Thủ Thuật Hướng dẫn Thông tư hướng dẫn bóc tách khối lượng Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Thông tư hướng dẫn bóc tách khối lượng được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-16 19:11:19 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

BỘ XÂY DỰNG
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________

Số: 451/QĐ-BXD

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 23 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm trước đó đó của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng khu công trình xây dựng;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng kèm theo Quyết định này để những cty, tổ chức triển khai, thành viên có liên quan tìm hiểu thêm, sử dụng vào việc xác lập khối lượng xây dựng của khu công trình xây dựng và ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng khu công trình xây dựng.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng và có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 05 tháng 6 năm 2022./.

Nơi nhận:
– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
– UBND những tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Quốc hội;
– Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Cơ quan Trung ương những đoàn thể;
– Toà án Nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Văn phòng Chính phủ;
– Sở Xây dựng, Sở có khu công trình xây dựng xây dựng chuyên ngành những tỉnh, thành phố trực thuộc TW
– Các Tập đoàn kinh tế tài chính, Tổng công ty Nhà nước;
– Các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng.
– Lưu VT, Vụ KTXD, Viện KTXD, Ha.300

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

HƯỚNG DẪN ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 451/QĐ-BXD ngày 23/05/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng được đo bóc là cơ sở cho việc xác lập ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng khu công trình xây dựng và lập bảng khối lượng mời thầu khi tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu.

2. Đo bóc khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng là việc xác lập khối lượng rõ ràng được thực thi theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng quy định trong bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công), thuyết minh thiết kế hoặc từ yêu cầu triển khai dự án công trình bất Động sản và thi công xây dựng, những hướng dẫn có liên quan và những tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

3. Đối với một số trong những bộ phận khu công trình xây dựng, công tác thao tác xây dựng thuộc khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng chưa thể đo bóc được khối lượng đúng chuẩn, rõ ràng thì hoàn toàn có thể đưa ra khối lượng tạm tính hoặc khoản tiền tạm tính. Khối lượng tạm tính được xác lập khi việc làm có trong thiết kế, nhưng không thể xác lập được khối lượng đúng chuẩn theo những quy tắc đo bóc. Khoản tiền tạm tính xác lập cho những việc làm không còn thiết kế toàn bộ nhưng phục vụ được những thông tin như: điểm lưu ý, phạm vi việc làm, vị trí việc làm trong khu công trình xây dựng. Khối lượng tạm tính và khoản tiền tạm tính sẽ tiến hành đo bóc tính toán lại khi quyết toán hoặc thực thi theo quy định rõ ràng tại hợp đồng xây dựng.

4. Trường hợp khối lượng đo tư vấn thiết kế chỉ định hoặc sử dụng số liệu thống kê khối lượng từ những chương trình ứng dụng thiết kế, ứng dụng chuyên được sử dụng để xác lập khối lượng trong quy trình thiết kế thì khối lượng những công tác thao tác này nên phải được ghi rõ ràng trên bản vẽ thiết kế hoặc tổng hợp thành phụ lục khối lượng kèm theo thiết kế và được thanh tra rà soát, kiểm tra trong quy trình thẩm tra, thẩm định thiết kế. Các khối lượng thống kê từ ứng dụng thiết kế, ứng dụng chuyên được sử dụng cần phù phù thích hợp với nguyên tắc xác lập theo phía dẫn tại văn bản này.

Người lập dự trù khi sử dụng số liệu thống kê khối lượng từ những chương trình ứng dụng thiết kế, ứng dụng chuyên được sử dụng để xác lập ngân sách xây dựng cần nắm vững nội dung của những số liệu đó và đảm bảo sự phù phù thích hợp với những đơn giá, định mức vận dụng.

5. Trường hợp sử dụng những tài liệu, hướng dẫn của quốc tế để thực thi việc đo bóc khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng cần nghiên cứu và phân tích, tìm hiểu thêm hướng dẫn này để bảo vệ nguyên tắc thống nhất về quản trị và vận hành khối lượng và ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng khu công trình xây dựng.

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

1. Yêu cầu riêng với việc đo bóc khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng

1.1. Yêu cầu riêng với Bảng khối lượng xây dựng:

– Mục tiêu của Bảng khối lượng xây dựng là phục vụ những thông tin về khối lượng và những thông tin có liên quan khác của công tác thao tác xây dựng để làm cơ sở xác lập ngân sách xây dựng.

– Bảng khối lượng xây dựng hoàn toàn có thể được lập cho toàn bộ khu công trình xây dựng hoặc lập riêng cho từng khuôn khổ khu công trình xây dựng.

– Nội dung hầu hết của Bảng khối lượng xây dựng gồm có: Danh mục những công tác thao tác/nhóm công tác thao tác, cty tính, phương pháp xác lập khối lượng, kết quả xác lập khối lượng, những thông tin mô tả việc làm (nếu thiết yếu). Việc sắp xếp và trình diễn nội dung trong Bảng khối lượng xây dựng phải đơn thuần và giản dị và ngắn gọn.

– Tất cả những công tác thao tác/nhóm công tác thao tác xây dựng cần thực thi phải được ghi trong Bảng khối lượng xây dựng.

– Các công tác thao tác/nhóm công tác thao tác trong Bảng khối lượng xây dựng phải khá đầy đủ những thông tin để hoàn toàn có thể phân biệt Một trong những công tác thao tác/nhóm công tác thao tác rất khác nhau, và giữa công tác thao tác có cùng điểm lưu ý được tiến hành ở những vị trí rất khác nhau hoặc trong những Đk rất khác nhau.

Mẫu Bảng khối lượng xây dựng tìm hiểu thêm Phụ lục I.

1.2. Khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng phải được đo, đếm, tính toán theo trình tự phù phù thích hợp với quy trình công nghệ tiên tiến và phát triển, trình tự thi công xây dựng khu công trình xây dựng. Khối lượng đo bóc cần thể hiện được xem chất, kết cấu khu công trình xây dựng, vật tư hầu hết sử dụng và phương pháp thi công, đảm bảo đủ Đk để xác lập ngân sách xây dựng.

1.3. Tùy theo điểm lưu ý và tính chất từng loại khu công trình xây dựng xây dựng, khối lượng xây dựng đo bóc hoàn toàn có thể phân định theo bộ phận khu công trình xây dựng như phần ngầm (cốt 0.00 trở xuống), phần nổi (cốt 0.00 trở lên), phần hoàn thiện và phần xây dựng khác hoặc theo khuôn khổ khu công trình xây dựng. Khối lượng xây dựng đo bóc của cục phận khu công trình xây dựng hoặc khuôn khổ khu công trình xây dựng theo tính chất được phân thành nhóm những công tác thao tác xây dựng và nhóm những công tác thao tác lắp đặt.

