên cùng NST.

D. Để xác lập

trình tự những gen trên cùng NST.

Câu 60: Câu

sai khi nói về HVG là:

A. Tần số HVG không thật 50%.

B. Tần số

HVG tỉ lệ nghịch với khỏang cách những gen.

C. HVG làm tăng biến dị tổng hợp.

D. Tần

số HVG bằng tổng tần số có hóan vị.

Câu 61: Tại

sao hoán vị gen lại là trường hợp ít phổ cập?

A. Các gen thường nằm xa tâm

động.

B. Kì trước của giảm phân xẩy ra quá ngắn.

C. Đại bộ phận những gen trên NST sắp xếp

gần nhau.

D. Gen trội khống chế hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ

hoán vị gen.

Câu 62: Thí

nghiệm của Moocgan về HVG cho kết quả

:Mẹ F1 xám – dài x Bố đen- cụt

” F2: 965 xám – dài +

944 đen – cụt + 206 xám – cụt + 185 đen – dài. Khoảng cách giữa locut màu thân với locut chiều dài cánh là:

A. 41,5cM. B.

8,5 cM. C. 83cM. D. 17cM.

Câu 63: Hoán vị gen có hiệu suất cao riêng với kiểu gen nào ?

A. Các gen link ở trạng thái dị hợp

về hai cặp gen.

B. Các gen liên

kết ở trạng thái đồng hợp lặn.

C. Các gen link ở

trạng thái dị hợp về một cặp gen.

D. Các gen link ở

trạng thái đồng hợp trội.

Câu 64: Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương

đối Một trong những gen là: AB =1,5cM, BC = 16,5cM, BD =

3,5cM, CD = 20cM, AC = 18cM. Trật tự đúng của

những gen trên

nhiễm sắc thể đó là:

A. DABC. B. CABD. C. ABCD. D. BACD.

Câu 65: Trong

quy trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở khung hình có kiểu gen AB/ab đã xảy

ra hoán vị giữa alen A và a. Cho biết không hề đột biến xẩy ra, tính theo lý

thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo ra từ quy trình

giảm phân của tế bào trên là:

A. 4 loại với

tỉ lệ tùy từng tần số HVG.

B. 2 loại với tỉ lệ tùy từng tần số

HVG.

C. 4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

D. 2 loại với tỉ lệ 1 : 1.

Câu 66: Tỉ lệ kiểu hình trong di truyền link giống phân li độc lập trong trường

hợp nào ?

A. 2 gen chi phối 2 tính trạng nằm cách nhau 50 cM và tái tổng hợp

gen cả hai bên.

B. 2 gen chi phối 2 tính trạng nằm cách nhau 25

cM.

C. 2 gen chi

phối 2 tính trạng nằm cách nhau 40 cM.

D. 2 gen chi phối 2 tính trạng nằm cách nhau 50 cM và tái tổng hợp

gen một bên.

Câu 67: Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền link?

A. Các cặp gen quy định những cặp tính trạng nằm trên những cặp

nhiễm sắc thể rất rất khác nhau.

B. Các cặp gen quy định những cặp tính trạng

đang xét cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể.

C. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên

kết.

D. Tất cả những gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di

truyền cùng nhau.

Câu 68: Với hai cặp gen không alen A, a và B, b cùng nằm trên một

cặp nhiễm sắc thể tương tự, thì quần thể sẽ đã có được số kiểu gen tối đa là:

A. 3 B. 10 C. 9 D.

4

Câu 69: Bằng chứng của yếu tố link gen là

A. Hai gen không alen cùng tồn tại trong một giao tử.

B. Hai gen trong số đó mỗi gen liên quan đến

một KH đặc trưng.

C. Hai gen không alen/1NST phân ly cùng

nhau trong GP.

D.Hai cặp gen không

alen cùng ảnh hưởng đến 1 tính trạng.

Câu 70: Cơ sở tế bào học của trao đổi đoạn nhiễm sắc thể là

A. Sự tiếp hợp những NST tương tự ở kì trước của GP I.

B. Sự TĐC

giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì trước của GP II

C. Sự trao đổi đoạn Một trong những crômatit

khác nguồn gốc ở kì trước GP I.

D.

Sự phân li và tổng hợp tự do của NST trong GP.

Câu 71: Thế nào là nhóm gen link?

A. Các gen alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong

quy trình phân bào.

B. Các gen không alen cùng nằm trên một NST

phân li cùng nhau trong quy trình phân bào.

C. Các gen không alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong

quy trình phân bào.

D. Các gen alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá

trình phân bào.

Câu 72: Hiện tượng di truyền link xẩy ra khi

A. Bố mẹ thuần chủng và rất rất khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương

phản.

B. Không có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ tương tác gen và di truyền link với

giới tính.

C. Các cặp gen quy định những cặp tính

trạng cùng nằm trên một cặp NST tương tự.

D. Các gen nằm trên những cặp NST đồng dạng rất rất khác nhau.

Câu 73: Hiện tượng hoán vị gen làm tăng tính

phong phú ở những loài giao phối vì

A. Đời lai luôn luôn xuất hiện số loại kiểu

hình nhiều và khác so với bố mẹ.

B. Giảm phân tạo nhiều giao tử, khi thụ tinh

tạo nhiều tổng hợp kiểu gen, biểu lộ thành nhiều kiểu hình.

C. Trong trong quy trình phát sinh

giao tử, tần số hoán vị gen hoàn toàn hoàn toàn có thể đạt tới 50%.

D. Tất cả những NST đều xẩy ra tiếp hợp và

trao đổi chéo những đoạn tương ứng.

Câu 74: Một thành viên có kiểu gen . Nếu xẩy ra hoán vị gen trong giảm phân ở cả hai cặp nhiễm sắc

thể tương tự thì qua tự thụ phấn hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng

thuần? A. 9 B. 4 C. 8

D. 16

Câu 75: Cá thể có kiểu gen tự thụ phấn. Xác định

tỉ lệ kiểu gen thu được ở F1

nếu biết hoán vị gen đều xẩy ra trong giảm phân hình thành hạt phấn và noãn với

tần số 20% : A. 16% B. 4% C. 9% D. 8%

DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI

TRUYỀN NGOÀI NHÂN

Câu 1: Vì sao nói cặp XY là cặp tương tự không hoàn toàn?

A. Vì NST X và Y đều phải có đoạn mang cặp

gen tương ứng.

B. Vì NST X mang

nhiều gen hơn NST Y.

C. Vì NST X dài hơn thế nữa thế nữa NST

Y.

D. Vì NST X có đoạn mang gen còn NST

Y thì không hề gen tương ứng.

Câu 2: Ở

người, gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định tính trạng máu khó

đông, gen trội tương ứng A qui định tính trạng máu đông thông thường. Một cặp vợ

chồng máu đông thông thường sinh con trai

mắc bệnh máu khó đông. Kiểu gen của cặp vợ chồng trên là:

A. XA Xa và XAY. B. XA XA và Xa

Y. C. Xa Xa và XAY. D. Xa Xa và Xa Y.

Câu 3: Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng được F1. Cho F1

tiếp tục giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy

trắng, trong số đó cá vảy trắng toàn cá cái. Kiểu gen của bố mẹ ra làm thế nào?

