Mẹo về Thông báo kết quả xếp loại đảng viên 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Thông báo kết quả xếp loại đảng viên được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-29 11:04:49 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thực hiện Công văn số 1611 ngày 11/11/2022 và Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 18/11/2022 của Đảng ủy Khối những trường Đại học, Cao đẳng Tp Hà Nội Thủ Đô về việc kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng thường niên riêng với tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể, thành viên cán bộ lãnh đạo quản trị và vận hành, Đảng ủy trường Đại học Công nghệ GTVT phát hành Kế hoạch kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng năm 2022 riêng với tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể, thành viên cán bộ lãnh đạo quản trị và vận hành trong Đảng bộ trường như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và nhìn nhận, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể, thành viên cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành thường niên (sau này gọi tắt là kiểm điểm), để những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, cty và từng thành viên tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đưa ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản trị và vận hành, điều hành quản lý và thực thi trách nhiệm; đồng thời là vị trí căn cứ để thực thi những nội dung về công tác thao tác cán bộ; góp thêm phần nâng cao khả năng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức triển khai đảng, đảng viên và chất lượng đội ngũ cán bộ.

2. Khắc phục tình trạng nể nang, tránh mặt, ngại va chạm; thấy đúng không ạ bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác lập rõ những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa thay thế, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm thành viên, lấy kết quả kiểm điểm của thành viên để tương hỗ update, hoàn hảo nhất kiểm điểm của tập thể. Thực hiện nhìn nhận liên tục, đa chiều, theo tiêu chuẩn, bằng thành phầm rõ ràng, có sự so sánh Một trong những vị trí tương tự và công khai minh bạch kết quả; gắn nhìn nhận, xếp loại chất lượng của thành viên với tập thể và với kết quả thực thi trách nhiệm của cơ quan, cty, nhà trường.

3. Các cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, lãnh đạo những tổ chức triển khai, cơ quan, cty, nhất là người đứng đầu tổ chức triển khai đảng, cơ quan ban ngành thường trực, những đoàn thể chính trị – xã hội và từng cán bộ, đảng viên phải thực thi trang trọng việc kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng hằng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực thi bảo vệ khách quan, toàn vẹn và tổng thể, thực ra.

B. NỘI DUNG

I. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1. Đối tượng kiểm điểm

1.1. Tập thể

– Đảng ủy Trường;

– Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường (gồm có cả chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận).

1.2. Cá nhân

– Đảng viên: toàn thể đảng viên trong Đảng bộ trường (trừ đảng viên được miễn công tác thao tác và sinh hoạt đảng).

– Cá nhân lãnh đạo, quản trị và vận hành: những đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường; đảng ủy viên đảng ủy bộ phận, chi ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường (gồm có cả chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận); bí thư, phó bí thư chi bộ (riêng với chi bộ không cơ cấu tổ chức triển khai chi ủy).

Lưu ý: cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm.

2. Nơi kiểm điểm

2.1. Đối với tập thể

Tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành ở cấp nào thực thi kiểm điểm ở cấp đó. Kết hợp kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành, cty với kiểm điểm cấp ủy của cty (nếu những thành viên lãnh đạo đều trong cấp ủy).

2.2. Đối với thành viên

– Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt.

– Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành ngoài kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt, còn thực thi kiểm điểm như sau:

+ Đảng ủy viên Đảng ủy trường kiểm điểm trước tập thể Đảng ủy trường;

+ Đảng ủy viên đảng ủy bộ phận kiểm điểm trước tập thể đảng ủy bộ phận; chi ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường (gồm có cả chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận) kiểm điểm trước tập thể chi ủy;

+ Các đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ không cơ cấu tổ chức triển khai chi ủy kiểm điểm trước tập thể chi bộ.

3. Nội dung kiểm điểm

3.1. Đối với tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành

– Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực thi những chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước, nghị quyết, thông tư, quyết định hành động, kết luận của cấp trên.

– Kết quả thực thi những chương trình, kế hoạch công tác thao tác năm của cty; những chỉ tiêu, trách nhiệm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm được lượng hóa bằng thành phầm (nếu có).

– Việc thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ và những quy định, quy định thao tác.

– Việc đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và công tác thao tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí.

– Kết quả lãnh đạo, chỉ huy, thực thi công tác thao tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

– Những yếu tố được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Khi kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi thành viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm của tập thể và đưa ra giải pháp khắc phục có tính khả thi.

