Thủ Thuật về Toán tử nào sau này dụng để so sánh hai biến Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Toán tử nào sau này dụng để so sánh hai biến được Update vào lúc : 2022-01-15 20:04:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mục tiêu

Kết thúc bài học kinh nghiệm tay nghề này, bạn hoàn toàn có thể:

Nội dung chính

  Mục tiêuGiới thiệu4.1 Biểu thức (Expressions)4.2 Toán tử quan hệ (Relational Operators)4.3 Toán tử luận lý (Logical Operators) và biểu thức4.4 Toán tử luận lý nhị phân (Bitwise Logical Operators) và biểu thức4.5 Biểu thức dạng hỗn hợp & Chuyển đổi kiểu4.6 Độ ưu tiên của toán tử (Precedence)Tóm tắt bài họcKiểm tra tiến độ học tậpBài tập tự làmVideo liên quan
  Hiểu được Toán tử gán
  Hiểu được biểu thức số học
  Nắm được toán tử quan hệ (Relational Operators) và toán tử luận lý (Logical Operators)
  Hiểu toán tử luận lý nhị phân (Bitwise Logical Operators) và biểu thức (Expressions)
  Hiểu khái niệm ép kiểu
  Hiểu độ ưu tiên của những toán tử.

Giới thiệu

C có một tập những toán tử phong phú. Toán tử là công cụ dùng để thao tác tài liệu. Một toán tử là một ký hiệu dùng để đại diện thay mặt thay mặt cho một thao tác rõ ràng nào này được thực thi trên tài liệu. C định nghĩa bốn loại toán tử: toán tử số học (arithmetic), quan hệ (relational), luận lý (logical), và toán tử luận lý nhị phân (bitwise). Bên cạnh đó, C còn tồn tại một số trong những toán tử đặc biệt quan trọng.

Toán tử thao tác trên hằng hoặc biến. Hằng hoặc biến này được gọi là toán hạng (operands). Biến đã được đề cập ở những chương trước. Hằng là những giá trị cố định và thắt chặt mà chương trình không thể thay đổi. Hằng trong C hoàn toàn có thể là bất kể kiểu tài liệu cơ bản nào. Toán tử được phân loại: toán tử một ngôi, hai ngôi hoặc ba ngôi. Toán tử một ngôi chỉ thao tác trên một thành phần tài liệu, toán tử hai ngôi trên hai thành phần tài liệu và ba ngôi trên ba thành phần tài liệu.

Ví dụ 4.1:

c = a + b;
Ở đây a, b, c là những toán hạng, dấu = và dấu + là những toán tử.

4.1 Biểu thức (Expressions)

Một biểu thức là tổng hợp những toán tử và toán hạng. Toán tử thực thi những thao tác như cộng, trừ, so sánh v.v Toán hạng là những biến hay những giá trị mà những phép toán được thực thi trên nó. Trong ví dụ a + b, ab là toán hạng và + là toán tử. Tất cả phối hợp lại là một biểu thức.

Trong quy trình thực thi chương trình, giá trị thực sự của biến (nếu có) sẽ tiến hành sử dụng cùng với những hằng xuất hiện trong biểu thức. Việc nhìn nhận biểu thức được thực thi nhờ những toán tử. Vì vậy, mọi biểu thức trong C đều phải có một giá trị.

Các ví dụ về biểu thức là:

2
x
3 + 7
2 × y + 5
2 + 6 × (4 2)
z + 3 × (8 z)

Ví dụ 4.2:

Roland nặng 70 kilograms, và Mark nặng k kilograms. Viết một biểu thức cho tổng khối lượng của tớ. Tổng khối lượng của hai người tính bằng kilograms là 70 + k.

Ví dụ 4.3:

Tính giá trị biểu thức 4 × z + 12 với z = 15.

Chúng ta thay thế mọi z với giá trị 15, và đơn thuần và giản dị hóa biểu thức theo quy tắc: thi hành phép toán trong dấu ngoặc trước tiên, tiếp theo lũy thừa, phép nhân và chia rồi phép cộng và trừ.