1.4. Các thuyết minh, ghi chú hoặc hướng dẫn liên quan tới quy trình đo bóc cần nêu rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và đúng quy phạm, phù phù thích hợp với hồ sơ thiết kế khu công trình xây dựng xây dựng. Khi tính toán những việc làm cần diễn giải thì phải có diễn giải rõ ràng như độ cong vòm, tính chất của những vật liệu (gỗ, bê tông, sắt kẽm kim loại…), Đk thi công (trên cao, độ sâu, trên cạn, dưới nước…).

1.5. Các kích thước ghi trong phần diễn giải tính toán tại Bảng tính toán, đo bóc khối lượng khu công trình xây dựng được ghi theo thứ tự ưu tiên chiều dài, chiều rộng, độ cao (hoặc chiều sâu).

1.6. Các ký hiệu dùng trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng phải phù phù thích hợp với ký hiệu đã thể hiện trong bản vẽ thiết kế. Các khối lượng theo thống kê của thiết kế thì phải ghi rõ theo số liệu thống kê của thiết kế và chỉ rõ số hiệu của bản vẽ thiết kế có thống kê đó.

1.7. Đơn vị tính: Tùy theo yêu cầu quản trị và vận hành và thiết kế được thể hiện, mỗi một khối lượng xây dựng sẽ tiến hành xác lập theo một cty đo thích hợp có tính tới sự phù phù thích hợp với cty tính của công tác thao tác xây dựng đó trong khối mạng lưới hệ thống định mức dự trù hoặc đơn giá xây dựng khu công trình xây dựng. Đơn vị tính theo thể tích là m3; theo diện tích s quy hoạnh là mét vuông; theo chiều dài là m; theo số lượng là cái, bộ, cty ., theo trọng lượng là tấn, kg…

1.8. Đối với những công tác thao tác đã có trong khuôn khổ định mức hoặc đơn giá xây dựng được cấp có thẩm quyền công bố thì tên thường gọi những công tác thao tác đó ghi trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng, Bảng khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng phù phù thích hợp với tên thường gọi công tác thao tác xây lắp tương ứng trong khối mạng lưới hệ thống định mức dự trù hoặc đơn giá xây dựng khu công trình xây dựng.

2. Trình tự triển khai công tác thao tác đo bóc khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng

2.1. Nghiên cứu, kiểm tra nắm vững những thông tin trong bản vẽ thiết kế và tài liệu hướng dẫn kèm theo. Trường hợp thiết yếu, yêu cầu người thiết kế lý giải rõ những yếu tố về thiết kế có liên quan đến việc đo bóc khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng.

2.2. Lập Bảng tính toán, đo bóc khối lượng khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng (Mẫu Bảng tính toán đo bóc khối lượng xây dựng tìm hiểu thêm Phụ lục II), gồm có:

– Liệt kê khuôn khổ việc làm cần thực thi đo bóc khối lượng;

– Phân chia những việc làm thành những công tác thao tác rõ ràng để thực thi đo bóc. Khi thực thi phân loại những công tác thao tác cần ưu tiên tuân theo quy cách đã được phân biệt trong khối mạng lưới hệ thống định mức, đơn giá dự trù sẵn có đã được công bố, nhóm nhân công thực thi việc làm;

– Việc lựa chọn cty tính thực thi theo nguyên tắc nêu tại Mục 1.7.

Danh mục việc làm/công tác thao tác cần đo bóc được trình diễn phù phù thích hợp với bản vẽ thiết kế, trình tự thi công xây dựng khu công trình xây dựng, thể hiện được khá đầy đủ nội dung những công tác thao tác xây dựng cần xác lập khối lượng, vị trí những bộ phận khu công trình xây dựng, công tác thao tác xây dựng thuộc khu công trình xây dựng.

2.3. Thực hiện đo bóc khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng theo Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng.

2.4. Tổng hợp những khối lượng xây dựng đã đo bóc vào Bảng khối lượng xây dựng sau khi khối lượng đo bóc đã được xử lý theo nguyên tắc làm tròn những trị số.

2.5. Thực hiện thanh tra rà soát, kiểm tra khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng đã được đo bóc:

Khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng sau khi được tổng hợp trong Bảng khối lượng xây dựng cần phải thanh tra rà soát, kiểm tra với những nội dung hầu hết sau:

– Sự khá đầy đủ về khuôn khổ công tác thao tác theo hồ sơ thiết kế, yêu cầu triển khai dự án công trình bất Động sản, thi công xây dựng;

– Kiểm tra sự thích hợp của tên công tác thao tác, cty tính, phương pháp diễn giải tính toán, giá trị khối lượng sau khi đo bóc;

– Sự rõ ràng của những thông tin thiết yếu phục vụ cho việc xác lập ngân sách xây dựng riêng với mỗi công tác thao tác;

– Các yêu cầu khác riêng với việc đo bóc khối lượng phục vụ cho việc lập và quản trị và vận hành ngân sách, quản trị và vận hành khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng.

Người chủ trì đo bóc khối lượng phụ trách chính về nội dung, chất lượng của những thông tin, số liệu trong Bảng đo bóc khối lượng. Người thực thi đo bóc khối lượng có trách nhiệm phối hợp, lý giải, làm rõ nội dung liên quan đến kết quả đo bóc với những người chủ trì.

3. Hướng dẫn về đo bóc theo diện tích s quy hoạnh, quy mô hiệu suất hoặc khả năng phục vụ theo thiết kế khu công trình xây dựng

Khi đo bóc khối lượng làm cơ sở để xác lập tổng mức góp vốn đầu tư (theo phương pháp xác lập theo suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng khu công trình xây dựng), việc đo bóc khối lượng theo diện tích s quy hoạnh, quy mô hiệu suất hoặc khả năng phục vụ thực thi theo nguyên tắc sau:

3.1. Đo bóc theo diện tích s quy hoạnh sàn xây dựng

– Khối lượng diện tích s quy hoạnh sàn xây dựng khu công trình xây dựng là tổng diện tích s quy hoạnh sàn xây dựng của từng tầng gồm có cả những tầng hầm dưới đất, tầng nửa hầm, tầng áp mái và tầng mái tum (nếu có). Diện tích sàn xây dựng của một tầng là diện tích s quy hoạnh sàn trong phạm vi mép ngoài của những tường/vách bao thuộc tầng. Phần diện tích s quy hoạnh hiên chạy, ban công, lô gia…cũng khá được xem trong diện tích s quy hoạnh sàn.

– Khối lượng diện tích s quy hoạnh sàn từng tầng không gồm có phần diện tích s quy hoạnh rỗng của phòng, sảnh thông tầng có diện tích s quy hoạnh to nhiều hơn 20m2.

– Các thông tin mô tả gồm có: độ cao khu công trình xây dựng, số lượng tầng (gồm có tầng nổi, tầng hầm dưới đất), tính chất kết cấu, vật tư sử dụng, giải pháp gia cố nền đặc biệt quan trọng và những thông tin khác có liên quan đến việc xác lập ngân sách (nếu có) cần phải ghi trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng,

3.2. Đo bóc diện tích s quy hoạnh cầu giao thông vận tải lối đi bộ

– Khối lượng diện tích s quy hoạnh cầu giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ tính theo chiều rộng là hết gờ lan can ngoài và chiều dài đến hết đuôi mố.