3.2. Đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành

a) Kiểm điểm đảng viên

– Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, tác phong, lề lối thao tác:

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước; việc học tập những nghị quyết, thông tư, tham gia những đợt sinh hoạt chính trị để củng cố lập trường tư tưởng vững vàng, nâng cao bản lĩnh chính trị.

+ Phẩm chất, đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa thay thế khuyết điểm và đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi; ý thức xây dựng cơ quan, cty, nhà trường và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai; thực thi quy định về những điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy định cơ quan, cty, nhà trường; những nguyên tắc, chính sách sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối thao tác: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực thi trách nhiệm; phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp sức đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 biểu lộ về suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Về thực thi chức trách, trách nhiệm:

+ Việc thực thi trách nhiệm đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm riêng với những chức vụ công tác thao tác (đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể) theo quy định.

+ Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm được lượng hóa bằng thành phầm rõ ràng.

+ Trách nhiệm thành viên liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành, tổ chức triển khai, cơ quan, cty do mình phụ trách.

– Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

– Những yếu tố được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Lưu ý: Khi kiểm vấn đề cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu suất cao thực thi trách nhiệm được giao; tinh thần thay đổi, sáng tạo, tự phụ trách; ý thức, thái độ phục vụ cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên.

b) Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành thuộc diện Đảng ủy Khối quản trị và vận hành: vị trí căn cứ đặc trưng quy mô, thực thi kiểm điểm, nhìn nhận thích hợp theo tinh thần Quyết định số 2898-QĐ/TU ngày thứ 8/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Các bước tiến hành kiểm điểm

4.1. Chuẩn bị kiểm điểm

– Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, lãnh đạo cơ quan, cty trực tiếp chỉ huy sẵn sàng sẵn sàng dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể theo mẫu 01-KH KĐ, ĐG và lấy ý kiến góp phần của tổ chức triển khai, thành viên có liên quan theo quy định của cấp có thẩm quyền, dự thảo này phải gửi trước cho những thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm tối thiểu 03 ngày thao tác.

– Mỗi thành viên làm một bản tự kiểm điểm theo Mẫu 02-KH KĐ, ĐG.

4.2. Tổ chức kiểm điểm

– Kiểm điểm tập thể trước, thành viên sau, người đứng đầu trước, cấp phó và những thành viên sau, lấy kết quả kiểm điểm tập thể làm cơ sở để kiểm điểm thành viên, lấy kết quả kiểm điểm của thành viên để tương hỗ update, hoàn hảo nhất kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy, tổ chức triển khai đảng thực thi kiểm điểm sau khi những tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành của cơ quan ban ngành thường trực, trình độ, đoàn thể đã hoàn thành xong kiểm điểm. Những chi bộ có tổ đảng thì hoàn toàn có thể kiểm điểm đảng viên ở tổ đảng, tiếp theo đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ.

– Đảng ủy trường báo cáo lịch kiểm điểm để đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được phân công phụ trách, theo dõi dự hội nghị kiểm điểm; Các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ trường báo cáo lịch kiểm điểm với Đảng ủy trường để phân công những đồng chí Đảng ủy viên dự hội nghị kiểm điểm với cty.

– Người đứng đầu hoặc người được ủy quyền trình diễn báo cáo kiểm điểm của tập thể; từng thành viên trong tập thể tham gia góp ý và làm rõ vai trò, trách nhiệm thành viên riêng với những ưu, khuyết điểm của tập thể. Người đứng đầu tổng hợp, kết luận từng nội dung tiếp thu để hoàn thiện báo cáo.

– Cá nhân trình diễn bản tự kiểm điểm; từng thành viên trong tập thể góp ý, phê bình; người chủ trì kết luận những ưu, khuyết điểm của từng thành viên; thành viên tiếp thu, hoàn thiện bản tự kiểm điểm. Khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công đồng chí cấp phó chủ trì. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành ở nơi nào thực thi kiểm điểm sâu về chức trách, trách nhiệm được giao ở nơi đó, ở chi bộ triệu tập kiểm điểm việc thực thi trách nhiệm đảng viên.