4 × z + 12 trở thành
4 × 15 + 12 = (phép nhân thực thi trước phép cộng)
60 + 12 =
72

Toán tử gán (Assignment Operator)

Trước khi nghiên cứu và phân tích những toán tử khác, ta hãy xét toán tử gán (=). Ðây là toán tử thông dụng nhất cho mọi ngôn từ và mọi người đều biết. Trong C, toán tử gán hoàn toàn có thể được sử dụng cho bất kỳ biểu thức C hợp lệ. Dạng thức chung cho toán tử gán là:
Tên biến = biểu thức;

Gán liên tục

Nhiều biến hoàn toàn có thể được gán cùng một giá trị trong một câu lệnh đơn. Việc này thực thi qua cú pháp gán liên tục. Ví dụ:

a = b = c =10;

Dòng mã trên gán giá trị 10 cho a, b,c. Tuy nhiên, việc này sẽ không còn thể thực thi lúc khai báo biến. Ví dụ:

int a = int b = int c= 0;

Câu lệnh trên phát sinh lỗi vì sai cú pháp.

Biểu thức số học (Arithmetic Expressions)

Các phép toán thường được thực thi theo một thứ tự rõ ràng (hoặc riêng không liên quan gì đến nhau) khiến cho ra giá trị ở đầu cuối. Thứ tự này gọi là độ ưu tiên (sẽ nói tới sau).

Các biểu thức toán học trong C được màn biểu diễn bằng phương pháp sử dụng toán tử số học cùng với những toán hạng dạng số và ký tự. Những biểu thức này gọi là biểu thức số học (Arithmetic Expressions). Ví dụ về biểu thức số học là :

a * (b+c/d)/22;
++i % 7;
5 + (c = 3+8);

Như toàn bộ chúng ta thấy ở trên, toán hạng hoàn toàn có thể là hằng, biến hay phối hợp cả hai. Hơn nữa, một biểu thức hoàn toàn có thể là yếu tố phối hợp của nhiều biểu thức con. Chẳng hạn, trong biểu thức đầu, c/d là một biểu thức con, và trong biểu thức thứ ba c = 3+8 cũng là một biểu thức con.

4.2 Toán tử quan hệ (Relational Operators)

Toán tử quan hệ được sử dụng để kiểm tra quan hệ giữa hai biến, hay giữa một biến và một hằng. Ví dụ, việc xét số to nhiều hơn của hai số, a và b, được thực thi thông qua dấu to nhiều hơn (>) giữa hai toán hạng ab (a > b).

Trong C, true (đúng) là bất kể giá trị nào khác không (0), và false (sai) là bất kể giá trị nào bằng không (0). Biểu thức dùng toán tử quan hệ trả về 0 cho false1 cho true. Ví dụ biểu thức sau :

a == 14 ;

Biểu thức này kiểm tra xem giá trị của a có bằng 14 hay là không. Giá trị của biểu thức sẽ là 0 (false) nếu a có mức giá trị khác 14 và 1 (true) nếu nó là 14.

Bảng sau mô tả ý nghĩa của những toán tử quan hệ.

Toán tử
Ý nghĩa
>
to nhiều hơn
>=
to nhiều hơn hoặc bằng
<
nhỏ hơn
<=
nhỏ hơn hoặc bằng
==
bằng
!=
không bằng

Bảng 4.1: Toán tử quan hệ và ý nghĩa

4.3 Toán tử luận lý (Logical Operators) và biểu thức

Toán tử luận lý là những ký hiệu dùng để phối hợp hay phủ định biểu thức có chứa những toán tử quan hệ.

Những biểu thức dùng toán tử luận lý trả về 0 cho false1 cho true.

Bảng sau mô tả ý nghĩa của những toán tử luận lý.

Toán tử
Ý nghĩa
&&
AND: trả về kết quả là true khi cả hai toán hạng đều true
||
OR : trả về kết quả là true khi chỉ một trong hai toán hạng đều true
!
NOT: Chuyển đổi giá trị của toán hạng duy nhất từ true thành false và ngược lại.

Bảng 4.2: Toán tử luận lý và ý nghĩa

Lưu ý: Bất cứ toán tử luận lý nào có ký hiệu là hai ký tự thì không được có tầm khoảng chừng trắng giữa hai ký tự đó, ví dụ : == sẽ không còn đúng nếu viết là = =.

