Kinh Nghiệm Hướng dẫn Phong trào dân tộc bản địa dân chủ công khai minh bạch năm 1919 đến năm 1925 giai tầng lớp nào lãnh đạo 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phong trào dân tộc bản địa dân chủ công khai minh bạch năm 1919 đến năm 1925 giai tầng lớp nào lãnh đạo được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-26 03:35:20 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 71. Giai cấp công nhân Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất có điểm gì khác lạ so với giai cấp công nhân ở những nước tư bản?

A. Chịu sự áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản.

B. Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân.

C. Đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ.

D. Chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản.

Đáp án: B

Giải thích: Bên cạnh những điểm lưu ý tương đương với giai cấp công nhân ở những nước tư bản như đại diện thay mặt thay mặt cho lực lượng sản xuất tiến bộ, chịu sự áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản, chịu ràng buộc của trào lưu cách mạng vô sản; giai cấp công nhân Việt Nam còn tồn tại nhiều điểm lưu ý riêng như chịu cả sự áp bức, bóc lột của đế quốc, phong kiến, có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân và được thừa kế truyền thống cuội nguồn yêu nước của dân tộc bản địa.

Câu 72. Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, giai cấp hoặc tầng lớp nào có đủ kĩ năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam ?

A Giai cấp nông dân.

B. Giai cấp tư sản dân tộc bản địa.

C. Giai cấp công nhân.

D. Tầng lớp tiểu tư sản.

Đáp án: C

Giải thích: Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, giai cấp công nhân có đủ kĩ năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Câu 73. Giai cấp công nhân việt Nam xuất thân hầu hết từ

A. giai cấp tư sản bị phá sản.

B. giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất.

C. tầng lớp tiểu tư sàn bị chèn ép.

D. thợ thủ công bị thất nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Giai cấp công nhân việt Nam xuất thân hầu hết từ giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất.

Câu 74. Sau Chiến tranh toàn thế giới lần thứ nhất, xích míc hầu hết trong xã hội Việt Nam là

A. xích míc giữa công nhân và tư sản.

B. xích míc giữa nông dân và địa chủ.

C. xích míc giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.

D. xích míc giữa nông dân với thực dân Pháp và địa chủ phong kiến.

Đáp án: C

Giải thích: Sau Chiến tranh toàn thế giới lần thứ nhất, trong xã hội Việt Nam tồn tại nhiều xích míc, nhưng xích míc hầu hết là xích míc giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.

Câu 75. Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 – 1929), giai cấp địa chủ Việt Nam phân hóa thành

A. hai bộ phận.

B. ba bộ phận.

C. bốn bộ phận.

D. năm bộ phận.

ad

Đáp án: B

Giải thích: Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 – 1929), giai cấp địa chủ Việt Nam phân hóa thành ba bộ phận: địa địa chủ, trung địa chủ và tiểu địa chủ. Tầng lớp đại địa chủ trở thành tay sai cho thực dân; tầng lớp trung địa chủ và tiểu địa chủ không ít có tinh thần chống Pháp và tay sai.

Câu 76. Thủ đoạn thâm độc nhất của tư bản Pháp nhằm mục đích nô dịch lâu dài nhân dân Việt Nam là

A. tóm gọn quyền hành trong tay người Pháp.

B. câu kết với triều đình phong kiến đàn áp nhân dân.

C. thực thi chủ trương “chia để trị”.

D. khủng bố, đàn áp nhân dân ta.

Đáp án: C

Giải thích: Thủ đoạn thâm độc nhất của tư bản Pháp nhằm mục đích nô dịch lâu dài nhân dân Việt Nam là thực thi chủ trương “chia để trị”, chia việt nam thành ba Kì với những chính sách cai trị rất khác nhau.

Câu 77. Hệ thống giáo dục Pháp – Việt ở Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất gồm có những cấp

A. tiểu học và trung học.

B. tiểu học, trung học và ĐH.

C. cao đẳng và ĐH.

D. tiểu học, trung học, cao đẳng và ĐH.

Đáp án: D

Giải thích: Hệ thống giáo dục Pháp – Việt ở Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất gồm có những cấp tiểu học, trung học, cao đẳng và ĐH.

