Kinh Nghiệm về Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết khi chia x cho những số 5;7;11 thì được những số dư lần lượt là 3;4;6 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết khi chia x cho những số 5;7;11 thì được những số dư lần lượt là 3;4;6 được Update vào lúc : 2022-04-17 18:38:26 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài tập Ứớc chung và Bội chung

    A. Lý thuyết Ước và Bội – ƯCLN và BCNNB. Bài tập Ước và bộiC. Bài tập Ước và Bội – ƯCLN và BCNN

Nội dung chính

    Bài tập Ứớc chung và Bội chung A. Lý thuyết Ước và Bội – ƯCLN và BCNNB. Bài tập Ước và bộiC. Bài tập Ước và Bội – ƯCLN và BCNNVideo liên quan

Toán lớp 6 Chuyên đề 4: Ước và Bội – ƯCLN VÀ BCNN gồm có những bài tập tìm hiểu thêm số học lớp 6, dành riêng cho thầy cô và những em học viên tìm hiểu thêm. Tài liệu về Ước chung lớn số 1 và Bội chung nhỏ nhất này sẽ hỗ trợ những em khối mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng học tập, ôn tập tốt môn Toán lớp 6. Mời quý thầy cô và những bạn cùng tìm hiểu thêm những bài tập môn Toán dưới đây.

A. Lý thuyết Ước và Bội – ƯCLN và BCNN

1. Ước và Bội.

Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b còn b được gọi là ước của a.

Ví dụ : 18 ⋮ 6 ⇒ 18 là bội của 6. Còn 6 được gọi là ước của 18.

2. Cách tìm bội

Ta hoàn toàn có thể tìm những bội của một số trong những khác 0 bằng phương pháp nhân số đớ với lần lượt 0, 1, 2, 3, …

Ví dụ: B(6) = 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; …

3. Cách tìm ước.

Ta hoàn toàn có thể tìm ước của a (a > 1) bằng phương pháp lần lượt chia a cho những số tự nhiên từ là 1 đến a để xem xét a chia hết cho những số nào, khi đó những số ấy là ước của a.

Ví dụ: Ư(16) = 16 ; 8 ; 4 ; 2 ; 1

4. Số nguyên tố.

Số nguyên tố là số tự nhiên to nhiều hơn 1, chỉ có hai ước là một trong và chính nó

Ví dụ: Ư(13) = 13 ; 1 nên 13 là số nguyên tố.

5. Ước chung.

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của toàn bộ những số đó.

6. Ước chung lớn số 1 – ƯCLN

Ước chung lớn số 1 của hai hay nhiều số là số lớn số 1 trong tập hợp những ước chung của những số đó.

7. Cách tìm ước chung lớn số 1 – ƯCLN

Muốn tìm UCLN của của hai hay nhiều số to nhiều hơn 1, ta thực thi ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra những thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là UCLN phải tìm.

Ví dụ: Tìm UCLN (18 ; 30)

Ta có:

Bước 1: phân tích những số ra thừa số nguyên tố.

18 = 2.32

30 = 2.3.5

Bước 2: thừa số nguyên tố chung là 2 và 3

Bước 3: UCLN (18; 30) = 2.3 = 6

Chú ý: Nếu những số đã cho không còn thừa số nguyên tố chung thì UCLN của chúng bằng 1.

Hai hay nhiều số có UCLN bằng 1 gọi là những số nguyên tố cùng nhau.

8. Cách tìm Ước thông qua UCLN.

Để tìm ước chung của những số đã cho, ta có tể tìm những ước của UCLN của những số đó.

9. Bội chung.

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của toàn bộ những số đó

x ∈ BC (a, b) nếu x ⋮ a và x ⋮ b

x ∈ BC (a, b, c) nếu x ⋮ a; x ⋮ b; x ⋮ c

10. Các tìm bội chung nhỏ nhất. (BCNN)

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số to nhiều hơn 1, ta thực thi theo ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra những thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn số 1 của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

11. Cách tìm bội chung thông qua BCNN

Để tìm bội chung của những số đã cho, ta hoàn toàn có thể tìm những bội của BCNN của những số đó.