– Các thông tin mô tả gồm có: loại cầu, loại dầm cầu, chiều dài nhịp, loại cọc, chiều dài cọc móng và những thông tin khác có liên quan đến việc xác lập ngân sách (nếu có) cần phải ghi trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng.

3.3. Đo bóc theo quy mô hiệu suất hoặc khả năng phục vụ của khu công trình xây dựng

Khi đo bóc khối lượng theo quy mô hiệu suất hoặc khả năng phục vụ theo thiết kế của khu công trình xây dựng, những thông tin mô tả cần phải thể hiện rõ về tính chất chất, điểm lưu ý và loại vật tư sử dụng xác lập từ thiết kế cơ sở và những yêu cầu thiết yếu khác trong dự án công trình bất Động sản.

4. Hướng dẫn về đo bóc theo nhóm, loại công tác thao tác xây dựng, cty kết cấu khu công trình xây dựng

– Tùy theo yêu cầu, tiềm năng xác lập ngân sách, khuôn khổ việc làm hoàn toàn có thể gồm việc làm cho một số trong những hoặc toàn bộ những nhóm, loại công tác thao tác xây dựng, lắp đặt.

– Danh mục nhóm, loại công tác thao tác, cty kết cấu lựa chọn trên cơ sở tiềm năng thực thi việc làm chính trong quy trình xây dựng (ví dụ: xây dựng cống thoát nước D2000, xây dựng cọc khoan nhồi D800, bê tông dầm 300×700…)

– Đơn vị tính: Xác định phù phù thích hợp với loại công tác thao tác xây dựng chính hoặc cty kết cấu của khu công trình xây dựng đảm bảo thuận tiện nhất trong việc đo đếm trên bản vẽ hoặc ngoài thực địa khi xây dựng khu công trình xây dựng.

– Danh mục và nội dung một số trong những nhóm, loại công tác thao tác, cty kết cấu hầu hết tìm hiểu thêm tại Phụ lục III.

– Khối lượng đo bóc theo nhóm, loại công tác thao tác xây dựng, cty kết cấu khu công trình xây dựng được thực thi theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng và thống kê trong hồ sơ thiết kế của khu công trình xây dựng.

5. Hướng dẫn về đo bóc công tác thao tác xây dựng rõ ràng

5.1. Công tác phá dỡ

– Khối lượng công tác thao tác phá dỡ được phân loại theo loại cấu kiện cần phá dỡ, loại vật tư cần phá dỡ, giải pháp thi công và Đk thi công.

– Phần mô tả trong công tác thao tác phá dỡ cần ghi chú về giải pháp chống đỡ (nếu có), khối lượng giải pháp chống đỡ và vận chuyển phế thải thoát khỏi khu công trình xây dựng được xem toán thành những công tác thao tác riêng không liên quan gì đến nhau.

– Khối lượng vật tư sau khi phá dỡ nếu được tận dụng thì nên phải ghi rõ trong phần mô tả khoản mục việc làm.

5.2. Công tác đào, đắp

– Khối lượng đào phải được đo bóc theo nhóm, loại công tác thao tác, loại bùn, cấp đất, đá, độ sâu đào, bề rộng của hố đào, Đk thi công, giải pháp thi công (thủ công hay cơ giới).

– Khối lượng đắp phải được đo bóc theo nhóm, loại công tác thao tác, theo loại vật tư đắp (đất, đá, cát…), cấp đất đá, độ dày của lớp vật tư đắp, độ chặt yêu cầu khi đắp, Đk thi công, giải pháp thi công (thủ công hay cơ giới).

– Khối lượng công tác thao tác đào, đắp được xem theo kích thước trong bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu sát hoạch, không tính thêm độ nở rời, co ngót hoặc hao hụt.

– Trường hợp đào đất để đắp thì khối lượng đất đào bằng khối lượng đất đắp nhân với thông số quy đổi từ đất đào sang đất đắp. Trường hợp mua mảnh đất nền trống rời để đắp thì khối lượng đất rời dùng để đắp được xác lập vị trí căn cứ vào khối lượng đất đo tại nơi đắp nhân với thông số tơi xốp của đất (bằng khối lượng thể tích khô của đất theo yêu cầu thiết kế chia cho khối lượng thể tích khô xốp ngoài hiện trường).

– Khối lượng đào, đắp khi đo bóc không gồm có khối lượng những khu công trình xây dựng ngầm chiếm chỗ (đường ống kỹ thuật, cống thoát nước…). Trong khối lượng đào không tính riêng khối lượng nhiều chủng loại đất/đá mà khác với cấp đất/đá đang thực thi đo bóc nếu khối lượng đó nhỏ hơn 1m3.

– Đối với công tác thao tác đào, đắp móng khu công trình xây dựng nhà cao tầng, khu công trình xây dựng thủy công, trụ cầu, mố cầu, hầm, những khu công trình xây dựng theo tuyến, nền đất yếu thì trong phần mô tả đào, đắp cần ghi rõ giải pháp thi công phục vụ đào, đắp như làm cừ chống sụt lún,…(nếu có).

– Việc tận dụng vật tư sau khi đào (nếu có), phương án vận chuyển vật tư đào thoát khỏi khu công trình xây dựng cần phải ghi rõ ràng trong phần mô tả của khoản mục việc làm.

5.3. Công tác xây

– Khối lượng công tác thao tác xây được đo bóc, phân loại riêng theo loại vật tư xây (gạch, đá…), mác vữa xây, chiều dày khối xây, độ cao khu công trình xây dựng, theo bộ phận khu công trình xây dựng và Đk thi công.

– Khối lượng xây dựng được đo bóc gồm có cả những phần nhô ra và những cụ ông cụ bà thể link gắn sát với khối xây thể hiện trong thiết kế, không phải trừ khối lượng những khoảng chừng trống không phải xây trong khối xây có diện tích s quy hoạnh nhỏ hơn 0,25m2.

– Độ dày của tường khi xác lập không gồm có lớp ốp mặt, lớp phủ mặt phẳng (lớp trát). Độ dày của tường vát là độ dày trung bình của tường đó.

– Xây tường độc lập có chiều dài to nhiều hơn không thật 4 lần chiều dày tường sẽ là xây cột, trụ.

– Khối lượng cột, trụ gắn với tường, được thiết kế cùng một loại vật tư với tường, thực thi thi công cùng với xây tường, khi đo bóc khối lượng thì sẽ là khối lượng của tường đó.

5.4. Công tác bê tông

– Khối lượng bê tông được đo bóc, phân loại riêng theo phương thức sản xuất bê tông (bê tông trộn tại chỗ, bê tông thương phẩm), theo loại bê tông sử dụng (bê tông đá dăm, bê tông át phan, bê tông chịu nhiệt, bê tông bền sunfat…), kích thước vật tư (đá, sỏi, cát…), mác xi-măng, mác vữa bê tông, theo rõ ràng bộ phận kết cấu (móng, tường, cột …), theo chiều dày khối bê tông, theo độ cao khu công trình xây dựng, theo cấu kiện bê tông (bê tông đúc sẵn), theo Đk thi công và giải pháp thi công. Đối với một số trong những công tác thao tác bê tông đặc biệt quan trọng còn phải được đo bóc, phân loại theo cấu kiện, độ cao cấu kiện, đường kính cấu kiện.

