Thủ Thuật về Trong một nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52 Đầy đủ 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Trong một nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52 Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-04-07 08:50:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa Trong một nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52 được Update vào lúc : 2022-04-07 08:50:05 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

A. Hạt mang điện nhiều hơn nữa thế nữa hạt không mang điện là 16.
C. Điện tích hạt nhân của R là 17+.
D. R có 17 nơtron.
Đáp án D.

Tổng số nhiều chủng loại hạt proton, nơtron và electron của R là 52

p.. + n + e = 52  => 2p + n = 52     (1)

Tổng số hạt không mang điện gấp 1,059 số hạt mang điện âm

n = 1,059.e hay n -1,059p = 0     (2)

Từ (1), (2) ta có p.. = e =17 , n =18

Số khối của R = 35.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề
Tham khảo giải bài tập hay nhất
Loạt bài Lớp 10 hay nhất

C. Điện tích hạt nhân của R là 17+.
D. R có 17 nơtron.

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án D.

Tổng số nhiều chủng loại hạt proton, nơtron và electron của R là 52

p.. + n + e = 52  => 2p + n = 52     (1)

Tổng số hạt không mang điện gấp 1,059 số hạt mang điện âm

n = 1,059.e hay n -1,059p = 0     (2)

Từ (1), (2) ta có p.. = e =17 , n =18

Số khối của R = 35.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố X là 10. Số khối của nguyên tử X là

Xem đáp án » 18/06/2022 40,174

Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu trúc bởi 36 hạt, trong số đó số hạt mang điện gấp hai số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là

Xem đáp án » 18/06/2022 18,476

Nguyên tử của nguyên tố X có tống số hạt cơ bản là 49, trong số đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Số cty điện tích hạt nhân của X là

Xem đáp án » 18/06/2022 17,021

Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34, trong số đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện.Nguyên tố R và thông số kỹ thuật electron là ?

Xem đáp án » 18/06/2022 16,004

Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt p.., n, e bằng 18. Số hạt không mang điện bằng trung bình cộng của tổng số hạt mang điện. Vậy số electron độc thân của nguyên tử R ở trạng thái cơ bản là

Xem đáp án » 18/06/2022 15,135

Nguyên tố Cu có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có 2 đồng vị X và Y. Biết tổng số khối của hai đồng vị là 128. Số nguyên tử đồng vị X bằng 0,37 số nguyên tử đồng vị Y. Vậy Phần Trăm số nguyên tử của từng đồng vị là

Xem đáp án » 18/06/2022 14,952

Một ion X2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 92, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa thế nữa số hạt không mang điện là 20. Số hạt nơtron và electron trong nguyên tử X lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2022 12,598

Nguyên tử của nguyên tố R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là:

Xem đáp án » 18/06/2022 11,780

Chọn câu phát biểu sai :

1.  Trong một nguyên tử luôn luôn có số proton = số electron = số cty điện tích hạt nhân

2.  Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân gọi là số khối

3.  Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử

4.  Số proton = số cty điện tích hạt nhân

5.  Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng rất rất khác nhau về số nơtron

Xem đáp án » 18/06/2022 8,862

Trong tự nhiên Oxi có 3 đồng vị 16O (x1%) , 17O (x2%) , 18O (4%), nguyên tử khối trung bình của Oxi là 16,14. Phần trăm đồng vị 16O và 17O lần lượt là:

Xem đáp án » 18/06/2022 7,625

Nguyên tử của nguyên tố R có phân lớp ngoài cùng là 3d1. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là:

Xem đáp án » 18/06/2022 4,138

M và X là hai nguyên tử sắt kẽm sắt kẽm kim loại, tổng số hạt cơ bản của toàn bộ nguyên tử M và X là 142, trong số đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn nữa thế nữa không mang điện là 42. Số hạt mang điện trong nguyên tử M nhiều hơn nữa thế nữa trong nguyên tử X là 12. Tìm M và X

Xem đáp án » 18/06/2022 4,053

Sắp xếp những nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần số nơtron

Xem đáp án » 18/06/2022 3,914

Phát biểu nào sau này là đúng:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,774

Nguyên tử của nguyên tố nào sau này khi nhận thêm 1e thì đạt thông số kỹ thuật e của Ne (Z = 10).

