Kinh Nghiệm Hướng dẫn Toán 7 bài lũy thừa của một số trong những hữu tỉ Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Toán 7 bài lũy thừa của một số trong những hữu tỉ được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 08:01:24 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. a) Điền vào những ô trống trong bảng dưới đây:

Lũy thừa
Cơ số
Số mũ
Giá trị của lũy thừa
2$^3$
 
 
 
3$^5$
 
 
 
5$^2$
 
 
 

Trả lời:

Lũy thừa
Cơ số
Số mũ
Giá trị của lũy thừa
2$^3$
2
3
8
3$^5$
3
5
243
5$^2$
5
2
25

b) Đọc kĩ nội dung sau

  Lũy thừa bậc n của một số trong những hữu tỉ x, kí hiệu $x^n$, là tích của n thừa số (n là một số trong những tự nhiên to nhiều hơn 1).

                                           

$x^n$ đọc là x mũ n, hoặc x lũy thừa n, hoặc lũy thừa bậc n của x; x được gọi là cơ số, n được gọi là số mũ.

c) Điền vào những ô trống trong bảng dưới đây và so sánh kết quả với bạn:

Lũy thừa
Cơ số
Số mũ
Giá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$


$(frac45)^n$ = $frac…^n…^n$
$(frac……)^…$


$(frac-34)^n$ = $frac(…)^n…^n$
$(frac5-7)^n$


$(frac5-7)^n$ = $frac…^n(…)^n$
(-0,5)$^3$


Trả lời:

Lũy thừa
Cơ số
Số mũ
Giá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$
$frac45$
n
$(frac45)^n$ = $frac4^n5^n$
$(frac……)^…$
$frac-34$
n
$(frac-34)^n$ = $frac(-3)^n4^n$
$(frac5-7)^n$
$frac5-7$
n
$(frac5-7)^n$ = $frac5^n(-7)^n$
(-0,5)$^3$
-0,5
3
-0,125

2. a) Điền kết quả vào ô trống trong bảng sau:

Phép tính
Kết quả
3$^7$.3$^2$
 
5$^9$.5$^7$
 
2$^11$ : 2$^8$
 
5$^8$ : 5$^5$
 

Trả lời:

Phép tính
Kết quả
3$^7$.3$^2$
3$^9$
5$^9$.5$^7$
5$^16$
2$^11$ : 2$^8$
2$^3$
5$^8$ : 5$^5$
5$^3$

   b) Đọc kĩ nội dung sau

  Tích của hai lũy thừa cùng cơ số là một lũy thừa của cơ số đó với số mũ bằng tổng của hai số mũ:

                                                   $x^m$.$x^n$ = $x^m+n$.

  Thương của hai lũy thừa cùng cơ số khác 0 là mọt lũy thừa của cơ số đó với số mũ bừng hiệu của hai số mũ:

                                         $x^m$ : $x^n$ = $x^m-n$ ($xneq 0, mgeq n$).

   c) Thực hiện những phép tính sau:

(-3)$^2$.(-3)$^3$;             $(frac23)^5$ : $(frac23)^3$;            (0,8)$^3$ : (0,8)$^2$.

Trả lời:

(-3)$^2$.(-3)$^3$ = (-3)$^2 + 3$ = (-3)$^5$ = -243;            

$(frac23)^5$ : $(frac23)^3$ = $(frac23)^5 – 3$ = $(frac23)^2$ = $frac49$;           

(0,8)$^3$ : (0,8)$^2$ = (0,8)$^3 – 2$ = (0,8)$^1$ = 0,8.

3. a) Tính rồi so sánh: (2$^3$)$^2$ và 2$^6$; [$(frac-12)^2$]$^3$ và $(frac-12)^5$.

Trả lời:

(2$^3$)$^2$ = 8$^2$ = 64; 2$^6$ = 64 $Rightarrow$ (2$^3$)$^2$ = 2$^6$;

[$(frac-12)^2$]$^3$ = $(frac14)^3$ = $frac164$;  $(frac-12)^5$ = $frac-132$

$Rightarrow$ [$(frac-12)^2$]$^3$ >  $(frac-12)^5$.

   b) Đọc kĩ nội dung sau:

  Khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta không thay đổi cơ số và nhân hai số mũ:

                                   $(x^n)^m$ = $x^m.n$.

   c) Thực hiện những phép tính: [$(frac-34)^3$]$^2$   ;   [(0,1)$^4$]$^2$.

Trả lời:

[$(frac-34)^3$]$^2$ = $(frac-34)^3.2$ = $(frac-34)^6$;

[(0,1)$^4$]$^2$ = (0,1)$^4.2$ = (0,1)$^8$.

4. a) Thực hiện những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sau

Em và bạn em hãy cùng tính, so sánh, viết tiếp vào chỗ trống trong bảng sau:

Tính
So sánh
(2.3)$^2$ = …
2$^2$.3$^2$ = …
(2.3)$^2$ … 2$^2$.3$^2$
[(-0,5).4]$^3$ = …
(-0,5)$^3$.4$^3$ = …
[(-0,5).4]$^3$ … (-0,5)$^3$.4$^3$

Trả lời:

Tính
So sánh
(2.3)$^2$ = 36
2$^2$.3$^2$ = 36
(2.3)$^2$ = 2$^2$.3$^2$
[(-0,5).4]$^3$ = -8
(-0,5)$^3$.4$^3$ = -8
[(-0,5).4]$^3$ = (-0,5)$^3$.4$^3$

   b) Đọc kĩ nội dung sau

  Lũy thừa của một tích bằng tích những lũy thừa: $(x.y)^n$ = $x^n.y^n$

   c) Thực hiện những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sau

Tính: $(frac15)^5$ . 5$^5$;    (0,25)$^4$ . 4$^4$.