Câu 78. Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, lực lượng nào dưới đây trở thành tay sai cho thực dân Pháp tăng cường chiếm đoạt, bóc lột kinh tế tài chính, đàn áp chính trị riêng với những người nông dân?

A. Giai cấp tiểu tư sản.

B. Tầng lớp đại địa chủ.

C. Giai cấp công nhân.

D. Tầng lớp trí thức.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, tầng lớp đại địa chủ là tay sai cho thực dân Pháp tăng cường chiếm đoạt, bóc lột kinh tế tài chính, đàn áp chính trị riêng với những người nông dân.

Câu 79. Thái độ chính trị của tầng lớp đại địa chủ phong kiến ở Việt Nam riêng với thực dân Pháp ra làm sao?

A. Sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp để chống tư sản dân tộc bản địa.

B. Sẵn sàng phối phù thích hợp với tư sản dân tộc bản địa đế chống Pháp khi bị chèn ép.

C. Sẵn sàng thoả hiệp với Pháp để hưởng quyền lợi.

D. Sẵn sàng đứng lên chống thực dân Pháp khi bị cắt xén quyền lợi về kinh tế tài chính.

Đáp án: C

Giải thích: Tầng lớp đại địa chủ phong kiến ở Việt Nam sẵn sàng thỏa hiệp và trở thành tay sai cho Pháp để hưởng quyền lợi.

Câu 80. Giai cấp tư sản Việt Nam vừa mới Ra đời sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất đã

A. được thực dân Pháp dung dưỡng.

B. bị thực dân Pháp chèn ép, ngưng trệ.

C. bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề nhất.

D. được thực dân Pháp sử dụng làm tay sai đắc lực.

Đáp án: B

Giải thích: Giai cấp tư sản Việt Nam vừa mới Ra đời sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất đã biết thành thực dân Pháp chèn ép, ngưng trệ nên bị phân hóa thành hai bộ phận: tư sản mại bản làm tay sai cho Pháp; tư sản dân tộc bản địa không ít có tinh thần chống Pháp.

Câu 81. Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 – 1929), giai cấp tư sản Việt Nam bị phân hóa thành

A. hai bộ phận.

B. ba bộ phận.

C. bốn bộ phận.

D. năm bộ phận.

Đáp án: A

Giải thích: Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 – 1929), giai cấp tư sản Việt Nam bị phân hóa thành hai bộ phận: tư sản mại bản và tư sản dân tộc bản địa. Tư sản mại bản làm tay sai cho Pháp; còn tư sản dân tộc bản địa không ít có tinh thần chống Pháp.

Câu 82. Có tinh thần dân tộc bản địa dân chủ, chống đế quốc, phong kiến nhưng thái độ không kiên định là điểm lưu ý của

A. tầng lớp tiểu tư sản trí thức.

B. giai cấp công nhân.

C. tầng lớp tư sản dân tộc bản địa.

D. tầng lớp tư sản mại bản.

Đáp án: C

Giải thích: Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa là lực lượng có tinh thần dân tộc bản địa dân chủ, chống đế quốc, phong kiến nhưng thái độ không kiên định và dễ thỏa hiệp khi được thực dân cho một số trong những quyền lợi.

Câu 83. Điểm tương đương của giai cấp công nhân Việt Nam so với giai cấp công nhân ở những nước tư bản là

A. đại diện thay mặt thay mặt cho lực lượng sản xuất tiến bộ.

B. thừa kế tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc bản địa.

C. bị ba tầng lớp áp bức bóc lột: đế quốc, phong kiến, tư sản dân tộc bản địa.

D. có quan hệ gắn bó với nông dân.

Đáp án: A

Giải thích: Điểm tương đương của giai cấp công nhân Việt Nam so với giai cấp công nhân ở những nước tư bản là người đại diện thay mặt thay mặt cho lực lượng sản xuất tiến bộ. Các phương án còn sót lại là điểm lưu ý riêng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Câu 84. Giai cấp nào ở Việt Nam có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức triển khai kỉ luật gắn với nền sản xuất tân tiến, có quan hệ mật thiết với giai cấp nông dân?