A. ♀ XAXA
♂ XaY. B. ♀ XaY ♂ XAXA. C. ♀ AA ♂ aa. D. ♀ aa ♂ AA.

Câu 4: Ở người, gen B quy

định mắt nhìn màu thông thường là trội hoàn toàn so với alen b gây bệnh mù màu

đỏ – xanh lục, gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không hề alen tương

ứng trên Y. Một cặp vợ chồng sinh được một con gái bị mù màu và một con trai

mắt nhìn màu thông thường. Biết rằng không hề đột biến mới xẩy ra, kiểu gen của

cặp vợ chồng này là:

A. XBXb × XBY. B. XBXb × XbY.

C. XBXB × XbY.

D. XbXb × XBY.

Câu 5: Hiện tượng di truyền thẳng trong di truyền những tính trạng link với

giới tính là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ:

A. Di truyền mà gen lặn

nằm trên NST Y.

B. Gen trên NST Y ở thành viên mang cặp NST

XY luôn truyền cho con cùng giới.

C. Thay đổi vai trò làm

cha hay làm mẹ trong quy trình lai.

D. Bố XY truyền gen cho

toàn bộ những con gái XX.

Câu 6: Vật

chất quyết định hành động hành vi kiểu hình trong di truyền ngoài nhân là:

A. ADN thẳng. B. ADN

vòng. C. Protein. D. ARN ngoài nhân.

Câu 7: Ở người, bệnh mù

red color và lục do gen lặn (a) trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, không hề

alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Một trong những điểm lưu ý của bệnh này là:

A. Xuất hiện phổ cập ở nữ, ít xuất hiện ở nam. B. Thường gặp ở nam, hiếm gặp ở

nữ.

C. Chỉ xuất hiện ở nữ, không xuất hiện ở nam. D. Di truyền trực tiếp từ bố cho 100% con trai.

Câu 8: Ở

thú hoang dã có vú và ruồi giấm cặp nhiễm sắc thể giới tính ở :

A. Con cái XX, con đực là XO.

B. Con

cái XO, con đực là XY.

C. Con cái là XX, con đực là XY. D. Con

cái XY, con đực là XX.

Câu 9: Ở người, gen qui

định tật dính ngón tay 2 và 3 nằm trên nhiễm sắc thể Y, không hề alen tương ứng

trên nhiễm sắc thể X. Một người đàn ông bị tật dính ngón tay 2 và 3 lấy vợ bình

thường, sinh con trai bị tật dính ngón tay 2 và 3. Người con trai này đã nhận được được

gen gây tật dính ngón tay từ:

A. Bà nội. B. Mẹ. C. Bố. D. Ông ngoại.

Câu 10: Khi

nghiên cứu và phân tích và phân tích nhiễm sắc thể ở người, ta thấy những người dân dân dân có nhiễm sắc thể giới

tính là XY, XXY hoặc XXXY đều là nam, còn những người dân dân dân có nhiễm sắc thể giới

tính là XX, XO hoặc XXX đều là nữ. Có thể rút ra kết luận:

A. NST Y không mang

gen quy định tính trạng giới tính.

B. Gen quy

định giới tính nam nằm trên NST Y

C. Sự xuất hiện của NST X quyết

định giới tính nữ.

D.

Sự biểu lộ giới tính chỉ tùy từng số lượng NST X.

Câu 11: Khi

lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng được F1. Cho F1 tiếp tục giao phối

với nhau được F2 có tỉ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong số đó cá vảy trắng

toàn cá cái. Cho cá cái F1 lai phân tích thì thu được tỉ lệ kiểu hình như vậy

nào?

A. 1 ♀ mắt trắng : 1 ♂ mắt đỏ : 1 ♀ mắt đỏ

: 1 ♂ mắt trắng.

B. 1 ♀

mắt đỏ : 1 ♂ mắt trắng.

C. 3 ♀ mắt đỏ : 1 ♂

mắt trắng.

D. 1 ♀ mắt trắng : 1 ♂ mắt đỏ.

Câu 12: Để

xác lập một tính trạng nào đó do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy

định, người ta thường sử dụng phương pháp:

A. Lai thuận nghịch.

B. Lai xa. C.

Lai khác dòng. D. Lai phân tích.

Câu 13: Khả

năng biểu lộ máu khó đông ở người ra làm thế nào?

A.

Hiếm có ở phái mạnh. B. Dễ gặp ở phái nữ.

C. Dễ gặp ở phái mạnh.

D. Không có ở phái nữ.

Câu 14: Biết rằng mỗi gen

quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau này tạo

ra ở đời con nhiều loại kiểu gen và kiểu hình nhất ?

A. AaXBXB x AaXbY

B. AaXBXb

x AaXbY C. AaBb x AaBb D. Ab/aB

x Ab/aB

Câu 15: Ở

người, bệnh mù màu do một gen lặn (m) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X

quy định, không hề alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y, gen trội (M) quy định

mắt nhìn thông thường. Một người đàn ông bị bệnh mù màu lấy vợ mắt nhìn bình

thường, sinh con gái bị bệnh mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là

A. XM

XM x Xm Y. B. XM Xm x Xm

Y. C. XM Xm x XM

Y D. XmXm x XmY.

Câu 16: Cơ

chế xác lập giới tính XX, XO thường gặp ở:

A.Châu chấu. B.Ruồi giấm. C.Động vật có vú. D.Chim.

Câu 17: Đặc

điểm nào dưới đây không phải là yếu tố lưu ý của gen lặn nằm trên NST X quy định

tính trạng thường ?

A. Lai thuận và lai nghịch cho

kết quả rất rất khác nhau. B.Có

hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ di truyền chéo.

C. Tính trạng không bao giờ

biểu lộ ở khung hình XX.

D.Tính trạng dễ biểu lộ ở khung hình mang cặp NST giới tính XY.

Câu 18: Một

cặp gen có 2 alen tồn tại trên NST tạo ra 5 kiểu gen, cặp gen đó nằm ở vị trí vị trí vị trí

nào trên NST?

A.Nằm

trên NST X. B.Nằm trên NST

Y.

C.Nằm trên NST thường. D.Nằm trên cả NST X và Y.

Câu 19: Khi

tế bào có gen ngoài NST bị đột biến mà phân loại thì:

A. Gen đột biến đã nhân đôi sẽ

được chia đều.

B.

Mọi tế bào con cháu của nó đều mang đột biến đó.

C. Gen đột biến không chia đều

cho những tế bào con.

D. Mọi tế bào con cháu của

nó không hề đột biến đó.

Câu 20: Bệnh

máu khó đông ở người được xác lập bởi gen lặn h nằm trên NST X. Một người phụ

nữ mang gen bệnh ở thể dị hợp lấy chồng khoẻ mạnh thì kĩ năng biểu lộ bệnh

của những người dân con của tớ ra làm thế nào?

A.

12,5% con trai bị bệnh. B. 100% con trai bị bệnh.

C. 50% con trai bị bệnh. D. 25% con trai bị bệnh.

Câu 21: Không

thể gọi di truyền ngoài nhân là:

A.Di

truyền tế bào chất. B.Di truyền

ngoài NST.

C.Di

truyền ngoài gen. D.Di truyền theo dòng mẹ.

Câu 22: Điều

nào dưới đấy là sai ?

A.Mọi

hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.

B. Di truyền tế bào chất là di

truyền theo dòng mẹ.

D.

Di truyền tế bào chất không phân tính ở đời sau.

C. Không phải mọi hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ di

truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.

Câu 23: Ở người, bệnh máu

khó đông do một gen lặn (m) nằm trên nhiễm sắc thể X không hề alen tương ứng

trên nhiễm sắc thể Y quy định. Cặp bố mẹ nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh con trai bị

bệnh máu khó đông với xác suất 25% ?