– Khối lượng bê tông được đo bóc là toàn bộ kết cấu bê tông kể cả những phần nhô ra, không trừ cốt thép, dây buộc, bản mã, những bộ phận ứng suất trước và những cụ ông cụ bà thể tương tự, phải trừ đi những khe co và giãn, những lỗ rỗng trên mặt phẳng kết cấu bê tông hoàn toàn có thể tích to nhiều hơn 0,1m3; chỗ giao nhau Một trong những kết cấu được xem một lần.

– Cột, trụ nối với tường, nếu có cùng loại cấp phối, mác bê tông với tường và không còn yêu cầu phải đúc riêng thì khi đo bóc được đo như bộ phận của tường.

– Phần bê tông giao giữa cột và dầm nếu có cùng loại cấp phối, mác bê tông và không còn yêu cầu phải đúc riêng thì khi đo bóc được đo như bộ phận của cột.

– Phần bê tông dầm, cột, vách nằm trong tấm sàn nếu có cùng loại cấp phối, mác bê tông với tấm sàn và không còn yêu cầu phải đúc riêng thì khi đo bóc được đo như bộ phận của sàn.

– Những yêu cầu đặc biệt quan trọng về những giải pháp dầm, bảo dưỡng hoặc giải pháp kỹ thuật xử lý đặc biệt quan trọng theo thiết kế hoặc tiêu chuẩn, quy phạm, phương án vận chuyển bê tông (cự ly, loại xe), tỷ suất cấp phối bê tông cần phải ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng.

5.5. Công tác ván khuôn

– Khối lượng ván khuôn được đo bóc, phân loại riêng theo yêu cầu thiết kế, vật liệu sử dụng làm ván khuôn (thép, gỗ, gỗ dán phủ phin…).

– Khối lượng ván khuôn được đo cho mặt phẳng của bê tông nên phải chống đỡ trong thời điểm tạm thời trong lúc đúc (kể cả những phần ván khuôn nhô ra theo tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc hướng dẫn kỹ thuật) và phải trừ những khe co và giãn, những lỗ rỗng trên mặt phẳng kết cấu bê tông có diện tích s quy hoạnh to nhiều hơn 1m2, chỗ giao nhau giữa móng và dầm, cột với tường, dầm với dầm, dầm với cột, dầm và cột với sàn, đầu tấm đan ngàm tường… được xem một lần.

– Đối với khối lượng ván khuôn theo tấm định hình khi thi công theo yêu cầu kỹ thuật có kích thước to nhiều hơn 3m2 không phải trừ diện tích s quy hoạnh ván khuôn những lỗ rỗng trên mặt phẳng kết cấu bê tông.

– Ván khuôn để lại khu công trình xây dựng cần phải nêu rõ trong phần mô tả của khoản mục công tác thao tác ván khuôn.

5.6. Công tác cốt thép

– Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo loại thép (thép thường và thép dự ứng lực, thép trơn, thép vằn), mác thép, nhóm thép, đường kính cốt thép theo rõ ràng bộ phận kết cấu (móng, cột, tường…) và Đk thi công. Một số công tác thao tác cốt thép đặc biệt quan trọng còn phải được đo bóc, phân loại theo độ cao cấu kiện.

– Khối lượng cốt thép được đo bóc gồm có khối lượng cốt thép, mối nối chồng, nối ren, nối ống, miếng đệm, con kê, bu lông link và khối lượng cốt thép giải pháp thi công như thép chống giữa hai lớp cốt thép… (nếu có).

– Các thông tin cường độ tiêu chuẩn, hình dạng mặt phẳng và những điểm lưu ý về nhận dạng khác cần phải ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng.

5.7. Công tác cọc

– Khối lượng cọc phải được đo bóc, phân loại theo loại vật tư sản xuất cọc (cọc tre, gỗ, bê tông cốt thép, thép), kích thước cọc (chiều dài mỗi cọc, đường kính, tiết diện), giải pháp đóng cọc, độ sâu đóng cọc, cấp đất đá, Đk thi công (trên cạn, dưới nước, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nước ngọt, nước lợ, nước mặn) và giải pháp thi công (thủ công, thi công minh máy).

– Độ sâu đóng cọc được đo dọc theo trục của cọc từ điểm khởi đầu tiếp xúc với mặt đất tới cao độ mũi cọc.

– Các thông tin liên quan đến những yêu cầu thiết yếu khi đóng cọc, nối cọc, phá dỡ đầu cọc cần phải ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng.

– Đối với kết cấu cọc Barrete hay cọc bê tông cốt thép đúc sẵn tại hiện trường, việc đo bóc khối lượng công tác thao tác bê tông, cốt thép cọc như hướng dẫn về khối lượng công tác thao tác bê tông (mục 5.4) và cốt thép (mục 5.6) nói trên.

– Các ống vách để lại vĩnh viễn phải được ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng.

5.8. Công tác khoan

– Khối lượng công tác thao tác khoan phải được đo bóc, phân loại theo đường kính lỗ khoan, chiều sâu khoan, Đk khoan (khoan trên cạn hay khoan dưới nước, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nước ngọt, nước lợ, nước mặn), cấp đất, đá; phương pháp khoan (khoan thẳng, khoan xiên) và thiết bị khoan (khoan xoay, khoan guồng xoắn, khoan lắc…), kỹ thuật sử dụng bảo vệ thành lỗ khoan (ống vách, bentonit…).

– Chiều sâu khoan được đo dọc theo lỗ khoan, tính từ điểm khởi đầu tiếp xúc với mặt đất (riêng với khoan trên cạn) hoặc từ mặt nước (riêng với khoan dưới nước) đến cao độ đáy hố khoan.

– Các thông tin về công tác thao tác khoan: Chiều sâu khoan, cấp đất đá, Đk khi khoan: khoan trên cạn, dưới nước, độ sâu mực nước, vận tốc dòng chảy, mực nước thủy triều lên và xuống, chiều sâu ngàm vào đá, chiều dài ống vách phụ (nếu có),… cần phải ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng.

5.9. Công tác làm đường

– Khối lượng công tác thao tác làm đường phải được đo bóc, phân loại theo loại đường (bê tông xi-măng, bê tông át phan, láng nhựa, cấp phối…), theo trình tự của kết cấu (nền, móng, mặt đường), chiều dày của từng lớp, theo giải pháp thi công.

– Khối lượng làm đường khi đo bóc phải trừ những khối lượng lỗ trống trên mặt đường (như hố ga, hố thăm hoặc tương tự) có diện tích s quy hoạnh to nhiều hơn 1m2. Các chỗ giao nhau được xem một lần.

