Thủ Thuật Hướng dẫn Cho hai điện trở R1 10Ω R2 15Ω mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau câu nào sau này là đúng Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho hai điện trở R1 10Ω R2 15Ω mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau câu nào sau này là đúng được Update vào lúc : 2022-03-10 17:29:18 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 9 – Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau giúp HS giải bài tập, nâng cao kĩ năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí:

a) Vẽ sơ đồ mạch điện trên

b) Cho R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện thế của đoạn mạch AB theo hai cách.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω;

I2 = 0,2 A; UAB = ?

Lời giải:

a) Sơ đồ mạch điện như hình dưới:

b) Tính hiệu điện thế theo hai cách:

Cách 1: Vì R1 và R2 ghép tiếp nối đuôi nhau nên I1 = I2 = I = 0,2A, UAB = U1 + U2

→ U1 = I.R1 = 1V; U2 = I. R2 = 1V;

→ UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V

Cách 2:

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

Hiệu điện thế của đoạn mạch AB: UAB = I.Rtd = 0,2.15 = 3V

Đáp số: b) UAB = 3V

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó

b) Muốn kiểm tra kết quả tính trên, ta hoàn toàn có thể dùng ampe kế để đo. Muốn ampe kế chỉ giá chuẩn trị cường độ dòng điện đã tính được phải có Đk gì riêng với ampe kế? Vì sao?

Tóm tắt:

R = 10Ω; U = 12V

a) I = ?

b) Điều kiện của ampe kế để I không đổi? Giải thích

Lời giải:

a. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở là: I = U/R = 12/10 = 1,2A.

b. Gọi Ra là điện trở của ampe kế. Khi đó cường độ dòng điện chạy qua điện trở được xem bằng công thức sau:

Muốn ampe kế chỉ giá chuẩn trị cường độ dòng điện đã tính được (tức là cường độ dòng điện chạy qua điện trở không thay đổi) thì ampe kế phải có điện trở rất nhỏ so với điện trở của đoạn mạch, khi đó điện trở của ampe kế không ảnh hưởng đến điện trở của đoạn mạch. Dòng điện chạy qua ampe kế đó đó là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đang xét.

a) Tính số chỉ của vôn kế và ampe kế.

b) Chỉ với hai điện trở trên đây, nêu hai cách làm tăng cường mức độ dòng điện trong mạch lên gấp 3 lần (Có thể thay đổi UAB).

Tóm tắt:

R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω; UAB = 12 V

a) Số chỉ Vôn kế và Ampe kế?

b) Nêu 2 phương pháp để làm cho I´ = 3I

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của mạch là : Rtđ = R1 + R2 = 10 + 20 = 30 Ω

Cường độ dòng điện qua mạch là:

Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1: U1 = I.R1 = 0,4.10 = 4V

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A.

b) Ta có: . Do đó để I tăng thêm gấp 3 lần thì ta thực thi 2 cách sau:

Cách 1: Giữ nguyên hai điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau nhưng tăng hiệu điện thế của đoạn mạch lên gấp 3 lần: U’AB = 3 UAB = 3.12 = 36V

Cách 2: Giảm điện trở tương tự của toàn mạch đi 3 lần bằng phương pháp chỉ mắc điện trở R1 =10Ω ở trong mạch, giữ hiệu điện thế như ban đầu.

Khi đó R’tđ = R1 = 10 Ω

Đáp số: a) IA = 0,4 A; UV = 4V

a) Tính số chỉ của ampe kế.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 15 Ω; UV = 3 V

a) Số chỉ Ampe kế IA ?

b) UAB = ?

Lời giải:

a. Vì R1 và R2 ghép tiếp nối đuôi nhau nên I1 = I2 = I = IA

Số chỉ của ampe kế là:

b. Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 5 + 15 = 20 Ω

Hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch là:

UAB = I.Rtđ = 0,2.20 = 4V.

Đáp số: a) IA = 0,2 A; UAB = 4V

Tóm tắt:

R1 = 10Ω; R2 = 20Ω; R3 = 30Ω

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: cách mắc?

