Thủ Thuật về Tìm phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số y bằng trừ x bình công 6 x 7 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tìm phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số y bằng trừ x bình công 6 x 7 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-18 18:16:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

TÂM ĐỐI XỨNG VÀ TRỤC ĐỐI XỨNG CỦA ĐỒ THỊ

Quan tâm

1

Đưa vào sổ tay

A. TÂM ĐỐI XỨNG CỦA ĐỒ THỊ
Bài toán :
Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị $(C)$.
– Chứng minh rằng : điểm $I(x_0, y_0)$ là tâm đối xứng của đồ thị.
– Tìm điểm $I(x_0, y_0)$ là tâm đối xứng của đồ thị.
Phương pháp :
Cách 1 :
+ Đổi hệ trục tọa độ Oxy thành hệ trục tọa độ IXY theo vectơ tịnh tiến $overrightarrowOI=(x_0,y_0)$ công thức đổi trục là : $begincasesx= X+x_0\ y=Y+y_0 endcases$
+ Viết phương trình đường cong $(C)$ trong hệ trục mới, giả sử có phương trình Y=F(X).
+ Kiểm tra hàm Y=F(X) là hàm lẻ. Từ đó kết yếu tố $I(x_0, y_0)$ là tâm đối xứng của đồ thị.
Chú ý : Nếu bài toán yêu cầu tìm tâm đối xứng của đồ thị thì ta áp đặt Đk để hàm Y=F(X) là hàm lẻ.
Cách 2 :
Gọi $D$ là miền xác lập của hàm số $f(x)$
Ta chứng tỏ rằng : $forall (x_0 pm x) in D$ thì $f(x_0+x)+f(x_0-x)=2y_0$
Ví dụ $1.$
Cho hàm số $(C) : y=x+1+frac1x-1$. Chứng minh rằng điểm $I(1;2)$ là tâm đối xứng của đồ thị.
Lời giải :
Cách 1 :
Đổi hệ trục tọa độ Oxy thành hệ trục tọa độ IXY theo vectơ tịnh tiến $overrightarrowOI=(1,2)$; công thức đổi trục là : $begincasesx= X+x_0\ y=Y+y_0 endcasesRightarrow begincasesx= X+1\ y=Y+2 endcases$
Phương trình đường cong $(C)$ trong hệ trục IXY là :
$Y+2=X+2+frac1XLeftrightarrow Y=X+frac1X=F(X)$
Ta có : $F(-X)=(-X)+frac1(-X)=-left( X+frac1X right )=-F(X)$
$Rightarrow F(X)$ là hàm số lẻ nên $I(1,2)$ là tâm đối xứng của đồ thị.
Cách 2.
Miền xác lập của hàm số $D=mathbbRsetminus left 1 right$.
Với mọi $(1 pm x) in D$ thì :
$f(1+x)=(1+x)+1+frac1(1+x)-1=x+2+frac1x$
$f(1-x)=(1-x)+1+frac1(1-x)-1=-x+2-frac1x$
$f(1+x)+f(1-x)=4=2y_0$
Vậy $I(1,2)$ là tâm đối xứng của đồ thị.
Ví dụ 2. Cho $(C): y=x^3-3x^2+1$. Tìm tâm đối xứng của đồ thị.
Lời giải :
Miền xác lập $D=mathbbR$.
Gọi $I(a,b)$ là tâm đối xứng của đồ thị.
Với mọi $(a pm x) in D$ thì :
$f(a+x)=(a+x)^3-3(a+x)^2+1$
$f(a-x)=(a-x)^3-3(a-x)^2+1$
$f(a+x)+f(a-x)=6(a-1)x^2+2a^3-6a^2+2$
Điểm $I(a,b)$ là tâm đối xứng của đồ thị $(C)$.
$Leftrightarrow f(a+x)+f(a-x)=2b$
$Leftrightarrow 6(a-1)x^2+2a^3-6a^2+2=2b$
$Leftrightarrow begincasesa=1 \ 2a^3-6a^2+2=2bendcases$
$Leftrightarrow begincasesa=1 \ b=-1 endcases$
Vậy $I(a,b)$ là tâm đối xứng của đồ thị $(C)$.
Bài tập tự giải :
1. Tìm tâm đối xứng của những đồ thị hàm số :
a. $y=x+frac1x+1$
b. $y=fracx+1x-2$
2. Tìm tâm đối xứng của những đồ thị hàm số :
a. $y=ax^3+bx^2+cx+d (a ne 0)$
b. $y=fracax^2+bx+aax+b$

