Mẹo Hướng dẫn Tính pH của dung dịch CN có nồng độ 0 01 M biết ka của HCN bằng 9 21 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tính pH của dung dịch CN có nồng độ 0 01 M biết ka của HCN bằng 9 21 được Update vào lúc : 2022-03-28 21:02:48 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Tính pH của dung dịch HF 0,1M có Ka= 6,5.10-4

Các vướng mắc tương tự

KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP PH – Ka – Kb
Bài tập về PH:
Công thức PH :
Chú ý : Xác định môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là gì ? axit hay bazo?
Tính toán số mol hoặc dư tiếp theo đó suy ra nồng độ tương ứng.
Bài tập về hằng số Ka:
(a) Nếu dung dịch chỉ có một axit yếu :
(b) Nếu dung dịch có nhiều chất thì phải cộng tổng những nồng độ .
Bài tập về hằng số Kb:
(a) Nếu dung dịch chỉ có một axit yếu :
(b) Nếu dung dịch có nhiều chất thì phải cộng tổng những nồng độ .
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu 1: Trộn 250 ml dd hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H2SO4 0,01 M với 250 ml dd Ba(OH)2 a M thu được 500 ml dd X có pH= 12. Giá trị của a là:
0,06M
0,08M
0,04M
0,12M
PH = 12 suy ra OH dư.Ta có
Câu 2: Trộn những dd HCl 0,75M,HNO3 0,15M;H2SO4 0,3M với những thể tích bằng nhau thì thu được dd X. Trộn 300ml dd X với 200ml dd Ba(OH)2 0,25M thì thu được m gam kết tủa và dd Y có pH=x. Giá trị của x và m lần lượt là?
A. 2 và 1,165 B.1 và 6,99 C.2 và 2,23 D. 1 và 2,23
Chú ý : Trộn với những thể tích bằng nhau
→ Chọn B
Câu 3: Z là dd H2SO4 1M. Để thu được dd X có pH=1 nên phải thêm vào 1 lit dd Z thể tích dd NaOH 1,8M là
A. 1 lit. B. 1,5 lit. C. 3 lit. D. 0,5 lit.
Câu 4: Z là dd H2SO4 1M. Để thu được dd Y có pH=13 nên phải thêm vào 1 lit dd Z thể tích dd NaOH 1,8M là
A. 1,0 lit. B. 1,235 lit. C. 2,47 lit. D. 0,618 lit.
Câu 5: A là dd H2SO4 0,5M; B là dd NaOH 0,6M. Trộn V1 lit A với V2 lit B thu được (V1+V2) lit dd có pH=1. Tỉ lệ V1:V2 bằng
A. 1:1. B. 5:11. C. 7:9. D. 9:11.
Câu 6: Trộn 3 dd H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M; HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dd X. Lấy 300 ml dd X cho phản ứng với V lit dd Y gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dd có pH = 2. Giá trị V là
A. 0,424 lit. B. 0,134 lit. C. 0,414 lit. D. 0,214 lit.
Chú ý : Mỗi dung dịch axit hoàn toàn có thể tích 100 ml
Câu 7: Cho m gam Na vào nước dư thu được một,5 lit dd có pH=12. Giá trị của m là
A. 0,23 gam. B. 0,46 gam. C. 0,115 gam. D. 0,345 gam.
Câu 8: Trộn 1000 ml dung dịch X chứa NaOH 0,86M và Ba(OH)2 0,5M với V lít dung Y chứa HCl 1M và H2SO4 2M. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z có pH = 1 và m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 186,4. B. 233,0. C. 349,5. D. 116,5.
→Chọn D
Câu 9: Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X.Giá trị pH của dung dịch X là:
A. 2 B. 7 C. 1 D. 6
Ta có :
→Chọn A
Câu 10: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được dung dịch X. Dung dịch X có PH là :
A. 12,8 B. 1,0 C. 13.0 D. 1,2
Ta có ngay :
Câu 11. Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm : H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X Giá trị pH của dung dịch X là
A. 2 B. 1 C. 6 D. 7.
→Chọn A
Câu 12: Trộn 150 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HNO3 0,1M với 150 ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được 300 ml dung dịch X. Dung dịch X có pH là
A. 1,2. B. 12,8. C. 13,0. D. 1,0.
Ta có :
→Chọn C
BÀI TẬP : PH – Ka – Kb – Kc
Bài 1. A là dung dịch CH3COOH có pH =3, B là dung dịch HCOOH có pH =3
(a)Tính nồng độ ban đầu của CH3COOH và HCOOH trong dung dịch A và B.