A. Tiểu tư sản.        B. Công nhân.

C. Tư sản.       D. Địa chủ.

Đáp án: B

Giải thích: Giai cấp công nhân Việt Nam có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức triển khai kỉ luật gắn với nền sản xuất tân tiến, có quan hệ mật thiết với giai cấp nông dân

Câu 85. Tầng lớp tiểu tư sản trí thứ là bộ phận quan trọng của những mạng dân tộc bản địa, dân chủ ở Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất hầu hết vì

A. bị thực dân Pháp chèn ép, bạc đãi, khinh rẻ.

B. đời sống bấp bênh, dễ bị xô đẩy vào con phố phá sản thất nghiệp.

C. có trình độ tri thức, có Đk tiếp thu những luồng tư tưởng mới.

D. có số lượng phần đông nhất trong xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Tầng lớp tiểu tư sản trí thứ là bộ phận quan trọng của những mạng dân tộc bản địa, dân chủ ở Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất hầu hết vì có trình độ tri thức, có Đk tiếp thu những luồng tư tưởng mới.

Câu 86. Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam tồn tại nhiều xích míc, trong số đó xích míc cơ bản nhất là

A. xích míc giữa nông dân và địa chủ.

B. xích míc giữa công nhân và tư sản dân tộc bản địa.

C. xích míc giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp.

D. xích míc giữa tư sản và địa chủ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam tồn tại nhiều xích míc, trong số đó xích míc nào là cơ bản nhất là xích míc giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp và tay sai.

Câu 87. Những sự kiện nào trên toàn thế giới có ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam từ sau Chiến tranh toàn thế giới nhất?

A. Sự thành công xuất sắc của Cách mạng tháng Mười Nga (11 – 1917).

B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (6 – 1919).

C. Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp (12 – 1920).

D. Nước Pháp bị khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính.

Đáp án: A

Giải thích: Sự kiện Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công xuất sắc có có ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam ngay sau Chiến tranh toàn thế giới nhất.

Câu 88. Khi Quốc tế Cộng sản được xây dựng ở Mát-xcơ-va vào tháng 2-1919, Nguyễn Ái Quốc đang ở

A. Anh.       B. Pháp.

C. Liên Xô.       D. Trung Quốc.

Đáp án: B

Giải thích: Khi Quốc tế Cộng sản được xây dựng ở Mát-xcơ-va vào tháng 2-1919, Nguyễn Ái Quốc đang ở Pháp.

Câu 89. Lực lượng to lớn số 1 của cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất là

A. giai cấp công nhân.

B. tầng lớp tiểu tư sản trí thức.

C. tầng lớp tư sản dân tộc bản địa.

D. giai cấp nông dân.

Đáp án: D

Giải thích: Giai cấp nông dân là lực lượng to lớn số 1 của cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất.

Câu 90. Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, trào lưu yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin vì

A. chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam.

B. ảnh hưởng tư tưởng “Tam dân” của Tôn Trung Sơn.

C. giai cấp công nhân đã chuyển sang đấu tranh tự giác.

D. thực dân Pháp đang trên đà suy yếu.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, trào lưu yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin vì ảnh hưởng tư tưởng “Tam dân” của Tôn Trung Sơn.

Câu 91. Nội dung nào không phải là trào lưu đấu tranh của tư sản Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất?

A. Chống độc quyền cảng Sài Gòn.

B. Chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam kì.

C. Phong trào “chấn hưng nội hoá”, “ diệt trừ ngoại hoá”.

D. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Đáp án: D

Giải thích: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được xây dựng bởi Nguyễn Ái Quốc và khuynh hướng cách mạng là khuynh hướng vô sản.

Câu 92. Ai là người đứng ra xây dựng Đảng Lập hiến ở Việt Nam năm 1923?

A. Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu.

B. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài.

C. Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính.

D. Bùi Quang Chiêu, Phạm Hồng Thái.

Đáp án: A

Giải thích: Năm 1923, một số trong những tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì như Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu,.. đã xây dựng Đảng Lập hiến.

