Mẹo về Xác suất để chọn được một số trong những lẻ và chia hết cho 5 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Xác suất để chọn được một số trong những lẻ và chia hết cho 5 được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-26 15:34:29 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giới thiệu về cuốn sách này

Page 2

Giới thiệu về cuốn sách này

Đã gửi 06-02-2022 – 18:54

Cho X là tập hợp những số có 5 chữ số mà tổng 5 chữ số là 43. chọn ngẫu nhiên 1 số của tập X. tìm xác suất để số được chọn chia hết cho 11. 

Đã gửi 06-02-2022 – 20:18

Gọi số có $5$ chữ số mà tổng những chữ số bằng $43$ là $A$.

Chỉ có $2$ trường hợp.

*) $A$ có $4$ chữ số $9$ thì chữ số còn sót lại là $7$. Có $4$ số dạng này.

*) $A$ có $3$ chữ số $9$ thì $2$ chữ số còn sót lại đều là $8$. Có $10$ số dạng này.

Số chia hết cho $11$ khi hiệu giữa tổng những chữ số ở vị trí chẵn và tổng những chữ số ở vị trí lẻ chia hết hết cho $11$.

Do tổng là $43$ nên hiệu cũng lẻ. Hiệu chỉ hoàn toàn có thể bằng $11$ hoặc $33$.(Vô lý hiệu bằng $33$)

Nên hiệu chỉ hoàn toàn có thể là $11$.

Do đó: tổng những vị trí hoàn toàn có thể bằng $16$ hoặc $27$.

Số những vị trí chẵn hoặc lẻ hoàn toàn có thể cao nhất là $3$ nên tổng những vị trí đó bằng $27$.

Chỉ có $3$ số thỏa mãn nhu cầu: $98989$ hoặc $97999$ hoặc $99979$.

Nên xác suất chọn đúng là: $frac314$.

$mathfrakLeHoangBao – CTG – HCMUS$

Đã gửi 07-02-2022 – 07:16

Gọi số có $5$ chữ số mà tổng những chữ số bằng $43$ là $A$.
Chỉ có $2$ trường hợp.
*) $A$ có $4$ chữ số $9$ thì chữ số còn sót lại là $7$. Có $4$ số dạng này.
*) $A$ có $3$ chữ số $9$ thì $2$ chữ số còn sót lại đều là $8$. Có $10$ số dạng này.
Số chia hết cho $11$ khi hiệu giữa tổng những chữ số ở vị trí chẵn và tổng những chữ số ở vị trí lẻ chia hết hết cho $11$.
Do tổng là $43$ nên hiệu cũng lẻ. Hiệu chỉ hoàn toàn có thể bằng $11$ hoặc $33$.(Vô lý hiệu bằng $33$)
Nên hiệu chỉ hoàn toàn có thể là $11$.
Do đó: tổng những vị trí hoàn toàn có thể bằng $16$ hoặc $27$.
Số những vị trí chẵn hoặc lẻ hoàn toàn có thể cao nhất là $3$ nên tổng những vị trí đó bằng $27$.
Chỉ có $3$ số thỏa mãn nhu cầu: $98989$ hoặc $97999$ hoặc $99979$.

Nên xác suất chọn đúng là: $frac314$.

TH 1 hình như được $5$ số thì phải…

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Quảng cáo

Cho phép thử T có không khí mẫu Ω và A là một biến cố liên quan với phép thử T.

Để tính được xác suất của biến cố A ta cần xác lập:

   + Số thành phần của không khí mẫu.

   + Số kết quả thuận tiện cho biến cố A là |ΩA |

⇒ P(A)= |ΩA “://moiday/”Ω|

Ví dụ 1: Bạn Mạnh chọn một số trong những tự nhiên x bất kì thỏa mãn nhu cầu: 300< x< 1000. Tính xác suất bạn Mạnh chọn được số chia hết cho 5.

A.139/699    B.176/349    C. 138/349    D.138/699

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Gọi A là biến cố bạn Mạnh chọn được số chia hết cho 5.

– Không gian mẫu: Ω= 301, 302, 303,…,999.

⇒ Số thành phần của không khí mẫu: n(Ω)= 699

– Các số tự nhiên x thỏa mãn nhu cầu 300<x<1000 và chia hết cho 5 là:

x∈ 305;310; 315;…;995

⇒ Số kết quả thuận tiện cho A là: n( A) = 139 số

Xác suất của biến cố A là: P(A)= 139/699

Ví dụ 2: Gọi X là tập hợp những số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một rất khác nhau được tạo thành từ những chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ tập hợp X. Tính xác suất để số được chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ.

