Thủ Thuật Hướng dẫn Viết phương trình đường thẳng trải qua điểm A 1;-2 và tuy nhiên tuy nhiên 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Viết phương trình đường thẳng trải qua điểm A 1;-2 và tuy nhiên tuy nhiên được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-24 22:28:19 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đường thẳng trải qua điểm M(1; -2) và tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng x – 2y = -3 có phương trình là:

A.

y =          

B.

y = 

C.

y = 

D.

y = 

Trong không khí $Oxyz$, tìm phương trình tham số trục $Oz$?

Trong không khí $Oxyz$, điểm nào sau này thuộc trục $Oy$?

Trong không khí (Oxyz), cho đường thẳng (d:,,dfracx – 31 = dfracy – 41 = dfracz – 5 – 2) và những điểm (Aleft( 3 + m;,,4 + m;,,5 – 2m right)), (Bleft( 4 – n;,,5 – n;,,3 + 2n right)) với (m,,,n) là những số thực. Khẳng định nào sau này đúng?

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Quảng cáo

+ Hai đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên có cùng VTCP và có cùng VTPT.

+ Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì VTCP của đường thẳng này là VTPT của đường thẳng kia và ngược lại.

+ Cho đường thẳng d: ax + by + c= 0 và d’// d thì đường thẳng d’ có dạng :
ax + by + c’ = 0 ( c’≠ c) .

Ví dụ 1: Phương trình tham số của đường thẳng (d) trải qua điểm M( -2; 3) và vuông góc với đường thẳng (d’) : 3x – 4y + 1 = 0 là:

A.
   B.
   C.
   D. 4x + 3y – 1 = 0 .

Lời giải

Ta có (d) ⊥ (d’): 3x – 4y + 1 = 0 ⇒ VTCP ud→ = (3; -4)

Đường thẳng (d) :

Suy ra (t ∈ R)

Chọn B.

Ví dụ 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(2; 0); B( 0; 3)và C( -3;-1). Đường thẳng trải qua điểm B và tuy nhiên tuy nhiên với AC có phương trình tham số là:

A.
   B.
   C.
   D.

Lời giải

Gọi d là đường thẳng qua B và tuy nhiên tuy nhiên với AC. Ta có

Đường thẳng (d):

nên d: (t ∈ R)

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(3; 2); P(4; 0) và Q.(0; -2). Đường thẳng trải qua điểm A và tuy nhiên tuy nhiên với PQ có phương trình tham số là:

A.
   B.
   C.
   D.

Lời giải

+ Gọi d là đường thẳng qua A và tuy nhiên tuy nhiên với PQ.

Ta có:

+ Cho t= -2 ta được điểm M (-1; 0) thuộc d.

Đường thẳng (d):

⇒ Phương trình tham số của đường thẳng d:

Chọn C.

Ví dụ 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có đỉnh
A(-2; 1)và phương trình đường thẳng chứa cạnh CD là . Viết phương trình tham số của đường thẳng chứa cạnh AB.

A.
   B.
   C.
   D.

Lời giải

Do ABCD là hình bình hành nên AB//CD

⇒ Đường thẳng AB:

⇒ Phương trình tham số của AB:

Chọn B.

Ví dụ 5. Viết phương trình tham số của đường thẳng d trải qua điểm M(-3; 5) và tuy nhiên tuy nhiên với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.

A.
   B.
   C.
   D.

Lời giải

Phương trình đường phân giác góc phần tư (I) : x – y = 0

Đường thẳng này nhận VTPT là n→(1 ; -1) và nhận VTCP u→(1 ;1)

Đường thẳng d tuy nhiên tuy nhiên với đường phân giác góc phần tư thứ nhất nên d nhận u→(1 ;1) làm VTCP.

⇒ Phương trình tham số của đường thẳng d:

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 7. Viết phương trình tham số của đường thẳng d trải qua điểm M(4; -7) và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox.

A.
   B.
   C.
   D.

Lời giải

Phương trình trục Ox là y = 0. Đường thẳng này nhận vecto n→( 0 ;1) làm VTPT và vecto u→(1 ; 0) làm VTCP.

Do đường thẳng d// Ox nên đường thẳng d nhận u→(1 ;0) làm VTCP.

⇒ Phương trình tham số của đường thẳng d là :

Chọn D.

Ví dụ 8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1 ; 4); B( 3; 2) và C( 7; 3). Viết phương trình tham số của đường trung tuyến CM của tam giác.

A.    B.    C.    D.

Lời giải

Do M là trung điểm của AB nên tọa độ của điểm M là:

Đường trung tuyến CM:

⇒ Phương trình tham số của CM:

Chọn C.

