Kinh Nghiệm về Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho ABM thẳng hàng Chi tiết Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho ABM thẳng hàng Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-22 15:20:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho ABM thẳng hàng được Update vào lúc : 2022-06-22 15:20:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
A. (0;103 )
Ta có: M trên trục Oy ⇒ M (0; y)

Ba điểm A, B, M thẳng hàng khi AB→ cùng phương với AM→

Ta có AB→=−3;4,  AM→=−1;y−2

Do đó, AB→ cùng phương với AM→

⇔ −1−3=y−24⇒y=103

Vậy  M0;103

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

    lý thuyết
    trắc nghiệm
    hỏi đáp
    bài tập sgk

Cho A(2,1);B(6,-1). Tìm tọa độ:

a, Điểm M trên trục hoành sao cho A,B,M thẳng hàng.

b, Điểm N trên trục tung sao cho A,B,N thẳng hàng

c, Điểm P khác điểm B sao cho A,B,P thẳng hàng và PA= 2(sqrt5)

Các vướng mắc tương tự

1.Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, viết phương trình đường thẳng Δ qua M(1,2) cắt Ox tại A, cắt Oy tại B sao cho OA+OB =12 2.Cho 3 điểm A(2,0), B(3,4), C(1,1), Viết phương trình đưởng thẳng qua C cách đều hai điểm A, B 3.Trong hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có BC= x+y=9=0, đường cao B, C lần lượt là: d1: x+2y-13=0, d2:7x=5y-49=0. Tìm tọa độ điểm A 

Câu hỏi:

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho A(1;2;1), B(3; -2;2), điểm M thuộc mp (Oxy) sao cho 3 điểm A B M thẳng hàng là:

Lời giải tìm hiểu thêm:


Hãy chọn vấn đáp đúng trước lúc xem đáp án và lời giải phía dưới.

Đáp án đúng: C

Chọn B.

Ta có M nằm trên trục  Oy nên tọa độ điểm M có dạng M(0; y)

Ba điểm A; B; M  thẳng hàng khi  cùng phương với 

Ta có . Do đó, AB→  cùng phương với AM→

⇔-1-3=y-24⇔4=3y-2⇔y=103

Vậy M(0; 103) .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong mặt phẳng Oxy cho (Aleft( 2; – 3 right);,,Bleft( 3;4 right)). Tọa độ điểm M nằm trên trục hoành sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng là:

A.

(Mleft( 1;0 right))    

B.

(Mleft( 4;0 right))    

C.

 (Mleft( – frac53; – frac13 right))        

D.

 (Mleft( frac177;0 right))

22/08/2022 6,032

A. (0;103 )

Đáp án đúng chuẩn

Ta có: M trên trục Oy ⇒ M (0; y)

Ba điểm A, B, M thẳng hàng khi AB→ cùng phương với AM→

Ta có AB→=−3;4,  AM→=−1;y−2

Do đó, AB→ cùng phương với AM→

⇔ −1−3=y−24⇒y=103

Vậy  M0;103

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A (2; −3), B (3; −4). Tìm tọa độ điểm M trên trục hoành sao cho chu vi tam giác AMB nhỏ nhất.

Xem đáp án » 22/08/2022 6,017

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho a→=2;1,b→=3;4,c→=7;2 . Cho biết c→=m.a→+n.b→. Khi đó:

Xem đáp án » 22/08/2022 5,169

Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A (1; −1), B(5; −3) và C thuộc trục Ox, trọng tâm G của tam giác thuộc trục Oy. Tìm tọa độ điểm C.

Xem đáp án » 22/08/2022 3,557

Cho những điểm A (−2; 1), B (4; 0), C (2; 3). Tìm điểm M biết rằng CM→+3AC→=2AB→

Xem đáp án » 22/08/2022 3,065

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác MNP có M (1; −1), N (5; −3) và P là yếu tố thuộc trục Oy, trọng tâm G của tam giác MNP nằm trên trục Ox. Tọa độ điểm P là

Xem đáp án » 22/08/2022 2,241

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có A (2; 3) và tâm I (−1; 1). Biết điểm M (4; 9) nằm trên đường thẳng AD và điểm D có tung độ gấp hai hoành độ. Tìm những đỉnh còn sót lại của hình bình hành?

Xem đáp án » 22/08/2022 2,052

Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có M (2; 3), N (0; −4), P (−1; 6) lần lượt là trung điểm của những cạnh BC, CA, AB. Tìm tọa độ đỉnh A?

Xem đáp án » 22/08/2022 2,027

Cho những vec tơ a→=4;−2,b→=−1;−1,c→=2;5. Phân tích vec tơ b→ theo hai vec tơ a→ và c→, ta được:

Xem đáp án » 22/08/2022 1,953

Trong hệ tọa độ Oxy, cho điểm M (3; -4). Gọi M1, M2 lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên Ox, Oy. Khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 22/08/2022 1,877

Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có C (−2; −4), trọng tâm G (0; 4) và trung điểm cạnh BC là M (2; 0). Tổng hoành độ của điểm A và B là

Xem đáp án » 22/08/2022 1,398

Trong mặt phẳng Oxy, cho A (m − 1; −1), B (2; 2 − 2m), C (m + 3; 3). Tìm giá trị m để A, B, C là ba điểm thẳng hàng?

Xem đáp án » 22/08/2022 1,368

Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A1;2,B−2;3. Tìm tọa độ điểm I sao cho IA→+2IB→=0→

Xem đáp án » 22/08/2022 1,175

Cho M (−1; −2), N (3; 2), P (4; −1). Tìm E trên Ox sao cho EM→+EN→+EP→  nhỏ nhất.

Xem đáp án » 22/08/2022 1,093

Cho ba vec tơ a→=2;1,b→=3;4,c→=7;2. Giả sử có những số k, h để c→=k.a→+h.b→. Khi đó k – h có mức giá trị là:

Xem đáp án » 22/08/2022 313

Reply
8
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho ABM thẳng hàng miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho ABM thẳng hàng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho ABM thẳng hàng miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho ABM thẳng hàng

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho ABM thẳng hàng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tọa #độ #điểm #thuộc #mặt #phẳng #Oxy #sao #cho #ABM #thẳng #hàng

4443

Video Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho ABM thẳng hàng Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho ABM thẳng hàng Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho ABM thẳng hàng Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho ABM thẳng hàng Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho ABM thẳng hàng Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho ABM thẳng hàng Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tọa #độ #điểm #thuộc #mặt #phẳng #Oxy #sao #cho #ABM #thẳng #hàng #Chi #tiết