A.10/21    B.8/21    C.3/5    D.2/5

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Số thành phần của không khí mẫu là n(Ω)= 9.8.7.6.5.4= 60480 .

Gọi A là biến cố số được chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ.

– Sáu chữ số 1; 3; 5; 2; 4; 6 lập được 6! số thỏa mãn nhu cầu.

Tương tự như vậy riêng với (1,3,5,2,4,8); ( 1,3,5,2,6,8); ( 1,3,5,4,6,8) .

Như vậy với những số có 6 chữ số luôn có một; 3; 5 thì có 6!.4 số thỏa mãn nhu cầu.

– Tương tự với (1,3,7); (1,3,9); (1,5,7); (1,5,9); (1,7,9); (3,5,7); (3,5,9); (3,7,9); (5,7,9).

Do đó; số kết quả thuận tiện cho A là: n(A)= 6!. 4.10= 28800.

Xác suất cần tìm là P(A)= 28800/(60480 )= 10/21.

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho X là tập hợp gồm 6 số tự nhiên lẻ và 4 số tự nhiên chẵn. Chọn ngẫu nhiên từ tập X ba số tự nhiên. Tính xác suất chọn được ba số tự nhiên có tích là một số trong những chẵn.

A.5/6    B.2/5    C.1/7    D.1/4

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Gọi A là biến cố chọn được 3 số có tích là một số trong những chẵn.

– Số thành phần của không khí mẫu là: n(Ω)=

– Các trường hợp thuận tiện cho biến cố A:

   + Chọn 3 số tự nhiên chẵn có :

   + Chọn 2 số tự nhiên chẵn và 1 số tự nhiên lẻ có :

   + Chọn 1 số tự nhiên chẵn và 2 số tự nhiên lẻ có :

Xác suất cần tìm là :

Ví dụ 4: Có 30 tấm thẻ đánh số từ là 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tìm xác suất để sở hữu 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong số đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

A.0,1    B.48/335    C.13/65    D.99/667

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

+ Số thành phần của không khí mẫu là:

Gọi A là biến cố chọn 10 thẻ có 5 tấm thẻ mang số lẻ; 5 tấm thẻ mang số chẵn và có đúng 1 tấm thẻ chia hết cho 10. Ta tính số kết quả thuận tiện cho A.

+ Chọn 5 số lẻ có :

+ Có 3 số chia hết cho 10 là 10; 20; 30, chọn một số trong những tự 3 số này còn có :

+ Chọn 4 số chẵn trong 12 số chẵn còn sót lại ( không tính 10,20,30)

Xác suất cần tìm là:

Ví dụ 5: Chọn ngẫu nhiên 1 số tự nhiên có không thật hai chữ số. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 4.

A.0,1    B.0,2    C.0,75    D 0,25

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

– Không gian mẫu là Ω = 0,1,2,…,99

⇒ Số thành phần của không khí mẫu là: n(Ω)= 100

Gọi A là biến cố chọn được số tự nhiên có không thật hai chữ số và chia hết cho 4.

Các kết quả thuận tiện cho A: ΩA = 0,4,8,…;96

⇒ Số những kết quả thuận tiện cho biến cố A là: n(A)= 25 số

Do đó xác suất của biến cố A là: P(A) = 25/100 = 1/4

Quảng cáo

Ví dụ 6: Gọi S là tập hợp toàn bộ những số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ tập S. Xác suất để chọn được một số trong những chia hết cho 7 và chữ số hàng cty bằng 1 là

A.643/4500     B.1293/45000    C.1285/90000    D.19/45000

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

+ Số những số tự nhiên có 5 chữ số là: 9.104

( chữ số hàng trăm nghìn có 9 cách chọn; chữ số hàng nghìn; hàng trăm; hàng trăm và hàng cty có 10 cách chọn).

⇒ Số thành phần của không khí mẫu là: n(Ω)= 9.104.

+ Giả sử số tự nhiên có 5 chữ số chia hết cho 7 và chữ số hàng cty bằng 1 là abcd1

Ta có: abcd1=10.abcd+1=3.abcd+7.abcd+1 chia hết cho 7 khi và chỉ khi:

3.abcd+1⋮7

+ Đặt 3.abcd+1=7h hay abcd=2h+ (h-1)/3 là số nguyên khi và chỉ khi h = 3t+1(t∈N).

