Kinh Nghiệm về Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x 7cos 4πt π/3 cm biên độ và tần số xấp xỉ của vật là 2022 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x 7cos 4πt π/3 cm biên độ và tần số xấp xỉ của vật là 2022 được Update vào lúc : 2022-03-10 08:50:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x 7cos 4πt π/3 cm biên độ và tần số xấp xỉ của vật là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x 7cos 4πt π/3 cm biên độ và tần số xấp xỉ của vật là được Update vào lúc : 2022-03-10 08:50:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Với Bài tập trắc nghiệm Tổng hợp xấp xỉ điều hòa có lời giải Vật Lí lớp 12 tổng hợp 50 bài tập trắc nghiệm có lời giải rõ ràng sẽ tương hỗ học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập xấp xỉ điều hòa từ đó đạt điểm trên cao trong bài thi môn Vật Lí lớp 12.

Câu 1. Xét xấp xỉ tổng hợp cuả hai xấp xỉ thành phần có cùng phương và cùng tần số. Biên độ của xấp xỉ tổng hợp không phụ thuộc

A. Biên độ của xấp xỉ thành phần thứ nhất

B. Biên độ của xấp xỉ thành phần thứ hai

C. Tần số chung của hai xấp xỉ thành phần

D. Độ lệch pha của hai xấp xỉ thành phần

Lời giải:

Biên độ của xấp xỉ tổng hợp không tùy từng tần số của hai xấp xỉ thành phần. Chọn C.

Câu 2. Một vật tham gia đồng thời hai xấp xỉ điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(πt + φ1) cm và x2 = 4cos(πt + π/3) cm. Khi biên độ xấp xỉ tổng hợp có mức giá trị A = 5 cm thì pha ban đầu của xấp xỉ thứ nhất là

A. π/6 rad         B. 2π/3 rad        C. 5π/6 rad        D. π/2 rad

Lời giải:

Khi A = 5 cm ⇒ A = √(A12 + A22) ⇒ Hai xấp xỉ vuông pha nhau

⇒ Δφ = π/2 rad ⇒ φ1 = 5π/6 rad. Chọn C

Câu 3. Một vật tham gia đồng thời hai xấp xỉ điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 6sin(πt + φ1) cm và x2 = 8cos(πt + π/3) cm. Khi biên độ xấp xỉ tổng hợp có mức giá trị A = 14 cm thì pha ban đầu của xấp xỉ thứ nhất là

A. π/6 rad         B. 2π/3 rad         C. 5π/6 rad        D. π/3 rad

Lời giải:

Ta có

x1 = 6sin(πt + φ1) = 6cos(πt + φ1 – π/2)

Mặt khác A = A1 + A2 ⇒ Hai xấp xỉ cùng pha nhau φ1 – π/2 = π/3 ⇔ φ1 = 5π/6 rad. Chọn C

Câu 4. Một vật thực thi đồng thời hai xấp xỉ điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình x1 = A1sin(ωt + φ1) cm, x2 = A2sin(ωt + φ2) cm thì biên độ của xấp xỉ tổng hợp lớn số 1 khi

A. φ2 – φ1 = (2k + 1)π

B. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2

C. φ2 – φ1 = k2π.

D. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/4

Lời giải:

Biên độ xấp xỉ tổng hợp lớn số 1 khi hai xấp xỉ cùng pha nhau

⇒ φ2 – φ1 = k2π. Chọn C

Câu 5. Một vật thực thi đồng thời hai xấp xỉ điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình x1 = A1sin(ωt + φ1) cm, x2 = A2sin(ωt + φ2) cm thì biên độ của xấp xỉ tổng hợp nhỏ nhất lúc :

A. φ2 – φ1 = (2k + 1)π

B. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2

C. φ2 – φ1 = k2π.

D. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/4

Lời giải:

Biên độ xấp xỉ tổng hợp nhỏ nhất lúc hai xấp xỉ ngược pha nhau

⇒ φ2 – φ1 = (k+1)π. Chọn A

Câu 6. Một vật thực thi đồng thời hai xấp xỉ điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình: x1 = A1sin(ωt + φ1) cm, x2 = A2sin(ωt + φ2) cm thì pha ban đầu của xấp xỉ tổng hợp xác lập bởi:

Lời giải:

Pha xấp xỉ ban đầu xấp xỉ tổng hợp được xác lập bởi công thức

Chọn A

Câu 7. Một vật tham gia đồng thời hai xấp xỉ điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3sin(10t – π/3) cm và x2 = 4cos(10t + π/6) cm. Tốc độ cực lớn của vật là

A. v = 70 cm/s         B. v = 50 cm/s        C. v = 5 m/s        D. v = 10 cm/s

Lời giải:

Phương trình xấp xỉ tổng hợp x = x1 + x2 = cos(10t + π/6) cm

Vận tốc cực lớn của vật là vmax = ωA = 10 (cm/s). Chọn D

Câu 8. Một vật tham gia đồng thời hai xấp xỉ điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(10t – π/3) cm và x2 = 4cos(10t + π/6) cm. Độ lớn tần suất cực lớn của vật là

A. amax = 50 cm/s2

B. amax = 500 cm/s2

C. amax = 70 cm/s2

D. amax = 700 cm/s2

Lời giải:

Biên độ xấp xỉ tổng hợp A = √(A12 + A22) = 5 cm

Độ lớn tần suất cực lớn amax = ω2.A = 500 (cm/s2). Chọn B

Câu 9. Dao động tổng hợp của hai xấp xỉ điều hoà cùng phương, cùng tấn số, biên độ A1 và A2, vuông pha nhau có biên độ là

Lời giải:

Hai xấp xỉ vuông pha nhau ⇒ A = √(A12 + A22). Chọn C

Câu 10. Dao động tổng hợp của hai xấp xỉ điều hoà cùng phương, cùng tấn số, biên độ A1 và A2 có biên độ

A. A ≤ A1 + A2

B. |A1 – A2| ≤ A ≤ A1 + A2

C. A = |A1 – A2|

D. A ≥ |A1 – A2|

Lời giải:

Ta có Amin ≤ A ≤ Amax ⇔ |A1 – A2| ≤ A ≤ A1 + A2. Chọn B

Câu 11. Hai xấp xỉ điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm, biên độ xấp xỉ tổng hợp hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận giá trị

A. A = 5 cm        B. A = 2 cm        C. A = 21 cm        D. A = 3 cm

Lời giải:

Ta có Amin ≤ A ≤ Amax ⇔ |A1 – A2| ≤ A ≤ A1 + A2 ⇔ 4 ≤ A ≤ 20

Biên độ tổng hợp hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận giá trị A = 5 cm. Chọn A

Câu 12. Hai xấp xỉ điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 6 cm và 8 cm, biên độ xấp xỉ tổng hợp không thể nhận giá trị

A. A = 4 cm        B. A = 8 cm        C. A = 6 cm        D. A = 15 cm

Lời giải:

Ta có Amin ≤ A ≤ Amax ⇔ |A1 – A2| ≤ A ≤ A1 + A2 ⇔ 2 ≤ A ≤ 14

Biên độ tổng hợp không thể nhận giá trị A = 15 cm. Chọn D

Câu 13. Hai xấp xỉ thành phần có biên độ 4 cm và 12 cm. Biên độ xấp xỉ tổng hợp hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận giá trị

A. A = 48 cm        B. A = 4 cm         C. A = 3 cm         D. A = 9,05 cm

Lời giải:

Ta có Amin ≤ A ≤ Amax ⇔ |A1 – A2| ≤ A ≤ A1 + A2 ⇔ 8 ≤ A ≤ 16

Biên độ xấp xỉ tổng hợp hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận giá trị A = 9,05 cm. Chọn D

Câu 14. Dao động của một vật là tổng hợp của hai xấp xỉ thành phần có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(πt) cm và x2 = 4cos(πt) cm. Phương trình của xấp xỉ tổng hợp:

A. x = 3cos(πt + π) cm

B. x = 7cos(πt) cm

C. x = 3cos(πt – π) cm

D. x = 7cos(2πt) cm

Lời giải:

Phương trình xấp xỉ tổng hợp x = 7cos(πt) cm. Chọn B.