B. TRỤC ĐỐI XỨNG CỦA ĐỒ THỊ
Bài toán :
Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị $(C)$
+ Chứng minh rằng : đường thẳng $x=x_0$ là trục đối xứng của đồ thị.
+ Tìm trục đối xứng của đồ thị có phương tuy nhiên tuy nhiên với trục tung $(parallel Oy)$.
Phương pháp :
Cách 1 :
+ Đổi hệ trục tọa độ Oxy thành hệ trục tọa độ IXY theo vectơ tịnh tiến $overrightarrowOI=(x_0,y_0)$ công thức đổi trục là : $begincasesx= X+x_0\ y=Y+y_0 endcases$ với $I(x_0;0)$ nên $begincasesx= X+x_0\ y=Y endcases$
+ Viết phương trình đường cong $(C)$ trong hệ trục mới, giả sử có phương trình Y=F(X).
+ Kiểm tra hàm Y=F(X) là hàm chẵn. Từ đó kết luận đường thẳng $x=x_0$ là trục đối xứng của đồ thị.
Chú ý : Nếu bài toán yêu cầu tìm trục đối xứng của đồ thị thì ta áp đặt Đk để hàm Y=F(X) là hàm chẵn.
Cách 2 :
Gọi D là miền xác lập của hàm số $f(x)$
Ta chứng tỏ rằng : $forall (x_0 pm x) in D$ thì $f(x_0+x)=f(x_0-x)$.
Ví dụ 1.
Cho hàm số $(C) : y=x^2-2x+3$. Chứng minh rằng đường thẳng $x=1$ là trục đối xứng của đồ thị.
Lời giải :
Đổi hệ trục tọa độ Oxy thành hệ trục tọa độ IXY theo vectơ tịnh tiến $overrightarrowOI=(1,0)$ công thức đổi trục là : $begincasesx= X+x_0\ y=Y+y_0 endcases$ với $I(1;0)$ nên $begincasesx= X+1\ y=Y endcases$
Phương trình đường cong $(C)$ trong hệ trục IXY là :
$Y=(X+1)^2-2(X+1)+3=X^2+2=F(X)$
Ta có : $F(-X)=(-X)^2+2=F(X)$
$Rightarrow F(X)$ là hàm số chẵn nên $x=1$ là trục đối xứng của đồ thị.
Ví dụ 2.
Cho hàm số $(C) : y=x^4-4x^3-2x^2+12x-1$. Chứng minh rằng đường thẳng $x=1$ là trục đối xứng của đồ thị.
Lời giải :
Miền xác lập $D=mathbbR$.
Với mọi $(1 pm x) in D$. Ta có :
$begincasesf(1+x)=
(1+x)^4-4(1+x)^3-2(1+x)^2+12(1+x)-1=x^4-8x^2+6 \ f(1-x)=
(1-x)^4-4(1-x)^3-2(1-x)^2+12(1-x)-1 =x^4-8x^2+6endcasesRightarrow f(1+x)=f(1-x)$
Vậy $x=1$ là trục đối xứng của đồ thị.
Ví dụ 3.
Tìm a, b để đồ thị $(C)$ của hàm số $y=x^4+ax^3+bx^2+2x$ nhận đường thẳng $x=-1$ làm trục đối xứng.
Lời giải :
Đổi hệ trục tọa độ Oxy thành hệ trục tọa độ IXY theo vectơ tịnh tiến $overrightarrowOI=(-1,0)$ công thức đổi trục là : $begincasesx= X+x_0\ y=Y+y_0 endcases$ với $I(-1;0)$ nên $begincasesx= X-1\ y=Y endcases$
Phương trình đường cong $(C)$ trong hệ trục IXY là :
$Y=(X-1)^4+a(X-1)^3+b(X-1)^2+2(X-1)$
$=X^4+(a-4)X^3+(b-3a+6)X^2+(3a-2-2b)X+b-a-1$
Để hàm số này là hàm số chẵn thì
$begincasesa-4=0 \ 3a-2-2b=0 endcasesLeftrightarrow begincasesa=4 \ b= 5endcases$
Vậy khi $a=4$ và $b=5$ thì $x=-1$ là trục đối xứng của đồ thị.
Bài tập tự giải
1. Gọi $(C)$ là đồ thị hàm số $y=x^4+4ax^3-2x^2-12ax$. Xác định $a$ để $(C)$ có trục đối xứng cùng phương với Oy.
2. Chứng minh rằng đường thẳng $x=1$ là trục đối xứng của đồ thị $(C)$ có phương trình $y=x^4-4x^3+6x^2-4x$.

Tâm đối xứng

Trục đối xứng

Đồ thị hàm số

hủy

Trợ giúp

Nhập tối thiểu 8 ký tự, tối đa 255 ký tự.

Thẻ

Tâm đối xứng
×23

Trục đối xứng
×19

Đồ thị hàm số
×16

Lượt xem

96553

Liên quan

Bài 101529

Bài 101528

Bài 101525

Bài 101522

Bài 101521

://.youtube/watch?v=3Gr4LOv-c0E

4337

Video Tìm phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số y bằng trừ x bình công 6 x 7 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tìm phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số y bằng trừ x bình công 6 x 7 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Tìm phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số y bằng trừ x bình công 6 x 7 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Tìm phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số y bằng trừ x bình công 6 x 7 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tìm phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số y bằng trừ x bình công 6 x 7

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số y bằng trừ x bình công 6 x 7 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #phương #trình #trục #đối #xứng #của #đồ #thị #hàm #số #bằng #trừ #bình #công