Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tần số tương đối của gen tần số alen được xem bằng Đầy đủ Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tần số tương đối của gen tần số alen được xem bằng Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-31 20:20:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tần số tương đối của gen tần số alen được xem bằng được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-31 20:20:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tần số alen là gì?
Bài tập và cách giải tần số alen trong quần thể
Tính tần số của những alen lúc biết thành phần kiểu gen của quần thể (gen nhóm máu)
Tính tần số của những alen lúc biết số lượng kiểu hình của mỗi quần thể
Tính tần số của những alen lúc biết tỉ lệ kiểu hình đồng hợp lặn hay tỉ lệ kiểu hình trội khi quần thể đang ở trạng thái cân đối
Tính tần số của những alen trong một số trong những trong những trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng

VnHocTap trình làng đến những em học viên lớp 12 nội dung nội dung bài viết Tần số tương đối của những alen và kiểu gen, nhằm mục đích mục tiêu giúp những em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung nội dung nội dung bài viết Tần số tương đối của những alen và kiểu gen:

Mỗi quần thể được đặc trưng bằng một vốn gen nhất định. Vốn gen là toàn bộ những alen của toàn bộ những gen trong quần thể. Vốn gen gồm có những kiểu gen riêng không liên quan gì đến nhau, được biểu lộ thành những kiểu hình nhất định. Mỗi quần thể còn được đặc trưng bởi tần số tương đối của những alen, những kiểu gen, kiểu hình. Tần số tương đối của gen (tần số alen) được xem bằng tỉ lệ giữa số alen được xét đến trên tổng số alen thuộc một lôcut trong quần thể hay bằng tỉ lệ Phần Trăm số giao tử mang alen đó trong quần thể. Tần số tương đối của một kiểu gen được xác lập bằng tỉ số thành viên có kiểu gen đó trên tổng số thành viên trong quần thể. Ví dụ, trong quần thể người được nghiên cứu và phân tích và phân tích ở hệ nhóm máu MN có: 298 MM, 489 MN, 213 NN thì tần số tương đối của những kiểu gen: MM là 0,298; MN là 0,489; NN là 0,213. Tần số tương đối của alen M là 0,298 + 0,489/2 = 0,5425; Tần số tương đối của alen N là 0,213 + 0,489/2 = 0,4575.

Tần số tương đối của một alen (tần số alen) được xem bằng

A.

tỉ lệ Phần Trăm những kiểu hình của alen đó trong quần thể.

B.

tỉ lệ Phần Trăm những kiểu gen của alen đó trong quần thể.

C.

tỉ lệ Phần Trăm số giao tử của alen đó trong quần thể.

D.

tỉ lệ Phần Trăm số tế bào lưỡng bội mang alen đó trong quần thể.

Tần số tương đối của một alen được xem bằng:

A.

tỉ lệ % những kiểu hình của alen đó trong quần thể

B.

tỉ lệ % số giao tử mang alen đó trong quần thể.

C.

tỉ lệ % những kiểu gen chứa alen đó trong quần thể

D.

tỉ lệ % số tế bào 2n mang alen đó trong quần thể.

Tần số tương đối của một alen được xem bằng:

A.

Tỉ lệ % những kiểu hình của alen đó trong quần thể.

B.

Tỉ lệ % số giao tử mang alen đó trong quần thể.

C.

Tỉ lệ % những kiểu gen chứa alen đó trong quần thể.

D.

Tỉ lệ % số tế bào 2n mang alen đó trong quần thể.

Tần số alen là gì? Công thức tính – bài tập và phương pháp giải tần số alen sẽ tiến hành chúng tôi tổng hợp và giải đáp trong nội dung nội dung bài viết này.

Tần số alen là gì?

Tần số alen được khái niệm là tỉ lệ giữa số lượng alen đó trên tổng số nhiều chủng loại alen rất rất khác nhau của gen đó trong quần thể tại thuở nào điểm xác lập.