– Các thông tin về loại vật tư, chiều dày những lớp cấp phối, mặt phẳng cắt ngang đường, lề đường cần phải ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng.

– Khối lượng công tác thao tác vỉa hè, dải phân cách, lan can phòng hộ, sơn kẻ, diện tích s quy hoạnh trồng cỏ, khối mạng lưới hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu, khối mạng lưới hệ thống chiếu sáng… được đo bóc riêng.

– Các công tác thao tác xây, bê tông, cốt thép…thuộc công tác thao tác làm đường, khi đo bóc như hướng dẫn về đo bóc khối lượng công tác thao tác xây (mục 5.3), công tác thao tác bê tông (mục 5.4) và công tác thao tác cốt thép (mục 5.6) nói trên.

5.10. Công tác đường ống

– Khối lượng công tác thao tác đường ống được đo bóc, phân loại theo loại ống, kích thước ống, vật tư sản xuất (bê tông, gang,…).

– Chiều dài của đường ống được đo dọc theo đường TT của đường ống. Chiều dài của đường ống cấp nước phân phối, thoát nước được đo gồm có chiều dài có phụ kiện và van. Chiều dài đường ống thoát nước (mưa, bẩn) không tính chiều dài ở những hố ga, hố thu và hố thăm chiếm chỗ.

– Diện tích được đo cho công tác thao tác sơn ống là chiều dài nhân với chu vi của đoạn ống được sơn không trừ hoặc thêm những mặt bích, van, giá treo và những phụ kiện nhô lên khác.

– Vật liệu, kiểu nối, đường kính ống và yêu cầu lót ống được nêu rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng.

5.11. Công tác kết cấu thép

– Khối lượng kết cấu thép phải được đo bóc, phân loại theo chủng loại thép, đặc tính kỹ thuật của thép, kích thước kết cấu, những kiểu link (hàn, bu lông…), những yêu cầu kỹ thuật thiết yếu khi gia công, lắp dựng, giải pháp gia công, lắp dựng (thủ công, cơ giới, trụ chống tạm khi lắp dựng kết cấu thép …).

– Khối lượng kết cấu thép được đo bóc theo khối lượng của những thanh thép, những tấm thép tạo thành. Khối lượng kết cấu thép gồm có cả mối nối chồng theo quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật, khối lượng cắt xiên, cắt vát những đầu hoặc những khối lượng khoét bỏ để tạo ra những rãnh, lỗ hoặc khắc hình trên mặt phẳng kết cấu thép mà mỗi lỗ có diện tích s quy hoạnh nhỏ hơn 0,1m2 cũng như khối lượng bu lông, đai ốc, con kê nhưng không gồm có khối lượng những bu lông, rõ ràng gá lắp, lắp ráp trong thời điểm tạm thời.

– Khi tính toán diện tích s quy hoạnh sơn những bộ phận kết cấu sắt kẽm kim loại, không tính toán rõ ràng cho từng tấm nối, đinh tán, bu lông, đai ốc và những cụ ông cụ bà thể tương tự.

– Đối với kết cấu thép có yêu cầu sơn bảo vệ trước lúc lắp đặt thì khối lượng sơn được tương hỗ update thêm khối lượng sơn vá, dặm hoàn thiện sau khi lắp đặt.

5.12. Công tác kết cấu gỗ

– Khối lượng kết cấu gỗ phải được đo bóc, phân loại theo nhóm gỗ, theo rõ ràng bộ phận kết cấu (vì kèo gỗ, xà gồ gỗ, cầu phong gỗ, dầm gỗ, kết cấu gỗ mặt cầu,…), kích thước cấu kiện, rõ ràng link, mối nối trong kết cấu không khí, theo Đk thi công và giải pháp thi công.

– Khối lượng gồm có cả mối nối, mối ghép được làm bằng gỗ. Đối với sàn, vách, trần gỗ không trừ khối lượng khoảng chừng trống, lỗ rỗng có diện tích s quy hoạnh nhỏ hơn 0,25m2. Không tính những vật tư dùng để chống đỡ khi lắp dựng kết cấu gỗ như đà giáo, thanh chống,…

– Chiều dài của những bộ phận gỗ được đo là tổng chiều dài không trừ mối nối và mối ghép.

– Khối lượng những vật tư kim khí để tăng cường mức độ cứng cho kết cấu gỗ và mối nối bằng sắt thép, bu lông, neo, tăng đơ, đinh… và những lớp hoàn thiện mặt phẳng được đo bóc riêng.

– Vật liệu, loại và kích thước của đồ gá lắp được nêu rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng.

5.13. Công tác hoàn thiện :

– Khối lượng công tác thao tác hoàn thiện được đo bóc, phân loại theo việc làm cần hoàn thiện (trát, láng, ốp, lát, sơn, mạ, làm cửa, làm trần, làm mái…), theo chiều dày mặt phẳng cần hoàn thiện (trát, láng, sơn, mạ…), theo chủng loại đặc tính kỹ thuật vật tư sử dụng hoàn thiện (loại vữa, mác vữa, loại gỗ, loại đá, loại tấm trần, loại mái…), theo rõ ràng bộ phận kết cấu (dầm, cột, tường, trụ, trần, mái…), theo Đk thi công và giải pháp thi công.

– Khối lượng công tác thao tác hoàn thiện khi đo bóc phải trừ đi khối lượng những lỗ rỗng, khoảng chừng trống không phải hoàn thiện có diện tích s quy hoạnh to nhiều hơn 0,25m2. Các chỗ giao nhau được xem một lần.

– Các thông tin về đặc tính kỹ thuật của vật tư cần phải ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng.

5.13.1. Công tác trát, láng

Khối lượng được đo bóc là khối lượng mặt phẳng cần hoàn thiện được xác lập tiếp xúc với nền của kết cấu gồm có cả khe nối trơn, những bờ, những góc, chỗ giao cắt phẳng, những phần lõm vào, lồi ra… Khối lượng những gờ chỉ, những phào và những vật tư dùng để link phục vụ công tác thao tác trát, láng như những miếng giữ góc, những sợi, những lưới thép được xem riêng.

5.13.2. Công tác lát, ốp

Khối lượng được đo bóc là khối lượng mặt phẳng cần ốp, lát của kết cấu gồm có cả chỗ nối, những gờ, những góc, lát tạo đường máng và rãnh, lát trên đường ống dẫn ngầm và nắp hố thăm, lát vào những khung và lát xung quanh những đường ống, dầm chìa và tương tự…

Khối lượng những cụ ông cụ bà thể trang trí ở gờ, ở những góc và chỗ giao nhau được xem riêng.