Khi đó: abcd=7t+2 ⇒1000≤7t+2≤9999

⇔ (998/7) ≤ t ≤ (9997/7) mà t nguyên nên t∈ 143,144,…, 1428 có 1286 số.

Suy ra số cách chọn t sao cho số abcd1 chia hết cho 7 và chữ số hàng cty bằng 1 là 1286 số.

⇒ n(A) = 1286

Vậy xác suất cần tìm P=1286/9000= 643/4500

Ví dụ 7: Gọi S là tập. hợp. tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt. Chọn ngẫu nhiên một số từ S .Xác suất chọn được số lớn hơn 2500 là

A. P=13/68    B. P=55/68    C. P=68/81    D. P=13/81

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Số có 4 chữ số có dạng abcd

Số thành phần của không khí mẫu: n(S)=9.9.8.7=4536.

Gọi A: “ tập hợp những số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt và to nhiều hơn 2500.”

Trường Hợp 1: a>2

Chọn a: có 7 cách chọn.

Chọn b: có 9 cách chọn.

Chọn c: có 8 cách chọn.

Chọn d: có 7 cách chọn.

Vậy trường hợp này còn có:7.9.8.7=3528 .

Trường Hợp 2: a=3; b>5

Chọn a: có một cách chọn.

Chọn b: có 4 cách chọn.

Chọn c: có 8cách chọn.

Chọn d: có 7 cách chọn.

Vậy trường hợp này còn có: 1.4.8.7=224(số).

Trường Hợp 3: a=2; b=5; c>0

Chọn a: có một cách chọn.

Chọn b: có1 cách chọn.

Chọn c: có 7 cách chọn.

Chọn d: có 7 cách chọn.

Vậy trường hợp này còn có: 1.1.7.7=49(số).

Trường Hợp 4: a=2; b=5; c=0 ;d>0

Chọn a: có một cách chọn.

Chọn b: có một cách chọn.

Chọn c: có một cách chọn.

Chọn d: có 7 cách chọn.

Vậy trường hợp này còn có: 1.1.1.7=7(số).

Như vậy: n(A)=3528+224+49+7=3808

Xác suất biến cố A là: P(A)= 3508/4536= 68/81.

Ví dụ 8: Cho tập hợp A=0;1;2;3;4;5. Gọi S là tập hợp những số có 3 chữ số rất khác nhau đươc lập từ những chữ số của tập A. Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ S; tính xác suất để số được chọn có chữ số cuối gấp hai chữ số đầu.

A.1/5    B.23/25     C.2.25     D. toàn bộ sai

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

– Gọi số cần tìm của tập S có dạng abc

Khi đó :

   + Số cách chọn chữ số a có 5 cách chọn

   + Số cách chọn chữ số b có 5 cách chọn vì b≠a.

   + Số cách chọn chữ số c có 4 cách chọn vì c≠a; c≠b.

Do đó tập S có 5.5.4=100 thành phần.

Không gian mẫu là chọn ngẫu nhiên 1 số từ tập S.

Suy ra số thành phần của không khí mẫu là

– Gọi X là biến cố Số được chọn có chữ số cuối gấp hai chữ số đầu .

Khi đó ta có những bộ số là 1b2 hoặc 2b4 thỏa mãn nhu cầu biến cố X và cứ mỗi bộ thì b có 4 cách chọn nên có toàn bộ 8 số thỏa yêu cầu.

Suy ra số thành phần của biến cố X là |Ωx|=8.

Vậy xác suất cần tính P(X)=(|ΩX|)/(|Ω|)=8/100=2/25.

Ví dụ 9: Gọi A là tập những số có 6 chữ số rất khác nhau được tạo ra từ những số . Từ A chọn ngẫu nhiên một số trong những, xác suất số đó có số 3 và 4 đứng cạnh nhau là:

A.8/25    B.4/15    C.4/25    D.2/15

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Gọi số có 6 chữ số rất khác nhau được tạo ra từ những số 0,1,2,3,4,5 là

Khi đó; a1 có 5 cách chọn; a2 có 5 cách chọn; a3có 4 cách chọn…a6 có một cách chọn

⇒Số thành phần của không khí mẫu là n(Ω)= 5.5.4.3.2.1= 6000 số.