Tần số tương đối của mỗi alen thuộc một gen nào đó hoàn toàn hoàn toàn có thể được xem bằng tỉ lệ giữa số alen được xét đến trên tổng số alen thuộc một lôcut trong quần thể hay bằng tỉ lệ % số giao tử mang alen đó trong quần thể.

Công thức tính tần số alen và gen

Tần số kiểu gen: Là tỉ lệ số thành viên có kiểu gen đó trên tổng số thành viên trong quần thể.

Xem thêm nội dung nội dung bài viết: Alen là gì?

Bài tập và cách giải tần số alen trong quần thể

Tính tần số của những alen lúc biết thành phần kiểu gen của quần thể (gen nhóm máu)

Ví dụ 1 : Tính tần số riêng với một gen có 2 alen. Một quần thể có cấu trúc di truyền như sau : 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa. Hãy tính tần số của alen A và alen a trong quần thể trên ?

Phương pháp : Đây là dạng bài tập thứ nhất nên giáo viên hướng dẫn học viên tiến trình giải một cách rõ ràng, để giúp những bạn tưởng tượng rõ :

Cách 1 : Tính theo tổng số alen :

  Tổng số alen A : 0,6 x 2 + 0,2 = 1,4
  Tổng số alen a : 0,2 x 2 + 0,2 = 0,6
  Tổng số alen trong quần thể : 1,4 + 0,6 = 2.
  Tỉ lệ alen A = tần số alen A : pA = 1,4 : 2 = 0,7
  Tỉ lệ alen a = tần số alen a : qa = 0,6 : 2 = 0,3

Cách 2 : Tính theo tỉ lệ loại giao tử:

  Cơ thể có kiểu gen AA khi giảm phân cho loại giao tử A = 0,6
  Cơ thể có kiểu gen Aa khi giảm phân cho loại hai giao tử A = a = 0,2 : 2
  Cơ thể có kiểu gen aa khi giảm phân cho loại giao tử a = 0,2.

Vậy tỉ lệ loại giao tử A= tần số alen A : pA = 0,6 + (0,2 : 2) = 0,7

Vậy tỉ lệ loại giao tử a = tần số alen a : qa = 0,2 + (0,2 : 2) = 0,3

Tính tần số của những alen lúc biết số lượng kiểu hình của mỗi quần thể

Ví dụ : Ở một loài thú hoang dã có : Cặp alen AA quy định lông đen gồm có 205 thành viên. Cặp alen Aa quy định lông nâu gồm có 290 thành viên. Cặp alen aa quy định lông trắng có 5 thành viên. Hãy tính tần số của alen A và alen a trong quần thể ?

Phương pháp :

Yêu cầu của dạng bài tập này là tính tần số của mỗi alen nhưng dữ kiện bài toán cho biết thêm thêm thêm thêm số lượng của mỗi dạng kiểu hình.

  Tổng số thành viên trong quần thể : 205 + 290 + 5 = 500 thành viên.
  Tỉ lệ kiểu gen AA trong quần thể : 205 : 500 = 0,41.
  Tỉ lệ kiểu gen Aa trong quần thể : 290 : 500 = 0,58.
  Tỉ lệ kiểu gen aa trong quần thể : 5 : 500 = 0,01.

Vậy cấu trúc di truyền của quần thể : 0,41AA : 0,58Aa : 0,01aa

Đến đây, giáo viên yêu cầu học viên tính tần số của mỗi alen tương tự như ví dụ 1 ở dạng bài tập 1. Cụ thể:

  Tần số alen A : pA = 0,41 + (0,58 : 2) = 0,7
  Tần số alen a : qa = 0,01 + (0,58 : 2) = 0,3

Tính tần số của những alen lúc biết tỉ lệ kiểu hình đồng hợp lặn hay tỉ lệ kiểu hình trội khi quần thể đang ở trạng thái cân đối

Ví dụ 1: Trong một quần thể thực vật giao phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Hãy tính tần số của mỗi alen biết rằng trong quần thể có 16% cây hoa trắng.

Phương pháp :

Ta biết cây hoa trắng có kiểu gen aa, có tần số q2 = 16% = 0,16.

