Mẹo về Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn biểu diễn cho số phức z thỏa mãn nhu cầu Đk |z-i|=1 2022 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn biểu diễn cho số phức z thỏa mãn nhu cầu Đk |z-i|=1 2022 được Update vào lúc : 2022-05-19 04:00:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn màn biểu diễn cho số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk |z-i|=1 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn màn biểu diễn cho số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk |z-i|=1 được Update vào lúc : 2022-05-19 04:00:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đáp án C.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

://.youtube/watch?v=A0xq5gIaIVI

HỌC SỚM 12 – TÍNH CHẤT – ĐIỀU CHẾ ESTE – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

://.youtube/watch?v=N497c7FVUkg

TRẮC NGHIỆM ĐỒNG ĐẲNG – ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP ESTE – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

://.youtube/watch?v=v4dk0ItTt_A

VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

Xem thêm …

Tìm điểm $M$ màn màn biểu diễn số phức (z = i – 2)

Cho số phức $z = 2 + 5i$. Tìm số phức (w = iz + overline z ).

Số phức $z$ thỏa mãn nhu cầu nhu yếu $left| z right| + z = 0$. Khi đó:

Tập điểm màn màn biểu diễn số phức $z$ thỏa mãn nhu cầu nhu yếu $^2 = z^2$ là:

Hay nhất

Ta chọn câu C.

Giả sử: (z=a+bi left(a;bin bf rm Rright))

(Mleft(x;yright)) là yếu tố màn màn biểu diễn của số phức z:

Ta có

(left|z-1right|le 1Leftrightarrow left|a+bi-1right|le 1Leftrightarrow left(a-1right)^2 +b^2 le 1)

(Leftrightarrow left(a-1right)^2 +b^2 -1le 0Leftrightarrow a^2 +b^2 -2ale 0)

Vậy quỹ đạo của điểm M là miền trong của hình tròn trụ trụ tâm (Ileft(1;0right)),

bán kính R=1 (kể cả những điểm nằm trên đường tròn.

