Kinh Nghiệm về Trộn 50 ml dung dịch naoh 0,05m với 50 ml dung dịch ba(oh)2 0,025m thu được dung dịch có ph bằng Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Trộn 50 ml dung dịch naoh 0,05m với 50 ml dung dịch ba(oh)2 0,025m thu được dung dịch có ph bằng được Update vào lúc : 2022-03-06 14:30:26 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án:

` CM_BaCl_2=0,0125(M)`

` CM_HCl(dư)=0,05(M)`

Giải thích tiến trình giải:

`n_Ba(OH)_2=0,05.0,05=0,0025(mol)`

`n_HCl=0,15.0,1=0,015(mol)`

Phương trình hóa học :

`Ba(OH)_2+2HCl to BaCl_2+2H_2O`

Xét tỉ lệ , ta có :

`frac0,00251 < frac0,0152 to HCl` dư , tính theo `Ba(OH)_2`

Theo phương trình hóa học :

`n_BaCl_2=n_Ba(OH)_2=0,0025(mol)`

`n_HCl(pứ)=2.n_Ba(OH)_2=2.0,0025=0,005(mol)`

` to n_HCl(dư)=0,015-0,005=0,01(mol)`

Dung dịch `A` gồm `:BaCl_2:0,0025(mol);HCl(dư):0,01(mol)`

Mà `V_A=200(ml)=0,2(l)`

` CM_BaCl_2=frac0,00250,2=0,0125(M)`

` CM_HCl(dư)=frac0,010,2=0,05(M)`

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

(begingathered left. begingathered n_Ba(OH)_2 = 0,01mol hfill \ n_NaOH,,,,,,, = 0,01mol hfill \ endgathered right},, Rightarrow ,n_OH^ – = 2.n_Ba(OH)_2 + n_NaOH = 0,03(mol) hfill \ left. begingathered n_HCl,,,,,, = 0,005mol hfill \ n_H_2SO_4 = 0,015mol hfill \ endgathered right},, Rightarrow ,n_H^ + = n_HCl + 2.n_H_2SO_4 = 0,035(mol) hfill \

endgathered )

Khi trộn xẩy ra phản ứng trung hoà dạng ion là:  

H+    +   OH-à H2O

0,035      0,03

nH+ (d­ư) = 0,035 – 0,03 = 0,005 (mol) => [H+] = 0,005/(0,1+0,4) = 0,01

[H+] = 0,01 = 10-2 (mol/lít)  Þ pH = 2

Đáp án B

Page 2

Quảng cáo

Đáp án : D

nOH = nKOH + 2nBa(OH)2 = 0,005 mol

nH+ = nHCl = 0,16V.10-3 mol

=> [H+] = 10-pH

  

=> V = 36,67 ml

Chọn đáp án A

Ta có: nKOH = 0,05.0,05 = 0,0025 mol;

(n_Ba(OH)_2 = 0,05.0,025 = 0,00125,mol)

(n_H^ + = n_HCl = frac0,16V1000 = 1,6V.10^ – 4,mol)

⇒ (n_OH^ – = n_KOH + 2.n_Ba(OH)_2 = 0,005,mol)

Sau khi trộn, dung dịch có pH = 2 ⇒ HCl dư

⇒ [(H^ + )]dư = 0,01M

⇒ (n_H^ + )dư = 0,01. (fracV + 501000)= ((V + 50).10^_5,mol)

⇒ ((V + 50).10^_5)= (1,6V.10^ – 4,)– 0,005

⇒ V + 50 = 16V – 500

⇒ V = 36,67 ml

Page 2

Chọn đáp án B

Gọi thể tích dung dịch X là V (lít)

(sum n_H^ + = 2.n_H_2SO_4,, + n_HCl = 2.0,04.0,25 + 0,04.0,75 = 0,05,mol )

(sum n_OH^ – = n_KOH + n_Ba(OH)_2 = 0,2.V + 2.0,1.V = 0,4V,,mol )