Câu 15. Phương trình xấp xỉ tổng hợp của hai xấp xỉ thành phần x1 = 6cos(πt + π/3) cm và x2 = 6cos(πt) cm:

A. x = 3cos(πt) cm

B. x = 3cos(πt + π/2) cm

C. x = 6√3cos(πt + π/6) cm

D. x = 3√3cos(πt + π/2) cm

Lời giải:

Phương trình xấp xỉ tổng hợp x = 6√3cos(πt + π/6) cm. Chọn C.

Câu 16. Dao động của một vật là tổng hợp của hai xấp xỉ thành phần có biên độ lần lượt là 3 cm và 4 cm. Độ lệch pha giữa chúng là π/2. Dao động tổng hợp có biên độ:

A. 3 cm        B. 4 cm        C. 5 cm        D. 6 cm

Lời giải:

Biên độ xấp xỉ tổng hợp A = √(32 + 42) = 5 cm. Chọn C.

Câu 17. Hai xấp xỉ thành phần của một chất điểm có phương trình lần lượt là x1 = 4cos(2πt) cm và x2 = 4cos(2πt + π/2) cm. Tốc độ của chất điểm này khi nó trải qua vị trí cân đối là:

A. 8π cm/s        B. (4√2)π cm/s        C. (8√2)π cm/s        D. 4π cm/s

Lời giải:

Tốc độ cực lớn vmax = ωA = ω√(A12 + A22) = 2π√(42 + 42) = (8√2)π cm/s. Chọn C

Câu 18. Hai xấp xỉ thành phần của một vật xấp xỉ điều hòa có phương trình lần lượt là x1 = 5cos(πt + π/6) cm và x2 = 5cos(πt + π/3) cm. Gia tốc của vật khi vật đang ở biên âm gần giá trị nào sau này nhất

A. 50 cm/s2        B. 100 cm/s2        C. 150 cm/s2        D. 200 cm/s2

Lời giải:

Gia tốc của vật tại biên âm ứng với giá trị cực lớn

Chọn B

Câu 19. Dao động tổng hợp của hai xấp xỉ thành phần có dạng x = 5cos(2πt + π/3) cm. Xác định xấp xỉ thành phần x1 biết rằng x2 = 5cos(2πt + 2π/3) cm.

A. x1 = 5√3cos(2πt + π/6) cm

B. x1 = 5cos(2πt) cm

C. x1 = 10cos(2πt + π/3) cm

D. x1 = 5√3cos(2πt + π/3)cm

Lời giải:

Dao động thành phần x1 = 5cos(2πt) cm. Chọn B.

Câu 20. Dao động cuả một vật là tổng hợp của hai xấp xỉ thành phần x1 = 6cos(4πt) cm và x2 = 3cos(4πt + π) cm. Tốc độ của vật taị vị trí vật có động năng bằng 3 lần thế năng là:

A. (6√3)π cm/s        B. 6π cm/s        C. 3π cm/s        D. (3√3)π cm/s

Lời giải:

Tốc độ cực lớn vmax = ωA = 4π.(6-3) = 12π cm/s

Tại vị trí động năng bằng 3 lần thế năng thì x = A/2 ⇒ v = √3/2 vmax = (6√3)π cm/s. Chọn A.

Câu 21. Cho hai xấp xỉ thành phần x1 = 2cos(πt) cm và x2 = A2cos(πt + 2π/3) cm. Giá trị của A2 để biên độ A của xấp xỉ tổng hợp cực tiểu là:

A. 1 cm        B. 2 cm        C. √2 cm        D. √3 cm

Lời giải:

Biên độ xấp xỉ tổng hợp của vật được xác lập bởi

Chọn A

Câu 22. Trong tổng hợp hai xấp xỉ thành phần x1 = A1cos(ωt) và x2 = A2cos(ωt + φ) ta thu được x = Acos(ωt + θ) . Giá trị của φ để A cực lớn:

A. 0         B. π/2        C. π        D. 3π

Lời giải:

Biên độ của xấp xỉ tổng hợp

Chọn A

Câu 23. Dao động tổng hợp của hai xấp xỉ điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ x = 3cos(πt – 5π/6) (cm). Biết xấp xỉ thứ nhất có phương trình li độ x1 = 5 cos (πt + π/6) (cm). Dao động thứ hai có phương trình li độ là

A. x2 = 8 cos (πt + π/6) cm.

B. x2 = 2 cos (πt + π/6) cm.

C. x2 = 2cos (πt – 5π/6) cm.

D. x2 = 8 cos (πt – 5π/6) cm.

Lời giải:

Nhận xét: ta thấy biên độ và pha đều cho rõ ràng nên cách giải nhanh nhất có thể hoàn toàn có thể là dùng máy tính.