Vậy tần số của alen a : qa = 0,4. Tần số của alen A : pA = 1 – 0,4 = 0,6.

Giáo viên nên lưu ý với học viên : công thức trên chỉ vận dụng khi quần thể đã đạt trạng thái cân đối.

Ví dụ 2 : Ở một loài thú hoang dã, tính trạng không sừng là tính trạng trội so với tính trạng có sừng. Khi nghiên cứu và phân tích và phân tích một quần thể ở trạng thái cân đối di truyền thấy có 84% thành viên không sừng. Hãy tính tần số của mỗi alen trong quần thể ?

Phương pháp :

Khi giải bài tập này, học viên thường hay vận dụng phương pháp sau

Cá thể không sừng là tính trạng trội nên có kiểu gen AA + Aa có thành phần kiểu gen : p2AA + 2pqAa = 0,84. Mặt khác p.. + q = 1. Vậy p.. = 0,6 và q = 0,4.

Đối với phương pháp giải này, sẽ mất nhiều thời hạn để thực thi những phép tính nên giáo viên hướng dẫn học viên tiến hành theo phương pháp sau :

Trong quần thể có 84% thành viên không sừng. Vậy số thành viên có sừng là 16%.

Cá thể có sừng là tính trạng lặn có kiểu gen aa = 0,16. Vậy tần số của alen a = 0,4 tần số alen A : pA = 1 – 0,4 = 0,6.

Ví dụ 3 : Giả sử trong một quần thể người ở trạng thái cân đối di truyền, tần số của những nhóm màu là : A = 0,45 ; B = 0,21 ; O = 0,04. Gọi p.., q, r là tần số của alen IA, IB, IO. Tần số của những alen p.., q, r trong quần thể trên là bao nhiêu ?

Phương pháp :

Đối với dạng bài tập này khác với dạng bài tập trên là trong quần thể có 3 alen.

Kí hiệu kiểu gen của từng nhóm máu :

Nhóm máu O có kiểu gen IOIO có tỉ lệ kiểu gen r2 = 0,04. Vậy r = 0,2.

Nhóm máu A : IAIA, IAIO có tỉ lệ kiểu gen p2 + 2pr = 0,45.

Thay r = 0,2 ta tìm tìm kiếm được p.. = 0,5.

Ta có p.. + q + r = 1 q = 1 – p.. – r = 1 – 0,2 – 0,5 = 0,3.

Bài tập vận dụng : Ở một loài thực vật, A quy định kĩ năng kháng độc ; alen a không hoàn toàn hoàn toàn có thể này. Người ta tiến hành gieo 1000 hạt trên đất nhiễm độc thấy có 960 cây con tăng trưởng thông thường. (Các Đk ngoại cảnh khác cực thuận). Hãy tính tần số alen A và alen a trong quần thể trên ?

Tính tần số của những alen trong một số trong những trong những trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng

Tính tần số của alen khi có sự tác động của đột biến gen

Ví dụ : Quần thể ban đầu của một loài thực vật có 301 cây hoa đỏ ; 402 cây hoa hồng ; 304 cây hoa trắng. Biết rằng, trong quy trình phát sinh giao tử có xẩy ra đột biến alen A thành alen a với tần số 20%. Trong quần thể không chịu đè nén của tinh lọc tự nhiên, những thành viên có kiểu gen rất rất khác nhau có sức sống như nhau. Hãy xác lập tần số của alen A và alen a của quần thể trên sau khi có quy trình đột biến.

Phương pháp :

Theo bài ra, quần thể ban đầu của một loài thực vật có 301 cây hoa đỏ ; 402 cây hoa hồng ; 304 cây hoa trắng.

Vậy tỉ lệ kiểu gen của quần thể : 0,3 AA : 0,4 Aa : 0,3aa.