Giả sử một chương trình phải thực thi những bước nhất định nếu Đk a < 10b == 7 được thoả mãn. Ðiều kiện này được viết ra bằng phương pháp dùng toán tử quan hệ kết phù thích hợp với toán tử luận lý AND. Toán tử AND được viết là &&. Ta sẽ có được Đk để kiểm tra như sau :

(a < 10) && (b == 7);

Tương tự, toán tử OR dùng để kiểm tra xem có một trong số những Đk kiểm tra là đúng hay là không. Nó có dạng là dấu (||). Cùng ví dụ trên nhưng Đk cần kiểm tra là: chỉ việc một trong hai câu lệnh là đúng thì ta có mã sau :

(a < 10) || (b == 7);

Toán tử luận lý thứ ba là NOT được màn biểu diễn bằng ký hiệu dấu chấm than !. Toán tử này hòn đảo ngược giá trị luận lý của biểu thức. Ví dụ, để kiểm tra xem biến s có bé nhiều hơn nữa 10 hay là không, ta viết đều kiện kiểm tra như sau:

(s < 10);
hay là
(! (s >= 10)) /* s không to nhiều hơn hay bằng 10 */

Cả toán tử quan hệ và luận lý có quyền ưu tiên thấp hơn toán tử số học. Ví dụ, 5 > 4 + 3 được xem tương tự với 5 > (4 + 3), nghĩa là 4+3 sẽ tiến hành tính trước và tiếp theo đó toán tử quan hệ sẽ tiến hành thực thi. Kết quả sẽ là false, tức là trả về 0.

Câu lệnh sau:

printf(%d, 5> 4 + 3);
sẽ cho ra:
0
vì 5 bé nhiều hơn nữa (4 + 3) .

4.4 Toán tử luận lý nhị phân (Bitwise Logical Operators) và biểu thức

Ví dụ xét toán hạng có mức giá trị là 12, toán tử luận lý nhị phân sẽ coi số 12 này như 1100. Toán tử luận lý nhị phân xem xét những toán hạng dưới dạng chuỗi bit chứ không là giá trị số thông thường. Giá trị số hoàn toàn có thể thuộc những cơ số: thập phân (decimal), bát phân (octal) hay thập lục phân (hexadecimal). Riêng toán tử luận lý nhị phân sẽ quy đổi toán hạng mà nó thao tác thành màn biểu diễn nhị phân tương ứng, đó là dãy số 1 hoặc là 0.

Toán tử luận lý nhị phân gồm &, | , ^ , ~ , vv được tổng kết qua bảng sau:.

Toán tử
Mô tả
Bitwise AND

( x & y)

Mỗi vị trí của bit trả về kết quả là một trong nếu bit tại vị trí tương ứng của hai toán hạng đều là một trong.
Bitwise OR

( x | y)

Mỗi vị trí của bit trả về kết quả là một trong nếu bit tại vị trí tương ứng của một trong hai toán hạng là một trong.
Bitwise NOT

( ~ x)

Ðảo ngược giá trị những bit của toán hạng (1 thành 0 và ngược lại).

Bitwise XOR

( x ^ y)

Mỗi vị trí của bit trả về kết quả là một trong nếu bit tại vị trí tương ứng của một trong hai toán hạng là một trong chứ không phải cả hai cùng là một trong.

Bảng 4.3: Toán tử luận lý nhị phân

Toán tử luận lý nhị phân xem kiểu tài liệu số như thể số nhị phân 32-bit, giá trị số được đổi thành giá trị bit để tính toán trước rồi tiếp theo này sẽ trả về kết quả ở dạng số ban đầu. Ví dụ:

Biểu thức 10 & 15 nghĩa là (1010 & 1111) trả về giá trị 1010 nghĩa là 10.

Biểu thức 10 | 15 nghĩa là (1010 | 1111) trả về giá trị 1111 nghĩa là 15.

Biểu thức 10 ^ 15 nghĩa là (1010 ^ 1111) trả về giá trị 0101 nghĩa là 5.

Biểu thức ~10 nghĩa là ( ~1010 ) trả về giá trị 1111.1111.1111.1111.1111.1111.1111.0101 nghĩa là -11.