Gọi X là biến cố Số lựa chọn ra là số có hai chữ số 3, 4 đứng cạnh nhau

Vì hai số 3, 4 đứng cạnh nhau nên ta coi nó là một thành phần. Do đó, số cần tìm sẽ là số được lập từ tập hợp những chữ số 0, 1, 2, x, 5 với x=34 hoặc x=43.

Gọi số có 5 chữ số được tạo từ 0,1,2,x,5 là abcde

Có 4 cách chọn a; 4 cách chọn b; 3 cách chọn c; 2 cách chọn d và 1 cách chọn e. Hoán đổi vị trí của 34 và 43: 2 cách

⇒ số kết quả thuận tiện cho biến cố X là n(X) = 4.4.3.2.1.2= 192 .

Vậy xác suất cần tính là P=192/600= 8/25.

Ví dụ 10: Gọi S là tập hợp những số tự nhiên có 9 chữ số rất khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ S; tính xác xuất để chọn được một số trong những có 4 chữ số lẻ và chữ số 0 luôn đứng giữa hai chữ số lẻ?

A.49/54    B.5/54    C.45/54    D.Tất cả sai

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

Câu 1: Chọn ngẫu nhiên một số trong những tự nhiên có hai chữ số. Tính xác suất để số được chọn có hai chữ số giống nhau.

A.0,2    B.0,1    C.0,3    D.0,4

Hiển thị đáp án

Đáp án : B

Không gian mẫu là Ω = 10,11,12,…,99

⇒ Số thành phần của không khí mẫu là n(Ω)= 90

Các số có 2 chữ số giống nhau là 11,22,33,44..,88,99

⇒ Có 9 số có hai chữ số giống nhau

Do đó xác suất để số được chọn có hai chữ số giống nhau là: 9/90=0,1

Câu 2: Gọi A là tập hợp toàn bộ những số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt được chọn từ những chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ tập A, tính xác suất để số chọn được là số chia hết cho 5.

A.0,4    B.3/5    C.11/36    D.1/4

Hiển thị đáp án

Đáp án : C

+ Ta tính số những số có 4 chữ số phân biệt được chọn từ những chữ số 0,1,2,3,4,5,6:

Có 6 cách chọn chữ số hàng nghìn có

cách chọn chữ số hàng trăm; hàng trăm và hàng cty.

⇒ có 6. số có 4 chữ số phân biệt được chọn từ những số đã cho.

Do đó; số thành phần của không khí mẫu là: 6.

+ Gọi B là biến cố số được chọn là số chia hết cho 5.

+ Gọi số chia hết cho 5 đó là abcd. Các kết quả thuận tiện cho biến cố B:

Trường hợp 1: d = 0 chọn abc có cách chọn nên có cách chọn

Trường hợp 2: d = 5 chọn a có 5 cách chọn, chọn bc có

cách chọn nên có cách chọn

Suy ra; số những kết quả thuận tiện cho biến cố B là: n(B)=+5. = 220

Xác suất của biến cố B là:

Câu 3: Chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập1;2;3..,10 và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần. Gọi P là xác suất để số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ hai. Khi đó P bằng:

A.5/8    B.1/3    C.1/4    D. 3/5

Hiển thị đáp án

Đáp án : B

Số thành phần của không khí mẫu là

( để ý quan tâm: Khi chọn được 6 số thì chỉ có một cách duy nhất xếp 6số đó theo thứ tự tăng dần)

Gọi A là biến cố: “số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ hai”.

Trong tập đã cho có 2 số nhỏ hơn số 3, có 7 số to nhiều hơn số 3.

+ Chọn 1 số nhỏ hơn số 3 ở vị trí đầu có: 2 cách.

+ Chọn số 3 ở vị trí thứ hai có: 1 cách.

+ Chọn 4 số to nhiều hơn 3 và sắp xếp theo thứ tự tăng dần có:

Do đó n(A)=2.1.35=70.

Vậy xác suất của biến cố A là: P(A)= 70/210= 1/3.

Câu 4: Gọi M là tập hợp những số có 4 chữ số đôi một rất khác nhau lập từ những chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lấy ra từ tập M một số trong những bất kỳ. Tính xác suất để lấy được số có tổng những chữ số là số lẻ?

A.2/5    B.16/35    C.3/7    D.4/9

Hiển thị đáp án

Đáp án : B

+ Ta tính số những số có 4 chữ số đôi một rất khác nhau lập từ những chữ số 1,2,3,4,5,6,7

Có A47 = 840 số

⇒ Số thành phần của không khí mẫu là: n(Ω)= 840.