B. Bài tập Ước và bội

Bài 1:

a) Tìm những bội của 4 trong những số 8; 14; 20; 25.

b) Viết tập hợp những bội của 4 nhỏ hơn 30.

c) Viết dạng tổng quát những số là bội của 4.

Hướng dẫn:

a) Các bội của 4 trong những số 8; 14; 20; 25 là: 8; 20

b) Tập hợp những bội của 4 nhỏ hơn 30: 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28.

c) Dạng tổng quát những số là bội của 4: 4k, với k ∈ N.

Bài 2: Tìm những ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của một.

ĐS: Ư(4) = 1; 2; 4, Ư(6) = 1; 2; 3; 6, Ư(9) =1;3;9; Ư(13) = 1; 13, Ư(1) = 1.

Bài 3: Tìm những số tự nhiên x sao cho:

a) x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50;

b) x⋮15 và 0 < x ≤ 40;

c) x ∈ Ư(20) và x > 8;

d) 16⋮x.

Hướng dẫn:

a) Nhân 12 lần lượt với cùng 1; 2… cho tới lúc được bội to nhiều hơn 50; rồi chọn những bội x thỏa mãn nhu cầu Đk đã cho.

=> 24; 36; 48.

b) 15; 30.

c) 10; 20.

d) 16⋮x nghĩa là x là ước của 16. Vậy phải tìm tập hợp những ước của 16.

=> Ư(16) = 1; 2; 4; 8; 16.

Bài 4: Viết những tập hợp:

a) Ư (6), Ư (9)

b) Ư (7), Ư (8)

ĐS:

a) Ư (6) = 1; 2; 3; 6, Ư (9) = 1, 3, 9

b) Ư (7) = 1; 7, Ư (8) = 1; 2; 4; 8

Bài 5: Có 36 học viên vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào những nhóm. Trong những phương pháp chia sau, cách nào thực thi được ?

Hướng dẫn:

Để chia đều 36 người vào những nhóm thì số nhóm và số người ở một nhóm phải là ước của 36. Vì những số 4; 6; 12 trong bảng là những ước của 36 nên trong những phương pháp chia đã nêu thì cách chia thứ nhất, thứ hai và thứ tư thực thi được.

Bài 6: Cho n là số tự nhiên. Chứng tỏ:

a) (n + 10 ) ( n + 15) là bội của 2.

b) n ( n + 1) (n + 2) là bội của 2 và 3

c) n( n+1)( 2n + 1) là bội của 2 là 3

Bài 7: Tìm những số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho toàn bộ 5 và 9, biết rằng chữ số hàng trăm bẳng trung bình cộng của hai chữ số còn sót lại.

Bài 8: Tìm những số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho toàn bộ 5 và 9 biết rằng hiệu số đó với số viết theo thứ tự ngược lại bằng 297.

Bài 9: Chứng tỏ rằng một số trong những có ba chữ số mà chữ số hàng trăm , hàng cty bằng nhau và tổng ba chữ số của số đó chia hết cho 7 thì số đó chia hết cho 7.

C. Bài tập Ước và Bội – ƯCLN và BCNN

Bài toán 1: Viết những tập hợp sau.

a) Ư(6); Ư(9); Ư(12)

b) Ư(7); Ư(18); Ư(10)

c) Ư(15); Ư(16); Ư(250

d) B(23); B(10); B(8)

e) B(3); B(12); B(9)

g) B(18); B(20); B(14)

Bài toán 2: Phân tích những thừa số sau thành tích những thừa số nguyên tố.

a) 27 ; 30 ; 80 ; 20 ; 120 ; 90.

b ) 15 ; 100 ; 112 ; 224 ; 184.

c) 16 ; 48 ; 98 ; 36 ; 124.

d) 56 ; 72 ; 45 ; 54 ; 177.