Với máy FX570ES :

Vậy x2 = 8 cos (πt + π/6) cm. chọn A

Câu 24. Một chất điểm tham gia đồng thời hai xấp xỉ có những phương trình: x1 = A1cos(ωt + π/2) cm; x2 = 5cos(ωt + φ) cm. Phương trình xấp xỉ tổng hợp là x = 5√3cos(ωt + π/3) cm. Giá trị của A1 bằng

A. 5,0 cm hoặc 2,5 cm.

B. 2,5√3 cm hoặc 2,5 cm.

C. 5,0 cm hoặc 10 cm.

D. 2,5√3 cm hoặc 10 cm.

Lời giải:

Áp dụng định lý hàm số cosin cho tam giác OA1A

Câu 25. Một chất điểm tham gia đồng thời hai xấp xỉ có những phương trình: x1 = A1cos(ωt + π/2) cm; x2 = 5cos(ωt + φ) cm. Phương trình xấp xỉ tổng hợp là x = 5√3cos(ωt + π/3) cm. Giá trị của A1 bằng

A. 5,0 cm hoặc 2,5 cm.

B. 2,5√3 cm hoặc 2,5 cm.

C. 5,0 cm hoặc 10 cm.

D. 2,5√3 cm hoặc 10 cm.

Lời giải:

Câu 26. Cho hai xấp xỉ điều hoà cùng phương : x1 = 2cos(4t + φ1)cm và x2 = 2cos(4t + φ2)cm. Với 0 ≤ φ2 – φ1 ≤ π. Biết phương trình xấp xỉ tổng hợp x = 2cos(4t + π/6)cm. Pha ban đầu φ1 là :

A. π/2         B. -π/3         C. π/6         D. -π/6

Lời giải:

Theo bài ra ta có: 0 ≤ φ2 – φ1 ≤ π ⇒ φ2 ≥ φ1 ⇒ φ2 ≥ φ (φ1 ≤ φ ≤ φ2)

Ta có: A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos(φ2 – φ1) ⇔ 4 = 4 + 4 + 8cos(φ2 – φ1)

Chọn D

Câu 27. Ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tổng hợp hai xấp xỉ thành phần khi hai xấp xỉ này:

A. Cùng phương, cùng tần số

B. Cùng biên độ và cùng tần số

C. Cùng tần số và có độ lệch pha không đổi

D. Cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời hạn

Lời giải:

Ta chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể tổng hợp hai xấp xỉ khi hai xấp xỉ này còn tồn tại cùng phương cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời hạn. Chọn D.

Câu 28. Chọn phát biểu sai: Trong tổng hợp xấp xỉ. Biên độ của xấp xỉ tổng hợp

A. Cực đại khi độ lệch pha giữa hai xấp xỉ thành phần là 2π

B. Cực tiểu khi độ lệch pha giữa hai xấp xỉ thành phần là π

C. Phụ thuộc vào tần số của hai xấp xỉ thành phần

D. Phụ thuộc và độ lệch pha giữa hai xấp xỉ thành phần

Lời giải:

Biên độ xấp xỉ tổng hợp không tùy từng tần số của xấp xỉ thành phần. Chọn C.