A. XM XM x XM Y. B. Xm Xm x XMY. C. XM XM x XMY. D. XM Xm

x Xm Y.

Câu 24: Ở người, gen A quy

định da thông thường là trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh bạch tạng, gen này

nằm trên nhiễm sắc thể thường; gen B quy định mắt nhìn màu thông thường là trội

hoàn toàn so với alen b gây bệnh mù red color – xanh lục, gen này nằm trên nhiễm

sắc thể giới tính X, không hề alen tương ứng trên Y. Biết rằng không hề đột

biến xẩy ra, cặp bố mẹ nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh ra người con trai mắc đồng thời

cả hai bệnh trên ?

A. AAXBXb × aaXBY. B. AAXbXb × AaXBY.

C. AAXBXB × AaXbY. D. AaXBXb × AaXBY.

Câu 25: Mẹ có kiểu gen XA

Xa, bố có kiểu gen XA Y, con gái có kiểu gen XA

Xa Xa. Cho biết quy trình giảm phân ở bố và mẹ không xảy

ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Kết luận nào sau này về quá

trình GP ở bố và mẹ là đúng ?

A. Trong giảm phân II ở bố, NST giới tính không phân li. Ở

mẹ giảm phân thông thường.

B. Trong giảm phân II ở mẹ, NST

giới tính không phân li. Ở bố giảm phân thông thường.

C. Trong giảm phân I ở mẹ, NST giới tính không phân li. Ở bố

giảm phân thông thường.

D. Trong giảm phân I ở bố, NST giới tính không phân li. Ở mẹ

giảm phân thông thường.

Câu 26: Bệnh mù màu (do gen lặn gây ra) thường thấy ở nam ít thấy ở nữ vì nam

giới:

A. Chỉ cần mang một gen gây bệnh đã biểu

hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu lộ.

B. Chỉ cần mang một gen đã

biểu lộ, nữ cần mang một gen lặn mới biểu lộ.

C. Cần mang một gen đã

biểu lộ, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu lộ.

D. Cần mang 2 gen gây

bệnh đã biểu lộ, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu lộ.

Câu 27: Một đột biến điểm ở một gen nằm trong ti thể gây ra chứng động kinh ở

người. Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về điểm lưu ý di truyền của bệnh

trên ?

A. Bệnh này chỉ gặp ở nữ

giới mà không gặp ở phái mạnh.

B. Nếu mẹ bị bệnh, bố không trở thành bệnh thì

những con của tớ đều bị bệnh.

C. Nếu mẹ

thông thường, bố bị bệnh thì toàn bộ con gái họ họ đều bị bệnh.

D. Nếu mẹ thông thường, bố bị bệnh

thì tất cà những con trai của tớ đều

bị bệnh.

Câu 28: Ý nghĩa thực tiễn của di truyền giới tính là gì ?

A. Phát hiện những yếu tố của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên ngoài khung hình ảnh hưởng đến giới

tính.

B. Phát hiện những yếu tố của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên trong khung hình ảnh hưởng đến giới

tính.

C. Điều khiển tỉ lệ đực, cái và giới tính trong quy trình tăng trưởng cá

thể.

D. Điều khiển giới tính của thành viên.

Câu 29: Biết mỗi gen quy

định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Trong trường hợp không xẩy ra

đột biến, theo lí thuyết, phép lai nào sau này cho đời con có nhiều loại kiểu

hình nhất ?

A. ×
B. AaBbDd

× AaBbDd.

C. Dd × dd. D. XDXd × XDY.

Câu 30: Sự di truyền tính trạng chỉ do gen nằm trên NST Y quy định ra làm thế nào ?

A.Chỉ di truyền

ở giới cái. B.Chỉ di truyền

ở giới đồng giao.

C.Chỉ di truyền

ở giới đực. D.Chỉ di truyền ở giới dị giao.

Câu 31: Trong những bệnh sau

đây ở người, bệnh nào là bệnh di truyền link với giới tính?

A. Bệnh ung thư máu. B. Bệnh tiểu đường.

C. Bệnh bạch tạng. D. Bệnh máu

khó đông.

Câu 32: Sau đấy là kết quả lai thuận và nghịch ở ruồi giấm:

(1). P ♀ mắt đỏ tươi ♂ mắt đỏ thẫm F1: đỏ thẫm : đỏ tươi.

(2). P ♀ mắt đỏ thẫm ♂ mắt đỏ tươi F1: 100% đỏ

thẫm.

Kết quả phép lai đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết:

A.Màu mắt do

một gen quy định và nằm trên NST thường.

B.Màu mắt do 2 gen quy

định và nằm trên 2 NST thường không tương tự.

C.Màu mắt do 1gen quy định và nằm trên NST X.

D.Màu mắt do 2 gen quy định và có một gen

nằm trên NST giới tính.

Câu 33: Kết

quả lai thuận và nghịch ở F1 và F2 giống nhau thì rút ra nhận xét gì ?

A. Vai trò P là như nhau riêng với việc di truyền

tính trạng.

B. Vai trò P là

rất rất khác nhau riêng với việc di truyền tính trạng.

C. Vai trò của mẹ to nhiều hơn nữa vai

trò của bố riêng với việc di truyền tính trạng.

D. Vai trò của bố to nhiều hơn nữa vai trò của mẹ riêng với việc di truyền tính trạng.

Câu 34: Cặp NST giới tính quy định giới tính nào dưới đây không đúng

?

A. Ở lợn, XX – cái, XY –

đực.

B. Ở ruồi

giấm, XX – đực, XY – cái.

C. Ở gà, XX – trống, XY – mái.

D. Ở

người, XX – nữ, XY – nam.

Câu 35: Cơ

sở vật chất của hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ di truyền ngoài

nhân là:

A. Protein và ARN luôn hoạt

động ngoài nhân.

B. Giao tử cái có nhiều NST hơn giao tử đực.

C. Các ADN ngoài nhân (gen ở lạp

thể, ti thể).

D. Lượng tế bào chất ở giao tử cái

thường lớn.

Câu 36: Khi lai gà mái lông vằn với gà trống lông không vằn được F1 có

50% gà trống lông vằn, còn 50% số gà còn sót lại là gà mái lông không vằn. Biết

rằng màu lông do một gen quy định. Khi cho gà F1 tiếp tục giao phối

với nhau thì sự phân li về màu lông ở F2 ra làm thế nào? A.1 lông vằn (♀) : 1 lông không vằn

(♂). B.1 lông vằn :

3 lông không vằn.

C. 1 lông vằn : 1 lông không vằn. D. 3 lông vằn : 1 lông không vằn.

Câu 37: Bệnh

nào sau này là vì gen lặn di truyền link giới tính?

A. Mù red color và lục. B. Thiếu

máu do hồng cầu lưỡi liềm.

C. Bạch tạng. D. Điếc di truyền.

Câu 38: Ở người, bệnh máu khó đông và bệnh mù red color – xanh lục do hai gen lặn(

a, b) nằm trên nhiễm sắc thể X, không hề alen tương ứng trên Y quy định. Một

phụ nữ bị bệnh mù red color – xanh lục và không trở thành bệnh máu khó đông lấy chồng bị

bệnh máu khó đông và không trở thành bệnh mù red color – xanh lục. Phát biểu nào đúng về

những người dân con của cặp vợ chồng trên ?

A.Tất cả con

gái của tớ đều mắc bệnh máu khó đông

B.Tất cả con gái của tớ đều mắc bệnh mù red color – xanh lục.