Bài toán 3: Tìm UCLN.

a) ƯCLN (10 ; 28) e) ƯCLN (24 ; 84 ; 180)

b) ƯCLN (24 ; 36) g) ƯCLN (56 ; 140)

c) ƯCLN (16 ; 80 ; 176) h) ƯCLC (12 ; 14 ; 8 ; 20)

d) ƯCLN (6 ; 8 ; 18) k) ƯCLN (7 ; 9 ; 12 ; 21)

Bài toán 4: Tìm ƯC.

a) ƯC(16 ; 24) e) ƯC(18 ; 77)

b) ƯC(60 ; 90) g) ƯC(18 ; 90)

c) ƯC(24 ; 84) h) ƯC(18 ; 30 ; 42)

d) ƯC(16 ; 60) k) ƯC(26 ; 39 ; 48)

Bài toán 5: Tìm BCNN của.

a) BCNN( 8 ; 10 ; 20) f) BCNN(56 ; 70 ; 126)

b) BCNN(16 ; 24) g) BCNN(28 ; 20 ; 30)

c) BCNN(60 ; 140) h) BCNN(34 ; 32 ; 20)

d) BCNN(8 ; 9 ; 11) k) BCNN(42 ; 70 ; 52)

e) BCNN(24 ; 40 ; 162) l) BCNN( 9 ; 10 ; 11)

Bài toán 6: Tìm bội chung (BC) của.

a) BC(13 ; 15) e) BC(30 ; 105)

b) BC(10 ; 12 ; 15) g) BC( 84 ; 108)

c) BC(7 ; 9 ; 11) h) BC(98 ; 72 ; 42)

d) BC(24 ; 40 ; 28) k) BC(68 ; 208 ; 100)

Bài toán 7: Tìm số tự nhiên x lớn số 1, biết rằng:

a) 420 ⋮ x và 700 ⋮ x e) 17 ⋮ x; 21 ⋮ x và 51 ⋮ x

b) 48 ⋮ x và 60 ⋮ x f) 8 ⋮ x; 25 ⋮ x và 40 ⋮ x

c) 105 ⋮ x; 175 ⋮ x và 385 ⋮ x g) 12 ⋮ x; 15 ⋮ x và 35 ⋮ x

d) 46 ⋮ x; 32 ⋮ x và 56 ⋮ x h) 50 ⋮ x; 42 ⋮ x và 38 ⋮ x

Bài toán 8: Tìm những số tự nhiên x biết;

a) x ∈ B(8) và x ≤ 30 e) x ⋮ 12 và 50 < x ≤ 72

b) x ∈ B(15) và 15 < x ≤ 90 f) x ⋮ 14 và x < 92

c) x ∈ B(12) và 12 < x < 90 g) x ⋮ 9 và x < 40

d) x ∈ B(5) và x ≤100 h) x ⋮ 12 và 24 ≤ x ≤ 80

Bài toán 9: Tìm những số tự nhiên x biết.

a) x ∈ BC(6; 21; 27) và x ≤ 2000 f) x ∈ BC(5; 7; 8) và x ≤ 500

b) x∈ BC(12; 15; 20) và x ≤ 500 g) x ∈ BC(12; 5; 8) và 60 ≤ x ≤ 240

c) x ∈ BC(5; 10; 25) và x < 400 h) x ∈ BC(3; 4; 5; 10) và x <200

d) x ∈ BC(3; 5; 6; 9) và 150 ≤ x ≤ 250

e) x ∈ BC(16; 21; 25) và x ≤ 400 k) x ∈ BC(7; 14; 21) và x ≤ 210

Bài toán 10: Tìm số tự nhiên x, biết.

a) (x – 1) ∈ BC(4; 5; 6) và x < 400

b) (x – 1) ∈ BC(4; 5;6) và x ⋮ 7 và x < 400

c) (x + 1) ∈ BC(6; 20; 15) và x ≤ 300

d) (x + 2) ∈ BC( 8 : 16 : 24) và x ≤ 250

Bài toán 11: Tìm x N biết.

a) x ⋮ 39 ; x ⋮ 65 ; x ⋮ 91 và 400 < x < 2600

b) x ⋮ 12 ; x ⋮ 21 ; x ⋮ 28 và x < 500

Bài toán 12: Tìm số tự nhiên x lớn số 1 sao cho: 13 ; 15 ; 61 chia x đều dư 1.

