Thủ Thuật Hướng dẫn Số đồ tư duy Sinh học 11 Bài 26 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Số đồ tư duy Sinh học 11 Bài 26 được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-07 19:00:24 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Kiến thức

– Nêu được khái niệm cảm ứng ở động vật hoang dã

– Phân biệt được cảm ứng ở động vật hoang dã và cảm ứng ở thực vật

– Mô tả được cấu trúc của hệ thần kinh dạng lưới và điểm lưu ý cảm ứng của động vật hoang dã có hệ thần kinh dạng lưới

– Mô tả được cấu trúc của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và điểm lưu ý cảm ứng của động vật hoang dã của động vật hoang dã có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch

– Giải thích được sự tiến hóa của tổ chức triển khai thần kinh ở những nhóm động vật hoang dã rất khác nhau

2. Kỹ năng

– Rèn luyện kỹ năng tư duy: phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, khối mạng lưới hệ thống hóa.

– Rèn luyện kỹ năng quan sát, mô tả, phân tích tranh vẽ.

– Rèn luyện kỹ năng hoạt động và sinh hoạt giải trí nhóm và kỹ năng thao tác độc lập với sách giáo khoa.

3. Thái độ

– Vận dụng trong đời sống chăn nuôi sản xuất (rèn luyện những phản xạ tốt, có lợi cho sức mạnh thể chất và trong lao động, xây dựng những phản xạ có lợi trong chăn nuôi).

4. Định hướng tăng trưởng khả năng

– Năng lực chung:

+ Năng lực tư duy, khả năng xử lý và xử lý yếu tố và sáng tạo: thông qua những ví dụ để đi đến khái niệm đúng về cảm ứng ở động vật hoang dã.

+ Năng lực tự học.

+ Năng lực hợp tác: thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí nhóm (hoàn thành xong phiếu học tập) học viên hoàn toàn có thể thảo luận, góp phần ý kiến và hợp tác với nhau để xử lý và xử lý yếu tố mà giáo viên đưa ra.

– Năng lực chuyên biệt:

+ Năng lực nhận thức kiến thức và kỹ năng sinh học: phân biệt được cảm ứng ở động vật hoang dã và cảm ứng ở thực vật.

+ Năng lực nghiên cứu và phân tích khoa học: quan sát những hiện tượng kỳ lạ về cảm ứng ở động vật hoang dã.

Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Sinh học 11 – Bài 26: Cảm ứng ở động vật hoang dã”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Trường: THPT Dõn tộc nội trỳ Tỉnh TTHuế Thứ 3 ngày 4 thỏng 03 năm 2022
Lớp: 11B2 Tiết: 27
GVHD: Thầy Trần Văn Cụng SVTT: Nguyễn Ngọc Vàng Anh
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
I. Mục tiờu
Kiến thức
– Nờu được khỏi niệm cảm ứng ở động vật hoang dã
– Phõn biệt được cảm ứng ở động vật hoang dã và cảm ứng ở thực vật
– Mụ tả được cấu trúc của hệ thần kinh dạng lưới và điểm lưu ý cảm ứng của động vật hoang dã cú hệ thần kinh dạng lưới
– Mụ tả được cấu trúc của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và điểm lưu ý cảm ứng của động vật hoang dã của động vật hoang dã cú hệ thần kinh dạng chuỗi hạch
– Giải thớch được sự tiến húa của tổ chức triển khai thần kinh ở cỏc nhúm động vật hoang dã khỏc nhau
Kỹ năng
– Rốn luyện kỹ năng tư duy: phõn tớch, tổng hợp, so sỏnh, khỏi quỏt húa, khối mạng lưới hệ thống húa.
– Rốn luyện kỹ năng quan sỏt, mụ tả, phõn tớch tranh vẽ.
– Rốn luyện kỹ năng hoạt động và sinh hoạt giải trí nhúm và kỹ năng thao tác độc lập với sỏch giỏo khoa.
Thỏi độ
– Vận dụng trong đời sống chăn nuụi sản xuất (rèn luyện cỏc phản xạ tốt, cú lợi cho sức mạnh thể chất và trong lao động, xõy dựng cỏc phản xạ cú lợi trong chăn nuụi).
Định hướng phỏt triển khả năng
– Năng lực chung:
+ Năng lực tư duy, khả năng xử lý và xử lý yếu tố và sỏng tạo: thụng qua cỏc vớ dụ để đi đến khỏi niệm đỳng về cảm ứng ở động vật hoang dã.
+ Năng lực tự học.
+ Năng lực hợp tỏc: thụng qua hoạt động và sinh hoạt giải trí nhúm (hoàn thành xong phiếu học tập) học viên cú thể thảo luận, đúng gúp ý kiến và hợp tỏc với nhau để xử lý và xử lý yếu tố mà giỏo viờn đưa ra.
– Năng lực chuyờn biệt:
+ Năng lực nhận thức kiến thức và kỹ năng sinh học: phõn biệt được cảm ứng ở động vật hoang dã và cảm ứng ở thực vật.
+ Năng lực nghiờn cứu khoa học: quan sỏt cỏc hiện tượng kỳ lạ về cảm ứng ở động vật hoang dã.
II. Kiến thức trọng tõm
Phõn biệt cảm ứng ở động vật hoang dã và thực vật.
Sự tiến húa của tổ chức triển khai thần kinh và hỡnh thức cảm ứng ở cỏc nhúm động vật hoang dã từ thấp đến cao trờn bậc thang tiến húa.
III. Phương phỏp dạy học
Phương phỏp quan sỏt tranh – tỡm tũi.
Phương phỏp thao tác độc lập với SGK.
Phương phỏp hoạt động và sinh hoạt giải trí nhúm thụng qua phiếu học tập.
Phương phỏp hỏi đỏp – tỡm tũi.
IV. Phương tiện dạy học
Tranh, ảnh cỏc nhúm động vật hoang dã cú hệ thần kinh và khụng cú hệ thần kinh.
Tranh, ảnh về cỏc hỡnh thức cảm ứng ở động vật hoang dã cú hệ thần kinh dạng lưới, dạng chuỗi hạch.
Phiếu học tập
V. Bảng mụ tả cỏc mức độ về mục tiờu học tập
Nội dung
Nhận biết
Thụng hểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Khỏi niệm cảm ứng
– Phỏt biểu được khỏi niệm cảm ứng và phản xạ.