Lời giải:

Điện trở của đoạn mạch có hiệu điện thế U = 12 V và cường độ dòng điện I = 0,4 A là:

Có hai cách mắc những điện trở đó vào mạch:

+ Cách thứ nhất là chỉ mắc điện trở R3 = 30 Ω trong đoạn mạch;

+ Cách thứ hai là mắc hai điện trở R1 = 10 Ω và R2 = 20 Ω tiếp nối đuôi nhau nhau trong đoạn mạch.

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; I1max = 2A; R2 = 40Ω; I2max = 1,5A

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: Umax?

Lời giải:

Chọn câu C.

Khi R1,R2 mắc tiếp nối đuôi nhau thì dòng điện chạy qua hai điện trở có cùng cường độ.

Do đó đoạn mạch này chỉ chịu được cường độ dòng điện tối đa là:

Imax = I2max = 1,5A.

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = 20 + 40 = 60Ω

Vậy hiệu điện thế tôi đa là: Umax = Imax . R = 1,5.60 = 90V.

a) Tính điện trở trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15 Ω; U = 12 V

a) Rtđ = ?;

b) U1 = ?; U2 = ?; U3 = ?

Lời giải:

a. Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b. Vì ba điện trở ghép tiếp nối đuôi nhau nên I1 = I2 = I3 = I = U/R = 12/30 = 0,4A.

→ Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là:

U1 = I.R1 = 0,4.5 = 2V

U2 = I.R2 = 0,4.10 = 4V

U3 = I.R3 = 15.0,4 = 6V.

Đáp số: a) Rtđ = 30Ω; b) U1 = 2V, U2 = 4V, U3 = 6V

A. 0,1A

B. 0,15A

C. 0,45A

D. 0,3A

Tóm tắt:

R1 = 40Ω; R2 = 80Ω; U = 12 V; I = ?

Lời giải:

Chọn A. 0,1A.

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtd = R1 + R2 = 40 + 80 = 120 Ω

Cường độ dòng điện chạy qua mạch này là:

A. 1,5V

B. 3V

C. 4,5V

D. 7,5V

Tóm tắt:

R2 = 1,5R1; U1 = 3 V; U = ?

Lời giải:

Chọn D. 7,5V

Vì hai điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau nên ta có:

⇒ U2 = 1,5 U1 = 1,5 × 3 = 4,5V

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là: U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5V.

A. Cường độ dòng điện là như nhau tại mọi vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong mạch

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong mạch tỉ lệ thuận với điện trở đó

Lời giải:

Chọn C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch vì trong đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.

A. Đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở

B. Đoạn mạch có những điểm nối chung của hai điện trở

C. Dòng điện chạy qua những điện trở của đoạn mạch có cùng cường độ

D. Đoạn mạch gồm những điện trở mắc liên tục với nhau và không còn mạch rẽ.

Lời giải:

Chọn A. Đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở.

Vì đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau là đoạn mạch có những điểm nối chỉ của hai điện trở. Nếu có điểm nối chung của nhiều điện trở thì sẽ có được nhiều nhành rẻ, không phù phù thích hợp với đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau.

A. RAB = R1 + R2

B. IAB = I1 = I2

C. U1/U2 = R2/R1

D. UAB = U1 + U2

Lời giải:

Chọn C vì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó: U1/U2 = R1/R2

A. Nhỏ hơn 2 lần

B. Lớn hơn 2 lần

C. Nhỏ hơn 3 lần

D. Lớn hơn 3 lần

Lời giải:

Chọn D. Lớn hơn ba lần.

Khi công tắc nguồn K mở mạch gồm R1 nt R2 nt ampe kế nên điện trở tương tự của mạch là R = R1 + R2 = 9 nên số chỉ của ampe kế là:

Khi công tắc nguồn K đóng thì R2 bị đấu tắt, mạch chỉ từ (R1 nt Ampe kế) nên điện trở tương tự của mạch là R = R1 = 3 nên số chỉ của ampe kế là: I2 = U/R1 = U/3

Ta có: nên số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K đóng to nhiều hơn 3 lần so với khi công tắc nguồn K mở.

