Mẹo Hướng dẫn P&p. là gì Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa P&p. là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-27 20:06:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

HTML Paragraphs

Previous
Next

A paragraph always starts on a new line, and is usually a block of text.

Nội dung chính

    HTML ParagraphsHTML ParagraphsHTML DisplayHTML Horizontal RulesHTML Line BreaksThe Poem ProblemSolution – The HTML

     ElementHTML ExercisesTest Yourself With ExercisesHTML Tag ReferenceVideo liên quan

HTML Paragraphs

The HTML

element defines a paragraph.

A paragraph always starts on a new line, and browsers automatically add some white space (a margin) before and after a paragraph.

Example

This is a paragraph.


This is another paragraph.

Try it Yourself »

HTML Display

You cannot be sure how HTML will be displayed.

Large or small screens, and resized windows will create different results.

With HTML, you cannot change the display by adding extra spaces or extra lines in your HTML code.

The browser will automatically remove any extra spaces and lines when the page is displayed:

Example


This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser
ignores it.
This paragraph
contains a lot of spaces
in the source code,
but the browser
ignores it.

Try it Yourself »

HTML Horizontal Rules

The


tag defines a thematic break in an HTML page, and is most often displayed as a horizontal rule.

The


element is used to separate content (or define a change) in an HTML page:

Example

This is heading 1


This is some text.
This is heading 2


This is some other text.Try it Yourself »

The


tag is an empty tag, which means that it has no end tag.

HTML Line Breaks

The HTML
element defines a line break.

Use
if you want a line break (a new line) without starting a new paragraph:

Example

This is
a paragraph
with line breaks.

Try it Yourself »

The
tag is an empty tag, which means that it has no end tag.

The Poem Problem

This poem will display on a single line:

Example


My Bonnie lies over the ocean.

My Bonnie lies over the sea.

My Bonnie lies over the ocean.

Oh, bring back my Bonnie to me.

Try it Yourself »

Solution - The HTML
 Element

The HTML

 element defines preformatted text.

The text inside a

 element is displayed in a fixed-width font (usually 
Courier), and it preserves both spaces and line breaks:

Example


My Bonnie lies over the ocean.

My Bonnie lies over the sea.

My Bonnie lies over the ocean.

Oh, bring back my Bonnie to me.

Try it Yourself »

HTML Exercises

Test Yourself With Exercises

Exercise:

Use the correct HTML tag to add a paragraph with the text "Hello World!".

Submit Answer »

Start the Exercise

HTML Tag Reference

W3Schools' tag reference contains additional information about HTML elements and their attributes.

Tag
Description

Defines a paragraph


Defines a thematic change in the content

Inserts a single line break

  Defines pre-formatted text

For a complete list of all available HTML tags, visit our HTML Tag Reference.

Previous
Next

4045

Review P&p. là gì ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video P&p. là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải P&p. là gì miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down P&p. là gì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về P&p. là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết P&p. là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Pampp #là #gì