Bài toán 13: Tìm số tự nhiên x lớn số 1 sao cho 44; 86; 65 chia x đều dư 2.

Bài toán 14: Tìm số tự nhiên x, biết 167 chia x dư 17; 235 chia x dư 25.

Bài toán 15: Tìm số tự nhiên x biết khi chia 268 cho x thì dư 18; 390 chia x dư 40.

Bài toán 16: Tìm số tự nhiên x lớn số 1 thỏa mãn nhu cầu: 27 chia x dư 3; 38 chia x dư 2 và 49 chia x dư 1.

Bài toán 17: Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết khi chia x cho những số 5; 7; 11 thì được những số dư lần lượt là 3; 4; 6.

Bài toán 18: Học sinh của lớp 6A khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 4 hoặc hàng 8 đều vừa đủ. Biết số học viên của lớp 6A từ 38 đến 60 em. Tính số học viên lớp 6A.

Đ/S: 48 học viên

Bài toán 19: Số học viên của lớp 6A từ 40 đến 50 em. Khi xếp thành hàng 3 hoặc 5 đều dư 2 em. Tính số học viên lớp 6A.

Đ/S: 47 học viên

Bài toán 20: Học sinh khối 6 của một trường có từ 200 đến 300 em. Nếu xếp thành hàng 4, hàng 5 hoặc hàng 7 đều dư 1 em. Tìm số học viên khối 6 của trường đó.

Đ/S: 281 học viên.

Bài toán 21: Có 96 cái bánh và 84 cái kẹo được chia đều vào mỗi đĩa. Hỏi hoàn toàn có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa. Khi ấy mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh, bao nhiêu cái kẹo?

Đ/S:

Bài toán 22: Một lớp 6 có 24 nữ và 20 nam được phân thành tổ để số nam và số nữ được chia đều vào tổ. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ? Khi ấy tính số nam và số nữ mỗi tổ.

Đ/S: 4 tổ. Mỗi tổ có 6 nữ và 5 nam.

Bài toán 23: Có 60 quyển vở và 42 bút bi được phân thành từng phần. Hỏi hoàn toàn có thể chia nhiều nhất được bao nhiêu phần để số vở và số bút bi được chia đều vào mỗi phần? Khi ấy mỗi phần có bao nhiêu vở và bao nhiêu bút bi?

Đ/S: 6 phần. Mỗi phần có 10 vở và 7 bút.

Bài toán 24: Một hình chữ nhật có chiều dài 105 và chiều rộng 75m được phân thành những hình vuông vắn có diện tích s quy hoạnh bằng nhau. Tính độ dài cạnh hình vuông vắn lớn số 1 trong những phương pháp chia trên.

Đ/S: 15m

Bài toán 25: Đội A và đội B cùng phải trồng một số trong những cây bằng nhau. Biết từng người đội A phải trồng 8 cây, từng người đội B phải trồng 9 cây và số cây mỗi đội phải trồng khoảng chừng từ 100 đến 200 cây. Tìm số cây mà mỗi đôi phải trồng.

Đ/S: 144 cây

Bài toán 26: Một mảnh đất nền trống hình chữ nhật có chiều dài 112m và chiều rộng 40m. Người ta muốn chia mảnh đất nền trống thành những ô vuông bằng nhau để trồng nhiều chủng loại rau. Hỏi với cách chia nào thì cạnh ô vuông là lớn số 1 và bằng bao nhiêu?