+ Bốn chữ số 1; 2; 3; 5 lập được 4! = 24 số có 4 chữ số và có tổng những chữ số là số lẻ.

Tương tự như vậy riêng với:

Xác suất cần tìm là: P= 24.16/840= 16/35 .

Câu 5: Cho tập hợp A= 1,2,3,4,5. Gọi S là tập hợp những số tự nhiên có 5 chữ số trong số đó chữ số 3 xuất hiện đúng ba lần, những chữ số còn sót lại xuất hiện không thật một lần. Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ S, xác suất để số được chọn chia hết cho 3 bằng

A.1/2    B.1/3    C.2/3    D.1/6

Hiển thị đáp án

Đáp án : B

Gọi số cần tìm của tập S có dạng abcde.

   + Sắp chữ số 3 vào ba vị trí, có

=10 cách.

   + Còn lại hai vị trí, chọn 2 số trong 4 số 1,2,4,5xếp vào hai vị trí đó, có

=12 cách.

Do đó tập S có 10.12= 120 thành phần.

⇒ Số thành phần của không khí mẫu là: n(Ω)= 120

Gọi A là biến cố số được chọn chia hết cho 3.

Các trường hợp thuận tiện cho biến cố A:

   + Hai chữ số còn sót lại là một trong và 2, có .2!=20 số.

   + Tương tự cho những trường hợp 1 và 5; 2 và 4; 4 và 5.

⇒ Số những kết quả thuận tiện cho biến cố A: n(A)= 20+ 20+ 20+ 20 = 80

Xác suất của biến cố A là: P(A) = 80/120= 1/3

Câu 6: Cho tập hợp A= 0,1,2,3,4,5,6. Gọi S là tập hợp những số tự nhiên có 5 chữ số đôi một rất khác nhau và luôn xuất hiện chữ số 5 được lập từ những chữ số thuộc tập A. Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ A, xác suất để số được chọn chia hết cho 5 bằng?

A.1/4    B.2/9    C.9/26    D.11/26

Hiển thị đáp án

Đáp án : C

Gọi số thuộc tập S có dạng abcde

Ta có 5 cách chọn vị trí cho chữ số 5, bốn chữ số còn sót lại sở hữu

cách chọn nên có 5. số luôn xuất hiện chữ số 5 (kể cả chữ số 0 ở vị trí thứ nhất).

Xét những số có chữ số 0 ở vị trí thứ nhất, khi đó có 4 cách chọn vị trí cho chữ số 5, ba chữ số còn sót lại sở hữu

cách chọn nên có 4 số.

Do đó tập S có 5-4=1560 thành phần.

⇒ Số thành phần của không khí mẫu là: n(Ω)= 1560

– Gọi B là biến cố chọn ngẫu nhiên một số trong những từ A và số đó chia hết cho 5. Các kết quả thuận tiện cho A:

    + e = 0. Khi đó a có 4 cách chọn vị trí cho số 5, ba số còn sót lại sở hữu cách nên có 4. số.

    + e = 5. Khi đó a có 5 cách chọn; b,c,d có cách chọn nên có 5. số.

⇒ Số những kết quả thuận tiện cho B là: n(B)= 4+5.

⇒ P(B)=

Câu 7: Cho tập hợp A= 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Gọi S là tập hợp những số tự nhiên có 4 chữ số được lập từ những chữ số thuộc tập A. Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ S, xác suất để số được chọn chia hết cho 6 bằng:

A.1/9    B.4/9    C.4/27    D.9/28

Hiển thị đáp án

Đáp án : C

Tập S có 94 thành phần.

⇒ Số thành phần của không khí mẫu là: n(Ω)= 94.

Gọi B là biến cố chọn được số chia hết cho 6.

Gọi số thỏa mãn nhu cầu biến cố là abcd,

Do abcd⋮6 nên abcd⋮2

Suy ra d∈ 2,4,6,8 có 4 cách chọn d. Khi đó; a và b có 92 cách chọn.

+ Nếu a + b + d= 3k ⇒ c∈ 3,6,9 nên c có 3 cách chọn.

+ Nếu a+ b + d= 3k+ 1 ⇒ c ∈ 2,5,8nên c có 3 cách chọn.

+ Nếu a+ b+ d= 3k+2 ⇒c ∈ 1,4,7nên c có 3 cách chọn.