Câu 93. Những tổ chức triển khai chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh niên là được xây dựng bởi

A. tầng lớp tư sản dân tộc bản địa.

B. giai cấp công nhân.

C. tầng lớp tiểu tư sản trí thức.

D. giai cấp nông dân.

Đáp án: C

Giải thích: Những tổ chức triển khai chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh niên là được xây dựng bởi tầng lớp tiểu tư sản trí thức.

Câu 94. Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong trào lưu yêu nước dân chủ công khai minh bạch (1919 – 1926) là:

A. “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Nhành lúa.

B. “Tin tức , “Thời mới”, “Tiếng dân “.

C. “Chuông rè”, ” Tin tức”, “Nhành lúa”.

D. “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Người nhà quê”.

Đáp án: D

Giải thích: Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong trào lưu yêu nước dân chủ công khai minh bạch (1919 – 1926) là “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Người nhà quê”.

Câu 95. Trong trào lưu yêu nước dân chủ công khai minh bạch ở Việt Nam (1919 – 1926) có hai sự kiện tiêu biểu vượt trội nhất là

A. trào lưu đấu tranh của công nhân Ba Son và công nhân Phú Riềng.

B. cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu và đám tang Phan Châu Trinh.

C. tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện và Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Họp báo Hội nghị Véc-xai.

D. tiếng bom của Phạm Hồng Thái và trào lưu đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu.

Đáp án: B

Giải thích: Trong trào lưu yêu nước dân chủ công khai minh bạch ở Việt Nam (1919 – 1926) có hai sự kiện tiêu biểu vượt trội nhất là cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu và đám tang Phan Châu Trinh.

Câu 96.“Việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu khởi đầu thời đại đấu tranh dân tộc bản địa như cánh chim én nhỏ báo hiệu ngày xuân” là câu nói đề cập đến việc kiện nào dưới đây?

A. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8 – 1925).

B. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).

C. Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926).

D. Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện – Quảng Châu Trung Quốc (6 – 1924).

Đáp án: D

Giải thích: Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện – Quảng Châu Trung Quốc (6 – 1924) được Trần Dân Tiên cho là “Việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu khởi đầu thời đại đấu tranh dân tộc bản địa như cánh chim én nhỏ báo hiệu ngày xuân”.

Câu 97. Nguyên nhân chủ quan làm cho trào lưu yêu nước dân chủ công khai minh bạch ở Việt Nam (1919 – 1926) bị thất bại là

A. hệ tư tưởng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời, lỗi thời.

B. thực dân Pháp còn mạnh đủ kĩ năng đàn áp trào lưu.

C. những lực lượng dân tộc bản địa chưa vững mạnh và trưởng thành về ý thức.

D. chủ nghĩa Mác – Lênin không được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Nguyên nhân chủ quan làm cho trào lưu yêu nước dân chủ công khai minh bạch ở Việt Nam (1919 – 1926) bị thất bại là những lực lượng dân tộc bản địa chưa vững mạnh và trưởng thành về ý thức. Giai cấp tư sản dân tộc bản địa do yếu kém về kinh tế tài chính nên ươn hèn về chính trị. Tầng lớp tiểu tư sản do Đk kinh tế tài chính bấp bênh nên không thể lãnh đạo trào lưu cách mạng. Giai cấp công nhân có tăng trưởng nhưng chưa trào lưu chưa hoàn toàn tự giác.

Câu 98.Mục tiêu đấu tranh của trào lưu công nhân trong trong năm 1919 – 1924 hầu hết là:

A. đòi quyền lợi về kinh tế tài chính.

B. đòi quyền lợi về chính trị.

C. đòi quyền lợi về kinh tế tài chính và chính trị.

D. chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc bản địa.

Đáp án: A

Giải thích: Mục tiêu đấu tranh của trào lưu công nhân trong trong năm 1919 – 1924 hầu hết là đòi quyền lợi về kinh tế tài chính.