C.Tất cả con trai của tớ đều mắc bệnh mù red color – xanh

lục.

D.Tất cả con trai của tớ đều mắc bệnh

máu khó đông.

Câu 39: Ở người, bệnh mù

red color và lục được quy định bởi một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X,

không hề alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Bố bị bệnh mù red color và lục; mẹ

không biểu lộ bệnh. Họ có con trai đầu lòng bị bệnh mù red color và lục. Xác

suất để họ sinh ra người con thứ hai là con gái bị bệnh mù red color và lục là:

A. 75%. B. 50%. C. 12,5%. D. 25%.

Câu 40: Ở

ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể X, không hề alen tương

ứng trên nhiễm sắc thể Y. Gen trội A quy định mắt red color, alen lặn a quy định

mắt white color. Biết rằng không hề đột biến mới xẩy ra. Nếu thế hệ F1 xuất hiện

đồng thời cả ruồi cái mắt red color và ruồi cái mắt white color thì kiểu gen của bố,

mẹ hoàn toàn hoàn toàn có thể là:

A. XAY và XaXa. B.

XaY

và XaXa.

C. XaY và XAXa.

D. XAY và XAXa.

Câu 41: Kết quả lai thuận và nghịch ở F1 và F2 rất khác

nhau và tỉ lệ kiểu hình phân loại không đồng điều ở hai giới tính thì rút ra nhận

xét gì ?

A. Tính trạng bị chi

phối bởi gen nằm trên NST giới tính.

B. Tính trạng bị

chi phối bởi gen nằm trên NST thường.

C. Tính trạng bị chi

phối bởi gen nằm ở vị trí vị trí tế bào chất.

D. Tính

trạng bị chi phối bởi ảnh hưởng của giới tính.

Câu 42: Ý nghĩa nào sau này sẽ không còn đúng với phép lai thuận nghịch ?

A. Phát hiện những

gen di truyền link giới tính.

B. Kiểm tra kiểu gen của khung hình có kiểu

hình trội.

C.

Phát hiện những gen di truyền ngoài nhân.

D. Xác định những cặp bố

mẹ thích hợp trong phương pháp lai khác dòng tạo ưu thế lai.

Câu 43: Ở người, bệnh mù màu (đỏ và lục) là vì đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc

thể giới tính X gây ra (Xm), gen trội M tương ứng quy định mắt bình

thường. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai thông thường và một con gái mù

màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là:

A. XMXM x

XmY. B.XMXm

x XmY. C.XMXm

x XMY. D.XMXM x X MY.

Câu 44: Ở người, bệnh mù màu( đỏ và lục) là vì đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc

thể giới tính X gây ra (Xm). Nếu mẹ thông thường, bố bị mù màu thì

con trai bị mù màu của tớ đã nhận được được Xm từ:

A.Bà nội. B.Bố.

C.Mẹ. D.Ông nội.

Câu 45: Trong

cặp NST giới tính, đoạn không tương tự là:

A. Đoạn có những gen đặc trưng cho từng

chiếc.

B. Đoạn có những locut như

nhau.

C. Đoạn có alen quy định tính trạng

khác giới tính.

D. Đoạn mang gen quy định tính trạng giới tính.

Câu 46: Ở ruồi giấm, mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng. Gen quy định màu mắt

nằm trên NST X, còn NST Y không mang gen tương ứng. Ruồi cái mắt đỏ giao phối

với ruồi đực mắt trắng được ruồi F1. Cho ruồi F1 giao

phối với nhau, kết quả thu được về kiểu hình ở ruồi F2 ra làm thế nào ?

A. 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng

(toàn ruồi đực).

B. 3 ruồi mắt đỏ

: 1 ruồi mắt trắng (toàn ruồi cái).

C. 1 ruồi mắt đỏ : 1

ruồi mắt trắng.

D. 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng.

Câu 47: Sự di truyền link với giới tính là:

A. Sự di truyền tính trạng giới tính chỉ biểu lộ ở một giới tính.

B. Sự di truyền tính trạng thường do gen

trên NST giới tính quy định.

C. Sự di truyền tính

đực, cái.

D. Sự di truyền tính

trạng giới tính do gen trên NST thường quy định.

Câu 48: Ruồi giấm đực mắt đỏ giao phối với ruồi cái mắt trắng được ruồi F1.

Cho ruồi F1 giao phối với nhau, kết quả thu được về kiểu hình ở ruồi

F2 ra làm thế nào ?

A. 3 ruồi mắt đỏ : 1

ruồi mắt trắng.

B. 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng (toàn ruồi cái).

C. 3 ruồi mắt đỏ : 1

ruồi mắt trắng (toàn ruồi đực).

D. 1 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng.

Câu 49: Điều nào dưới đấy là không đúng ?

A. Mọi hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ di truyền theo dòng mẹ

đều là di truyền tế bào chất.

B. Di truyền tế bào chất

sẽ là di truyền theo dòng mẹ.

C. Không phải mọi hiện

tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.

D. Di truyền tế bào chất

không hề sự phân tính ở những thế hệ sau.

Câu 50: Trong sự di truyền qua tế bào chất (di truyền ngoài nhân) thì vai trò của

bố, mẹ ra làm thế nào ?

A. Vai trò của mẹ to nhiều hơn nữa hoàn toàn vai

trò của bố riêng với việc di truyền tính trạng.

B. Vai trò của bố lớn

hơn vai trò của mẹ riêng với việc di truyền tính trạng.

C. Vai trò P là khác

nhau riêng với việc di truyền tính trạng.

D. Vai trò

P là như nhau riêng với việc di truyền tính trạng.

Câu 51: Hiện

tượng di truyền thẳng liên quan đến

trường hợp nào sau này?

A.Gen trên NST

Y. B.Gen

trội trên NST thường.

C.Gen trên NST X. D.Gen

lặn trên NST thường.

Câu 52: Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, nếu kết quả lai thuận

và lai nghịch rất rất khác nhau ở hai giới, tính trạng lặn xuất hiện ở giới dị giao tử

(XY) nhiều hơn nữa thế nữa ở giới đồng giao tử (XX) thì tính trạng này được quy định bởi

gen:

A. Trên nhiễm sắc thể giới tính X, không

có alen tương ứng trên Y.

B. Nằm ngoài nhiễm sắc thể (ngoài nhân).

C. Trên nhiễm sắc thể giới tính Y, không hề alen tương ứng trên X.

D. Trên

nhiễm sắc thể thường.

Câu 53: Sự di truyền chéo của tính trạng link giới tính rõ ràng nhất là:

A. Tính trạng của ông nội truyền cho cháu

trai.

B. Tính trạng của bố truyền cho con gái,

còn tính trạng của mẹ truyền cho con trai.

C. Tính trạng của ông

ngoại truyền cho cháu trai.

D. Tính trạng của bà nội truyền cho cháu trai.

Câu 54: Phương pháp

lai nào giúp xác lập một gen quy định một tính trạng bất kì nằm trên NST

thường hay NST giới tính ?

A.Phân tích kết quả lai nhờ vào xác

suất thống kê.

B.Lai trở lại

đời con với những thành viên thế hệ bố mẹ.

C. Hoán đổi vị trí của những thành viên bố mẹ

trong thí nghiệm lai (lai thuận nghịch).

D. Lai giữa thành viên có

kiểu hình trội với thành viên có kiểu hình lặn (lai phân tích).