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở của đoạn mạch trên đây

b) Trong số ba điện trở đã cho, hiệu điện thế giữa hai dầu điện trở nào là lớn số 1? Vì sao? Tính trị số của hiệu điện thế lớn số 1 này

Tóm tắt:

R1 = 3Ω; R2 = 5Ω; R3 = 7 Ω; U = 6 V

a) I1 = ?; I2 = ?; I3 = ?

b) Umax = ?

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của mạch là: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 3 + 5 + 7 = 15Ω

⇒ Do ba điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau nên cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở là như nhau: I = I1 = I2 = U/Rtđ = 6/15 = 0,4A.

b) Hiệu điện thế lớn số 1 là U3 = I.R3 = 0,4 × 7 = 2,8V vì I không đổi nên nếu R lớn ⇒ U lớn.

Đáp số: a) I1 = I2 = I3 = I = 0,4A

b) Umax = U3 = 2,8 V

a) Cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở và khi K đóng hơn kém nhau 3 lần. Tính điện trở R3

b) Cho biết U = 5,4V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở là bao nhiêu?

Tóm tắt:

R1 = 4Ω; R2 = 5Ω; U = 6 V

a) R3 = ?Ω

b) U = 5,4 V; Im = ?

Lời giải:

a) Khi K mở: mạch có R1 , R2 và R3 ghép tiếp nối đuôi nhau nhau

→ Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + R3 = 9 + R3

Cường độ dòng điện qua 3 điện trở là như nhau nên số chỉ của ampe thời gian hiện nay là:

Khi K đóng, điện trở R3 bị nối tắt nên mạch chỉ từ hai điện trở R1, R2 ghép tiếp nối đuôi nhau.

→ Điện trở tương tự của đoạn mạch khi K đóng là:

Rtđđ = R1 + R2 = 4 + 5 = 9 Ω

Số chỉ của ampe thời gian hiện nay là:

Từ (1) và (2) ta thấy Iđ > Im, nên theo đề bài ta có: Iđ = 3Im (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có:

b) U = 5,4 V và khi K mở:

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + 18 = 27Ω

Số chỉ của ampe thời gian hiện nay là:

Đáp số: a) R3 = 18Ω; b) Im = 0,2 A

Tóm tắt:

I1 = I; I2 = I/3; I3 = I/8 ; R1 = 3Ω; R2 = ?; R3 = ?

Lời giải:

Khi K ở vị trí 1: mạch điện chỉ có R1 tiếp nối đuôi nhau với ampe kế. Do vậy số chỉ của ampe kế khi này là: (1)

Khi K ở vị trí số 2: mạch điện có R2 tiếp nối đuôi nhau R1 và tiếp nối đuôi nhau với ampe kế. Do vậy số chỉ của ampe kế khi này là: (2)

Khi K ở vị trí số 3: mạch điện gồm 3 điện trở R1, R2, R3 ghép tiếp nối đuôi nhau và tiếp nối đuôi nhau với ampe kế. Do vậy số chỉ của ampe kế khi này là:

Từ (1) và (2) ta có: I1 = 3I2

Từ (1) và (3) ta có: I1 = 8I3

Đáp số: R2 = 6Ω; R3 = 15Ω

4361

Video Cho hai điện trở R1 10Ω R2 15Ω mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau câu nào sau này là đúng ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho hai điện trở R1 10Ω R2 15Ω mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau câu nào sau này là đúng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho hai điện trở R1 10Ω R2 15Ω mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau câu nào sau này là đúng miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho hai điện trở R1 10Ω R2 15Ω mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau câu nào sau này là đúng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho hai điện trở R1 10Ω R2 15Ω mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau câu nào sau này là đúng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hai điện trở R1 10Ω R2 15Ω mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau câu nào sau này là đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hai #điện #trở #10Ω #15Ω #mắc #tuy nhiên #tuy nhiên #với #nhau #câu #nào #sau #đây #là #đúng