– Thời gian tổ chức triển khai kiểm điểm của tập thể, thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường tối thiểu 01 ngày. Nếu được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gợi ý kiểm điểm sâu thực thi kiểm điểm thêm tối thiểu 01 ngày. Những đảng bộ bộ phận, chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ trường gợi ý kiểm điểm sâu thực thi kiểm điểm thêm tối thiểu 1/2 ngày; đảm bảo kiểm điểm trang trọng, đạt mục tiêu, yêu cầu đã đưa ra.

II. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể, thành viên cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành thường niên được thực thi trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tiến hành ngay sau khi kết thúc kiểm điểm.

1. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai đảng

1.1. Đối tượng

– Đảng bộ trường;

– Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường (gồm có cả chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận).

1.2. Tiêu chí nhìn nhận

Thực hiện nhìn nhận, xếp loại theo Quyết định số 2406-QĐ/ĐUK, ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Về việc phát hành Quy định trong thời điểm tạm thời nhìn nhận, phân loại chất lượng hằng năm riêng với đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối những trường Đại học, Cao đẳng Tp Hà Nội Thủ Đô”.

1.3. Tiêu chuẩn những mức chất lượng

a) Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm

– Là đảng bộ (chi bộ) có nhiều thành tích nổi trội, có thay đổi sáng tạo; xác lập vị thế, vai trò số 1, điển hình để những tổ chức triển khai đảng khác học tập, noi theo.

– Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi chương trình, kế hoạch công tác thao tác xây dựng đảng, xây dựng khối mạng lưới hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực thi trách nhiệm trình độ đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích khoa học, hợp tác quốc tế được cấp có thẩm quyền giao đều nhìn nhận đạt Lever “Xuất sắc”, những tiêu chuẩn còn sót lại được nhìn nhận đạt Lever “Tốt” trở lên.

– Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức triển khai đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành trách nhiệm” trở lên, trong số đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt trách nhiệm” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành trách nhiệm” trở lên, trong số đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt trách nhiệm” trở lên.

– Chính quyền và những đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt trách nhiệm” trở lên.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động số lượng tổ chức triển khai đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm” không vượt quá 20% số tổ chức triển khai đảng cùng cấp trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt trách nhiệm” của từng đảng bộ.

b) Hoàn thành tốt trách nhiệm

– Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi chương trình, kế hoạch công tác thao tác xây dựng đảng, xây dựng khối mạng lưới hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực thi trách nhiệm trình độ đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích khoa học, hợp tác quốc tế được cấp có thẩm quyền giao đều nhìn nhận đạt Lever “Tốt” trở lên, những tiêu chuẩn còn sót lại được nhìn nhận đạt Lever “Trung bình” trở lên.

– Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức triển khai đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành trách nhiệm” trở lên, trong số đó có từ 50% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt trách nhiệm” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành trách nhiệm” trở lên, trong số đó có từ 50% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt trách nhiệm” trở lên.

– Chính quyền và những đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng “Hoàn thành trách nhiệm” trở lên.

c) Hoàn thành trách nhiệm

– Các tiêu chuẩn đều nhìn nhận đạt Lever “Trung bình” trở lên.

– Tổ chức đảng không biến thành xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

d) Không hoàn thành xong trách nhiệm

Là đảng bộ (chi bộ) không đạt tới “Hoàn thành trách nhiệm” hoặc thuộc một trong những trường hợp sau:

– Chỉ hoàn thành xong dưới 50% số chỉ tiêu, trách nhiệm trình độ đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích khoa học, hợp tác quốc tế được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc những chương trình, kế hoạch về xây dựng đảng, xây dựng khối mạng lưới hệ thống chính trị của đảng bộ (chi bộ) ở tại mức kém.

– Có từ 02 tổ chức triển khai trong những tổ chức triển khai đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp xếp loại chất lượng “Không hoàn thành xong trách nhiệm”.

– Tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật.

– Đảng bộ có trên 20% số tổ chức triển khai đảng trực thuộc xếp loại “Không hoàn thành xong trách nhiệm”, chi bộ có trên 20% số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành xong trách nhiệm”.

1.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

– Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì tổ chức triển khai thực thi và xem xét, quyết định hành động nhìn nhận, xếp loại chất lượng Đảng bộ trường.

– Ban Chấp hành Đảng bộ trường chủ trì tổ chức triển khai thực thi và xem xét, quyết định hành động nhìn nhận, xếp loại chất lượng đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc (gồm có cả chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận).