Câu 29. Biểu thức xác lập pha ban đầu của xấp xỉ tổn hợp từ hai xấp xỉ thành phần:

Lời giải:

Biểu thức xác lập pha ban đầu của xấp xỉ tổng hợp

Chọn C

Câu 30. A1, A2 lần lượt là biên độ của những xấp xỉ thành phần. Gọi A là biên độ xấp xỉ tổng hợp. Điều kiện của độ lệch pha Δφ để A = |A1 – A2| là:

A. Δφ = 2kπ        B. Δφ = (2k + 1)π        C. Δφ = kπ        D. Δφ = (k+1)π

Lời giải:

Điều kiện để A = |A1 – A2| là hai xấp xỉ thành phần ngược pha nhau ⇒ Δφ = (2k +1)π. Chọn B

Câu 31. Cho hai xấp xỉ điều hòa cùng phương với những phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt + 0,35) cm và x2 = A2cos(ωt – 1,57) cm. Dao động tổng hợp của hai xấp xỉ này còn tồn tại phương trình x = 20cos(ωt + φ) cm. Giá trị cực lớn của (A1 + A2) gần giá trị nào sau này nhất?

A. 20 cm        B. 25 cm        C. 35 cm        D. 40 cm

Lời giải:

Từ biểu thức tổng hợp xấp xỉ ta có

A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos(Δφ) kết phù thích phù thích hợp với A12 + A22 = (A1 + A2)2 – 2A1A2

Ta thu được :

Từ biểu thức trên ta thấy rằng để (A1 + A2)max thì A1A2 nhỏ nhất

Bất đẳng thức Cosi cho hai số A1 và A2 :

Câu 32. Hai xấp xỉ cùng phương lần lượt có phương trình x1 = A1cos(πt + π/6) cm và x2 = 6cos(πt – π/2) cm. Dao động tổng hợp của hai xấp xỉ này còn tồn tại phương trình x = 10cos(ωt + φ). Thay đổi A1 đến khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu. Khi đó giá trị của φ là:

A. -π/6        B. -π/3        C. π        D. 0

Lời giải:

Biên độ xấp xỉ tổng hợp A2 = A12 + 62 + 2.A1.6.cos(2π/3)

+ Để A nhỏ nhất thì

Khi đó

Chọn B

Câu 33. Một vật tham gia đồng thời hai xấp xỉ điều hòa cùng phương, cùng tần số có dạng như sau x1 = cos(4t + φ1) cm, x2 = 2cos(4t + φ2) cm (t tính bằng s), với 0 ≤ φ1 – φ2 ≤ π. Biết phương trình xấp xỉ tổng hợp là x = cos(4t + π/6) cm. Giá trị φ1 bằng:

A. -π/6         B. 2π/3         C. -5π/6        D. π/2

Lời giải:

Từ kết quả tổng hợp xấp xỉ :

A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos(Δφ) ⇔ 12 = 12 + 22 + 2.1.2.cos(Δφ)

⇒ Δφ = π

⇒ Hai xấp xỉ này ngược pha, do đó pha của xấp xỉ tổng hợp sẽ cùng pha với xấp xỉ thành phần có biên độ to nhiều hơn nữa

⇒ φ1 = -|π – π/6| = – 5π/6. Chọn C

Câu 34. Hai vật xấp xỉ trên trục Ox có phương trình x1 = 3cos(5πt – π/3) cm và x2 = √3cos(5πt – π/6) cm thì sau 1 s Tính từ lúc thời hạn t = 0 số lần hai vật đi ngang qua nhau là:

A. 5        B. 6        C. 7        D. 8

Lời giải:

Hai chất điểm trải qua nhau x1 = x2 ⇔ x1 – x2 = 0 ⇔ √2cos(5πt – π/2) = 0

+ Khoảng thời hạn 1s ứng với góc quét Δφ = ωΔt = 5π = 4π + π

+ Không tính thời hạn ban đầu thì với góc quét trên ta thuận tiện và đơn thuần và giản dị xác lập được có 5 lần hai chất điểm trải qua nhau

Chọn A

Câu 35. Một chất điểm tham gia đồng thời hai xấp xỉ điều hòa trên trục Ox có phương trình x1 = A1cos(10t) cm và x2 = A2cos(10t + φ2) cm . Phương trình xấp xỉ tổng hợp x = A1√3cos(10t + φ) cm trong số đó φ2 – φ = π/6. Tỉ số φ/φ2 bằng:

A. 2/3 hoặc 4/3        B. 1/3 hoặc 2/3        C. 1/2 hoặc 3/4         D. 3/4 hoặc 2/5

Lời giải:

Ta có :