(b)Thêm 15 ml dung dịch KOH có pH =11 vào 25 ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch thu được.
(c)Trộn lần 10 ml dung dịch A với 10 ml dung dịch B. Tính pH của dung dịch thu được.
Biết pKa của CH3COOH và HCOOH lần lượt là 4,76 và 3,75
Hướng dẫn giải
a) Gọi CA là nồng độ M của dung dịch CH3COOH
C CA 0 0
ΔC x x x
[ ] CA – x x x
Với pH = 3,0 Þ x = 10-3M
Dung dịch HCOOH có pH = 3,0 ứng với nồng độ axit fomic
b) Dung dịch KOH có pH = 11,0 Þ [OH-] = [KOH] =
Sau khi trộn:
Phản ứng 3,66.10-2 3,75.10-4 0 0
Sau phản ứng (3,66.10-2 – 3,75.10-4 )0 3,75.10-4 3,75.10-4
Dung dịch thu được là dung dịch đệm
pH = 6,745
c) Sau khi trộn lẫn:
Tính gần đúng:
[H+] ≈ 1,047.10-3
pH = -lg (1,047.10-3), pH » 2,98
Bài 2. Ở 1020K, hai cân đối sau cùng tồn tại trong một bình kín:
a) Tính áp suất riêng phần những khí lúc cân đối;
b) Cho 1,00 mol Fe; 1,00 mol cacbon graphit; 1,20 molvào bình chân không dung tích 20,0 lít ở 1020K. Tính số mol những chất lúc cân đối.
a) suy ra:
nên: ; .
b)
Lúc cân đối:
Lúc cân đối:
Lưu ý rằng thành phần cân đối của hai khí CO2 và CO ở hai cân đối phải bằng nhau.
Tổng số mol khí lúc cân đối là: 1,2 + x, áp suất tổng của hệ lúc cân đối là: 3,2 + 2,56 = 5,76 atm. Ta có: suy ra:nkhí = p..v/RT= 3,38 ® x = 0,18 mol.
Và ; .
Mà nCO = 2x + y = 0,18.2 + y = 0,77 nên y = 0,41 mol.
Vậy nC = 1 – x = 1- 0,18 = 0,82 mol và nFe = 1 – y = 1- 0,41 = 0,59 mol.
Bài 3. Cho dung dịch CH3COOH 0,1M. Biết .
a) Tính nồng độ của những ion trong dung dịch và tính pH.
b) Tính độ điện li của axit trên.
Bài 4. Cho 200 ml dung dịch X chứa H2SO4 0,05M và HCl 0,1M tác dụng với 300 ml dung dịch Y chứa Ba(OH)2 a M và KOH 0,05M, thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch Z có pH = 12. Tính giá trị của m và a.
, ; ; ; ;
H+ + OH- → H2O
0,04 0,6a + 0,015 mol
Dd sau phản ứng có pH = 12 → OH- dư có số mol = 0,5.10-2 = 0,005 mol
Ta có 0,6a + 0,015 – 0,04 = 0,005 → a = 0,05
Ba2+ + SO42- → BaSO4
0,015 0,01 0,01
Khối lượng kết tủa = 2,33 (gam)
Bài 6. Ion Fe3+(dd) là axit, phản ứng với nước theo cân đối
a) Xác định pH của dung dịch FeCl3 .
b) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch FeCl3 khởi đầu gây ra kết tủa Fe(OH)3 và tính pH của dung dịch lúc khởi đầu kết tủa. Cho , .
a) FeCl3 Fe3+ + 3Cl-
10-3 10-3
Fe 3+ + H2O Fe(OH)2+ + H+ Ka = 10-2,2
[ ] 10-3-x x x
Ka = x210-3-x = 10-2,2 → x = 8,78.10-4
→ PH = 3,06
b) Fe 3+ + H2O Fe(OH)2+ + H+ Ka = 10-2,2
[ ] C-x x x
Ka = x2C-x (1)
Fe3+ + 3OH- Fe(OH)3 T = 10-38
Ta có : 10-38 = Fe3+OH-3 (2)
Từ 1,2 → (C-x) = x2Ka thế vào
(2) x2Ka KH2O x3 = 10-38 → 110-32 . 1x = 104
→ x = 10-1,8 → pH = 1,8
(C-x) = x2Ka → C = 0,05566M
Bài 7. Biết Ka của CH3COOH bằng 1,75.10-5, hãy tính pH của những dung dịch sau
a) Dung dịch X gồm CH3COOH 1M và HCl 0,001M.