1.5. Cách thức thực thi 

Bước 1: Tự nhìn nhận, xếp loại chất lượng

Căn cứ 4 Lever (xuất sắc, tốt, trung bình, kém) của từng tiêu chuẩn nhìn nhận đã được rõ ràng hóa và tiêu tiêu chuẩn chất lượng đã quy định cho từng quy mô tổ chức triển khai đảng, những cấp ủy, chi bộ (chi bộ nơi không còn chi ủy) tự nhìn nhận, xếp loại như sau:

– Phân tích kết quả đạt được để tự xếp từng tiêu chuẩn nhìn nhận theo Lever “Xuất sắc” hoặc “Tốt” hoặc “Trung bình” hoặc “Kém” vào ô tương ứng trong Mẫu 01-KH KĐ, ĐG.

– Căn cứ kết quả tự nhìn nhận trong Mẫu 01-KH KĐ, ĐG, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ trường (đảng bộ bộ phận, chi bộ) thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín để xác lập mức xếp loại chất lượng của Đảng bộ trường (đảng bộ bộ phận, chi bộ) vào 01 trong 04 mức (hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm, hoàn thành xong tốt trách nhiệm, hoàn thành xong trách nhiệm, không hoàn thành xong trách nhiệm), báo cáo cấp ủy cấp trên.

Bước 2: Các chủ thể tham gia nhìn nhận, xếp loại chất lượng

– Đối với Đảng bộ trường: Sau khi tổng hợp, thẩm định kết quả tự nhìn nhận, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức triển khai triển khai gửi lấy ý kiến nhìn nhận, xếp loại của những chủ thể liên quan là những cty tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối: Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy Khối.

– Đối với đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc: Sau khi tổng hợp, thẩm định kết quả tự nhìn nhận, bộ phận giúp việc cấp ủy tổ chức triển khai triển khai gửi lấy ý kiến nhìn nhận, xếp loại của những chủ thể liên quan cho phù phù thích hợp với nhiều chủng quy mô tổ chức triển khai cơ sở đảng (chủ thể về cơ quan ban ngành thường trực, Công đoàn, Đoàn Thanh niên).

Bước 3: Quyết định nhìn nhận, xếp loại chất lượng

– Đối với Đảng bộ trường: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối có thẩm quyền chủ trì, phối phù thích hợp với những cty có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự nhìn nhận và kết quả tham gia nhìn nhận của những chủ thể để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định hành động xếp loại chất lượng.

– Đối với đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc: Bộ phận giúp việc cấp ủy phối phù thích hợp với những cty có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự nhìn nhận và kết quả tham gia nhìn nhận của những chủ thể để báo cáo tập thể Đảng ủy trường xem xét, quyết định hành động xếp loại chất lượng.

2. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

2.1. Đối tượng

Đảng viên trong toàn Đảng bộ trường (trừ đảng viên được miễn công tác thao tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải nhìn nhận, xếp loại chất lượng.

2.2. Tiêu chí nhìn nhận

a) Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối thao tác

– Tư tưởng chính trị: Trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước; việc học tập những nghị quyết, thông tư, tham gia những đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

– Phẩm chất, đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa thay thế khuyết điểm và đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi; ý thức xây dựng cơ quan, cty, nhà trường và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

– Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai; thực thi quy định về những điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, cty; những nguyên tắc, chính sách sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

– Tác phong, lề lối thao tác: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực thi trách nhiệm; phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp sức đồng chí, đồng nghiệp.

– Kết quả đấu tranh phòng, chống những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của thành viên (nếu có). 

b) Về kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao

– Việc thực thi chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể).

– Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm được lượng hóa bằng thành phầm (cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu suất cao thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm; tinh thần thay đổi, sáng tạo, tự phụ trách; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân…)

– Kết quả nhìn nhận, xếp loại những tổ chức triển khai, cơ quan, cty thuộc phạm vi lãnh đạo, quản trị và vận hành trực tiếp; kết quả nhìn nhận tin tưởng định kỳ (nếu có).

c) Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

d) Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước

đ) Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có)

2.3. Tiêu chuẩn những mức chất lượng

a) Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm

– Là đảng viên thực sự tiêu biểu vượt trội về khả năng, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đón đầu về thay đổi sáng tạo, có thành phầm rõ ràng lượng hóa được, có nhiều thành tích nổi trội trong công tác thao tác được những đảng viên khác học tập, noi theo.

– Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm chính trị được giao đều nhìn nhận đạt Lever “Xuất sắc”; những tiêu chuẩn còn sót lại được nhìn nhận đạt Lever “Tốt” trở lên.

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm”. Đảng viên là lao động hợp đồng phải được xếp loại thời gian ở thời gian cuối năm “Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm”.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động số lượng đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm” không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt trách nhiệm” trong từng tổ chức triển khai cơ sở đảng.

b) Hoàn thành tốt trách nhiệm

– Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm chính trị được giao đều nhìn nhận đạt Lever “Tốt” trở lên; những tiêu chuẩn còn sót lại được nhìn nhận đạt Lever “Trung bình” trở lên

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành tốt trách nhiệm” trở lên. Đảng viên là lao động hợp đồng phải được xếp loại thời gian ở thời gian cuối năm “Hoàn thành tốt trách nhiệm” trở lên.

c) Hoàn thành trách nhiệm

– Các tiêu chuẩn cơ bản được nhìn nhận đạt Lever “Trung bình” trở lên.

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành trách nhiệm” trở lên. Đảng viên là lao động hợp đồng phải được xếp loại thời gian ở thời gian cuối năm “Hoàn thành trách nhiệm” trở lên.

d) Không hoàn thành xong trách nhiệm

Là đảng viên không đạt tới “Hoàn thành trách nhiệm” hoặc thuộc một trong những trường hợp sau:

– Cấp có thẩm quyền kết luận nhìn nhận có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Chỉ hoàn thành xong dưới 50% chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm.

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở tại mức “Không hoàn thành xong trách nhiệm”. Đảng viên là lao động hợp đồng xếp loại thời gian ở thời gian cuối năm “ Không hoàn thành xong trách nhiệm”.

– Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

2.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

– Đảng ủy Trường chủ trì tổ chức triển khai thực thi và xem xét, quyết định hành động mức xếp loại chất lượng đảng viên.

– Từng đảng viên tự nhìn nhận, xếp loại chất lượng.

2.5. Cách thức thực thi

Bước 1: Tự nhìn nhận, xếp loại chất lượng

Căn cứ những tiêu chuẩn nhìn nhận, tiêu tiêu chuẩn chất lượng được quy định rõ ràng cho từng đối tượng người dùng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác lập Lever “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chuẩn nhìn nhận rõ ràng) và xem xét, tự nhận mức chất lượng theo Mẫu 02-KH KĐ, ĐG; báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng đảng viên thời gian ở thời gian cuối năm.

Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng riêng với đảng viên

– Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không còn chi ủy) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất kiến nghị mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ tiến hành thảo luận mức xếp loại do chi ủy (bí thư chi bộ nơi không còn chi ủy) đề xuất kiến nghị trước lúc tiến hành bỏ phiếu.

– Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không còn chi ủy) tổ chức triển khai để đảng viên bỏ phiếu đề xuất kiến nghị mức xếp loại riêng với từng đảng viên của chi bộ; tiếp theo đó, tổng hợp kết quả, đề xuất kiến nghị mức xếp loại chất lượng riêng với từng đảng viên để báo cáo đảng ủy bộ phận, Đảng ủy trường.

– Bộ phận giúp việc đảng ủy tổng hợp, thẩm định báo cáo của những đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc để Đảng ủy trường xem xét quyết định hành động xếp loại chất lượng đảng viên.

3. Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành

3.1. Đối tượng

– Tập thể đảng ủy Trường.

– Tập thể đảng ủy bộ phận, chi ủy trực thuộc (gồm cả chi ủy trực thuộc đảng bộ bộ phận).

– Bí thư và Phó Bí thư chi bộ (nơi không còn chi ủy).

3.2. Khung tiêu chuẩn nhìn nhận

a) Về xây dựng tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành

– Việc thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy định thao tác; xây dựng đoàn kết nội bộ.

– Trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, kiểm tra, giám sát việc thực thi những trách nhiệm chính trị của tổ chức triển khai, cơ quan, cty.

b) Về kết quả thực thi trách nhiệm được giao trong năm

– Kết quả lãnh đạo, chỉ huy công tác thao tác xây dựng Đảng, xây dựng khối mạng lưới hệ thống chính trị.

– Việc rõ ràng hóa, xây dựng và tổ chức triển khai thực thi những chương trình, kế hoạch công tác thao tác năm.

– Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm trình độ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt và được lượng hóa bằng thành phầm (nếu có).

– Kết quả nhìn nhận, xếp loại những tổ chức triển khai, cơ quan, cty thuộc phạm vi lãnh đạo, quản trị và vận hành trực tiếp.

c) Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

3.3. Khung tiêu chuẩn những mức chất lượng

a) Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm

– Là tập thể đoàn kết, có phẩm chất, khả năng, uy tín, xác lập rõ vai trò lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý thực thi trách nhiệm chính trị của cơ quan, cty, nhà trường; có thay đổi sáng tạo, có thành phầm rõ ràng; tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển trong công tác thao tác và quản trị và vận hành điều hành quản lý.

– Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi chương trình, kế hoạch công tác thao tác xây dựng Đảng, xây dựng khối mạng lưới hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực thi trách nhiệm trình độ được cấp có thẩm quyền giao đều nhìn nhận đạt Lever “Xuất sắc”, những tiêu chuẩn còn sót lại được nhìn nhận đạt Lever “Tốt” trở lên.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động số lượng tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt trách nhiệm” theo từng đối tượng người dùng tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành trực thuộc cấp khối hoặc cấp trường. Mức xếp loại chất lượng của tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức triển khai cơ sở đảng.

b) Hoàn thành tốt trách nhiệm

– Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi chương trình, kế hoạch công tác thao tác xây dựng Đảng, xây dựng khối mạng lưới hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực thi trách nhiệm trình độ được cấp có thẩm quyền giao đều nhìn nhận đạt Lever “Tốt” trở lên; những tiêu chuẩn còn sót lại được nhìn nhận đạt Lever “Trung bình” trở lên.

– Không có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành bị xử lý kỷ luật.

c) Hoàn thành trách nhiệm

– Các tiêu chuẩn cơ bản được nhìn nhận đạt Lever “Trung bình” trở lên.

– Tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành không biến thành xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

d) Không hoàn thành xong trách nhiệm

Là tập thể không đạt tới “Hoàn thành trách nhiệm” hoặc thuộc một trong những trường hợp sau:

– Cấp có thẩm quyền kết luận mất đoàn kết nội bộ hoặc có thành viên suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Tổ chức, cơ quan, cty trực tiếp lãnh đạo, quản trị và vận hành chỉ hoàn thành xong dưới 50% chỉ tiêu, trách nhiệm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt, những chỉ tiêu hầu hết không đạt 100% (trừ trường hợp bất khả kháng).

– Tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành bị xử lý kỷ luật.

– Có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

3.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

a) Đánh giá, xếp loại Đảng ủy Trường:

– Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì, tổ chức triển khai thực thi và xem xét, quyết định hành động xếp loại chất lượng Đảng ủy trường.

– Đảng ủy trường tự nhìn nhận, xếp loại chất lượng.

– Các chủ thể có liên quan tham gia nhìn nhận, xếp loại chất lượng (nếu có).

b) Đánh giá, xếp loại cấp ủy đảng trực thuộc đảng bộ trường:

– Đảng ủy cơ sở chủ trì, tổ chức triển khai thực thi và xem xét, quyết định hành động xếp loại chất lượng riêng với: tập thể đảng ủy bộ phận; tập thể chi ủy trực thuộc (gồm có những chi ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận).

– Đảng ủy bộ phận; tập thể chi ủy trực thuộc tự nhìn nhận, xếp loại chất lượng.

– Các chủ thể có liên quan tham gia nhìn nhận, xếp loại chất lượng (nếu có).

3.5. Cách thức thực thi

Bước 1: Tự nhìn nhận, xếp loại chất lượng

Căn cứ những tiêu chuẩn nhìn nhận, tiêu tiêu chuẩn chất lượng được quy định rõ ràng cho từng quy mô đối tượng người dùng, tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành tự phân tích chất lượng (xác lập những Lever “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chuẩn nhìn nhận rõ ràng); xem xét, tự nhận mức chất lượng theo Mẫu 01-KH KĐ, ĐG và báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

Bước 2: Các chủ thể tham gia nhìn nhận, xếp loại chất lượng

– Cấp ủy có thẩm quyền tổ chức triển khai lấy ý kiến của những tổ chức triển khai, cơ quan, cty trình độ cấp trên trực tiếp; những tổ chức triển khai, cơ quan, cty ngang cấp có hiệu suất cao tương đương tham gia nhìn nhận thực thi việc phân tích chất lượng, xem xét, nhìn nhận, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành (nếu có).