4.5 Biểu thức dạng hỗn hợp & Chuyển đổi kiểu

Một biểu thức dạng hỗn hợp là một biểu thức mà trong số đó những toán hạng của một toán tử thuộc về nhiều kiểu tài liệu rất khác nhau. Những toán hạng này thông thường được chuyển về cùng kiểu với toán hạng có kiểu tài liệu lớn số 1. Điều này được gọi là tăng cấp kiểu. Sự tăng trưởng về kiểu tài liệu theo thứ tự sau :

char < int <long <float <double

Chuyển đổi kiểu tự động hóa được trình diễn dưới đây nhằm mục đích xác lập giá trị của biểu thức:

charshort được chuyển thành int float được chuyển thành double.
Nếu có một toán hạng là double, toán hạng còn sót lại sẽ tiến hành chuyển thành double, và kết quả là double.
Nếu có một toán hạng là long, toán hạng còn sót lại sẽ tiến hành chuyển thành long, và kết quả là long.
Nếu có một toán hạng là unsigned, toán hạng còn sót lại sẽ tiến hành chuyển thành unsigned và kết quả cũng là unsigned.
Nếu toàn bộ toán hạng kiểu int, kết quả là

Ngoài ra nếu một toán hạng là long và toán hạng khác là unsigned và giá trị của kiểu unsigned không thể màn biểu diễn bằng kiểu long. Do vậy, cả hai toán hạng được chuyển thành unsigned long.

Sau khi vận dụng những quy tắc trên, mỗi cặp toán hạng có cùng kiểu và kết quả của mỗi phép tính sẽ cùng kiểu với hai toán hạng.

char ch;
int i;
float f;
double d;
result = (ch/i) + (f*d) (f+i);

Trong ví dụ trên, trước tiên, ch có kiểu ký tự được chuyển thành integer float f được chuyển thành double. Sau đó, kết quả của ch/i được chuyển thành double chính bới f*d double. Kết quả ở đầu cuối là double chính bới những toán hạng thời gian hiện nay đều là double.

4.5.1 Ép kiểu (Casts)

Thông thường, ta nên đổi toàn bộ hằng số nguyên sang kiểu float nếu biểu thức gồm có những phép tính số học nhờ vào số thực, nếu không thì vài biểu thức hoàn toàn có thể mất đi giá trị thật của nó.Ta xem ví dụ:

int x,y,z;
x = 10;
y = 100;
z = x/y;

Trong trường hợp này, z sẽ tiến hành gán 0 khi phép chia trình làng và phần thập phân (0.10) sẽ bị cắt bỏ.

Do đó một biểu thức hoàn toàn có thể được ép thành một kiểu nhất định. Cú pháp chung của cast là:

(kiểu tài liệu) biểu thức

Ví dụ, để đảm nói rằng biểu thức a/b, với ab là số nguyên, cho kết quả là kiểu float, dòng mã sau được viết:

(float) a/b;

Ép kiểu hoàn toàn có thể vận dụng cho những giá trị hằng, biểu thức hay biến, ví dụ:

(int) 17.487;
(double) (5 * 4 / 8);
(float) (a + 7);

Trong ví dụ thứ hai, toán tử ép kiểu không đạt mục tiêu của nó chính bới nó chỉ thực thi sau khi toàn biểu thức trong dấu ngoặc đã được xem. Biểu thức 5 * 4 / 8 cho ra giá trị là 2 (vì nó có kiểu là số nguyên nên đã cắt đi phần thập phân), vì vậy, giá trị kết quả với kiểu double cũng là 2.0.

Ví dụ:

int i = 1, j = 3;
x = i / j; /* x = 0.0 */
x = (float) i/(float) j; /* x = 0.33 */

4.6 Độ ưu tiên của toán tử (Precedence)

Độ ưu tiên của toán tử thiết lập thứ tự ưu tiên tính toán khi một biểu thức số học cần phải ước lượng. Tóm lại, độ ưu tiên đề cập đến thứ tự mà C thực thi những toán tử. Thứ tự ưu tiên của toán tử số học được thể hiện như bảng dưới đây.

Loại toán tử
Toán tử
Tính phối hợp
Một ngôi
, ++,
Phải sang trái
Hai ngôi

^
Trái sang phải

*, /, %
+,
=
Phải sang trái

Bảng 4.4: Thứ tự ưu tiên của toán tử số học

Những toán tử nằm cùng một hàng ở bảng trên có cùng quyền ưu tiên. Việc tính toán của một biểu thức số học sẽ tiến hành thực thi từ trái sang phải cho những toán tử cùng độ ưu tiên. Toán tử *, /, và % có cùng đô ưu tiên và cao hơn + (hai ngôi).