+ Để đơn thuần và giản dị, ta chuẩn hóa A2 = 1 ⇒

+ Với A2 = 1, A1 = 0,5 và A = √3/2 ta tìm tìm kiếm được

+ Với A2 = 1, A1 = 1 và A = √3 ta tìm tìm kiếm được

Chọn C

Câu 36. Dao động của vật là tổng hợp của hai xấp xỉ thành phần cùng phương, cùng tần số x1 = 4,8cos((10√2)t + π/2)cm, x2 = A2cos((10√2)t – π) cm. Biết vận tốc của vật tại thời hạn động năng bằng 3 lần thế năng là 0,3√6 m/s. Biên độ A2 bằng:

A. 7,2 cm        B. 6,4 cm        C. 3,2 cm        D. 3,6 cm

Lời giải:

Tốc độ của vật tại thời hạn động năng bằng 3 lần thế năng là

Chọn D

Câu 37. Một vật có khối lượng 0,5 kg thực thi đồng thời hai xấp xỉ điều hòa cùng phương, cùng tần số góc 4π rad/s, x1 = A1cos(ωt + π/6) cm và x2 = 4sin(ωt – π/3) cm. Biết hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn cực lớn là 2,4 N. Biên độ A1 có mức giá trị:

A. 5 cm        B. 6 cm        C. 7 cm        D. 3 cm

Lời giải:

Hợp lực cực lớn tác dụng lên vật Fmax = mω2A ⇔ 2,4 = 0,5.(4π)2.A ⇒ A = 3cm

Ta có

Chọn C

Câu 38. Hai con lắc lò xo giống nhau gồm lò xo nhẹ và vật nặng có khối lượng 500 g, xấp xỉ điều hòa với phương trình lần lượt là x1 = Acos(ωt – π/3) cm và x2 = (3A/4)cos(ωt + π/6) cm trên hai trục tọa độ tuy nhiên tuy nhiên cùng chiều, gần nhau và cùng gốc tọa độ. Biết trong quy trình xấp xỉ, khoảng chừng chừng cách giữa hai vật lớn số 1 bằng 10 cm và vận tốc tương đối giữa chúng có độ lớn cực lớn bằng 1 m/s. Để hai con lắc trên tạm ngưng phải thực thi lên hệ hai con lắc một công cơ học có tổng độ lớn bằng

A. 0,25 J        B. 0,1 J        C. 0,5 J        D. 0,15 J

Lời giải:

Khoảng cách lớn số 1 giữa hai vật

Vận tốc tương đối giữa hai vật

Từ hai phương trình trên

⇒ ω = 10 rad.s-1 và A = 8 cm

Để hai con lắc trên ngừng xấp xỉ ta phải phục vụ một công minh tổng cơ năng của hai con lắc A = E1 + E2 = 0,25 J. Chọn A.

Câu 39. Một vật thực thi đồng thời ba xấp xỉ cùng phương x1 = A1cos(ωt + 2π/3); x2 = A2cos(ωt) , x3 = A3cos(ωt – 2π/3). Tại thời hạn t1 những li độ có mức giá trị x1 = -10 cm, x2 = 40 cm, x3 = -20 cm. Tại thời hạn t2 = t1 + T/4 những giá trị li độ lần lượt là x1 = -10√3 cm, x2 = 0 cm, x3 = 20√3 cm. Tìm biên độ xấp xỉ tổng hợp

A. 50 cm        B. 20 cm        C. 30 cm        D. 40√3 cm

Lời giải:

Hai thời hạn vuông pha A = √(x12 + x22)

Ta tìm tìm kiếm được A1 = 20 cm, A2 = 40 cm, A3 = 40 cm

⇒ A = 20 cm. Chọn B.

Câu 40. Hai con lắc lò xo giống hệt nhau xấp xỉ điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên cạnh nhau và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox. Biên độ của con lắc thứ nhất là A1 = 4 cm, của con lắc thứ hai là A2 = 4√3 cm, con lắc thứ hai xấp xỉ sớm pha hơn con lắc thứ nhất. Trong quy trình xấp xỉ khoảng chừng chừng cách lớn số 1 giữa hai vật dọc theo trục Ox là a = 4 cm. Khi động năng của con lắc thứ nhất cực lớn là W thì động năng của con lắc thứ hai là

A. W        B. (3/4)W        C. (9/4)W        D. (2/3)W

Lời giải:

Ta có:

Khi con lắc thứ nhất trải qua vị trí cân đối thì con lắc thứ hai con li độ x2 = A2/2

Chọn C.