Ví dụ 9: Cho tam giác ABC có M, N và P lần lượt là trung điểm của AB; BC và AC. Viết phương trình tham số của đường thẳng AC biết M(1; 3); N( – 2; 0) và P( -3; 1)?

A.
   B.
   C.
   D. Tất cả sai

Lời giải

Do M và N lần lượt là trung điểm của AB và BC nên MN là đường trung bình của tam giác ABC.

⇒ MN// AC.

Đường thẳng AC:

⇒ Phương trình tham số của đường thẳng AC:

Chọn A.

Ví dụ 10: Cho hai tuyến phố thẳng d và ∆ vuông góc với nhau.Biết đường thẳng
∆: và điểm A( -2; 0) thuộc đường thẳng d. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d.

A. 2x + 3y + 4 = 0    B.
   C.
   D. Đáp án khác

Lời giải

+ Đường thẳng ∆ nhận vecto u∆→( 2; 3) làm VTCP.

+ Do đường thẳng d vuông góc đường thẳng ∆ nên :

(d):

⇒ Phương trình chính tắc của đường thẳng d:

Chọn C.

Câu 1: Viết phương trình tham số của đường thẳng d trải qua M( -2; 3) và vuông góc với đường thẳng ∆: x – 3y = 0.

A. x – 3y + 1 = 0    B.
   C.
   D.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Trả lời:

+ Đường thẳng ∆ nhận VTPT n∆→( 1; -3) .

+ Do hai tuyến phố thẳng d và ∆ vuông góc với nhau nên đường thẳng d nhận n∆→ làm VTCP.

⇒ Đường thẳng (d):

⇒ Phương trình tham số của đường thẳng d:

Câu 2: Cho hai tuyến phố thẳng (a): x + y – 2 = 0 và ( b): 2x + 3y – 5. Viết phương trình tham số của đường thẳng (d) trải qua giao điểm của hai tuyến phố thẳng (a); (b) đồng thời đường thẳng d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng (a)?

A.
   B.
   C.
   D. Đáp án khác

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Trả lời:

+ Giao điểm A của hai tuyến phố thẳng ( a) và (b) là nghiệm hệ phương trình :

⇒ A( 1;1).

+ Đường thẳng (a) có VTPT na→( 1;1) làm VTPT.

+ Do đường thẳng d// a nên đường thẳng d nhận na→( 1;1) làm VTPT suy ra một VTCP của (d) là u→( 1; -1) .

Đường thẳng (d):

⇒ Phương trình tham số của đường thẳng d là;

Câu 3: Cho tam giác ABC cân tại A có phương trình đường thẳng BC: x + y – 10 = 0.
Biết điểm M(5;5) là trung điểm của BC. Viết phương trình chính tắc đường trung tuyến xuất phát từ A của tam giác ABC?

A.
   B.
   C.
   D.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

+ Do tam giác ABC là tam giác cân tại A nên đường trung tuyến AM đồng thời là đường cao.

⇒ AM và BC vuông góc với nhau.

+ Mà đường thẳng BC nhận vecto n→( 1; 1) làm VTPT nên đường thẳng AM nhận
u→( 1;1) làm VTCP.

+ Đường thẳng AM:

⇒ Phương trình chính tắc của AM:

Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(2; 4); B( 5; 0) và
C( 2; 1). Trung tuyến BM của tam giác trải qua điểm N có hoành độ bằng 20 thì tung độ bằng:

A. – 12    B. –
   C. – 13    D. –

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Do M là trung điểm của AC nên tọa độ của điểm M là:

Đường trung tuyến BM:

⇒ Phương trình tham số của CM:

Ta có: N(20; yN ) ∈ BM ⇒

Câu 5: Đường thẳng d trải qua điểm M(0; -2) và có vectơ chỉ phương u→ = ( 3; 0) có phương trình tổng quát là:

A. d: x = 0    B. d: y + 2 = 0    C. d: y – 2 = 0    D. d: x – 2 = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Đường thẳng d có VTCP là u→(3; 0) nên nhận vecto n→(0; 1) làm VTPT

⇒ đường thẳng d:

⇒ Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

0(x – 0) + 1.(y + 2) = 0 hay y + 2 = 0

Câu 6: Đường thẳng d trải qua điểm M(-1 ; 2) và vuông góc với đường thẳng
∆ : 2x + y – 3 = 0 có phương trình tổng quát là:

A. 2x + y – 7 = 0    B. x – 2y + 4 = 0    C. x + 2y = 0
   D. x – 2y + 5 = 0.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Trả lời:

Đường thẳng ∆ có VTPT là n∆→( 2; 1)

Do d và ∆ vuông góc với nhau nên đường thẳng d nhận vecto u→ = n∆→ = ( 2; 1) làm VTCP. Do đó; một VTPT của đường thẳng d là : nd→( 1; -2).