Độ ưu tiên của những toán tử này hoàn toàn có thể được thay đổi bằng phương pháp sử dụng dấu ngoặc đơn. Một biểu thức trong ngoặc luôn luôn luôn được xem toán trước. Một cặp dấu ngoặc đơn này hoàn toàn có thể được bao trong cặp khác. Ðây là yếu tố lồng nhau của những dấu ngoặc đơn. Trong trường hợp đó, việc tính toán trước tiên được thực thi tại cặp dấu ngoặc đơn trong cùng nhất rồi đến dấu ngoặc đơn bên phía ngoài.

Nếu có nhiều bộ dấu ngoặc đơn thì việc thực thi sẽ theo thứ tự từ trái sang phải.

Tính phối hợp cho biết thêm thêm phương pháp thức những toán tử kết phù thích hợp với những toán hạng của chúng. Ví dụ, riêng với toán tử một ngôi: toán hạng nằm bên cạnh phải được xem trước, trong phép chia thì toán hạng bên trái được chia cho toán hạng bên phải. Đối với toán tử gán thì biểu thức bên phải được xem trước rồi gán giá trị cho biến bên trái toán tử.

Tính phối hợp cũng cho biết thêm thêm thứ tự mà Từ đó C nhìn nhận những toán tử trong biểu thức có cùng độ ưu tiên. Các toán tử như vậy hoàn toàn có thể tính toán từ trái sang phải hoặc ngược lại như thấy trong bảng 4.5.

Ví dụ:

a = b = 10/2;

Giá trị 5 sẽ gán cho b xong rồi gán cho a. Vì vậy thứ tự ưu tiên sẽ là phải sang trái. Hơn nữa,

-8 * 4 % 2 3

được xem theo trình tự sau:

Trình tự Thao tác Kết quả

8 (phép trừ một ngôi) số âm của 8
8 * 4 32
32 % 2 0
0-3 -3

Theo trên thì toán tự một ngôi (dấu ) có quyền ưu tiên cao nhất được xem trước tiên. Giữa *% thì được xem từ trái sang phải. Tiếp đến sẽ là phép trừ hai ngôi.

Thứ tự ưu tiên của những biểu thức con

Những biểu thức phức tạp hoàn toàn có thể chứa những biểu thức nhỏ hơn gọi là biểu thức con. C không xác lập thứ tự mà những biểu thức con được lượng giá. Một biểu thức sau:

a * b /c + d *c;

bảo vệ rằng biểu thức con a * b/cd*c sẽ tiến hành tính trước phép cộng. Hơn nữa, quy tắc từ trái sang phải được cho phép toán nhân và chia bảo vệ rằng a sẽ tiến hành nhân với b và tiếp theo này sẽ chia cho c. Nhưng không còn quy tắc xác lập hoặc a*b /c được xem trước hay sau d*c. Tùy chọn này là ở người thiết kế trình biên dịch quyết định hành động. Quy tắc trái sang phải hay ngược lại chỉ vận dụng cho một chuỗi toán tử cùng độ ưu tiên. Cụ thể, nó vận dụng được cho phép nhân và chia trong a*b/c. Nhưng nó không vận dụng cho toán tử + vì đã khác cấp.

Bởi vì không thể xác lập thứ tự tính toán những biểu thức con, do vậy, ta tránh việc dùng những biểu thức nếu giá trị biểu thức tùy từng thứ tự tính toán những biểu thức con . Xét ví dụ sau:

a * b + c * b++ ;

Có thể trình biên dịch này tính giá trị mục bên trái trước và dùng cùng giá trị b cho toàn bộ hai biểu thức con. Nhưng trình biên dịch khác lại tính giá trị mục bên phải và tăng giá trị b trước lúc tính giá trị mục bên trái.

Ta tránh việc dùng toán tử tăng hay giảm cho một biến mà nó xuất hiện nhiều hơn nữa một lần trong một biểu thức.

Thứ tự ưu tiên Một trong những toán tử so sánh (toán tử quan hệ)

Ta đã thấy trong phần trước một số trong những toán tử số học có độ ưu tiên cao hơn những toán tử số học khác. Riêng với toán tử so sánh, không còn thứ tự ưu tiên Một trong những toán tử và chúng được ước lượng từ trái sang phải.