– Trỡnh bày được điểm lưu ý cảm ứng.
– Trỡnh bày được cỏc cung phản xạ.
– Lấy được cỏc vớ dụ về cảm ứng và phản xạ.
– Phõn biệt được cảm ứng và phản xạ
Cảm ứng ở động vật hoang dã cú tổ chức triển khai thần kinh
– Trỡnh bày được cỏc kiểu phản ứng của động vật hoang dã cú tổ chức triển khai thần kinh.
– Lấy vớ dụ về cỏc loại phản ứng ở cỏc nhúm động vật hoang dã khỏc nhau.
– Phõn biệt sự khỏc nhau giữa cỏc loại phản ứng.
– Giải thớch được sự tiến húa của động vật hoang dã cú hệ thần kinh dạng chuỗi hạch so với động vật hoang dã cú hệ thần kinh dạng lưới.
– Giải thớch được cỏc hiện tượng kỳ lạ liờn quan trong đời sống thực tiễn.
VI. Tiến trỡnh tổ chức triển khai dạy học
Ổn định, tổ chức triển khai lớp (1 phỳt)
Kiểm tra bài cũ (khụng kiểm tra vỡ tiết trước thực hành thực tiễn)
Tiến trỡnh dạy học
Đặt yếu tố (1 phỳt)
Ở bài trước chỳng ta đó tỡm hiểu cỏc hỡnh thức cảm ứng ở thực vật. Động vật tiến húa hơn thực vật là vì cú khối mạng lưới hệ thống thần kinh điều khiển và tinh chỉnh cỏc hoạt động và sinh hoạt giải trí của khung hình. Vậy tớnh cảm ứng của động vật hoang dã khỏc gỡ so với thực vật? Và ở cỏc nhúm động vật hoang dã cú tổ chức triển khai thần kinh khỏc nhau thỡ hỡnh thức cảm ứng của chỳng cú gỡ khỏc nhau? Chỳng ta sẽ cựng tỡm hiểu nội dung này trong bài học kinh nghiệm tay nghề hụm nay bài 26: Cảm ứng ở động vật hoang dã.
Thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
15 phỳt
Hoạt động 1: Tỡm hiểu khỏi niệm cảm ứng ở động vật hoang dã
– GV: Lấy vớ dụ về cảm ứng ở động vật hoang dã.
+ Trời lạnh chim sẻ thường xự lụng để giữ ấm cho khung hình.
+ Khi tay ta chạm phải ngọn lửa hay vật quỏ núng thỡ lập tức ta rỳt tay lại. Nếu giả sử khi đú tay ta khụng rỳt lại thỡ tay sẽ bị tổn thương, vậy mục đớch của việc rỳt tay là phản ứng giỳp khung hình được bảo vệ và trỏnh những tổn thương.
– GV: Qua cỏc vớ dụ trờn, cỏc em hóy cho biết thêm thêm cảm ứng ở động vật hoang dã là gỡ?
– GV nhận xột, tương hỗ update và chớnh xỏc húa kiến thức và kỹ năng.
Cảm ứng là kĩ năng khung hình động vật hoang dã phản ứng lại cỏc kớch thớch của mụi trường (bờn trong và bờn ngoài khung hình) để tồn tại và phỏt triển.
– GV: Giữa cảm ứng ở thực vật và động động vật hoang dã cú gỡ khỏc nhau, để tỡm hiểu rừ điều đú chỳng ta đi vào tỡm hiểu phần 2. Đặc điểm.
– GV cho học viên quan sỏt tranh: Cõy trong nhà vươn ra ỏnh sỏng và bàn tay đặt trờn ngọn lửa.
+ Hóy so sỏnh vận tốc phản ứng và cỏch biểu lộ giữa cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật hoang dã?
– GV nhận xột, tương hỗ update.
+ Ở thực vật: cảm ứng thường trình làng chậm và được thực thi bằng những cử động dinh dưỡng (hướng động) hoặc sinh trưởng (ứng động).
+ Ở động vật hoang dã: Cảm ứng biểu lộ bằng những phản ứng nhanh hơn trước kia những tỏc động của mụi trường. Cỏc biểu lộ cảm ứng của động vật hoang dã cũng phong phú hơn: dinh dưỡng, sinh trưởng, vận động, bài tiết,