Trả lời:

$(frac15)^5$ . 5$^5$ = $(frac15.5)^5$ = 1$^$;

(0,25)$^4$ . 4$^4$ = (0,25.4)$^4$ = 1$^4$ = 1.

5. a) Em hãy cùng bạn tính, so sánh, điền vào bảng sau:

Tính
So sánh
$(frac-34)^3$ = …
$frac(-3)^34^3$ = …
$(frac-34)^3$ … $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ = …
$(frac2,42)^2$ = …
$frac2,4^22^2$ … $(frac2,42)^2$

Trả lời:

Tính
So sánh
$(frac-34)^3$ = $frac-2764$
$frac(-3)^34^3$ = $frac-2764$
$(frac-34)^3$ = $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ = $frac3625$
$(frac2,42)^2$ = $frac3625$
$frac2,4^22^2$ = $(frac2,42)^2$

    b) Em tính và so sánh kết quả với bạn: $frac(-12)^2(2,4)^2$; $frac10^52^5$; $(frac12 – frac35)^2$.

Trả lời:

$frac(-12)^2(2,4)^2$ = $(frac-122,4)^2$ = (-5)$^2$ = 25; 

$frac10^52^5$ = $(frac102)^5$ = 5$^5$ = 3125; 

$(frac12 – frac35)^2$ = $(frac510 – frac610)^2$ = $(frac-110)^2$ = $frac1100$.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

  Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7
  Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1
  Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 2
  Sách Giáo Viên Toán Lớp 7 Tập 1
  Sách Giáo Viên Toán Lớp 7 Tập 2
  Vở Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 1
  Vở Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2

Sách giải toán 7 Bài 5: Lũy thừa của một số trong những hữu tỉ giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ hỗ trợ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Trả lời vướng mắc Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 17: Tính

Lời giải

Ta có:

Trả lời vướng mắc Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 18: Tính

a) (-3)2.(-3)3 b)(-0,25)5:(-0,25)3

Lời giải

Ta có:

a) (-3)2.(-3)3 = (-3)(2+3) = (-3)5 = -243

b) (-0,25)5:(-0,25)3 = (-0,25)(5-3) = (-0,25)2 =

Trả lời vướng mắc Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 18: Tính và so sánh:

a) (22 )3 và 26

Lời giải

Ta có:

a) (22 )3 = 22.3 = 26

⇒ (22 )3 = 26

Trả lời vướng mắc Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 18: Điền số thích hợp vào ô vuông:

Lời giải

Ta có:

Bài 27 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

Lời giải:

Bài 28 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

Hãy rút ra nhận xét về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số trong những hữu tỉ âm.

Lời giải:

Nhận xét:

Lũy thừa với số mũ chẵn của một số trong những hữu tỉ âm là một số trong những hữu tỉ dương.

Lũy thừa với số mũ lẻ của một số trong những hữu tỉ âm là một số trong những hữu tỉ âm.

Bài 29 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1): Viết số

dưới dạng một lũy thừa, ví dụ . Hãy tìm những phương pháp viết khác.

Lời giải:

Ta có:

Bài 30 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x biết:

Lời giải:

Bài 31 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1): Viết những số (0,25)8 và (0,125)4 dưới dạng những lũy thừa với cơ số 0,5.

Lời giải:

Ta có:

(0,25)8 = [(0,5)2]8 = (0,5)2.8 = (0,5)16.

(0,125)4 = [(0,5)3]4 = (0,5)3.4 = (0,5)12.

Bài 32 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1): Đố: Hãy chọn hai chữ số sao cho hoàn toàn có thể viết hai chữ đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất. (Chọn được càng nhiều càng tốt).

Lời giải:

Ta có số nguyên dương nhỏ nhất là một trong nên:

11 = 12 = 13 = 14 = 15 = 16 = 17 = 18 = 19 = 1

10 = 20 = 30 = 40 = 50 = 60 = 70 = 80 = 90 = 1

Bài 33 (trang 20 SGK Toán 7 Tập 1): Dùng máy tính bỏ túi để tính:

(3,5)2 ; (-0,12)3 ; (1,5)4 ; (-0,1)5 ; (1,2)6

Lời giải:

Sử dụng máy tính và lần lượt thực thi như sau:

(3,5)2 = 12.25

(-0,12)3 = -0,001728

(1,5)4 = 5,0625

(-0,1)5 = -0,00001

(1,2)6 = 2,985984

://.youtube/watch?v=58QFtET8wIM

4333

Clip Toán 7 bài lũy thừa của một số trong những hữu tỉ ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Toán 7 bài lũy thừa của một số trong những hữu tỉ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Toán 7 bài lũy thừa của một số trong những hữu tỉ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Toán 7 bài lũy thừa của một số trong những hữu tỉ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Toán 7 bài lũy thừa của một số trong những hữu tỉ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Toán 7 bài lũy thừa của một số trong những hữu tỉ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Toán #bài #lũy #thừa #của #số #hữu #tỉ