5.13.3. Công tác cửa

Khối lượng được đo bóc theo loại cửa và theo bộ phận của cửa như khung cửa, cánh cửa, những thanh nẹp, những tấm nẹp trang trí, hộp cửa, vật tư chèn khe (nếu có), nhiều chủng loại khóa, nhiều chủng loại phụ kiện tự đóng, mở…

Các thông tin như vật liệu cửa (cửa gỗ, cửa kính, cửa sắt kẽm kim loại, cửa nhựa, cửa cuốn…), tính chất loại vật tư (nhóm gỗ, vật liệu sắt kẽm kim loại,…), phương pháp link, điểm lưu ý vị trí lắp dựng (tường gạch, tường bê tông, kết cấu gỗ…), xử lý mặt phẳng và hoàn thiện trước lúc lắp dựng cần phải ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng.

5.13.4. Công tác trần

Khối lượng được đo bóc theo loại trần (gồm có tấm trần, hệ dầm trần, khung treo, những thanh giằng, miếng đệm, thanh viền …) và không gồm có miệng thổi, miệng hút, đèn điện, báo khói… thuộc khối mạng lưới hệ thống kỹ thuật khu công trình xây dựng được gắn vào trần.

Khối lượng đo bóc hoàn toàn có thể tính riêng theo tấm tràn và hệ dầm trần, khung treo…

5.13.5. Công tác mái

Khối lượng được đo bóc theo loại mái, mặt phẳng cần lợp mái ứng với từng khối lượng theo bộ phận của mái như vì kèo, giằng vì kèo, xà gồ, cầu phong, lớp mái theo vật tư sử dụng (gồm cả làm úp nóc, bờ chảy).

5.14. Công tác lắp đặt khối mạng lưới hệ thống kỹ thuật khu công trình xây dựng.

Khối lượng lắp đặt khối mạng lưới hệ thống kỹ thuật khu công trình xây dựng như cấp điện, nước, thông gió, cấp nhiệt, điện nhẹ, báo cháy, chữa cháy… được đo bóc, phân loại theo từng loại vật tư, phụ kiện của khối mạng lưới hệ thống kỹ thuật khu công trình xây dựng theo thiết kế sơ đồ của khối mạng lưới hệ thống, có tính đến những điểm cong, gấp khúc theo rõ ràng bộ phận kết cấu, theo những modul lắp đặt, theo phong cách link, theo giải pháp thi công và Đk thi công (độ cao, độ sâu lắp đặt).

5.15. Công tác lắp đặt thiết bị khu công trình xây dựng.

– Khối lượng lắp đặt thiết bị khu công trình xây dựng được đo bóc, phân loại theo loại thiết bị, tổng hợp, khối mạng lưới hệ thống thiết bị cần lắp đặt, theo những modul lắp đặt, theo phong cách link, theo giải pháp thi công và Đk thi công (độ cao, độ sâu lắp đặt)…

– Khối lượng lắp đặt thiết bị khu công trình xây dựng gồm có toàn bộ những phụ kiện để hoàn thiện tại chỗ, những thiết bị, tổng hợp, khối mạng lưới hệ thống thiết bị theo thiết kế và phục vụ công tác thao tác kiểm tra, chạy thử, vận hành tạm.

5.16. Công tác dàn giáo phục vụ thi công

– Khối lượng công tác thao tác dàn giáo phục vụ thi công gồm có cả công tác thao tác lắp dựng và tháo dỡ được đo bóc theo chủng loại dàn giáo (dàn giáo tre, gỗ, thép và dàn giáo công cụ), theo mục tiêu sử dụng (dàn giáo trong, dàn giáo ngoài, dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập…) và thời hạn sử dụng dàn giáo.

– Chiều cao dàn giáo là độ cao từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của khu công trình xây dựng đến độ cao lớn số 1 bảo vệ đủ Đk thuận tiện để thi công.

– Đo bóc khối lượng dàn giáo thép công cụ phục vụ thi công thì ngoài những nguyên tắc nói trên cần lưu ý một số trong những quy định rõ ràng như sau:

+ Dàn giáo ngoài được xem theo diện tính hình chiếu đứng trên mặt ngoài của kết cấu.

+ Dàn giáo trong được xem theo diện tích s quy hoạnh hình chiếu bằng của kết cấu và chỉ được xem riêng với những công tác thao tác có độ cao to nhiều hơn 3,6m theo nguyên tắc lấy độ cao dàn giáo 3,6m làm gốc và cứ mỗi khoảng chừng tăng thêm một,2m tính thêm một lớp để cộng dồn, khoảng chừng tăng chưa đủ 0,6m không được xem khối lượng.

+ Dàn giáo hoàn thiện trụ và cột độc lập được xem theo chu vi mặt phẳng cắt cột, trụ thêm vào đó 3,6m nhân với độ cao cột, trụ.

PHỤ LỤC I

BẢNG KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG

– Tên khu công trình xây dựng:

– Hạng mục khu công trình xây dựng:

– Ngày thực thi:

STT

MÃ HIỆU CÔNG TÁC

DANH MỤC CÔNG TÁC XÂY DỰNG

ĐƠN VỊ TÍNH

CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH

KHỐI LƯỢNG

GHI CHÚ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

PHẦN NGẦM

Công tác đào móng cột bằng thủ công, đất cấp 2. Công tác đào, đắp đất.

m3

..

Công tác đắp nền móng

m3

..

Công tác xây tường thẳng chiều dày >33 cm, cao 4m

m3

..

Công tác bê tông móng chiều rộng móng tiết diện > 0,1 mét vuông, độ cao 16m Công tác bê tông

m3

..

Công tác ván khuôn móng cột

mét vuông

..

Công tác cốt thép móng

tấn

..

II

PHẦN NỔI

Công tác xây tường thẳng dày 33cm, cao 16 m

m3

..

Đổ bê tông cột tiết diện 0,1 mét vuông, cao 16m

m3

..

Công tác ván khuôn sàn mái

mét vuông

..

Cốt thép dầm, giằng, đường kính 18mm , cao 16m Công tác cốt thép

tấn

..

III

PHẦN HOÀN THIỆN

Trát tường ngoài dày 1,5cm

mét vuông

..

Lát đá hoa cương nên, tiết diện đá 0,25m2Lát

mét vuông

..

Láng nền sàn không đánh màu, dày 2,0cm

mét vuông

..

Ốp tường khu vệ sinh bằng gạch men sứ kích thước 300×300

mét vuông

..

Lợp mái ngói 22v/mét vuông, độ cao 16m

mét vuông

..

IV

PHẦN XÂY DỰNG KHÁC

Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm

mét vuông

..

Người thực thi

Người chủ trì

Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng . số

Thủ trưởng cty tư vấn

Ghi chú:

-Danh mục công tác thao tác xây dựng ở cột (3) hoàn toàn có thể không thay đổi như kết cấu ở Bảng tính toán, đo bóc khối lượng hoặc hoàn toàn có thể sắp xếp lại tùy từng mục tiêu sử dụng.

– Cách thức xác lập ở cột (5) ghi rõ phương pháp để xác lập khối lượng như: theo số liệu từ Bảng tính toán, Tạm tính hay Thống kê từ thiết kế,..

– Khối lượng ghi ở cột (6) là khối lượng toàn bộ ứng với tên việc làm đã đo bóc sau khi đã được xử lí làm tròn những trị số. Khối lượng này được xem toán, đo bóc từ Bảng tính toán, đo bóc khối lượng hoặc thống kê từ bản vẽ thiết kế.