b) Dung dịch Y thu được khi trộn 25ml dung dịch CH3COOH có pH = 3,0 với 15ml dung dịch KOH có pH= 11,0.
Nồng độ H+ ban đầu của HCl là CH+ = 10-3 >> 10-7 Þ Bỏ qua cân đối của H2O.
Û x2 + 1,0175.10-3x – 1,75.10-5 = 0
Kết quả: x1 = 3,7053.10-3 ; x2 = – 4,7228.10-3 (loại)
Þ [H+] = 10-3 + 3,7053.10-3 Þ pH = -lg[H+]
Kết quả: pH = 2,3274
Gọi CA là nồng độ M của dung dịch CH3COOH
C CA 0 0
[ ] CA – x x x
Với pH = 3,0 Þ x = 10-3M
Dung dịch KOH có pH = 11,0 → [OH-] = [KOH] =
Sau khi trộn:
Pư 3,656.10-2 3,75.10-4 0 0
Sau pư (3,656.10-2 – 3,75.10-4 )0 3,75.10-4
Dung dịch thu được là dung dịch đệm
CH3COOH CH3COO- + H+
= 3,21
Bài 8. Hằng số cân đối ( KC) của phản ứng :
H2 (k) + I2(k) 2HI (k) ở 6000C bằng 64.
a) Nếu trộn H2 và I2 theo tỉ lệ mol 2:1 và đun nóng hỗn hợp tới 6000C thì có bao nhiêu Phần Trăm I2 tham gia phản ứng ?
b) Cần trộn H2 và I2 theo tỉ lệ ra làm sao để sở hữu 99% I2 tham gia phản ứng (6000C).
a. H2(k) + I2 (k) 2HI (k)
2mol 1mol
x x 2x
2-x 1-x 2x
x1 = 2,25(loại) x2 = 0,95 (nhận)
→ 95% I2 tham gia phản ứng
b. n: nồng độ ban đầu của H2
H2(k) + I2(k) 2HI (k)
n 1
n-0,99 0,01 1,98
=> n
→ cần trộn H2 và I2 theo tỉ lệ 7:1
Bài 9. Cho cân đối : HCOOH H+ + HCOO-
Hòa tan 9,2 gam HCOOH vào trong nước trộn lẫn loãng thành 500 ml (dung dịch A).
a/ Tính độ điện li của axit HCOOH trong dung dịch A, biết pHA =2.
b/ Tính hằng số phân li của axit HCOOH.
c/ Cần pha thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl có pH = 1 vào 100,00 ml dung dịch A để độ điện li giảm 20%
d/ Nếu thêm 0,4 gam NaOH vào 50 ml dung dịch A, tiếp theo đó cho quỳ tím vào thì màu quỳ tím biến hóa ra làm sao? Tính pH của dung dịch sau phản ứng.
n HCOOH = 0,2 mol → [HCOOH] =0,4M
HCOOH HCOO- + H+
Bđ 0,4M
Điện li 0,4a 0,4a 0,4a
CB 0,4(1-a) 0,4a 0,4a
a/ Gọi a là độ điện li của HCOOH
pH = 2 → [H+] = 0,01 M
→ 0,4a= 0,01 → a = 0,025 =2,5%
b/ Ka(HCOOH) = [HCOO-].[H+]/[HCOOH]
= (0,4.a)2/(0,4(1-a)) = 10-3,59
c/ HCOOH HCOO- + H+
Bđ 0,4M
Điện li 0,4b 0,4b 0,4b+ x
CB 0,4(1-b) 0,4b 0,4b + x
Độ điện li giảm 20% à b= 80%a =0,02
Ka = 0,4b.(0,4b + x )/( 0,4(1-b) = 10-3,59
Thay b = 0,02 à x = 0,0046 M
Gọi V là thể tích của HCl cần thêm vào
→ pH =1 à [H+] = 0,1M
→ V.0,1 = (V+100).0,0046
V = 4,82 ml
d/ nNaOH = 0,01 mol; nHCOOH= 0,02 mol
HCOOH + NaOH à HCOONa + H2O
0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol
HCOONa à HCOO- + Na+
0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol
[HCOOH] = 0,01/0,05 = 0,2M
[HCOO-] = 0,2M
HCOOH HCOO- + H+
Bđ 0,2M
Điện li y 0,2+y y
CB 0,2-y 0,2+y y
Ka = (0,2+y)y/(0,2-y)= 10-3,59
→ y = 2,56.10-4M à pH = 3,59 < 6
Quỳ tím chuyển red color
Bài 10. Cho dung dịch A chứa NaOH 0,05M và Ba(OH)2 0,02M.