Câu 55: Kết quả lai thuận và nghịch ở F1 và F2 rất khác

nhau và tỉ lệ kiểu hình phân loại đồng điều ở hai giới tính thì rút ra nhận xét

gì ?

A. Tính trạng bị chi

phối bởi gen nằm trên NST thường.

B. Tính trạng bị

chi phối bởi gen nằm trên NST giới tính.

C. Tính trạng bị chi phối bởi ảnh hưởng

của giới tính.

D. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm ở vị trí vị trí tế bào chất.

Câu 56: Tính

trạng có túm lông trên tai người di truyền:

A. Chéo. B.

Thẳng.

C. Theo dòng mẹ. D. Tương

tựnhưcác gen nằm trênNST thường.

Câu 57: Một khung hình có tế

bào chứa cặp nhiễm sắc thể giới tính XA Xa. Trong quá

trình giảm phân phát sinh giao tử, ở một số trong những trong những tế bào cặp nhiễm sắc thể này sẽ không còn hề

phân li trong lần phân bào II. Các loại giao tử hoàn toàn hoàn toàn có thể được tạo ra từ khung hình

trên là:

A. XA XA , XA Xa, XA, Xa,

O.

B. XA

XA , Xa Xa, XA, Xa, O.

C. XA Xa , Xa Xa, XA, Xa,

O. D. XA XA , XA Xa, XA,

O.

Câu 58: Khi lai hai thứ đại mạch xanh lục thông thường và lục nhạt với nhau thì

thu được kết quả như sau:

Lai thuận: P: ♀ xanh lục ♂ lục nhạt F1: 100%

xanh lục.

Lai nghịch: P: ♀ lục nhạt ♂ xanh lụcF1: 100%

lục nhạt.

Nếu cho cây F1 của phép lai nghịch tự thụ phấn thì kiểu hình ở

F2 ra làm thế nào?

A. 3 xanh lục :

1 lục nhạt. B. 1 xanh lục :

1 lục nhạt.

C. 5 xanh lục :

3 lục nhạt. D. 100% lục nhạt.

Câu 59: Tiến hành những phép lai thuận nghịch ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa)

thu được kết quả như sau:

Lai thuận: P: ♀ lá xanh ♂ lá đốm F1: 100% lá

xanh.

Lai nghịch: P: ♀ lá đốm ♂ lá xanh F1: 100% lá

đốm.

Nếu cho cây F1 của phép lai thuận tự thụ phấn thì kiểu hình ở

F2 ra làm thế nào?

A. 1 lá xanh : 1

lá đốm. B. 5 lá xanh : 3

lá đốm.

C. 3 lá xanh : 1

lá đốm. D. 100% lá xanh.

Câu 60: Cơ chế xác lập giới tính nào sau này là đúng ?

A. Tinh trùng mang X thụ

tinh với trứng mang Y tạo hợp tử tăng trưởng thành con gái.

B. Tinh trùng mang Y thụ

tinh với trứng mang X tạo hợp tử tăng trưởng thành con gái.

C. Tinh trùng mang X thụ

tinh với trứng mang X tạo hợp tử tăng trưởng thành con trai.

D. Tinh trùng mang X thụ tinh với trứng

mang X tạo hợp tử tăng trưởng thành con gái.

Câu 61: Trong phép lai một

tính trạng do một gen quy định, nếu kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác

nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng nghiên

cứu:

A. Nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.

B.

Nằm trên nhiễm sắc thể thường.

C. Nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.

D. Nằm ở ngoài nhân

(trong ti thể hoặc lục lạp).

Câu 62: Ở gà, gen A quy định lông vằn, a:

không vằn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không hề alen tương ứng trên Y.

Trong chăn nuôi người ta sắp xếp cặp lai thích hợp, để nhờ vào màu lông biểu lộ

hoàn toàn hoàn toàn có thể phân biệt gà trống, mái ngay từ lúc mới nở. Cặp lai thích hợp đó là: A. XAXax

XaY B. XaXax XAY C. XAXAx

XaY D. XAXax

XAY

Câu 63: Trong thí nghiệm của Moocgan, khi

lai ruồi giấm cái mắt đỏ thuần chủng với ruồi đực mắt trắng được F1.

Cho ruồi F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 ¾ ruồi

mắt đỏ và ¼ ruồi mắt trắng, trong số đó ruồi mắt trắng toàn là ruồi đực. Giải

thích nào sau này phù phù thích phù thích hợp với kết quả của phép lai trên?

A. Gen qui định mắt trắng là gen trội nằm trên NST Y không hề

alen trên X.

B. Gen qui định mắt trắng là gen lặn nằm

trên NST X không hề alen trên Y.

C. Gen qui định mắt trắng là gen trội nằm trên NST X không hề

alen trên Y.

D. Gen qui định mắt trắng là gen lặn nằm trên NST Y không hề

alen trên X.

Câu 64: Ngoài việc phát hiện hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ

link gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai

thuận và lai nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ di truyền

A. Qua tế bào chất. B.

Tương tác gen, phân ly độc lập.

C. Trội lặn hoàn toàn, phân ly độc lập. D. Tương tác gen, trội lặn không hoàn toàn.

Câu 65: Ai là người thứ nhất phát hiện ở

cây hoa phấn có sự di truyền tế bào chất?

A. Morgan. B.

Mônô và Jacôp. C. Menđen. D.

Coren.

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN

Câu 1: Sự phụ thuộc của tính trạng vào kiểu gen ra làm thế nào?

A. Bất kì loại tính trạng

nào thì cũng phụ thuộc hầu hết vào kiểu gen.

B. Tính trạng chất lượng ít tùy từng phong thái gen.

C. Tính trạng số lượng

phụ thuộc hầu hết vào kiểu gen.

D. Tính trạng chất lượng phụ thuộc hầu hết vào kiểu gen.

Câu 2: Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là:

A. Những tính trạng chất lượng.

B. Những tính trạng số lượng.

C. Những tính

trạng giới tính.

D. Những tính trạng link giới tính.

Câu 3: Tính trạng không thuộc loại tính trạng số lượng là:

A. Khối lượng 1 con gà.

B.Chiều cao của một cây ngô.

C.Số hạt ở một bông lúa. D.Màu của một quả

cà chua.

Câu 4: Khi nói về quan hệ giữa kiểu gen, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên và kiểu hình, nhận định

nào sau này sẽ không còn đúng?

A. KG quy định kĩ năng phản ứng của khung hình trước môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

B. KH là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

C. KH của khung hình chỉ

tùy từng KG mà không tùy từng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

D. Bố mẹ không truyền đạt cho con những tính trạng đã tạo ra sẵn mà truyền đạt một

kiểu gen.

Câu 5: Nhân tố quy định số lượng số lượng giới hạn năng suất của một giốnglà:

A. Kiểu gen của giống. B. Điều kiện khí

hậu.

C. Chế độ dinh dưỡng. D. Kỹ

thuật nuôi trồng.

Câu 6: Mức phản ứng được quy định bởi:

A. Môi trường. B. Kiểu gen và kiểu hình. C. Kiểu gen. D. Kiểu

hình.

Câu 7: Dạng biến dị nào sau này là thường biến ?

A. Bệnh mù màu ở người.

B. Hiện tượng

co mạch máu và da tái lại ở người khi trời rét.

C. Bệnh dính ngón tay số 2 và 3 ở người.

D. Bệnh máu khó đông ở người.

Câu 8: Sau đấy là một số trong những trong những điểm lưu ý của biến dị:

(1) Là những biến hóa ở kiểu gen. (2) Là những biến hóa di

truyền được qua sinh sản.