– Cột (7) dành riêng cho những ghi chú làm rõ hơn về những điểm lưu ý, mô tả khoản mục công tác thao tác cần lưu ý khi áp giá, xác lập ngân sách,…

PHỤ LỤC SỐ II

BẢNG TÍNH TOÁN, ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG

– Tên khu công trình xây dựng:

– Hạng mục khu công trình xây dựng:

– Ngày thực thi:

STT

KÝ HIỆU BẢN VẼ

MÃ HIỆU CÔNG TÁC

DANH MỤC CÔNG TÁC

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ BỘ PHẬN GIỐNG NHAU

DIỄN GIẢI TÍNH TOÁN

KHỐI LƯỢNG MỘT BỘ PHẬN

KL TOÀN BỘ

GHI CHÚ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(6) x (8)

(10)

Người thực thi

Người chủ trì

Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng . số

Ghi chú:

– Danh mục công tác thao tác ở cột (4), cty tính ở cột (5) được lập theo những nguyên tắc nêu tại Yêu cầu của việc đo bóc khối lượng xây dựng khu công trình xây dựng và hướng dẫn tại Mục 2.2.

– Tại cột Diễn giải tính toán (cột 7): cần ghi rõ rõ ràng cơ sở đưa ra những khối lượng, công thức xác lập,…

– Cột (10) dành riêng cho những ghi chú cần thuyết minh làm rõ về những điểm lưu ý, mô tả khoản mục việc làm cần lưu ý khi thực thi đo bóc, xác lập ngân sách, áp đơn giá cho công tác thao tác,…

PHỤ LỤC III

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG MỘT SỐ NHÓM, LOẠI CÔNG TÁC, BỘ PHẬN KẾT CẤU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

STT

DANH MỤC CÔNG TÁC/ NHÓM CÔNG TÁC, BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

ĐƠN VỊ TÍNH

NỘI DUNG KHOẢN MỤC

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Công tác quét dọn và sắp xếp mặt phẳng, phá dỡ

1

Dọn dẹp mặt phẳng

mét vuông

Bao gồm những công tác thao tác di tán toàn bộ những vật (hàng rào, cây, …) được yêu cầu phải di tán, trừ những vật có khoản mục riêng.

2

Phá dỡ kết cấu bê tông, gạch, đá

m3

Bao gồm công tác thao tác phá dỡ, vận chuyển, đổ thải, san ủi bãi thải.

3

Phá dỡ kết cấu bê tông cốt thép

m3

4

Phá dỡ kết cấu thép

tấn

5

Phá dỡ kết cấu gỗ

m3

6

Phá dỡ hàng rào

m/ mét vuông

7

Cào bóc lớp mặt đường BTN d=….cm

mét vuông

Bao gồm công tác thao tác đào bóc, vận chuyển, đổ thải, san ủi bãi thải.

II

Công tác đào, đắp

1

Đào móng, đất cấp…

m3

Bao gồm công tác thao tác đào, vận chuyển, đổ thải, san ủi bãi thải

Có thể gồm có thêm những công tác thao tác thuộc về giải pháp thi công phục vụ đào móng (công tác thao tác cọc, cừ chống sụt lở,…).

2

Đào đá hố móng

m3

Bao gồm công tác thao tác đào, vận chuyển, đổ thải, san ủi bãi thải.

Có thể gồm có thêm những công tác thao tác phục vụ chống đỡ mặt đào.

3

Đào đất nền trống đường, đất cấp …

m3

Bao gồm công tác thao tác đào, vận chuyển, đổ thải, san ủi bãi thải

Có thể gồm có thêm những công tác thao tác thuộc về giải pháp thi công phục vụ đào nền đường.

4

Đắp nền, đất cấp ..độ chặt…

m3

Bao gồm vận chuyển vật tư, đắp, lu lèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

5

Đắp đất nền trống đường, đất tận dụng, độ chặt yêu cầu K=…

m3

Bao gồm điều phối đất tận dụng, vận chuyển, đắp, lu lèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6

Đắp đất nền trống đường, đất khai thác tại mỏ, độ chặt yêu cầu K=…

m3

Bao gồm đào khai thác tại mỏ, vận chuyển, đắp, lu lèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

III

Công tác xây

m3

1

Xây móng gạch chỉ d=…m

m3

Bao gồm công tác thao tác xây (gạch, đá)

Có thể gồm có thêm những công tác thao tác phục vụ việc chống đỡ những mặt của hố đào.

2

Xây móng bằng đá điêu khắc d=…m

m3

3

Xây tường gạch, chiều dày d=…m

mét vuông/m3

Bao gồm công tác thao tác xây (gạch, đá), trát tường

Có thể gồm có thêm công tác thao tác quét sơn chống thẩm thấu, sơn tường.

4

Xây tường bằng đá điêu khắc d=…m

mét vuông/m3

IV

Công tác bê tông

1

Bê tông móng mác…

m3

Bao gồm công tác thao tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, sản xuất, lắp dựng cốt thép, sản xuất, vận chuyển, đổ bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

2

Bê tông cột, kích thước…., mác…

m/m3

Bao gồm công tác thao tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, sản xuất lắp dựng cốt thép, sản xuất, vận chuyển, đổ bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Có thể gồm có thêm những công tác thao tác: sản xuất, lắp đặt, tháo dỡ dàn giáo phục vụ thi công.

3

Bê tông dầm, kích thước dầm , mác….

m/m3

Bao gồm công tác thao tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, sản xuất lắp dựng cốt thép, sản xuất, vận chuyển, đổ bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Có thể gồm có thêm những công tác thao tác: sản xuất, lắp đặt, tháo dỡ dàn giáo phục vụ thi công.

4

Bê tông sàn, chiều dày…, mác….

mét vuông/m3

Bao gồm công tác thao tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, sản xuất lắp dựng cốt thép, sản xuất, vận chuyển, đổ bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Có thể gồm có thêm những công tác thao tác: sản xuất, lắp đặt, tháo dỡ dàn giáo phục vụ thi công.

Ghi chú: Trường hợp sử dụng cốt thép ứng suất trước căng sau, trong nội dung khoản mục còn gồm có công tác thao tác lắp dựng ống dẫn, phun vữa và phục vụ, lắp dựng những bộ phận phụ trợ khác.

V

Công tác cọc

1

Cọc khoan nhồi D=,

m

Bao gồm công tác thao tác khoan tạo lỗ, sản xuất lắp dựng cốt thép cọc, sản xuất, hạ và nhổ ống vách, sản xuất, vận chuyển, đổ bê tông cọc, lắp dựng những ống thăm dò chất lượng cọc, bơm vữa ống siêu âm, đập đầu cọc, vận chuyển chất thải thoát khỏi khu công trình xây dựng.