Xem đáp án » 18/06/2022 2,556

60 điểm

NguyenChiHieu

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt không mang điện nhiều hơn nữa thế nữa số hạt mang điện là một trong. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học là

A. chu kỳ luân hồi luân hồi 2, nhóm VIIA. B. chu kỳ luân hồi luân hồi 3, nhóm VA.

C. chu kỳ luân hồi luân hồi 3, nhóm VIIA. D. chu kỳ luân hồi luân hồi 2, nhóm V

A.

Tổng hợp câu vấn đáp (1)

C. chu kỳ luân hồi luân hồi 3, nhóm VIIA

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

  Hòa tan 21,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và CuO vào dung dịch HCl 2M vừa đủ. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thể tích dung dịch HCl cần dùng là

  A. 300 ml. B. 200 ml. C. 400 ml. D. 500 ml.

  Câu 119. Cho quy trình NO3- + 3e + 4H+ NO + 2H2O, đấy là quy trình

  A. oxi hóa. B. khử. C. nhận proton. D. tự oxi hóa – khử.

  Câu 121. Cho phản ứng: Chọn phát biểu đúng?

  A. Clo có tính oxi hoá mạnh hơn sắt. B. Sắt oxi hoá clo.

  C. Sắt bị clo oxi hoá. D. Sắt có tính khử mạnh hơn clo.

  Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong số đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) trải qua m gam X nung nóng, sau thuở nào gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hoà tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (thành phầm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị m gần với giá nào nhất sau này?

  A. 9,5. B. 9,0. C. 8,0. D. 8,5.

  Hoà tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 11,6 gam so với ban đầu. Số mol axit đã tham gia phản ứng là

  A. 0,8 mol. B. 0,65 mol. C. 1,3 mol. D. 1,2 mol.

  Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 73, biết trong ion M3+ có số hạt mang điện nhiều hơn nữa thế nữa số hạt không mang điện là 17. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn hóa học là

  A. chu kì 4, nhóm VIIIB. B. chu kì 4, nhóm VIB.

  C. chu kì 3, nhóm IIIA. D. chu kì 3, nhóm VIA.

  Nguyên tố hóa học canxi (Ca có số hiệu nguyên tử là 20, chu kì 4, nhóm IIA). Phát biểu nào sau này về canxi là sai?

  A. Số electron ở vỏ nguyên tử của nguyên tố đó là 20.

  B. Vỏ của nguyên tử có 4 lớp electron và lớp ngoài cùng có 2 electron.

  C. Hạt nhân của canxi có 20 proton.

  D. Nguyên tố hóa học này là một phi kim.

  . Ion R+ có thông số kỹ thuật electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. Vị trí của R trong bảng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn là

  A. chu kì 3, nhóm VIA B. chu kì 3, nhóm VIIIA

  C. chu kì 4, nhóm IIA D. chu kì 4, nhóm IA

  Ion M2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 80, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa thế nữa số hạt không mang điện là 20. Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, nguyên tố M thuộc

  A. chu kì 4, nhóm VIIIB. B. chu kì 4, nhóm VIIIA.

  C. chu kì 3, nhóm VIIIB. D. chu kì 4, nhóm IIA.

  Cho 2,08 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn tác dụng hết với oxi, thu được 3,04 gam chất rắn Y. Để hòa tan hoàn toàn Y cần tối thiểu V ml dung dịch HCl 1,25M. Giá trị của V là

  A. 96. B. 48. C. 72. D. 36.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 10 hay nhất

click more

Chia Sẻ Link Cập nhật Trong một nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52 miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trong một nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Trong một nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trong một nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Trong một nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Trong #một #nguyên #tử #tổng #số #hạt #proton #nơtron #và #electron #là

4183

Clip Trong một nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52 Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong một nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52 Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Trong một nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52 Đầy đủ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Trong một nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52 Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong một nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52 Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong một nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52 Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #một #nguyên #tử #tổng #số #hạt #proton #nơtron #và #electron #là #Đầy #đủ