Thứ tự ưu tiên Một trong những toán tử luận lý

Bảng dưới đây trình diễn thứ tự ưu tiên cho toán tử luận lý.

Thứ tự
Toán tử
1
NOT
2
AND
3
OR

Bảng 4.5: Thứ tự ưu tiên cho toán tử luận lý

Khi có nhiều toán tử luận lý trong một Đk, chúng được lượng giá từ phải sang trái.

Ví dụ, xét Đk sau:

False OR True AND NOT False AND True

Ðiều kiện này được xem như sau:

False OR True AND [NOT False] AND True
NOT có độ ưu tiên cao nhất.
False OR True AND [True AND True]
Ở đây, AND là toán tử có độ ưu tiên cao nhất và những toán tử có cùng ưu tiên được xem từ phải sang trái.
False OR [True AND True]
[False OR True]
True
Thứ tự ưu tiên Một trong những kiểu toán tử rất khác nhau

Khi một biểu thức có nhiều hơn nữa một kiểu toán tử thì thứ tự ưu tiên phải được thiết lập Một trong những kiểu toán tử với nhau.

Bảng dưới đây cho biết thêm thêm thứ tự ưu tiên Một trong những kiểu toán tử rất khác nhau.

Thứ tự
Kiểu toán tử
1
Số học
2
So sánh (Quan hệ)
3
Luận lý

Bảng 4.6. Thứ tự ưu tiên Một trong những kiểu toán tử rất khác nhau

Do vậy, trong một biểu thức gồm cả ba kiểu toán tử, những toán tử số học được xem trước, tiếp theo là toán tử so sánh và tiếp theo đó là toán tử luận lý. Thứ tự ưu tiên của những toán tử trong cùng một kiểu thì đã được nói tới ở những phần trước.

Xét ví dụ sau:

2*3+4/2 > 3 AND 3<5 OR 10<9

Việc thực thi tính toán sẽ như sau:

[2*3+4/2] > 3 AND 3<5 OR 10<9
Ðầu tiên toán tử số học sẽ tiến hành tính theo thứ tự ưu tiên như bảng 4.4.
[[2*3]+[4/2]] > 3 AND 3<5 OR 103 AND 3<5 OR 103] AND [3<5] OR [10<9]
Kế đến sẽ tính toàn bộ những toán tử so sánh có cùng độ ưu tiên theo quy tắc tính từ trái sang phải.
True AND True OR False
Cuối cùng tính toán những toán tử kiểu luận lý. AND sẽ có được độ ưu tiên cao hơn OR.
[True AND True]OR False
True OR Fals
True

Dấu ngoặc đơn

Thứ tự ưu tiên của những toán tử hoàn toàn có thể thay đổi bởi những dấu ngoặc đơn. Khi đó, chương trình sẽ tính toán những phần tài liệu trong dấu ngoặc đơn trước.

  Khi một cặp dấu ngoặc đơn này được bao trong cặp khác, việc tính toán thực thi trước tiên tại cặp dấu ngoặc đơn trong cùng nhất, rồi đến dấu ngoặc đơn bên phía ngoài.
  Nếu có nhiều bộ dấu ngoặc đơn thì việc thực thi sẽ theo thứ tự từ trái sang phải.

Xét ví dụ sau:

5+9*3^2-4 > 10 AND (2+2^4-8/4 > 6 OR (211))

Cách tính sẽ là:

5+9*3^2-4 > 10 AND (2+2^4-8/4 > 6 OR (True AND False))

Dấu ngoặc đơn trong cùng sẽ tiến hành tính trước toàn bộ những toán tử khác và vận dụng quy tắc cơ bản trong bảng 4.6 cho tính toán bên trong cặp dấu ngoặc này.