(3) Là những biến hóa hàng loạt, theo phía xác lập, tương ứng với môi

trường.

(4) Là những biến hóa đột ngột, gián đoạn về một hoặc một số trong những trong những tính trạng

nào đó.

(5) Là những biến hóa ở kiểu hình không liên quan đến việc biến hóa trong

kiểu gen.

Những đặc

điểm của thường biến gồm:

A. (1), (4).

B. (3), (5). C. (1), (2). D. (2),

(4).

Câu 9: Phát biểu nào sau này là sai khi nói về thường biến?

A. Thường biến là loại biến hóa hàng loạt

theo 1hướng xác lập.

B. Thường biến là những biến hóa ở KH của cùng một KG, phát sinh trong quá

trình tăng trưởng thành viên.

C. Thường biến là loại biến dị không DT qua sinh sản hữu tính.

D. Thường biến là loại biến dị DT qua sinh sản

hữu tính.

Câu 10: Thường biến có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

A. Thường biến có ý nghĩa trực tiếp quan trọng trong chọn giống và tiến

hoá.

B. Thường biến giúp

sinh vật thích nghi với những thay đổi thường xuyên và không thường xuyên của

môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

C.Thường biến có ý nghĩa gián tiếp quan trọng trong chọn giống và tiến

hoá.

D.Thường biến giúp SV

thích nghi.

Câu 11: Phát biểu nào dưới đấy là đúng thời cơ nói về thông số di truyền ?

A. Hệ số di truyền càng cao thì hiệu suất cao tinh lọc càng thấp.

B. Hệ số di truyền thấp chứng tỏ tính trạng ít chịu ràng buộc của điều

kiện ngoại cảnh.

C. Đối với những tính trạng có thông số di truyền thấp thì chỉ việc tinh lọc

một lần đã có hiệu suất cao.

D. Hệ số di truyền cao

nói lên rằng tính trạng phụ thuộc hầu hết vào kiểu gen.

Câu 12: Thường biến là:

A. Biến đổi do

ảnh hưởng của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. B. Biến đổi kiểu hình do kiểu gen thay

đổi.

C. Biến đổi kiểu hình

của cùng một kiểu gen. D. Biến đổi kiểu hình ở kiểu gen.

Câu 13: Yếu tố “giống” trong sản xuất nông nghiệp tương tự với yếu tố nào sau

đây?

A. Năng suất. B. Kiểu hình. C. Kiểu gen. D. Môi trường.

Câu 14: Đặc điểm không phải của thường biến là:

A. Có hại cho thành viên nhưng lợi cho loài.

B. Phổ biến và tương ứng với môi

trường.

C. Mang tính thích

nghi.

D. Không

di truyền cho đời sau.

Câu 15: Ở thú hoang dã, để nghiên cứu và phân tích và phân tích mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra

những thành viên:

A. Có cùng kiểu gen. B.Có kiểu hình giống

nhau.

C.Có kiểu gen rất rất khác nhau.

D.Có kiểu hình rất rất khác nhau.

Câu 16: Yếu

tố quy định mức phản ứng của khung hình là:

A. Kiểu gen của

khung hình. B. Điều

kiện môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

C. Thời kỳ sinh trưởng. D. Thời kỳ tăng trưởng.

Câu 17: Một trong những điểm lưu ý của thường biến là:

A. Thay đổi kiểu gen và

kiểu hình.

B. Thay đổi kiểu hình, không thay đổi kiểu gen.

C. Thay đổi kểu gen,

không thay đổi kiểu hình.

D. Không thay đổi kiểu

gen và kiểu hình.

Câu 18: Khi

nói về mức phản ứng, nhận định nào sau này sẽ không còn đúng?

A. Mức phản ứng không do kiểu gen quy

định.

B. Tính

trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng.

C. Các giống rất rất khác nhau có mức phản

ứng rất rất khác nhau.

D. Tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng

hẹp.

Câu 19: Sự mềm dẻo của kiểu hình nghĩa là:

A. Một KG hoàn toàn hoàn toàn có thể biểu lộ thành nhiều

KH trước những Đk môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên rất rất khác nhau.

B. Một KH hoàn toàn hoàn toàn có thể do KG

quy định trong quy trình tăng trưởng của khung hình.

C. Nhiều KG biểu lộ

thành nhiều KH trước những Đk môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên rất rất khác nhau.

D. Một KG hoàn toàn hoàn toàn có thể biểu

hiện thành nhiều KH trong cùng một Đk môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

Câu 20: Vai

trò của thường biến riêng với tiến hoá?

A. Không có ý nghĩa riêng với quá

trình tiến hoá.

B. Là nguyên vật tư thứ cấp của quy trình tiến hoá.

C. Có ý nghĩa gián tiếp riêng với tiến

hoá.

D. Là

nguyên vật tư sơ cấp của quy trình tiến hoá.

Câu 21: Màu lông ở thỏ Himalaya được hình thành tùy từng yếu tố nào ?

A. Chế độ chiếu

sáng của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. B. Độ ẩm.

C. Chế độ dinh

dưỡng.

D. Nhiệt độ.

Câu 22: Tính

trạng số lượng thường:

A. Do nhiều gen

quy định. B. Có mức phản ứng hẹp.

C. Ít chịu ràng buộc của môi

trường. D. Có thông số di truyền cao.

Câu 23: Hoa

cẩm tú cầu thuần chủng mọc ở những nơi rất rất khác nhau hoàn toàn hoàn toàn có thể cho màu hoa rất rất khác nhau:

đỏ, đỏ nhạt, đỏ tím và tím. Hiện tượng này là vì:

A. Lượng nước tưới rất rất khác nhau. B. Độ

pH của đất rất rất khác nhau.

C. Cường độ sáng rất rất khác nhau. D. Đột biến gen quy định màu hoa.

Câu 24: Chọn

câu đúng:

A.KH như nhau bao giờ cũng

có cùng kiểu gen.

B.Cùng một kiểu hình chỉ có một kiểu gen.

C.Cùng một kiểu gen có khi kiểu hình

rất rất khác nhau.

D.Kiểu

gen như nhau chắc như đinh có KH như nhau.

Câu 25: Mức

phản ứng là:

A. Tập hợp những kiểu

hình cuả một kiểu gen ứng với những môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên rất rất khác nhau.

B. Tập hợp những KG cho cùng 1KH.

C. Tập

hợp những KH cuả cùng 1KG.

D. Tập

hợp những KG cuả cùng 1KH.

Câu 26: Tính trạng số lượng không hề điểm lưu ý

nào sau này ?

A. Thay đổi khi điều

kiện môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên thay đổi.

B. Khó thay đổi khi Đk môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên thay đổi.

C. Đo lường được bằng

những kĩ thuật thông thường.

D. Nhận biết được bằng quan sát thông thường.

Câu 27: Giống

lúa X khi trồng ở đồng bằng Bắc Bộ cho năng suất 8 tấn/ha, ở vùng Trung Bộ cho

năng suất 6 tấn/ha, ở đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất 10 tấn/ha. Nhận xét

nào sau này là đúng?

A. Năng suất thu được ở giống lúa X

hoàn toàn do môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống quy định.

B. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng,…

thay đổi đã làm cho kiểu gen của giống lúa X bị thay đổi theo.