Câu 99. Chọn khu vực đúng để điền vào câu sau dây:

            Sang năm 1924, có nhiều cuộc bãi công của công nhân những nhà máy sản xuất dệt, rượu, xây xát gạo ở…

A. Tp Hà Nội Thủ Đô, Huế, Sài Gòn.

B. Tỉnh Nam Định, Tp Hà Nội Thủ Đô, Tp Hải Dương.

C. Hải Phòng Đất Cảng, Tỉnh Nam Định, Vinh.

D. thành phố Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá.

Đáp án: B

Giải thích: Trong trào lưu dân tộc bản địa dân chủ ở Việt Nam quy trình 1919 – 1925, tư sản Việt Nam đã xây dựng Đảng Lập hiến (1923).

Câu 100. Sự kiện nào ghi lại giai cấp công nhân Việt Nam chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?

A. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922).

B. Cuộc tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922).

C. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (1925).

D. Cuộc bãi công công nhân nhà máy sản xuất sợi Tỉnh Nam Định (1926).

Đáp án: C

Giải thích: Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8 – 1925) đã ghi lại giai cấp công nhân Việt Nam chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác.

Câu 101. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng đóng tàu Ba Son cảng Sài Gòn (8 – 1925) đã

A. chuyển trào lưu công nhân Việt Nam từ tự phát sang tự giác.

B. ghi lại trào lưu công nhân Việt Nam hoàn toàn tự giác.

C. ghi lại trào lưu công nhân Việt Nam hoàn toàn tự phát.

D. chuyển trào lưu công nhân Việt Nam từ tự giác sang tự phát.

Đáp án: A

Giải thích: Cuộc bãi công của thợ máy xưởng đóng tàu Ba Son cảng Sài Gòn (8 – 1925) đã chuyển trào lưu công nhân Việt Nam từ tự phát sang tự giác.

Câu 102. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào trong ngày tháng năm nào? Tại đâu?

A. Ngày 6-5-1911, tại Sài Gòn.

B. Ngày 15-6-1911, tại Phan Thiết.

C. Ngày 5- 6-1911, tại Sài Gòn.

D. Ngày 15-6-1911, tại Sài Gòn.

Đáp án: C

Giải thích: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào trong ngày 5-6-1911, tại Sài Gòn.

Câu 103. Tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản vì

A. Quốc tế Cộng sản bênh vực quyền lợi cho những nước thuộc địa.

B. Quốc tế Cộng sản giúp nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp.

C. Quốc tế Cộng sản đưa ra đường lối cho cách mạng Việt Nam.

D. Quốc tế Cộng sản chủ trương xây dựng Mặt trận giải phóng dân tộc bản địa ở Việt Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản vì Quốc tế Cộng sản bênh vực quyền lợi cho những nước thuộc địa, trong số đó có Việt Nam.

Câu 104.Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con phố cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam khi

A. gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc xai (18 – 6 – 1919).

B. tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12 – 1920).

C. đọc Sơ thảo Luận cương của Lênin về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa (7-1920).

D. xây dựng tổ chức triển khai Hội Việt Nam cách mạng Thanh Niên (6-1925).

Đáp án: C

Giải thích: Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con phố cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam khi đọc Sơ thảo Luận cương của Lê-nin về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa (7-1920).

Câu 105. Để nghiên cứu và phân tích, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và Cách mạng tháng Mười Nga, từ thời điểm năm 1920 đến 1923, Nguyễn Ái Quốc hoạt động và sinh hoạt giải trí hầu hết ở

A. Liên Xô.       B. Pháp.

C. Trung Quốc.        D. Anh.

Đáp án: B

Giải thích: Để nghiên cứu và phân tích, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và Cách mạng tháng Mười Nga, từ thời điểm năm 1920 đến 1923, Nguyễn Ái Quốc hoạt động và sinh hoạt giải trí hầu hết ở Pháp.

Câu 106. Bản Yêu sách của nhân dân An Nam mà Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc xai (1919) yêu cầu Chính phủ Pháp và những nước liên minh thừa nhận những quyền nào của nhân dân Việt Nam?

A. Tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết.

B. Độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

C. Độc lập, tự do, dân chủ và bình đẳng.

D. Tự trị, dân chủ, thống nhất và bình đẳng.

Đáp án: A

Giải thích: Bản Yêu sách của nhân dân An Nam mà Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc xai (1919) yêu cầu Chính phủ Pháp và những nước liên minh thừa nhận những quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết của nhân dân Việt Nam.