5+9*3^2-4 > 10 AND (2+2^4-8/4 > 6 OR False)
5+9*3^2-4 > 10 AND (2+16-8/4 > 6 OR False)
Kế đến dấu ngoặc đơn ở ngoài được xét đến. Xem lại những bảng nói về thứ tự ưu tiên của những toán tử.
5+9*3^2-4 > 10 AND (2+16-2 > 6 OR False)
5+9*3^2-4 > 10 AND (18-2 > 6 OR False)
5+9*3^2-4 > 10 AND (16 > 6 OR False)
5+9*3^2-4 > 10 AND (True OR False)
5+9*3^2-4 > 10 AND True
5+9*9-4>10 AND True
Ta tính biểu thức bên trái trước theo những quy tắc
5+81-4>10 AND True
86-4>10 AND True
82>10 AND True
True AND True

Tóm tắt bài học kinh nghiệm tay nghề

  C định nghĩa bốn loại toán tử: số học, quan hệ (so sánh), luận lý và luận lý nhị phân.
  Tất cả toán tử trong C được xem toán theo thứ tự độ ưu tiên.
  Toán tử quan hệ được sử dụng kiểm tra quan hệ giữa hai biến hay giữa một biến và một hằng.
  Toán tử luận lý là những ký hiệu dùng để phối hợp hay phủ định những biểu thức chứa những toán tử quan hệ.
  Toán tử luận lý nhị phân xét những toán hạng như thể bit nhị phân chứ không phải là những giá trị số thập phân.
  Phép gán (=) được xem như thể một toán tử có tính phối hợp từ phải sang trái.
  Độ ưu tiên thiết lập sự phân cấp của một tập những toán tử so với tập những toán tử khác khi ước lượng một biểu thức.

Kiểm tra tiến độ học tập

______ là những công cụ thao tác tài liệu.
A. Những toán tử
B. Những toán hạng
C. Những biểu thức
D. Không câu nào đúng
Một ­­­­­_______ gồm có sự phối hợp của những toán tử và những toán hạng.
A. Biểu thức
B. Hàm
C. Con trỏ
D. Không câu nào đúng
________ thiết lập sự phân cấp của một tập những toán tử so với tập những toán tử khác khi ước lượng một biểu thức.
A. Những toán hạng
B. Độ ưu tiên
C. Toán tử
D. Không câu nào đúng
____________ là một biểu thức có những toán hạng thuộc nhiều kiểu tài liệu rất khác nhau.
A. Biểu thức đơn
B. Biểu thức hỗn hợp
C. Quyền ưu tiên
D. Không câu nào đúng
Một biểu thức được ép thành một kiểu nhất định bằng phương pháp dùng ____.
A. Ép kiểu
B. Quyền ưu tiên
C. Toán tử
D. Không câu nào đúng
_________ được sử dụng để phối hợp hay phủ định biểu thức chứa những toán tử quan hệ.
A. Những toán tử luận lý
B. Những toán tử luận lý nhị phân
C. Những toán tử phức
D. Không câu nào đúng

7. Những toán tử luận lý nhị phân là __, ___, __ và __ .

A. % , ^ , * and @
B. &,|,~ and ^
C. !,],& and *
D. Không câu nào đúng
Ðộ ưu tiên của những toán tử hoàn toàn có thể được thay đổi bằng phương pháp đặt những thành phần được yêu cầu của biểu thức trong _________ .
A. Dấu ngoặc xoắn ( )
B. Ký hiệu mũ ( ^)
C. Những dấu ngoặc đơn (())
D. Không câu nào đúng

Bài tập tự làm

Viết một chương trình nhập và cộng ba số.
Viết một chương trình tính giá trị của biểu thức với những giá trị sau:

z = a*b+(c/d)-e*f ;
a = 10
b = 7
c = 15.75
d = 4
e = 2
f = 5.6

Viết một chương trình tính diện tích s quy hoạnh và chu vi của hình chữ nhật.
Viết một chương trình tính thể tích của một hình trụ.
Viết một chương trình tính lương thực lãnh của một nhân viên cấp dưới theo công thức dưới đây

Lương cơ bản : $ 12000
DA : 12% lương cơ bản
HRA : $150
TA : $120
Các mục khác : $450
Thuế :
PF :14% lương cơ bản và IT: 15% lương cơ bản
Lương thực lãnh = Lương cơ bản + DA + HRA + TA + Các mục khác (PF + IT)

4407

Clip Toán tử nào sau này dụng để so sánh hai biến ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Toán tử nào sau này dụng để so sánh hai biến tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Toán tử nào sau này dụng để so sánh hai biến miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Toán tử nào sau này dụng để so sánh hai biến miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Toán tử nào sau này dụng để so sánh hai biến

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Toán tử nào sau này dụng để so sánh hai biến vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Toán #tử #nào #sau #đây #dụng #để #sánh #hai #biến