Mẹo về What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards? Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards? Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-18 04:41:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards? Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards? được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-18 04:40:26 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Class 10
Solutions of Sample Papers for Class 10 Boards
CBSE Class 10 Sample Paper for 2022 Boards – Maths Standard

Check sibling questions

Nội dung chính

  Question 16 (Choice – 2) – CBSE Class 10 Sample Paper for 2022 Boards – Maths Standard – Solutions of Sample Papers for Class 10 Boards
  Find the probability of getting a black queen when a card is drawn random from a well-shuffled pack of 52 cards.
  What is the probability of drawing a black card from a pack of 52 cards?
  What is the probability of getting black queen from a well shuffled 52 cards?
  What is the probability of getting a black king from a well shuffled deck of 52 cards?
  What is the probability that a card drawn random from a standard deck of 52 cards is a face card or black card?

Question 16 (Choice – 2) – CBSE Class 10 Sample Paper for 2022 Boards – Maths Standard – Solutions of Sample Papers for Class 10 Boards

Last updated Oct. 23, 2022 by

Find the probability of getting a black queen when a card is drawn random from a well-shuffled pack of 52 cards.

This video is only available for Teachoo black users

Solve all your doubts with Teachoo Black (new monthly pack available now!)

Class

10

Solutions of Sample Papers for Class 10 Boards

CBSE Class 10 Sample Paper for 2022 Boards – Maths Standard

Transcript

Question 16 (Choice – 2) Find the probability of getting a black queen when a card is drawn random from a

well-shuffled pack of 52 cards. Total Number of Cards = 52 Number of Black Queen Cards = 2 Required Probability = 2/52 = 𝟏/𝟐𝟔

Davneet Singh has done his B.Tech from Indian Institute of Technology, Kanpur. He has been teaching from the past 12 years. He provides courses for Maths, Science, Social

Science, Physics, Chemistry, Computer Science Teachoo.

To do: To find the probability of drawing a black queen a black card and a black face card

Solution:

Total number of card =52

Probability of drawing a black queen

No. of black queens = 2.

So, Probability of black queen = $frac252 = frac126$.

Probability of drawing a black card

No. of black cards= 26.

So, Probability of black queen = $frac2652 = frac12$.

Probability of drawing

a black face card

No. of black face cards= 6.

So, Probability of black queen = $frac652 = frac326$.

What is the probability of drawing a black card from a pack of 52 cards?

The probability of drawing a black face card from a deck of 52 is 1/2.

What is the probability of getting black queen from a well shuffled 52 cards?

No. of black queens = 2. So, Probability of black queen = 252=126 2 52 = 1 26 .

What is the probability of getting a black king from a well shuffled deck of 52 cards?

` P(getting a black king) ` = 2/52 = 1/26`. Step by step solution by experts to help you in doubt clearance & scoring excellent marks in exams.

What is the probability that a card drawn random from a standard deck of 52 cards is a face card or black card?

There are 26 black cards and 12 face cards in total. However, of those 26 black cards, there are 6 face cards. That means there are 26+12-6 = 32 cards in total that are either a black card or a face card, but not both. That means the answer to the question is 32/52 = 8/13.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards?

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards? miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards? tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards? Free.

Giải đáp vướng mắc về What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards?

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#probability #black #Colour #card #card #drawn #random #shuffled #pack #cards

Related posts:

4288

Video What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards? Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards? Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards? Hướng dẫn FULL miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards? Hướng dẫn FULL Free.

Giải đáp vướng mắc về What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards? Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết What is the probability of getting a black Colour card when a card is drawn random from well shuffled pack of 52 cards? Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#probability #black #Colour #card #card #drawn #random #shuffled #pack #cards #Hướng #dẫn #FULL