– GV: Ở động vật hoang dã cú tổ chức triển khai thần kinh, phản xạ sẽ là một dạng điển hỡnh của cảm ứng. Vậy phản xạ là gỡ?
– GV: Quan sỏt cỏc vớ dụ sau và cho biết thêm thêm hỡnh thức cảm ứng nào là phản xạ:
a. Trựng roi di tán về nơi cú ỏnh sỏng.
b. Thủy tức co khung hình khi bị kim chõm.
c. Khi bị vật lạ chạm vào chõn thỡ chõn ếch co lại.
d. Khi kớch thớch vào bú cơ đựi ếch tỏch thoát khỏi khung hình thỡ lập tức cơ co lại.
– GV: Cho HS quan sỏt sơ đồ cung phản xạ tự vệ ở người.
Một bạn lỡ sờ tay vào gai nhọn và cú phản ứng rụt tay lại. Cỏc em hóy quan sỏt hỡnh và chỉ ra tỏc nhõn kớch thớch, bộ phận tiếp nhận kớch thớch, bộ phận phõn tớch và tổng hợp thụng tin, bộ phận thực thi phản ứng của hiện tượng kỳ lạ trờn?
– GV củng cố;
Một cung phản xạ gồm cỏc bộ phận sau:
+ Bộ phận tiếp nhận kớch thớch.
+ Đường dẫn truyền vào.
+ Bộ phận phõn tớch và tổng hợp thụng tin.
+ Đường dẫn truyền ra.
+ Bộ phận thực thi phản ứng.
– GV: Hóy phõn biệt hiện tượng kỳ lạ co cơ trong trường hợp sau:
+ Kớch thớch vào cơ đựi ếch khi ếch cũn sống.
+ Kớch thớch vào cơ đựi ếch đó cắt rời khỏi khung hình.
– GV: nhận xột, tương hỗ update.
Phản ứng của một bắp cơ tỏch rời hay một chế phẩm cơ thần kinh khi bị kớch thớch thỡ đú khụng phải phản xạ, mà đú là tớnh cảm ứng của cỏc tế bào cơ hoặc của sợi thần kinh. Khụng phải toàn bộ cảm ứng đều là phản xạ.
– GV liờn hệ:
Cỏc yếu tố trong mụi trường sống tỏc động trực tiếp lờn hoạt động và sinh hoạt giải trí của động vật hoang dã, cú thể tớch cực, cú thể tiờu cực. Vậy chỳng ta phải cú ý thức giữ cho mụi trường sống ổn định, đảm bảo sự phỏt triển bỡnh thường của động vật hoang dã, đảm bảo độ phong phú sinh học, giữ cõn bằng sinh thỏi.
– GV: Phàn II Cảm ứng ở động vật hoang dã chưa cú tổ chức triển khai thần kinh trong SGK trang 108 là phần giảm tải nờn cụ sẽ khụng dạy phần này.
– HS vấn đáp:
Cảm ứng là kĩ năng tiếp nhận và phản ứng lại cỏc kớch thớch của mụi trường bờn ngoài (cũng như bờn trong khung hình) đảm bảo cho khung hình sinh vật tồn tại và phỏt triển.
– HS ghi bài vào vở.
– HS vấn đáp:
+ Ở thực vật: trình làng chậm, biểu lộ băng ứng động và hướng động.
+ Ở động vật hoang dã: trình làng nhanh hơn, chớnh xỏc hơn, hỡnh thức phong phú hơn.
– HS lắng nghe, ghi bài vào vở.
– HS vấn đáp:
Phản xạ là phản ứng của khung hình thụng qua hệ thần kinh vấn đáp kớch thớch bờn trong và bờn ngoài khung hình.
– HS: b, c là phản xạ
– HS quan sỏt hỡnh và vấn đáp:
+ Tỏc nhõn kớch thớch: Gai nhọn
+ Bộ phận tiếp nhận kớch thớch: Thụ quan đau ở da
+ Bộ phận phõn tớch và tổng hợp thụng tin: tủy sống
+ Bộ phận thực thi phản ứng: cỏc cơ ngún tay.
– HS ghi bài vào vở
– HS vấn đáp:
+ Là phản xạ
+ Là phản ứng. Khụng phải là phản xạ
I. Khỏi niệm cảm ứng ở động vật hoang dã
1. Khỏi niệm