Vậy c luôn luôn có 3 cách chọn nên n(B)= 4.92.3= 972

Xác suất của biến cố B là: P(B)= 972/94 = 4/27

Câu 8: Gọi tập A là tập những số có 6 chữ số rất khác nhau được lập từ những số 1,2,3,4,5,6. Từ A lựa chọn ra một số trong những, xác suất số đó bé nhiều hơn nữa 432 000 là:

A.17/30    B.17/40    C.23/40    D.13/30

Hiển thị đáp án

Đáp án : C

Số thành phần của không khí mẫu là n(Ω)= 6!= 720.

Gọi X là biến cố Số lựa chọn ra bé nhiều hơn nữa 432 000

Gọi số cần tìm có dạng abcdef, vì abcdef < 432 000 nên ta xét những trường hợp:

Trường Hợp 1. Nếu a∈ 1,2,3 và sắp xếp 5 số còn sót lại vào 5 vị trí nên có 3.5! = 360 số.

Trường Hợp 2. Nếu a = 4, ta đi xét hai trường hợp:

   + b= 3 thì c= 1 suy ra có 3!= 6 số.

   + b<3 ⇒ b∈ 1,2 và sắp xếp 4 số còn sót lại vào 4 vị trí nên có 2.4!= 48 số.

Do đó, số kết quả thuận tiện cho biến cố X là n(X) = 360+ 6+ 48= 414.

Vậy xác suất cần tính là P= 414/720= 23/40

Câu 9: Cho tập A=2;3;4;5;6;7;8. Gọi S là tập hợp toàn bộ những số có 4 chữ số đôi một rất khác nhau được lập từ những chữ số của tập A. Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ S, tính xác xuất để số được chọn mà trong mọi số luôn xuất hiện 2 chữ số chẵn và hai chữ số lẻ?

A.0,2    B.3/35    C.6/35    D.18/35

Hiển thị đáp án

Đáp án : D

Số thành phần của tập S là

Không gian mẫu là chọn ngẫu nhiên 1 số từ tập S.

Suy ra số thành phần của không khí mẫu là

Gọi X là biến cố Số được chọn luôn luôn xuất hiện hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ .

   + Số cách chọn hai chữ số chẵn từ bốn chữ số 2;4;6;8 là

   + Số cách chọn hai chữ số lẻ từ ba chữ s 3;5;7 là

   + Từ bốn chữ số được chọn ta lập số có bốn chữ số rất khác nhau, số cách lập tương ứng với một hoán vị của 4 thành phần nên có 4! cách.

Suy ra số thành phần của biến cố X là

Vậy xác suất cần tính :

Câu 10: Cho tập A=1;2;3;4;5; gọi S là tập toàn bộ những số tự nhiên có tối thiểu 3 chữ số đôi một rất khác nhau được lập từ những chữ số tập A. Chọn ngẫu nhiên 1 số từ tập S; tính xác xuất để số dược chọn chia hết cho 10?

A.1/30    B.3/25    C.22/25    D. Tất cả sai

Hiển thị đáp án

Đáp án : B

Ta tính số thành phần thuộc tập S như sau:

   + Số những số thuộc S có 3 chữ số là

   + Số những số thuộc S có 4 chữ số là

   + Số những số thuộc S có 5 chữ số là

Suy ra số thành phần của tập S là

Không gian mẫu là chọn ngẫu nhiên 1 số từ tập S.

Suy ra số thành phần của không khí mẫu là

Gọi X là biến cố Số được chọn có tổng những chữ số bằng 10 . Các tập con của A có tổng số thành phần bằng 10 là A1=1;2;3;4, A2=2;3;5,.

   + Từ A1 lập được những số thuộc S là 4!

   + Từ A2 lập được những số thuộc S là3!.

   + Từ A3 lập được những số thuộc S là 3!.

Suy ra số thành phần của biến cố X là |Ωx|=4!+3!+3!=36

Vậy xác suất cần tính

Xem thêm những dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

to-hop-xac-suat.jsp

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Xác suất để chọn được một số trong những lẻ và chia hết cho 5

4071

Clip Xác suất để chọn được một số trong những lẻ và chia hết cho 5 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Xác suất để chọn được một số trong những lẻ và chia hết cho 5 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Xác suất để chọn được một số trong những lẻ và chia hết cho 5 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Xác suất để chọn được một số trong những lẻ và chia hết cho 5 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Xác suất để chọn được một số trong những lẻ và chia hết cho 5

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Xác suất để chọn được một số trong những lẻ và chia hết cho 5 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Xác #suất #để #chọn #được #một #số #lẻ #và #chia #hết #cho