Tần số của mỗi alen trước đột biến :

  Tần số alen A : pA = 0,3 + (0,4 : 2) = 0,5
  Tần số alen a : qa = 0,3 + (0,4 : 2) = 0,5

Sau khi xẩy ra đột biến, alen A bị biến hóa thành alen a với tần số 20%, nghĩa là alen A bị giảm và alen a tăng thêm. Cụ thể :

  Tần số alen A : pA = 0,5 – [(0,5 x 20) : 100] = 0,4
  Tần số alen a : qa = 0,5 + [(0,5 x 20) : 100] = 0,6

Tính tần số của những alen khi có sự tác động của tinh lọc tự nhiên

Ví dụ : Ở gà, kiểu gen AA quy định mỏ rất ngắn đến mức trứng không mỏ vỡ được vỏ trứng để chui ra, làm gà con chết ngạt ; kiểu gen Aa quy định mỏ ngắn ; kiểu gen aa quy định mỏ dài ; gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Khi cho gà mỏ ngắn giao phối với nhau. Hãy xác lập tần số alen A và alen a ở thế hệ F3. Biết không hề đột biến, những thế hệ ngẫu phối.

Phương pháp :

Ở nội dung bài này, giáo viên nên lưu ý về kiểu gen gây chết (AA), qua mỗi thế hệ, thành phần kiểu gen có sự thay đổi.

P : Aa x Aa Thành phần kiểu gen của F1 : 1/4AA + 1/2Aa + 1/4aa kiểu gen AA gây chết

F1 x F1 (2/3Aa + 1/3aa) x (2/3Aa x 1/3aa) F2 : 1/9AA + 4/9Aa + 4/9aa Kiểu gen 1/9AA gây chết

F2 x F2 (1/2Aa + 1/2aa) x (1/2Aa x 1/2aa)

Thành phần kiểu gen ở hợp tử F3 : 1/16AA + 6/16Aa + 9/16aa

Tần số alen A : p..(A) = 1/5 ; q(a) = 4/5.

Như vậy, dưới tác dụng của tinh lọc thì tần số alen A ngày càng giảm và tần số alen a ngày càng tăng.

Tính tần số của những alen khi có sự di nhập gen

Ví dụ : Một quần thể sóc gồm 160 thành viên trưởng thành sống trong một vườn thực vật có tần số alen Est 1 là 0,90. Một quần thể sóc khác sống ở một khu rừng rậm rậm cạnh bên có tần số alen này là 0,50. Do thời tiết ngày đông khác nghiệt đột ngột, 40 con sóc trưởng thành từ quần thể rừng di cư sang quần thể thực vật để tìm thức ăn và hoà nhập và quần thể sóc trong vườn thực vật. Tần số alen Est 1 của quần thể sóc trong vườn thực vật sau sự di cư này là bao nhiêu ?

Phương pháp :

Tổng số thành viên sóc mang alen Est 1 của quần thể sóc trong vườn thực vật sau khi có sự di nhập gen : 144 + 20 = 164 (thành viên)

  Tổng số thành viên trong quần thể sóc ở vườn thực vật sau khi có sự di nhập gen : 200.
  Tần số alen Est 1 của quần thể sóc trong vườn thực vật sau khi có sự di nhập gen :

  164 : 200 = 0,82

Reply
3
0
Chia sẻ

Share Link Download Tần số tương đối của gen tần số alen được xem bằng miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tần số tương đối của gen tần số alen được xem bằng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Tần số tương đối của gen tần số alen được xem bằng miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tần số tương đối của gen tần số alen được xem bằng

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tần số tương đối của gen tần số alen được xem bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tần #số #tương #đối #của #gen #tần #số #alen #được #tính #bằng

4415

Review Tần số tương đối của gen tần số alen được xem bằng Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tần số tương đối của gen tần số alen được xem bằng Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tần số tương đối của gen tần số alen được xem bằng Đầy đủ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Tần số tương đối của gen tần số alen được xem bằng Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tần số tương đối của gen tần số alen được xem bằng Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tần số tương đối của gen tần số alen được xem bằng Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tần #số #tương #đối #của #gen #tần #số #alen #được #tính #bằng #Đầy #đủ