Cảm ứng là kĩ năng khung hình động vật hoang dã phản ứng lại cỏc kớch thớch của mụi trường (bờn trong và bờn ngoài khung hình) để tồn tại và phỏt triển.
2. Đặc điểm
– Ở động vật hoang dã: phản ứng nhanh, dễ nhận thấy, hỡnh thức phong phú.
– Phản xạ: được thể hiện ở tổ chức triển khai cú hệ thần kinh.
+ Phản xạ là phản ứng của khung hình thụng qua hệ thần kinh vấn đáp kớch thớch bờn trong và bờn ngoài khung hình.
– Một cung phản xạ gồm cỏc bộ phận sau:
+ Bộ phận tiếp nhận kớch thớch.
+ Đường dẫn truyền vào.
+ Bộ phận phõn tớch và tổng hợp thụng tin.
+ Đường dẫn truyền ra.
+ Bộ phận thực thi phản ứng.
22 phỳt
Hoạt động 2: Tỡm hiểu về cảm ứng ở động vật hoang dã cú tổ chức triển khai thần kinh
– GV chuyển ý: Cựng với việc tiến húa của toàn thế giới động vật hoang dã, hỡnh thức cảm ứng của động vật hoang dã phụ thuộc ngặt nghèo vào sự phỏt triển của khối mạng lưới hệ thống thần kinh. Vậy ở cỏc nhúm động vật hoang dã cú hệ thần kinh khỏc nhau thỡ hỡnh thức cảm ứng của chỳng ra sao, chỳng ta sẽ tỡm hiểu phần II. Cảm ứng ở động vật hoang dã cú tổ chức triển khai thần kinh.
– GV: Tựy thuộc vào mức độ tiến húa của tổ chức triển khai thần kinh: Từ HTK dạng lưới → HTK dạng chuỗi hạch → HTK dạng ống mà khung hình động vật hoang dã cú thể phản ứng nhanh với cỏc kớch thớch khỏc nhau. Để hiểu rừ hơn, ở bài này chỳng ta đi vào nghiờn cứu phần cảm ứng ở động vật hoang dã cú HTK dạng lưới và HTK dạng chuỗi hạch.
– GV trình làng tranh, học viên quan sỏt hỡnh, phối hợp nghiờn cứu sỏch giỏo khoa mục II.1. và mục II.2. trang 108, 109 sỏch cơ bản để hoàn thành xong phiếu học tập số 1 sau:
Nội dung
Động vật cú hệ thần kinh dạng lưới
Động vật cú hệ thần kinh dạng chuỗi hạch
Đại diện
Đặc điểm cấu trúc hệ thần kinh
Đặc điểm cảm ứng
– GV: Chia lớp làm 4 nhúm, phỏt phiếu học tập, học viên hoàn thành xong trong 3 phỳt.
+ GV mời đại diện thay mặt thay mặt cỏc nhúm lờn vấn đáp, nhận xột, tương hỗ update.
+ Giỏo viờn củng cố và hoàn thiện phiếu học tập.
– GV nờu một số trong những cõu hỏi để khai thỏc phiếu học tập và giỳp học viên hiểu rừ hơn.
+ Hóy mụ tả điểm lưu ý cấu trúc của hệ thõn kinh dạng lưới?
+ Khi bị kớch thớch (dựng kim nhọn chõm vào thõn), thủy tức sẽ phản ứng ra làm sao?
– GV tương hỗ update:
Khi tế bào cảm giỏc bị kớch thớch, thụng tin sẽ tiến hành truyền về mạng lưới thần kinh và sau đú đến cỏc tế bào biểu mụ cơ → động vật hoang dã co mỡnh lại để trỏnh kớch thớch.
+ Phản ứng của thủy tức cú phải là phản xạ khụng? Tại sao?
– GV nhận xột, chớnh xỏc húa kiến thức và kỹ năng:
Cơ thể thủy thức mới khởi đầu cú sự phõn húa thành tế bào thần kinh mà chưa cú trung tõm thần kinh để phõn tớch cỏc kớch thớch nờn phản ứng chưa chuẩn xỏc. Phản ứng toàn khung hình nờn tiờu tốn nhiều nguồn tích điện.
+ Quan sỏt hỡnh vẽ, hóy cho biết thêm thêm hệ thần kinh dạng chuỗi hạch cú gỡ khỏc so với hệ thần kinh dạng lưới?
+ Con chõu chấu sẽ phản ứng ra làm sao khi dựng kim nhọn chõm vào chõn nú?