a/ Trộn 100 ml dung dịch A với 400 ml dung dịch H2SO4 (pH=2) thu được dung dịch B.
Tính pH của B.
b/ Sục V lít khí CO2 vào 4 lít dd A chứa NaOH 0,05M và Ba(OH)2 0,02M ta thu được 5,91 gam kết tủa.
Hãy tính V?
a/ n(OH-) = 0,009 mol; nH+ = 0,004 mol
→ OH- dư, nOH-= 0,005 mol → [OH-] =0,01 M→ pH = 12
b/ nOH- = 0,36 mol; nBaCO3 = 0,03 mol
TH1: OH- dư
nCO2 = n BaCO3 = 0,03 mol → VCO2 =0,672 lít
TH2: tạo ra hai muối
CO2 + OH- → HCO3-
0,3mol 0,3 mol
CO2 + 2OH- → CO32- + H2O
0,03mol 0,06 mol 0,03 mol
V CO2= 0,33.22,4 = 7,392 lit
Bài 11. So sánh pH của những dung dịch sau này: NH4HSO4 0,1M; NH4NO3 0,1M; (NH4)2SO4 0,05M; (NH4)2S 0,05M; (NH4)2CO3 0,05M. Cho biết: = 10-9,24 ; = 10-2 ; = 10-13 ; = 10-10,33.
Tất cả những dung dịch đều chứa chung gốc NH4+ với = 0,1 M
NH4+ NH3 + H+ = 10-9,24 (axit yếu)
→ Chỉ cần so sánh pH của những anion.
HSO4- H+ + SO42- = 10-2 ( axit tương đối mạnh)
NO3- trung tính
SO42- + H2O HSO4- + OH- Kb = 10-12 (bazơ rất yếu)
S2- + H2O HS- + OH- Kb = 10-1 (bazơ mạnh)
CO32- + H2O HCO3- + OH- Kb = 10-3,67 (bazơ)
Vậy pH của những dung dịch muối tăng theo thứ tự:
NH4HSO4 < NH4NO3 < (NH4)2SO4 < (NH4)2CO3 > Ka’. >> Kw
→ Cân bằng (1) chiếm ưu thế
HSO4- H+ + SO42- Ka = 10-2
[ ] 0,05 – x x x
= 10-2 → x = 0,018 →pH = 1,745
Xét cân đối (2): CH3COOH CH3COO- + H+ Ka’ = 10-4,75
[ ] 0,01 –y y 0,018
→ y = 9,87.10-6 →= 9,87.10-2 %= 0,0987%
Bài 13. Nén 2 mol nitơ và 8 mol hiđro vào một trong những bình kín hoàn toàn có thể tích 2 lít (chỉ chứa sẵn chất xúc tác với thể tích không đáng kể) đã được giữ ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng trong bình đạt cân đối, áp suất khí trong bình bằng 0,8 áp suất lúc đầu (khi mới cho xong những khí vào trong bình, chưa xẩy ra phản ứng). Tính hằng số cân đối của phản ứng xẩy ra trong bình.