(d):

⇒ Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

1( x + 1) – 2( y – 2) = 0 hay x – 2y + 5 = 0

Câu 7: Viết phương trình đường thẳng ∆ trải qua điểm A( 2;-3) và tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng d :

A. 2x – 3y = 0    B. 3x + 2y = 0    C. 2x + 3y + 1 = 0    D. 3x – 2y = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Đường thẳng d có VTCP u→( -2; 3) ⇒ một VTPT của d: n→( 3; 2)

Do đường thẳng ∆// d nên đường thẳng ∆ nhận n→( 3; 2) làm VTPT.

(d):

⇒ Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

3( x – 2) + 2( y + 3) = 0 ⇔ 3x + 2y = 0

Câu 8: Cho tam giác ABC có A(1;2) ;B( 3;0) và C( 2; -4) . Đường thẳng d trải qua B và tuy nhiên tuy nhiên với AC có phương trình tổng quát là:

A. x – 6y – 3 = 0    B. x + 6y – 3 = 0
   C. 6x + y – 18 = 0    D. Đáp án khác

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Trả lời:

Đường thẳng d: ⇒

⇒ Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

6(x – 3) + 1(y – 0) = 0 hay 6x + y – 18 = 0

Câu 9: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d trải qua điểm M( -1; 0) và vuông góc với đường thẳng ∆ :

A. 2x + y + 2 = 0.    B. 2x – y + 2 = 0.    C. x – 2y + 1 = 0.    D. x + 2y + 1 = 0.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Trả lời:

Đường thẳng ∆ có VTCP u∆→( 1; -2) .

Do đường thẳng d vuông góc với ∆ nên d nhận u∆→ làm VTPT

Đường thẳng d:

⇒ Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

1( x + 1) – 2( y – 0) = 0 ⇔ x – 2y + 1 = 0

Câu 10: Đường thẳng d trải qua điểm M( -2; 1) và vuông góc với đường thẳng

∆ : có phương trình tham số là:

A.
   B.
   C.
   D.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Đường thẳng ∆ có VTCP u∆→( -3; 5).

Do đường thẳng d vuông góc với ∆ nên d nhận u∆→ làm VTPT

Đường thẳng d:

⇒ Phương trình tham số của d:
(t ∈ R).

Câu 11: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d trải qua điểm M(3; -1) và vuông góc với đường phân giác góc phần tư thứ hai.

A. x + y – 4 = 0    B. x – y – 4 = 0    C. x + y + 4 = 0    D. x – y + 4 = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Đường phân giác góc phần tư thứ hai là ∆: x + y = 0. Đường thẳng này nhận vecto
n→( 1; 1 ) làm VTPT.

Do đường thẳng d vuông góc với đường thẳng ∆ nên đường thẳng d nhận vecto
ud→ = (1; 1) làm VTPT.

Đường thẳng d:

⇒ Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

1(x – 3) – 1(y + 1) = 0 ⇔ x – y – 4 = 0

Câu 12: Viết phương trình của đường thẳng d trải qua điểm M(6; -10) và vuông góc với trục Oy.

A. y + 10 = 0 .    B. x – 6 = 0.    C. x + y = -4    D. y – 10 = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

Do đường thẳng d vuông góc với trục Oy nên suy ra đường thẳng d tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox.

Trục Ox có phương trình là: y = 0.

⇒ đường thẳng d có dạng y + c = 0 ( c ≠ 0) .

Mà đường thẳng d trải qua điểm M( 6; -10) nên ta có: -10 + c = 0 ⇔ c= 10

Vậy phương trình đường thẳng d: y + 10 = 0

Chuyên đề Toán 10: khá đầy đủ lý thuyết và những dạng bài tập có đáp án khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

phuong-phap-toa-do-trong-mat-phang.jsp

4527

Clip Viết phương trình đường thẳng trải qua điểm A 1;-2 và tuy nhiên tuy nhiên ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Viết phương trình đường thẳng trải qua điểm A 1;-2 và tuy nhiên tuy nhiên tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Viết phương trình đường thẳng trải qua điểm A 1;-2 và tuy nhiên tuy nhiên miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Viết phương trình đường thẳng trải qua điểm A 1;-2 và tuy nhiên tuy nhiên Free.

Thảo Luận vướng mắc về Viết phương trình đường thẳng trải qua điểm A 1;-2 và tuy nhiên tuy nhiên

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết phương trình đường thẳng trải qua điểm A 1;-2 và tuy nhiên tuy nhiên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #phương #trình #đường #thẳng #đi #qua #điểm #và #tuy nhiên #tuy nhiên