+ Tại sao hệ thần kinh dạng chuỗi hạch cú thể vấn đáp cục bộ (như co một chõn) khi bị kớch thớch?
+ Hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch, dạng nào tiến hoỏ hơn? Tại sao?
– GV nhận xột, chớnh xỏc húa kiến thức và kỹ năng.
Do mỗi hạch điều khiển và tinh chỉnh một vựng xỏc định trờn khung hình nờn khi bị kớch thớch tại một điểm nào đú, hạch thần kinh phụ trỏch vựng bị kớch thớch đú sẽ xử lớ thụng tin nhận được và đưa lệnh đến bộ phận vấn đáp tương ứng nờn tiết kiệm chi phí được nguồn tích điện truyền xung thần kinh.
– HS hoạt động và sinh hoạt giải trí nhúm, thảo luận.
– HS: Hệ thần kinh dạng lưới: cỏc tế bào thần kinh nằm rải rỏc trong khung hình, liờn hệ với nhau qua cỏc sợi thần kinh tạo thành mạng lưới thần kinh. Cỏc sợi thần kinh liờn hệ với tế bào cảm giỏc và tế bào biểu mụ cơ.
– HS: chỳng co rỳm toàn thõn khi bị kớch thớch.
– HS: Đú là phản xạ. Vỡ cỏc tế bào cảm giỏc bị kớch thớch sẽ chuyển thành xung thần kinh truyền qua mạng lưới thần kinh đến cỏc tế bào biểu mụ cơ hoặc đến cỏc tế bào gai, làm khung hình co lại để trỏnh kớch thớch hoặc phúng gai vào con mồi.
– HS lắng nghe.
– HS: Hệ thần kinh dạng chuỗi đó cú sự phõn húa, cú hạch thần kinh, dõy thần kinh.
– HS: Khi dựng kim nhọn chõm vào chõn thỡ chõn chõu chấu sẽ co lại (co cục bộ).
– HS: Mỗi hạch là một trong trung tõm điều khiển và tinh chỉnh một vựng xỏc định của khung hình.
– HS: Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch tiến húa hơn vỡ:
+ Mỗi hạch là một trong trung tõm điều khiển và tinh chỉnh một vựng xỏc định của khung hình.
+ Phản ứng chớnh xỏc hơn.
+ Tiết kiệm nguồn tích điện hơn.
– HS lắng nghe.
II. Cảm ứng ở động vật hoang dã cú tổ chức triển khai thần kinh.
1. Phản xạ
2. Cảm ứng ở động vật hoang dã cú hệ thần kinh dạng lưới.
3. Cảm ứng ở động vật hoang dã cú hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.
(Đỏp ỏn phiếu
học tập số 1)
4. Củng cố (5 phỳt)
Giỏo viờn yờu cầu học viên nghiờn cứu thụng tin sỏch giỏo khoa để hoàn thành xong phiếu học tập số 2 sau:
Nội dung
Cảm ứng ở thực vật
Cảm ứng ở động vật hoang dã
Biểu hiện
Hỡnh thức
Vớ dụ
5. Hướng dẫn tự học ở trong nhà (2 phỳt)
– Học thuộc bài cũ, vấn đáp cõu hỏi cuối bài sỏch giỏo khoa trang 110.
– Chuẩn bị trước bài 27: Cảm ứng ở động vật hoang dã (tiếp theo).
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Trường: THPT Nguyễn Huệ Nhúm:
Lớp: Thời gian: 3 phỳt
Quan sỏt hỡnh phối hợp nghiờn cứu sỏch giỏo khoa mục II. Cảm ứng ở động vật hoang dã cú tổ chức triển khai thần kinh trang 108 sỏch nõng cao để hoàn thành xong bảng sau:
Nội dung
Động vật cú hệ thần kinh dạng lưới
Động vật cú hệ thần kinh dạng chuỗi hạch
Đại diện
Đặc điểm cấu trúc hệ thần kinh
Đặc điểm cảm ứng
TỜ NGUỒN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Trường: THPT Nguyễn Huệ Nhúm:
Lớp: Thời gian: 3 phỳt