Câu 41. Dao động của một vật là tổng hợp của hai xấp xỉ điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biết xấp xỉ thứ nhất có biên độ A1 = 6 cm và trễ pha π/2 so với xấp xỉ tổng hợp. Tại thời hạn xấp xỉ thứ hai có li độ bằng biên độ của xấp xỉ thứ nhất thì xấp xỉ tổng hợp có li độ bằng 9 cm. Biên độ của xấp xỉ tổng hợp bằng

A. 18 cm        B. 12 cm        C. 9√3 cm        D. 6√3 cm

Lời giải:

Khi

Vì x1 vuông góc x ⇒ khi x1 = 3 cm = A1/2 thì x = (√3/2)A ⇒ A = 6√3 cm. Chọn D.

Câu 42. Hai xấp xỉ điều hòa có phương trình x1 = 2sin(4t + φ1 + π/2) cm và x2 = 2sin(4t + φ2 + π/2) cm. Biết 0 ≤ φ2 – φ1 ≤ π và xấp xỉ tổng hợp có phương trình x = 2cos(4t + π/10) cm. Giá trị của φ1 là

A. -π/18        B. -7π/30        C. -π/3        D. -42π/90

Lời giải:

Ta đưa những phương trình về dạng cos

Áp dụng kết quả tổng hợp xấp xỉ

Kết phù thích phù thích hợp với

Chọn B

Câu 43. Hai điểm sáng xấp xỉ điều hòa trên trục Ox, chung vị trí cân đối O, cùng tần số f, có biên độ xấp xỉ của điểm thứ nhất là A điểm thứ hai là 2A. Tại thời hạn ban đầu, điểm sáng thứ nhất trải qua vị trí cân đối, điểm sáng thứ hai ở vị trí biên. Khoảng cách lớn số 1 giữa hai điểm sáng là

A. A/√5        B. A√2        C. A/√2        D. A√5

Lời giải:

Phương trình xấp xỉ của hai điểm sáng

Câu 44. Một vật thực thi đồng thời hai xấp xỉ điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm. Biên độ xấp xỉ tổng hợp hoàn toàn hoàn toàn có thể là

A. 2 cm        B. 3 cm        C. 5 cm        D. 21 cm

Lời giải:

Chọn C

Câu 45. Một vật nhỏ có hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi là tổng hợp của hai xấp xỉ điều hòa có phương trình x1 = A1cos(ωt); x2 = A2cos(ωt + π/2). Gọi W là cơ năng của vật. Khối lượng của vật nặng được xem theo công thức

Lời giải:

Hai xấp xỉ vuông pha A = √(A12 + A22)

Cơ năng của xấp xỉ

Chọn D

Câu 46. Một vật thực thi đồng thời ba xấp xỉ điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(2πt + 2π/3) cm, x2 = A2cos(2πt) cm, x3 = A3cos(2πt – 2π/3) cm. Tại thời hạn t1 những giá trị li độ là x1 = -20 cm, x2 = 80 cm, x3 = 40 cm, tại thời hạn t2 = t1 + T/4 những giá trị li độ x1 = -20√3 cm, x2 = 0 cm, x3 = 40√3 cm. Phương trình của xấp xỉ tổng hợp là

A. x = 50cos(2πt + π/3) cm

B. x = 40cos(2πt – π/3) cm

C. x = 40cos(2πt + π/3) cm

D. x = 20cos(2πt – π/3) cm

Lời giải:

Li độ tại hai thời hạn t1 và t2 vuông pha nhau nên ta có

Chọn B

Câu 47. Một vật thực thi đồng thời ba xấp xỉ điều hòa cùng phương, cùng tần số tương ứng là (1), (2), (3). Dao động (1) ngược pha và có nguồn tích điện gấp hai xấp xỉ (2). Dao động tổng hợp (13) có nguồn tích điện là 3W. Dao động tổng hợp (23) có nguồn tích điện W và vuông pha với xấp xỉ (1). Dao động tổng hợp của vật có nguồn tích điện sớm nhất với giá trị nào sau này?