Câu 107. Nguyễn Ái Quốc rời Pari đến Liên Xô vào năm

A. 1922.       B. 1923.

C. 1924.        D. 1925.

Đáp án: B

Giải thích: Nguyễn Ái Quốc rời Pari đến Liên Xô vào năm 1923.

Câu 108. Sự kiện ngày 17 – 6 – 1924 gắn với hoạt động và sinh hoạt giải trí nào của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô?

A. Dự Đại hội Quốc tế Nông dân.

B. Dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.

C. Dự Đại hội Quốc tế Phụ nữ.

D. Dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản.

Đáp án: B

Giải thích: ngày 17 – 6 – 1924, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.

Câu 109. Quá trình hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1919 đến năm 1925 là

A. quy trình sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng chính trị và tổ chức triển khai cho việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. quy trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

C. quy trình xây dựng ba tổ chức triển khai cộng sản ở Việt Nam.

D. quy trình sẵn sàng sẵn sàng thực thi chủ trương “vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Quá trình hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1919 đến năm 1925 là quy trình sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng chính trị và tổ chức triển khai cho việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 110. Từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động và sinh hoạt giải trí hầu hết ở những nước:

A. Pháp, Liên Xô và Trung Quốc.

B. Pháp, Thái Lan và Trung Quốc.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc và Thái Lan.

D. Liên Xô, Pháp và Thái Lan.

Đáp án: A

Giải thích: Từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động và sinh hoạt giải trí hầu hết ở những nước Pháp, Liên Xô và Trung Quốc.

Câu 111. Trong trong năm 1919 – 1925, Nguyễn Ái Quốc đã

A. trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

B. tìm ra con phố cứu nước đúng đắn cho dân tộc bản địa Việt Nam.

C. sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. trực tiếp sẵn sàng sẵn sàng về đường lối cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đáp án: B

Giải thích: Trong trong năm 1919 – 1925, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con phố cứu nước đúng đắn cho dân tộc bản địa Việt Nam, đó là con phố cách mạng vô sản.

Câu 112. Sự kiện nào sau này gắn sát với hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong trong năm 1923 – 1924?

A. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.

B. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

C. Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa.

D. Viết “Bản án chính sách thực dân Pháp”.

Đáp án: A

Giải thích: Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản ở Liên Xô.

Câu 113. Công lao thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc riêng với cách mạng Việt Nam trong trong năm 1911-1930 là

A. tìm ra con phố cứu nước đúng đắn cho dân tộc bản địa.

B. xây dựng Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

C. hợp nhất ba tổ chức triển khai cộng sản.

D. trực tiếp sáng lập chính đảng vô sản thứ nhất ở Việt Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Công lao thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc riêng với cách mạng Việt Nam trong trong năm 1911-1930 là tìm ra con phố cứu nước đúng đắn cho dân tộc bản địa, đó là con phố cách mạng vô sản.

Câu 114. Đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con phố cứu nước của lớp người đi trước là:

A. đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.

B. đi sang châu Á tìm đường cứu nước.

C. đi sang châu Phi tìm đường cứu nước.

D. đi sang phương Đông tìm đường cứu nước.

Đáp án: A

Giải thích: Đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con phố cứu nước của lớp người đi trước là đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.

Câu 115. Sự kiện ghi lại bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống hoạt động và sinh hoạt giải trí cách mạng của Nguyễn Ái Quốc là

A. ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.

B. đưa Yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18-6-1919).

C. đọc luận cương của Lênin về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa (7-1920).

D. bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).

Đáp án: D

(Giải thích: Sự kiện 12 – 1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, đã ghi lại Người đi từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản. Là một người cộng sản thứ nhất của Việt Nam. )

Câu 116. Vạch trần chủ trương đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh những dân tộc bản địa bị áp bức nổi dậy. Đó là nội dung của tờ báo nào của Nguyễn Ái Quốc.