Khi thi công dưới nước hoàn toàn có thể gồm có thêm những công tác thao tác lắp dựng vòng vây ngăn nước,…

2

Ép cọc bê tông đúc sẵn, kích thước …

m

Bao gồm công tác thao tác sản xuất, vận chuyển, đóng cọc, nối cọc, đập đầu cọc, vận chuyển phế thải thoát khỏi khu công trình xây dựng.

3

Đóng cọc thép

m

Bao gồm công tác thao tác sản xuất, vận chuyển, đóng cọc, cắt cọc.

VI

Công tác làm đường

1

Làm lớp bê tông nhựa dày d=….cm

mét vuông

Bao gồm công tác thao tác sản xuất, vận chuyển bê tông nhựa, rải, lu lèn đảm bảo kỹ thuật.

2

Làm mặt đường bê tông xi-măng cốt thép dày d=…cm

mét vuông

Bao gồm công tác thao tác sản xuất, lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn, sản xuất, lắp đặt cốt thép, sản xuất, vận chuyển, đổ bê tông xi-măng.

3

Làm lớp móng cấp phối đá dăm dày d=…cm

mét vuông/m3

Bao gồm công tác thao tác phục vụ, vận chuyển cấp phối, lu lèn đảm bảo kỹ thuật.

4

Làm giá long môn treo biển, Kiểu….

Cái

Bao gồm công tác thao tác đào, lấp đất móng, làm móng bê tông cốt thép, sản xuất, lắp dựng giá long môn.

5

Làm lan can bằng tôn lượn sóng loại …

m

Bao gồm công tác thao tác đào, lấp đất móng, làm móng bê tông, lắp dựng trụ, tấm tôn lượn sóng.

6

Làm cột biển báo loại…

Cái

Bao gồm công tác thao tác đào, Iấp đất móng, làm móng BTCT, sản xuất, lắp dựng cột, biển báo.

VII

Công tác làm cầu

1

Bê tông trụ cầu

m3

Bao gồm công tác thao tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, sản xuất, lắp dựng cốt thép, sản xuất, vận chuyển, đổ bê tông, sản xuất, lắp dựng thép đà giáo phục vụ thi công.

2

Sản xuất dầm cầu loại … dài …m

Cái

Bao gồm những công tác thao tác sản xuất, lắp dựng cốt thép, sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, sản xuất, vận chuyển đổ bê tông dầm, phun vữa bịt ống ghen, di tán dầm vào bãi chứa.

3

Bê tông bản mặt cầu dày …cm

mét vuông/m3

Bao gồm công tác thao tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, sản xuất, lắp dựng cốt thép, sản xuất, vận chuyển, đổ bê tông theo như đúng yêu cầu kỹ thuật.

4

Làm khe co và giãn

m

Bao gồm công tác thao tác sản xuất và lắp đặt khe co và giãn.

5

Làm lớp phòng nước bản mặt cầu

mét vuông

Bao gồm công tác thao tác sơn lót, làm lớp phòng nước.

6

Lan can cầu bằng thép

m

Bao gồm công tác thao tác sản xuất, lắp dựng trụ thép, lan can thép.

VIII

Công tác về hạ tầng kỹ thuật

1

Cống tròn BTCT đường kính D=….m

m

Bao gồm những công tác thao tác đào, đắp đất hào đặt cống, làm lớp đệm, lắp đặt đế cống, phục vụ, lắp đặt cống, quét sơn chống thẩm thấu và mối nối cống.

Có thể gồm có thêm công tác thao tác phục vụ chống đỡ sụt, trượt những mặt của hố đào, vận chuyển đất, đá đi đổ.

2

Xây dựng cống hộp BxH

m

Bao gồm công tác thao tác đào, đắp hào đất, những công tác thao tác bê tông, cốt thép, ván khuôn những bộ phận của cống, làm lớp đá dăm đệm, vận chuyển, lắp đặt đốt cống.

Có thể gồm có thêm công tác thao tác phục vụ chống đỡ sụt, trượt những mặt của hố đào, vận chuyển đất, đá đi đổ.

3

Xây dựng đầu cống

Cái

Bao gồm công tác thao tác đào móng, xây đá hộc gia cố, bê tông móng, bê tông cốt thép tường cống, đắp đất, vận chuyển phế thải thoát khỏi khu công trình xây dựng.

Có thể gồm có thêm công tác thao tác phục vụ chống đỡ sụt, trượt những mặt của hố đào.

4

Xây dựng rãnh BTCT loại …

m

Bao gồm công tác thao tác đào rãnh, bê tông, cốt thép, ván khuôn thân rãnh, nắp đan rãnh, làm lớp đệm đáy rãnh, lấp đất, vận chuyển phế thải thoát khỏi khu công trình xây dựng.

5

Làm rãnh xây (gạch, đá) loại …

m

Bao gồm công tác thao tác đào rãnh, làm lớp đệm, bê tông đáy rãnh, xây, trát tường rãnh, sản xuất và lắp dựng tấm đan BTCT, lấp đất và vận chuyển phế thải khỏi khu công trình xây dựng.

6

Làm hố ga xây gạch loại …

Cái

Bao gồm công tác thao tác đào đất, làm lớp đệm, bê tông đáy hố ga, xây, trát thành hố ga, sản xuất nắp đan BTCT, lấp đất và vận chuyển phế thải khỏi khu công trình xây dựng.

Có thể gồm có thêm công tác thao tác phục vụ chống đỡ sụt, trượt những mặt của hố đào.

VIII

Một số công tác thao tác khác

1

Làm mái

mét vuông

Bao gồm vì kèo, giằng vì kèo, xà gồ, cầu phong, lớp mái theo vật tư sử dụng (gồm cả làm úp nóc, bờ chảy…)

2

Làm trần

mét vuông

Bao gồm tấm trần, hệ dầm trần, khung treo, những thanh giằng, miếng đệm, thanh viền …

3

Xây dựng hàng rào

m/mét vuông

Bao gồm công tác thao tác đào móng, xây móng (hoặc đổ bê tông móng), xây trụ, hàng rào, sản xuất lắp dựng tuy nhiên sắt, sơn hàng rào, lấp đất, vận chuyển phế thải thoát khỏi khu công trình xây dựng.

4

Trồng cỏ sân, vườn

mét vuông

Bao gồm công tác thao tác phục vụ, san đất trồng cây, trồng cỏ, tưới nước sau khi trồng.

Ghi chú:

– Trong cột Đơn vị tính (cột 3), ký hiệu / được hiểu là hoặc.

– Danh mục trên dùng để tìm hiểu thêm trong quy trình phân định khối lượng để đo bóc, hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update để phù phù thích hợp với mục tiêu lập và quản trị và vận hành ngân sách, quản trị và vận hành khối lượng khu công trình xây dựng.

4559

Clip Thông tư hướng dẫn bóc tách khối lượng ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thông tư hướng dẫn bóc tách khối lượng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Thông tư hướng dẫn bóc tách khối lượng miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Thông tư hướng dẫn bóc tách khối lượng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Thông tư hướng dẫn bóc tách khối lượng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thông tư hướng dẫn bóc tách khối lượng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thông #tư #hướng #dẫn #bóc #tách #khối #lượng