A. 2,7W        B. 3,3W        C. 2,3W        D. 1,7W

Lời giải:

Phương pháp giản đồ vectơ

Vì x1 vuông góc x23 nên biên độ của xấp xỉ tổng hợp của vật là

Chọn D

Câu 48. Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, xấp xỉ điều hòa cùng tần số dọc theo hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên kề nhau và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox. Vị trí cân đối của M và N đều nằm trên một đường thẳng trải qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm, của N là 8 cm. Trong quy trình xấp xỉ, khoảng chừng chừng cách lớn số 1 giữa M và N theo phương Ox là 10 cm. Mốc thế năng tại vị trí cân đối. Ở thời hạn mà M có động năng bằng ba lần thế năng thì tỉ số giữa động năng của M và của N là

A. 4/3        B. 9/16        C. 27/16        D. 3/4

Lời giải:

Khoảng cách giữa M và N trong quy trình xấp xỉ

Với hai đại lượng vuông pha ta luôn có

Tỉ số động năng của M và N

Chọn C

Câu 49. Một vật tham gia đồng thời hai xấp xỉ điều hòa phối hợp ngược pha nhau. Tại thuở nào điểm ly độ của xấp xỉ thành phần thứ nhất và xấp xỉ tổng hợp lần lượt là 2 cm và -3 cm. Ở thời hạn ly độ xấp xỉ tổng hợp là 4,5 cm thì ly độ của xấp xỉ thành phần thứ hai là:

A. -3 cm        B. -7,5 cm        C. 7,5 cm        D. 3 cm

Lời giải:

Tổng hợp xấp xỉ

⇒ xấp xỉ tổng hợp luôn cùng pha với xấp xỉ thứ hai

Biên độ của xấp xỉ thứ hai khi x = 4,5 là x2 = 4,5.(-5/-3) = 7,5 cm. Chọn C

Câu 50. Hai chất điểm thực thi xấp xỉ điều hòa trên hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên, nằm ngang, có gốc tọa độ nằm cùng trên một đường thẳng có phương thẳng đứng. Phương trình xấp xỉ của những chất điểm tương ứng là x1 = A1cos(πt + π/6) cm và x2 = 6cos(πt + π/2) cm (gốc thời hạn là lúc hai vật khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi). Trong quy trình xấp xỉ, khoảng chừng chừng cách theo phương ngang giữa hai chất điểm được màn màn biểu diễn bằng phương trình d = Acos(ωt + φ) cm. Thay đổi A1 đến khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu thì

A. φ = -π/6         B. φ = -π/3         C. φ = 0        D. φ = π

Lời giải:

Khoảng cách giữa hai vật d = |x1-x2|

Từ hình vẽ ta có

Chọn B

Share Link Download Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x 7cos 4πt π/3 cm biên độ và tần số xấp xỉ của vật là miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x 7cos 4πt π/3 cm biên độ và tần số xấp xỉ của vật là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x 7cos 4πt π/3 cm biên độ và tần số xấp xỉ của vật là Free.

Giải đáp vướng mắc về Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x 7cos 4πt π/3 cm biên độ và tần số xấp xỉ của vật là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x 7cos 4πt π/3 cm biên độ và tần số xấp xỉ của vật là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Một #vật #dao #động #điều #hoà #theo #phương #trình #7cos #4πt #π3 #biên #độ #và #tần #số #dao #động #của #vật #là

4159

Video Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x 7cos 4πt π/3 cm biên độ và tần số xấp xỉ của vật là 2022 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x 7cos 4πt π/3 cm biên độ và tần số xấp xỉ của vật là 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x 7cos 4πt π/3 cm biên độ và tần số xấp xỉ của vật là 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x 7cos 4πt π/3 cm biên độ và tần số xấp xỉ của vật là 2022 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x 7cos 4πt π/3 cm biên độ và tần số xấp xỉ của vật là 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x 7cos 4πt π/3 cm biên độ và tần số xấp xỉ của vật là 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #vật #dao #động #điều #hoà #theo #phương #trình #7cos #4πt #π3 #biên #độ #và #tần #số #dao #động #của #vật #là