Mã vướng mắc: 112567

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

  Trong mặt phẳng  số phức z = 2 – 3i có điểm màn màn biểu diễn là:
  Cho số phức (z = 1 + sqrt 2 i). Số phức (left( overline z right)^2) bằng:
  Cho hai số phức (z = a + bi,,,,z = c + di). Hai số phức (z = z) khi:
  Cho số phức (z=a+bi). Môđun của số phức z là:
  Cho số phức (z =  – 6 – 3i). Tìm phần thực và phần ảo của số phức (overline z ).
  Cho số phức (z = 6 + 7i). Số phức phối hợp của z có điểm màn màn biểu diễn là:
  Cho y là những số thực. Hai số phức z = 3 + i và (z = 3 – yi) bằng nhau khi:
  Cho số phức (z = frac13 – 3i). Khẳng định nào sau này là xác lập đúng?
  Cho số phức z = a – ai với a ( in ) R, điểm màn màn biểu diễn của số phức đối của z nằm trên đường thẳng có phương trình là:
  Trong mặt phẳng Oxy, điểm màn màn biểu diễn của những số phức z = a + ai với a (in) R, nằm trên đường thẳng có phương trình là
  Số phức nào sau này là số đối của số phức z, biết z có phần thực dương thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (left| z right| = 2) và có điểm màn màn biểu diễn thuộc đường thẳng (y – sqrt 3 x = 0)
  Cho số phức (z = a + left( a – 1 right)irm  left( a in R right)).
  Đẳng thức nào trong những đẳng thức sau là đúng
  Cho những mệnh đề (i^2 =  – 1,,,i^12 = 1,,,i^112 = 1,,,i^1122 = 1). Số mệnh đề đúng là
  Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn màn biểu diễn cho số phức z thoả mãn Đk z2 là một số trong những trong những ảo là:
  Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn màn biểu diễn cho số phức z thoả mãn Đk z2 là một số trong những trong những thực âm là:
  Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn màn biểu diễn cho số phức z thoả mãn Đk (left| z – 1 + 2i right| = 4) là:
  Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn màn biểu diễn cho số phức z thoả mãn Đk (left| z – i right| = 1) là:
  Giả sử A, B theo thứ tự là yếu tố màn màn biểu diễn của những số phức z1, z2 trong mặt phẳng Oxy. Khi đó độ dài của véctơ (overrightarrow AB ) bằng:
  Cho số phức thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk (z + left( 2 + i right)overline z  = 3 + 5i). Phần thực của số phức z là:
  Trong mặt phẳng Oxy, gọi A là yếu tố màn màn biểu diễn của số phức z = 3 + 2i và B là yếu tố màn màn biểu diễn của số phức z’ = 2 + 3i. Tìm mệnh đề đúng trong những mệnh đề sau:
  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm màn màn biểu diễn số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (left| z – 1 right| = left| left( 1 + i right)z right|) là:
  Cho những số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (left| z right| = 2). Biết rằng tập hợp những điểm màn màn biểu diễn những số phức z là một đường tròn. Bán kính R của đường tròn đó là:
  Cho biết có hai số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (left| z ight| = sqrt 5 ) và có phần thực bằng hai lần phần ảo.
  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm màn màn biểu diễn những số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk phần thực bằng 3 lần phần ảo của nó là một
  Cho những số phức (z_1 = 1 + 3i,z_2 = – 2 + 2i) và (z_3 = – 1 – i) được màn màn biểu diễn lần lượt bởi những điểm A, B, C trên mặt phẳng. Gọi M là yếu tố thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (overrightarrow AM = overrightarrow AB – overrightarrow AC ). Điểm M màn màn biểu diễn số phức
  Cho số phức (z = left( m – 1 right) + left( m – 2 right)i,,,left( m in R right)). Giá trị nào của m để (left| z right| le sqrt 5 )
  Tìm phần ảo của số phức (z = m + left( 3m + 2 right)i) (m là tham số thực âm), biết z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (left| z right| = 2)
   Cho hai số phức (z = left( 2x + 3 ight) + left( 3y – 1 ight)i) và (z = 3x + left( y + 1 ight)i). Ta có z = z khi
  Các số thực x, y thỏa mãn nhu cầu nhu yếu: (x^2 – y – left( y – 4 right)i = i) là
  Các số thực x, y thỏa mãn nhu cầu nhu yếu: (3x + y + 5xi = 2y – 1 + left( x – y right)i) là
  Các cặp số (x;y) thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk (left( 2x + 3y + 1 right) + left( – x + 2y right)i = left( 3x – 2y + 2 right) + left( 4x – y – 3 right)i) là
  Tìm tọa độ tâm I của đường tròn đó biết những số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (left| z right| = 2)
  Gọi M, N, P lần lượt là những điểm màn màn biểu diễn của những số phức (1 + i,rm 2 + 3i,rm 1rm -2i). Số phức z màn màn biểu diễn bởi điểm Q.. sao cho (overrightarrow MN + 3overrightarrow MQ = overrightarrow NP, ) là:
  Gọi A, B, C lần lượt là yếu tố màn màn biểu diễn những số phức (z_1 = 3 + 2i,z_2 = 2 – 3i,z_3 = 5 + 4i). Chu vi của tam giác ABC là
  Cho A, B, M lần lượt là yếu tố màn màn biểu diễn của những số phức ( – 4,rm 4i,rm x + 3i). Với giá trị thực nào của x thì A, B, M thẳng hàng
  Chọn kết luận đúng biết A, B, C lần lượt là những điểm màn màn biểu diễn cho những số phức (z_1 =  – 1 + 3i;z_2 =  – 3 – 2i;z_3 = 4 + i).
  Chọn kết luận đúng biết A, B, C, D lần lượt là những điểm màn màn biểu diễn cho những số phức (z_1 = 7 – 3i;z_2 = 8 + 4i; z_3 = 1 + 5i;z_4 =  – 2i)
  Tìm số phức với những điểm màn màn biểu diễn D sao cho tứ giác ABCD là một hình bình hành biết A, B, C lần lượt là những điểm màn màn biểu diễn của những số phức (z_1 = – 1 + 3i,z_2 = 1 + 5i,z_3 = 4 + i)
  Trong mặt phẳng phức cho điểm A(2; – 1). Điểm A đối xứng với A qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất. Điểm A’ màn màn biểu diễn số phức

Tập hợp những điểm màn màn biểu diễn số phức z trên mặt phẳng toạ độ thoả mãn Đk (|z-i|=1) là:

A.

Đường thẳng trải qua hai điểm (Aleft( 1,1 right)) và (Bleft( -1,1 right)).     

B.

Hai điểm (Aleft( 1,1 right))  và (Bleft( -1,1 right)).

C.

Đường tròn tâm (I(0;-1)) và bán kính (R=1).        

D.

Đường tròn tâm (I(0;1)) và bán kính (R=1).

Reply
7
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn màn biểu diễn cho số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk |z-i|=1 miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn màn biểu diễn cho số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk |z-i|=1 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn màn biểu diễn cho số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk |z-i|=1 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn màn biểu diễn cho số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk |z-i|=1

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn màn biểu diễn cho số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk |z-i|=1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tập #hợp #những #điểm #trong #mặt #phẳng #biểu #diễn #cho #số #phức #thỏa #mãn #điều #kiện #zi1

Related posts:

4599

Clip Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn biểu diễn cho số phức z thỏa mãn nhu cầu Đk |z-i|=1 2022 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn biểu diễn cho số phức z thỏa mãn nhu cầu Đk |z-i|=1 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn biểu diễn cho số phức z thỏa mãn nhu cầu Đk |z-i|=1 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn biểu diễn cho số phức z thỏa mãn nhu cầu Đk |z-i|=1 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn biểu diễn cho số phức z thỏa mãn nhu cầu Đk |z-i|=1 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn biểu diễn cho số phức z thỏa mãn nhu cầu Đk |z-i|=1 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tập #hợp #những #điểm #trong #mặt #phẳng #biểu #diễn #cho #số #phức #thỏa #mãn #điều #kiện #zi1