C. Giống lúa X có nhiều mức phản ứng

rất rất khác nhau về tính chất chất trạng năng suất.

D. Tập hợp tất

cả những kiểu hình thu được về năng suất (6 tấn/ha, 8 tấn/ha, 10 tấn/ha…) được

gọi là mức phản ứng của kiểu gen quy định tính trạng năng suất của giống lúa X.

Câu 28: Phát

biểu đúng thời cơ nói về mức phản ứng là:

A. Các gen trong 1KG chắc

chắn sẽ đã có được mức phản ứng như nhau.

B. Tính trạng số lượng có mức phản

ứng hẹp, tính trạng chất lượng có mức phản ứng rộng.

C. Mỗi gen trong một kiểu gen có mức

phản ứng riêng.

D. Mức

phản ứng không do kiểu gen quy định.

Câu 29: Phát

biểu nào sau này là sai khi nói về quan hệ giữa kiểu gen, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên và

kiểu hình?

A. Kiểu hình chỉ tùy từng phong thái gen

mà không chịu ràng buộc của những yếu tố môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

B. Kiểu hình là kết quả của yếu tố tương

tác giữa kiểu gen và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

C. Kiểu gen qui định kĩ năng phản

ứng của khung hình trước môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

D. Bố mẹ không truyền cho con những

tính trạng đã tạo ra sẵn mà truyền một kiểu gen.

Câu 30: Giới

hạn năng suất của giống được quy định bởi:

A. Kiểu gen. B. Điều kiện

thời tiết. C.

Chế độ dinh dưỡng. D. Kỹ thuật canh tác.

Câu 31: Loại

tính trạng có mức phản ứng hẹp là:

A. Số hạt lúa / bông. B. Số

lượng trứng gà đẻ 1 lứa.

C. Cà chua quả

bầu hay dài. D. Lượng

sữa bò vắt trong một ngày.

Câu 32: Tính chất của thường biến là gì ?

A. Đồng loạt, khuynh hướng, di truyền. B. Đột ngột, không di

truyền.

C. Đồng loạt,

khuynh hướng, không di truyền. D. Định hướng, di

truyền.

Câu 33: Những

biến hóa ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quy trình phát

triển thành viên dưới ảnh hưởng của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên được gọi là:

A. Đột biến nhiễm sắc

thể. B.

Đột biến.

C. Đột biến gen. D.Thường biến(sự

mềm dẻo của kiểu hình).

Câu 34: Dạng

thích nghi nào sau này là thích nghi kiểu gen ?

A. Người lên núi cao có số lượng hồng cầu tăng thêm.

B. Cây rau mác mọc trên cạn có lá

hình mũi mác, mọc dưới nước có thêm loại lá hình bản dài.

C. Con bọ que có thân và những chi giống

cái que.

D. Một số loài thú ở xứ lạnh mùa

đông có bộ lông dày, white color; ngày hè có bộ lông thưa hơn, màu xám.

Câu 35: Nguyên nhân phát sinh thường biến là:

A. Do tác động

trực tiếp của Đk sống. B. Do tác động của tác

nhân vật lí.

C. Do rối loạn

sinh lý, sinh hoá nội bào. D. Do tác động của tác

nhân hoá học.

Câu 36: Sự mềm dẻo về kiểu hình

của một kiểu gen đã đã có được là vì

A. Sự tự trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh của kiểu gen trong

một phạm vi nhất định.

B. Sự tự trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh của kiểu gen khi môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên thấp dưới giới

hạn.

C. Sự tự trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh của kiểu hình khi môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên vượt số lượng số lượng giới hạn.

D. Sự tự trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh của kiểu hình trong một phạm vi nhất định.

Câu 37: Khả năng phản ứng của cơ

thể sinh vật trước những thay đổi của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên do yếu tố nào qui định?

A. Tác động của con người. B. Điều kiện môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

C. Kiểu gen của cơ

thể. D. Kiểu hình của khung hình.

Câu 38: Muốn năng suất vượt giới

hạn của giống hiện có ta phải để ý quan tâm đến việc

A. Cải tiến giống vật nuôi, cây trồng. B. Cải tạo Đk

môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống.

C. Cải tiến kĩ thuật sản xuất. D.

Tăng cường chủ trương thức ăn, phân bón.

Câu 39: Điều không đúng về điểm khác lạ giữa

thường biến và đột biến là: thường biến

A. Phát sinh do ảnh hưởng của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên như khí hậu, thức ăn…

thông qua trao đổi chất.

B. Di truyền được và là nguồn nguyên

liệu của chọn giống cũng như tiến hóa.

C. Biến đổi liên tục, hàng loạt, theo phía xác lập, tương ứng

với đều kiện môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

D. Bảo đảm sự thích nghi của khung hình trước yếu tố biến hóa của môi

trường.

Câu 40: Thường biến không di

truyền vì đó là những biến hóa

A. Do tác động của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

B. Không liên quan đến những biến hóa trong kiểu gen.

C. Phát sinh trong quy trình tăng trưởng thành viên.

D. Không liên quan đến rối loạn

phân bào.

Câu 41: Kiểu hình của khung hình sinh

vật tùy từng yếu tố nào?

A.KG và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. B.Điều kiện môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống.

C.Quá trình tăng trưởng của khung hình. D.KG do P di truyền.

Câu 42: Những tính trạng có mức

phản ứng rộng thường là những tính trạng

A. Số lượng. B. Chất lượng.

C. Trội lặn hoàn toàn. D. Trội lặn không hoàn toàn.

Câu 43: Muốn năng suất của giống

vật nuôi, cây trồng đạt cực lớn ta cần để ý quan tâm đến việc

A.Cải tiến giống hiện có. B.Chọn, tạo ra giống mới.

C.Cải tiến kĩ thuật

sản xuất. D.Nhập nội những giống

mới.

Câu 44: Một trong những điểm lưu ý

của thường biến là

A. Thay đổi kểu gen, không thay đổi kiểu hình.

B. Thay đổi

kiểu hình, không thay đổi kiểu gen.

C. Thay đổi kiểu hình và thay đổi kiểu gen.

D. Không thay đổi k/gen, không

thay đổi kiểu hình.

Câu 45: Sự phản ứng thành những

KH rất rất khác nhau của một KG trước những môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên rất rất khác nhau được gọi là

A. Sự tự trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh của KG.

B. Sự thích nghi KH.

C. Sự mềm dẻo về KH. D. Sự mềm dẻo của KG.

Câu 46: Trong những hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ sau,

thuộc về thường biến là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ

A. Tắc kè hoa thay đổi sắc tố theo nền

môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

B. Bố mẹ thông thường sinh ra

con bạch tạng.

C. Lợn con sinh ra có vành tai xẻ thuỳ, chân dị dạng.

D.Trên cây hoa giấy đỏ xuất hiện cành hoa trắng.

Câu 47: Thường biến có điểm lưu ý

là những biến hóa

A. Đồng loạt, xác lập, một số trong những trong những trường hợp di truyền.

B. Đồng loạt, không xác lập,

không di truyền.

C. Đồng loạt, xác lập, không di truyền.

D. Riêng lẻ, không xác lập,

di truyền.

Câu 48: Tập hợp những kiểu hình của

một kiểu gen tương ứng với những môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên rất rất khác nhau được gọi là

A. Mức xấp xỉ. B.

Thường biến.

C. Mức giới

hạn. D. Mức phản ứng.