Đ/S: 8m

Bài toán 27: Có 133 quyển vở, 80 bút bi, 177 tập giấy. Người ta chia vở, bút bi, giấy thành những phần thưởng bằng nhau, mỗi phần thưởng gồm cả ba loại. Nhưng sau khi chia xong còn thừa 13 quyển vở, 8 bút và 2 tập giấy không đủ chia vào những phần thưởng khác. Tính xem có bao nhiêu phần thưởng.

Đ/S: 3 phần thưởng

Bài toán 28: Một cty bộ đội khi xếp thành mỗi hàng 20 người, 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp thành hàng 41 người thì vừa đủ (không còn hàng nào thiếu, không còn ai ở ngoài). Hỏi cty đó có bao nhiêu người, biết rằng số người của cty chưa tới 1000 người.

Đ/S: 615 người.

Bài toán 29: Số học viên khối 6 của một trường khoảng chừng từ 300 đến 400 học viên. Mỗi lần xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ không thừa ai. Hỏi trường đó khối 6 có bao nhiêu học viên.

Đ/S: 360 học viên.

Bài toán 30: Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 128 quyển vở, 48 bút chì và 192 tập giấy thành một số trong những phần thưởng như nhau để trao trong lần sơ kết học kì một. Hỏi hoàn toàn có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng, khi đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu bút chì, bao nhiêu tập giấy.

Đ/S: 16 phần. 8 quyển vở, 3 bút chì, 12 tập giấy.

Bài toán 31: Tìm những giá trị nguyên của x để. (toán nâng cao chuyên đề này).

a) 1 ⋮ (x + 7) e) (2x – 9) ⋮ (x – 5)

b) 4 ⋮ (x – 5) g) (x2 – x – 1) ⋮ (x – 1)

c) (x +8) ⋮ (x + 7) h) (x2 – 3x – 5) ⋮ (x – 3)

d) (2x + 16) ⋮ (x + 7) k) (5x + 2) ⋮ (x + 1)

d) (x – 4) ⋮ (x – 5) l) (2×2 + 3x + 2) ⋮ (x + 1)

Bài toán 32: với x ∈ Z, chứng tỏ rằng.

a) [x(x + 1) + 1] không chia hết cho 2

b) (x2 + x + 1) không chia hết cho 2

c) [3.(x2 + 2x) + 1] không chia hết cho 3

d) (3×2 + 6x + 1) không chia hết cho 3.

Toán lớp 6: Ước và Bội – ƯCLN và BCNN giúp những em học viên củng cố kỹ năng giải những bài tập, ôn tập sẵn sàng sẵn sàng cho những bài thi hiệu suất cao hơn. Ngoài ra, những em học viên tìm hiểu thêm khá đầy đủ rõ ràng những dạng đề thi học kì 1 lớp 6 khá đầy đủ những môn tiên tiến và phát triển nhất trên VnDoc.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề về giảng dạy và học tập những môn học lớp 6, VnDoc mời những thầy cô giáo, những bậc phụ huynh và những bạn học viên truy vấn nhóm riêng dành riêng cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và những bạn.

Tham khảo những tài liệu học tập Toán lớp 6

    Một số bài toán về ƯCLN và BCNN nâng caoĐề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán – Đề số 1Bài tập Toán lớp 6: Trung điểm của đoạn thẳng

://.youtube/watch?v=8WgWT0_dvIY

4477

Clip Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết khi chia x cho những số 5;7;11 thì được những số dư lần lượt là 3;4;6 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết khi chia x cho những số 5;7;11 thì được những số dư lần lượt là 3;4;6 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết khi chia x cho những số 5;7;11 thì được những số dư lần lượt là 3;4;6 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết khi chia x cho những số 5;7;11 thì được những số dư lần lượt là 3;4;6 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết khi chia x cho những số 5;7;11 thì được những số dư lần lượt là 3;4;6

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết khi chia x cho những số 5;7;11 thì được những số dư lần lượt là 3;4;6 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #số #tự #nhiên #nhỏ #nhất #biết #khi #chia #cho #những #số #thì #được #những #số #dư #lần #lượt #là