Phản ứng trung hòa: (n_OH^ – )phản ứng =  (n_H^ + )phản ứng

⇒ 0,4V = 0,05 ⇒ V = 0,125 (lít)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Những vướng mắc liên quan

Trộn 50ml dung dịch HCl aM với 50ml dung dịch NaOH có pH = 13 được dung dịch có pH = 2. a là

A. 0,12  

B. 1,2     

C. 0,05  

D. Đ/a khác

Ví dụ 3: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

Ví dụ 4: Trộn 20 ml dd HCl 0,05M với 20 ml dd H2SO4 0,075M thu được 40ml dd có pH bằng

Ví dụ 5: Trộn 20 ml dd KOH 0,35M với 80 ml dung dịch HCl 0,1 M được 100ml dd có pH là

Ví dụ 6: Cho 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M thu được 200ml dd có pH là             

Ví dụ 7: Trộn 100ml dd hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml dd hỗn hợp gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dd có pH là

Ví dụ 8: Trộn lẫn 2 dd hoàn toàn có thể tích bằng nhau của dd HCl 0,2M và dd Ba(OH)2 0,2M. pH của dd thu được là                  

Ví dụ 9: Trộn hai thể tích dd HCl 0,1M với một thể tích dd gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,15M thu được dd Z có pH là             

Ví dụ 10: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2  x mol/l thu được 500 ml dd có pH=2. Giá trị của x là                     

Ví dụ 11: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2  a mol/l thu được 500 ml dd có pH=12. Giá trị của a là              

Ví dụ 12: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH bằng

Ví dụ 13: Trung hòa 300 ml dung dịch hỗn hợp HCl và HNO3 có pH=2 cần V ml dung dịch NaOH 0,02M. Giá trị của V là

Ví dụ 14: Pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có pH = 4?

Dung dịch Ba(OH)2 có pH=13 (ddA), dung dịch HCl có pH=1 (dd B).  Trộn 2,75 lít A với 2,25 lít dd B. Nồng độ mol/l của những chất có trong dung dịch sau phản ứng là:

A. 0,0225M; 5.10-3M

B. 0,1125M; 0,025M

C. 0,02M; 5.10-3M

D. 0,1125M; 0,02M

Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25M vào 50ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH = 2,0?

A. 43,75 ml

B. 36,54 ml

C. 27,75 ml

D. 40,75 ml

Trộn 200ml dung dịch HCl 0,1M và H2SO4 0,05M  với 300ml dung dịch Ba(OH)2 aM thu được m gam kết tủa và 500ml dung dịch có pH =13. Vậy  a và m có mức giá trị lần lượt là:

A. 0,15M ; 2,33g 

B. 0,15M ; 10,485g

C. 0,3M ; 4,66g

D. 0,2M ; 6,99g

Trộn 100ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

A. 8

B. 14

C. 12

D. 13

Trộn 300ml dung dịch HCl 0,05M với 200ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/l thu được 500ml dung dịch có pH =12. Giá trị của a là:

A. 0,05M

B. 0,055M

C. 0,075M

D.0,5M

4515

Clip Trộn 50 ml dung dịch naoh 0,05m với 50 ml dung dịch ba(oh)2 0,025m thu được dung dịch có ph bằng ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trộn 50 ml dung dịch naoh 0,05m với 50 ml dung dịch ba(oh)2 0,025m thu được dung dịch có ph bằng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Trộn 50 ml dung dịch naoh 0,05m với 50 ml dung dịch ba(oh)2 0,025m thu được dung dịch có ph bằng miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Trộn 50 ml dung dịch naoh 0,05m với 50 ml dung dịch ba(oh)2 0,025m thu được dung dịch có ph bằng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trộn 50 ml dung dịch naoh 0,05m với 50 ml dung dịch ba(oh)2 0,025m thu được dung dịch có ph bằng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trộn 50 ml dung dịch naoh 0,05m với 50 ml dung dịch ba(oh)2 0,025m thu được dung dịch có ph bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trộn #dung #dịch #naoh #005m #với #dung #dịch #baoh2 #0025m #thu #được #dung #dịch #có #bằng