– Sau khi tổng hợp kết quả gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối (riêng với nhìn nhận tập thể cấp ủy trường) và bộ phận giúp việc Đảng ủy trường (riêng với nhìn nhận đảng ủy bộ phận, chi ủy trực thuộc Đảng bộ trường) để tổng hợp.

Bước 3: Quyết định mức xếp loại chất lượng

Ban tổ chức triển khai cấp ủy hoặc bộ phận tham mưu cấp ủy có thẩm quyền chủ trì, phối phù thích hợp với những cty có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự nhìn nhận và kết quả tham gia nhìn nhận của những chủ thể (nếu có) để báo cáo ban thường vụ cấp ủy (riêng với cấp Khối), cấp ủy trường (riêng với Đảng bộ trường) xem xét, quyết định hành động xếp loại chất lượng riêng với những tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành.

4. Đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cấp

– Thực hiện theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2022 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức vụ, khuynh hướng khung tiêu chuẩn nhìn nhận cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cấp và Quyết định 2898-QĐ/TU ngày thứ 8/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy định nhìn nhận cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành diện Ban Thường vụ Thành ủy quản trị và vận hành”. Cấp ủy trực thuộc vận dụng Quyết định 2898 -QĐ/TU để xem nhận cán bộ cho thích hợp điểm lưu ý tình hình của Đảng bộ trường.

– Sau khi hoàn thành xong nhìn nhận, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai, tập thể, thành viên cơ quan, cty thì nhìn nhận, xếp loại chất rất nhiều người đứng đầu. Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành, tổ chức triển khai, cơ quan, cty do mình đứng đầu.

– Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động số lượng cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt trách nhiệm” theo chức vụ tương tự ở từng cấp, từng nghành.

5. Khen thưởng tổ chức triển khai đảng , đảng viên

– Đối với tổ chức triển khai đảng: Các cấp ủy lựa chọn những tổ chức triển khai đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm” để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu vượt trội trong năm.

– Đối với đảng viên: Các cấp ủy lựa chọn những đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm” để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm” trong năm.

6. Một số điểm lưu ý trong nhìn nhận, xếp loại chất lượng

– Hằng năm, những tổ chức triển khai, cty giao chỉ tiêu, trách nhiệm rõ ràng (hoặc xác lập chỉ tiêu, trách nhiệm theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch) riêng với từng tập thể, thành viên thuộc quyền quản trị và vận hành để làm vị trí căn cứ kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng.

– Tập thể, thành viên phải hoàn thành xong việc kiểm điểm mới được nhìn nhận, xếp loại chất lượng. Cá nhân vắng mặt hoặc không được nhìn nhận, xếp loại chất lượng thì phải tổ chức triển khai nhìn nhận, xếp loại chất lượng trong thời hạn sớm nhất.

– Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành trước, thành viên thành viên sau. Đảng viên là công chức, viên chức thực thi nhìn nhận, xếp loại chất lượng sau khi có kết quả nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức. Những người đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác thao tác, phải kiểm điểm ở nhiều nơi mà có sự rất khác nhau khi biểu quyết mức chất lượng ở mỗi nơi thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động mức chất lượng.

– Cấp có thẩm quyền thông báo kết quả nhìn nhận, xếp loại chất lượng tới đối tượng người dùng nhìn nhận và tập thể, thành viên trực tiếp quản trị và vận hành, sử dụng đối tượng người dùng nhìn nhận.

– Tập thể, thành viên đã được xếp loại chất lượng, nhưng tiếp theo đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo Đk của mức chất lượng đã xếp loại thì hủy bỏ kết quả và xếp loại lại.

– Không nhìn nhận, xếp loại chất lượng riêng với tổ chức triển khai đảng và tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành mới xây dựng chưa đủ 06 tháng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng, nhưng vẫn phải kiểm điểm tổ chức triển khai đảng và tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành tính từ thời điểm ngày xây dựng, kiểm điểm đảng viên tính từ thời điểm ngày kết nạp vào Đảng. Đảng viên nghỉ ốm tổng thời hạn trong năm từ 03 tháng trở lên thì không xếp loại đạt tới “Hoàn thành tốt trách nhiệm” trở lên; đảng viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời hạn thao tác thực tiễn của năm đó.

– Đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm nhìn nhận, xếp loại chất lượng. Đối với trường hợp có thời hạn sinh hoạt đảng ở chi bộ cơ quan, cty nơi chuyển đi từ 06 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi chuyển đi.

– Đảng viên sinh hoạt trong thời điểm tạm thời được nhìn nhận, xếp loại chất lượng chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức. Trước khi nhìn nhận, xếp loại chất lượng, đảng viên sinh hoạt trong thời điểm tạm thời lấy nhận xét của chi bộ nơi sinh hoạt trong thời điểm tạm thời nộp cho chi bộ nơi sinh hoạt chính thức để làm vị trí căn cứ nhìn nhận, xếp loại chất lượng đảng viên.

– Trường hợp thành viên chuyển đến là người đứng đầu mà không liên quan đến mức xếp loại của tổ chức triển khai, cơ quan, cty mới thì không vận dụng quy định “Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức triển khai, cơ quan, cty do mình đứng đầu”.

– Đối với đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức triển khai đảng nơi công tác thao tác trước đó nhưng bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở tổ chức triển khai đảng mới chuyển đến thì tính vào kết quả nhìn nhận, xếp loại của tổ chức triển khai đảng nơi xẩy ra vi phạm.

– Những nơi có dưới 05 tổ chức triển khai đảng; 05 tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành; 05 đảng viên; 05 cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành xếp loại “Hoàn thành tốt trách nhiệm” thì chọn 01 tổ chức triển khai đảng; 01 tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành; 01 đảng viên; 01 cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành xếp loại “Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm” nếu đủ Đk.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực thi

Cấp đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc: Thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và nhìn nhận, xếp loại chất lượng riêng với tập thể, thành viên hoàn thành xong và báo cáo kết quả về Đảng ủy trường trước thời điểm ngày 08/12/2022 (Danh mục hồ sơ gửi về Văn phòng Đảng ủy và những biểu mẫu theo phụ lục đính kèm).

– Cấp Đảng bộ trường: Thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và nhìn nhận, xếp loại chất lượng riêng với tập thể, thành viên hoàn thành xong và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước thời điểm ngày 15/12/2022.

2. Căn cứ Kế hoạch này, cấp ủy những cấp trực thuộc Đảng bộ trường thực thi một số trong những nội dung sau:

– Chủ động thực thi kế hoạch kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng tập thể, thành viên ở cấp mình; hướng dẫn việc nhận diện những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và rõ ràng hóa nội dung kiểm điểm cho phù phù thích hợp với từng đối tượng người dùng tập thể, thành viên cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành và từng đối tượng người dùng đảng viên, nhất là riêng với đảng viên đã tốt nghiệp nhưng còn sinh hoạt đảng tại Trường.

– Cụ thể hóa tiêu chuẩn nhìn nhận; định lượng hóa mức độ đạt được (xuất sắc, tốt, trung bình, kém) của từng tiêu chuẩn rõ ràng và tiêu chuẩn từng mức chất lượng (hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm, hoàn thành xong tốt trách nhiệm, hoàn thành xong trách nhiệm, không hoàn thành xong trách nhiệm); xác lập rõ ràng đối tượng người dùng, nội dung lấy ý kiến của những chủ thể liên quan; xây dựng, hoàn thiện những biểu mẫu, trình tự, thủ tục cho phù phù thích hợp với từng quy mô tổ chức triển khai đảng; đối tượng người dùng đảng viên, tập thể, thành viên cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành và điểm lưu ý, tình hình Trường.

3. Hồ sơ kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng của tập thể, thành viên được quản trị và vận hành theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng riêng với tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể, thành viên cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành gửi về Văn phòng Đảng ủy theo tiến độ đã đưa ra.

Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc, những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, cty trong Trường phản ánh kịp thời về Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Đảng ủy trường xem xét, xử lý và xử lý./.

4103

Video Thông báo kết quả xếp loại đảng viên ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Thông báo kết quả xếp loại đảng viên tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Thông báo kết quả xếp loại đảng viên miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Thông báo kết quả xếp loại đảng viên Free.

Giải đáp vướng mắc về Thông báo kết quả xếp loại đảng viên

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thông báo kết quả xếp loại đảng viên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thông #báo #kết #quả #xếp #loại #đảng #viên