Quan sỏt hỡnh phối hợp nghiờn cứu sỏch giỏo khoa mục II. Cảm ứng ở động vật hoang dã cú tổ chức triển khai thần kinh trang 108 sỏch nõng cao để hoàn thành xong bảng sau:
Nội dung
Động vật cú hệ thần kinh dạng lưới
Động vật cú hệ thần kinh dạng chuỗi hạch
Đại diện
Thủy tức (ngành ruột khoang)
Giun dẹp, giun đốt, chõn khớp
Đặc điểm cấu trúc hệ thần kinh
Cỏc tế bào thần kinh nằm rải rỏc trong khung hình.
Cỏc tế bào thần kinh tập hợp lại thành cỏc hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài của khung hình.
Đặc điểm cảm ứng
+ Phản ứng toàn thõn.
+ Phản ứng nhanh, kịp thời nhưng chưa thật chớnh xỏc.
+ Phản ứng tốn nhiều nguồn tích điện.
+ Phản ứng theo vựng.
+ Phản ứng mang tớnh chất định khu, chớnh xỏc hơn.
+ Tiờu tốn ớt nguồn tích điện hơn.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Trường: THPT Nguyễn Huệ Nhúm:
Lớp: Thời gian: 5 phỳt
Nghiờn cứu SGK phối hợp vận dụng kiến thức và kỹ năng đó học để hoàn thành xong bảng sau:
Nội dung
Cảm ứng ở thực vật
Cảm ứng ở động vật hoang dã
Biểu hiện
Hỡnh thức
Vớ dụ
TỜ NGUỒN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Trường: THPT Nguyễn Huệ Nhúm:
Lớp: Thời gian: 5 phỳt
Nghiờn cứu SGK phối hợp vận dụng kiến thức và kỹ năng đó học để hoàn thành xong bảng sau:
Nội dung
Cảm ứng ở thực vật
Cảm ứng ở động vật hoang dã
Biểu hiện
+ Diễn ra chậm, khú nhận ra, hỡnh thức kộm phong phú.
+ Chịu sự ảnh hưởng của cỏc hoocmon.
+ Diễn ra nhanh, dễ nhận ra, hỡnh thức phong phú.
+ Mức độ hỡnh thức phản ứng thay đổi tựy thuộc vào tổ chức triển khai của hệ thần kinh.
Hỡnh thức
Biểu hiện bằng
+ Hướng động: hướng sỏng, hướng nước, hướng đất, hướng húa, hướng tiếp xỳc.
+ Ứng động: ứng động sinh trưởng và ứng động khụng sinh trưởng.
Biểu hiện bằng cỏc phản xạ ở cỏc động vật hoang dã cú hệ thần kinh.
Phản xạ khụng Đk.
Phạn xạ cú Đk.
Vớ dụ
+ Cõy vươn về phớa cú ỏnh sỏng, rễ vương về phớa nguồn nước.
+ Bắt mồi ở lỏ cõy nắp ấm, cõy bắt mồi.
+ Vận động cuốn vũng của tua cuốn.
+ Chạm tay vào vật núng co tay lại.
+ Thỏ chạy trốn khi ngửi thấy mựi của chú săn hay sư tử.
+ Chim xự lụng khi thời tiết lạnh.
Huế, ngày 4 thỏng 03 năm 2022
Giỏo viờn hướng dẫn Sinh viờn thực tập
Trần Văn Cụng Nguyễn Ngọc Vàng Anh

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Số đồ tư duy Sinh học 11 Bài 26

4474

Clip Số đồ tư duy Sinh học 11 Bài 26 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Số đồ tư duy Sinh học 11 Bài 26 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Số đồ tư duy Sinh học 11 Bài 26 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Số đồ tư duy Sinh học 11 Bài 26 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Số đồ tư duy Sinh học 11 Bài 26

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Số đồ tư duy Sinh học 11 Bài 26 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Số #đồ #tư #duy #Sinh #học #Bài