Câu 49: Những ảnh hưởng trực tiếp

của Đk sống lên khung hình sinh vật thường tạo ra những biến dị

A. Đột biến. B.

Di truyền. C. Không di truyền. D.

Tổ hợp.

Câu 50: Mức phản ứng là: A. Khả năng biến hóa của sinh vật

trước yếu tố thay đổi của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

B. Tập hợp những kiểu hình của một kiểu

gen tương ứng với những môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên rất rất khác nhau.

C. Khả năng phản ứng của sinh vật trước những Đk bất lợi

của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

D. Mức độ biểu lộ kiểu hình trước những Đk môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

rất rất khác nhau.

Câu 51: Những tính trạng có mức

phản ứng hẹp thường là những tính trạng

A. Trội không hoàn toàn. B.

Chất lượng.

C. Số lượng.

D. Trội lặn hoàn toàn

Câu 52: Kiểu hình của khung hình là

kết quả của:

A. Quá trình phát sinh đột biến.

B. Sự truyền đạt những tính trạng của bố

mẹ cho con cháu.

C. Sự tương

tác giữa kiểu gen với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

D. Sự phát sinh những biến dị tổng hợp.

Câu 53: Nguyên nhân của thường

biến là vì

A. Tác động trực tiếp của những tác nhân lý, hoá học.

B. Rối loạn phân li và tổng hợp

của nhiễm sắc thể.

C. Rối loạn trong quy trình trao đổi chất nội bào.

D. Tác

động trực tiếp của Đk môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

Câu 54: Nhận định nào dưới đây không

đúng?

A. Mức phản ứng của kiểu

gen hoàn toàn hoàn toàn có thể rộng hạy hẹp tuỳ thuộc vào từng loại tính trạng.

B. Sự biến hóa

của kiểu gen do ảnh hưởng của mội trường là một thường biến.

C. Mức phản ứng càng rộng

thì SV thích nghi càng cao.

D.Sự mềm dẽo KH giúp SV

thích nghi với việc thay đổi của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

Câu 55: Mối quan hệ giữa gen và

tính trạng được biểu lộ qua sơ đồ:

A. Gen (ADN) → tARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng.

B. Gen (ADN) → mARN → tARN → Prôtêin →

Tính trạng.

C. Gen (ADN) →

mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng.

D. Gen (ADN) → mARN → tARN → Pôlipeptit → Tính trạng.

Câu 56: Giống thỏ Himalaya có bộ

lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ những đầu mút của khung hình như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông màu đen. Giải thích nào sau này

không

đúng?

A. Do những tế bào ở đầu mút khung hình có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ

những tế bào ở phần thân

B. Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin,

nên những tế bào ở phần thân không hoàn toàn hoàn toàn có thể tổng hợp mêlanin làm lông trắng.

C. Nhiệt độ thấp enzim điều hoà tổng hợp mêlanin hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nên

những tế bào vùng đầu mút tổng hợp được mêlanin làm lông đen.

D. Do những tế bào ở đầu mút khung hình có nhiệt

độ cao hơn nhiệt độ những tế bào ở phần thân.

Câu 57: Nhiệt độ cao ảnh hưởng

đến việc biểu lộ của gen tổng hợp mêlanin tạo màu lông ở giống thỏ Himalaya như

thế nào theo cơ chế sinh hoá?

A. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin ở phần thân bị đột biến

không tạo ra mêlanin, làm lông ở thân có white color.

B. Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều

hoà tổng hợp mêlanin, nên những tế bào ở phần thân không hoàn toàn hoàn toàn có thể tổng hợp

mêlanin làm lông trắng.

C. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, nên những TB ở

phần thân tổng hợp mêlanin ® lông có white color.

D. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin không hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, nên

những tế bào ở phần thân không hoàn toàn hoàn toàn có thể tổng hợp mêlanin làm lông trắng.

Câu 58: Bệnh phêninkêtô niệu ở

người do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Người mắc bệnh hoàn toàn hoàn toàn có thể

biểu lộ ở nhiều mức độ năng nhẹ rất rất khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào?

A. Hàm lượng phêninalanin có trong máu.

B. Hàm lượng

phêninalanin có trong khẩu phần ăn.

C. Khả năng chuyển hoá phêninalanin

thành tirôxin.

D. Khả

năng thích ứng của tế bào thần kinh não.

Câu 59: Cho biết tiến trình của một

quy trình như sau:

1. Trồng những cây này trong những Đk môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên khác

nhau.

2. Theo dõi ghi nhận sự biểu lộ của tính trạng ở những cây

trồng này.

3. Tạo ra được những thành viên sinh vật có cùng một kiểu gen.

4. Xác định số kiểu hình tương ứng với những Đk môi

trường rõ ràng.

Để xác lập mức phản ứng

của một kiểu gen quy định một tính trạng nào đó ở cây trồng, người ta phải thực

hiện quy trình theo trình tự tiến trình là:

A. 1 → 2 → 3 → 4. B. 3 → 1 → 2 → 4.

C. 1 → 3 → 2 → 4. D. 3 → 2 → 1 → 4.

Câu 60: Mức phản ứng của một kiểu

gen được xác lập bằng

A. Số thành viên có cùng một kiểu gen đó.

B. Số alen hoàn toàn hoàn toàn có thể có trong kiểu gen đó.

C. Số kiểu gen hoàn toàn hoàn toàn có thể biến hóa từ kiểu gen đó.

D. Số kiểu

hình hoàn toàn hoàn toàn có thể có của kiểu gen đó.

Câu 61: Sự mềm dẻo kiểu hình có ý

nghĩa gì riêng với bản thân sinh vật?

A. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp quần thể sinh vật phong phú về kiểu

gen và kiểu hình.

B. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật có sự mềm dẽo về kiểu gen

để thích ứng.

C. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật

thích nghi với những Đk môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên rất rất khác nhau.

D. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật có tuổi thọ được kéo dãn

khi môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên thay đổi.

Câu 62: Trong thực tiễn sản suất,

vì sao những nhà khuyến nông khuyên “tránh việc trồng một giống lúa duy nhất trên

diện rộng”?

A. Vì khi thời tiết không

thuận tiện hoàn toàn hoàn toàn có thể bị mất trắng, do giống có cùng một kiểu gen nên có mức phản

ứng giống nhau.

B. Vì khi thời tiết không thuận tiện giống hoàn toàn hoàn toàn có thể bị

thoái hoá, không hề giống hệt về KG làm năng suất bị giảm.

C. Vì qua nhiều vụ canh tác giống hoàn toàn hoàn toàn có thể bị thoái hoá, nên không

còn giống hệt về KG làm năng suất sụt giảm.

D. Vì qua nhiều vụ canh tác, đất không hề đủ chất dinh dưỡng

phục vụ cho cây trồng, làm năng suất sụt giảm

Tải file: CHUYÊN ĐỀ SH 12 CHƯƠNG 2 – PHẦN V.doc

Reply

5

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Cách tính số cặp gen dị hợp miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách tính số cặp gen dị hợp tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Cách tính số cặp gen dị hợp miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cách tính số cặp gen dị hợp

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách tính số cặp gen dị hợp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cách #tính #số #cặp #gen #dị #hợp

4110

Clip Cách tính số cặp gen dị hợp Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách tính số cặp gen dị hợp Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cách tính số cặp gen dị hợp Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cách tính số cặp gen dị hợp Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Cách tính số cặp gen dị hợp Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tính số cặp gen dị hợp Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tính #số #cặp #gen #dị #hợp #Chi #tiết