Xét phản ứng: N2 + 3 H2 2 NH3
Số mol lúc đầu 2 8
Số mol phản ứng x 3x 2x
Số mol cân đối 2-x 8 -3x 2x
Tổng số mol khí lúc đầu: 2 + 8 = 10 mol
Tổng số mol khí lúc cân đối: (2 – x) + (8- 3x) + 2x = 10- 2x mol
Vì thể tích bình và nhiệt độ không đổi nên áp suất trong bình tỉ lệ thuận với số mol khí:
→ x = 1 mol
Nồng độ những chất ở cân đối:
[NH3] = 1 M; [N2] = 0,5 M; [H2] = 2,5 M
Hằng số cân đối Kc = 0,128
Bài 14. Sắp xếp những dung dịch H2SO4, HCl, NaOH, Na2CO3 và Na2SO4 có cùng nồng độ 0,1M theo chiều tăng pH của dung dịch và lý giải ngắn gọn thứ tự đó?
Sắp xếp theo chiều pH tăng dần : H2SO4, HCl, Na2SO4, Na2CO3, NaOH
Giải thích:
+ H2SO4 → 2H+ + SO42- [H+] = 2.0,1 = 0,2M → pH = 1-lg2 = 0,7
+ HCl → H+ + Cl- [H+] = 0,1 M → pH = 1
+ Na2SO4 →2Na+ + SO42- do 2 ion này đều không hoàn toàn có thể cho nhận proton nên dd có pH = 7
+ Na2CO3 → 2Na+ + CO32-
CO32- + H2O → HCO3- + OH- có [OH-] < 0,1 nên 7 <pH 0
Ban đầu 0,1 0 0
Phân li x → x x
Cân bằng 0,1-x x x
Ta có Ka = = ( I )
Vì Ka « 0,1 nên coi 0,1 – x ≈ 0,1
Khi đó I sẽ trở thành ó x2 -1,75.10-6 = 0 → x =1,323.10-3
→ [H+] = 1,323.10-3 → pH = 3 – lg1,323 = 2,878
Bài 16. Tính pH của dung dịch thu được khi trộn lẫn 50,0 mL dung dịch NH4Cl 0,200 M với 75,0 mL dung dịch NaOH 0,100 M. Biết Kb (NH3) = 1,8.10-5.
;
NH4Cl + NaOH ® NaCl + NH3 + H2O
0,08 0,06
0,06 0,06 0,06
0,02 0 0,06
Xét cân đối :
NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH-
0,06 0,02
x x x
0,06–x 0,02+x x
, gần đúng

BÀI TẬP VỀ PH
Câu 1: Hòa tan hết 7,33 gam sắt kẽm kim loại tổng hợp sắt kẽm kim loại M (chỉ có hóa trị II) và oxit của nó vào nước, thu được một lít dung dịch X có pH = 13.
a. Xác định sắt kẽm kim loại M.
b. Tính thể tích dung dịch chứa HCl và H2SO4 có pH = 0 cần thêm vào 1 lít dung dịch X để thu được dung dịch mới có pH = 1,699.
a) Gọi x, y lần lượt là số mol của M và MO ta có: Mx + y(M+16) = 7,33. (1)
M + 2H2O → M(OH)2 + H2
x x
MO + H2O → M(OH)2.
y y
→ số mol OH- = 2x + 2y = 1.0,1 (II)
+ Từ (I, II) ta có: 16y = 7,33 – 0,05M ð M = 146,6 – 320y (*)
+ Từ (II) suy ra: 0,05 > y > 0 thay vào (*) ta có:146,6 > M > 130,6 ð M là Ba.
b/ Số mol của OH- = 0,1.0,1 = 0,01 mol; Gọi V là thể tích cần tìm ð số mol
H+ = 1.V mol. Vì pH của dd sau pư = 1,699 > Ka, K2 Þ cân đối (2) chiếm ưu thế. Tính nồng độ Cr2 và HCr nhờ vào cân đối (2).
Cr2 + H2O 2HCr K1 = 10-1,36

4296

Video Tính pH của dung dịch CN có nồng độ 0 01 M biết ka của HCN bằng 9 21 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tính pH của dung dịch CN có nồng độ 0 01 M biết ka của HCN bằng 9 21 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Tính pH của dung dịch CN có nồng độ 0 01 M biết ka của HCN bằng 9 21 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Tính pH của dung dịch CN có nồng độ 0 01 M biết ka của HCN bằng 9 21 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tính pH của dung dịch CN có nồng độ 0 01 M biết ka của HCN bằng 9 21

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính pH của dung dịch CN có nồng độ 0 01 M biết ka của HCN bằng 9 21 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #của #dung #dịch #có #nồng #độ #biết #của #HCN #bằng