A. Đời sống công nhân

B. Nhân đạo

C. Người cùng khổ

D. Tạp chí Thư tín Quốc tế

Đáp án: C

Giải thích: Báo Người cùng khổ, cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc chủ nhiệm kiêm chủ bút đã vạch trần chủ trương đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh những dân tộc bản địa bị áp bức nổi dậy.

Câu 117. Câu thơ sau này của nhà thơ Chế Lan Viên phù phù thích hợp với việc kiện nào trong cuộc sống hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc: “Phút khóc thứ nhất là phút Bác Hồ cười”?

A. Khi sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari (1921).

B. Khi đọc Sơ thảo luận cương của Lênin về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa (1920).

C. Khi viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo “Người cùng khổ” (1922).

D. Khi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).

Đáp án: B

Giải thích: Câu thơ của Chế Lan Viên “Phút khóc thứ nhất là phút Bác Hồ cười” nhắc tới sự kiện Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo luận cương của Lênin về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa (7/1920).

Câu 118. Nguyễn Ái Quốc trình diễn lập trường , quan điểm của tớ về vị trí kế hoạch của cách mạng ở những nước thuộc địa, về quan hệ giữa trào lưu công nhân ở những nước đế quốc với trào lưu cách mạng ở những nước thuộc địa, về vai trò, sức mạnh to lớn của nông dân ở những nước thuộc địa trong :

A. Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua (12-1920)

B. Hội nghị Quốc tế nông dân (6-1923)

C. Đại hội Quốc tế cộng sản lần V (1924)

D. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5-1929)

Đáp án: C

Giải thích: Tại Hội nghị lần thứ V của Quốc tế Cộng sản (1924), Nguyễn Ái Quốc đã trình diễn lập trường, quan điểm của tớ về vị trí kế hoạch của cách mạng ở những nước thuộc địa, về quan hệ giữa trào lưu công nhân ở những nước đế quốc với trào lưu cách mạng ở những nước thuộc địa, về vai trò, sức mạnh to lớn của nông dân ở những nước thuộc địa.

Câu 119. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút báo:

A. Đời sống công nhân.

B. Người cùng khổ (Le Paria).

C. Nhân đạo.

D. Sự thật.

Đáp án: B

Giải thích: Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Người cùng khổ.

Câu 120. Tháng 10/1923 gắn với hoạt động và sinh hoạt giải trí nào của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô?

A. Dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.

B. Dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản.

C. Dự Đại hội Quốc tế phụ nữ.

D. Dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản.

Đáp án: B

Giải thích: Tháng 10/1923, Nguyễn Ái Quốc dự Hội nghị Quốc tế Nông dân ở Liên Xô.

Câu 121. Trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí để sẵn sàng sẵn sàng cho việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, hoạt động và sinh hoạt giải trí nào sau này của Nguyễn Ái Quốc đã trình làng tại Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc)?

A. Dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

B. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản.

C. Ra báo “Thanh niên”.

D. Xuất bản tác phẩm “Bản án chính sách thực dân Pháp”.

Đáp án: C

Giải thích: Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc). Báo Thanh niên được xuất bản, là cơ quan ngôn luận của Hội.

Câu 122. Từ ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc về hoạt động và sinh hoạt giải trí tại

A. Trung Quốc.

B. Pháp.

C. Liên Xô.

D. Việt Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Từ ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc về hoạt động và sinh hoạt giải trí tại Trung Quốc.

Câu 123. Thời gian ở Liên Xô 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc đã

A. dự Đại Hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản.

B. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Liên Xô.

C. dự Đại Hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.

D. xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Đáp án: C

Giải thích: Thời gian ở Liên Xô 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc đã dự Đại Hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản (1924).

Câu 124. Cuối 1924 đã trình làng sự kiện gì gắn sát với hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.

B. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc – Trung Quốc.

C. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm “Đường Kách mệnh”.

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Đáp án: B

Giải thích: Cuối 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc – Trung Quốc để trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức triển khai cách mạng giải phóng dân tộc bản địa cho nhân dân Việt Nam.

Câu 125. Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo (Pháp) đã hỗ trợ Nguyễn Ái Quốc tìm ra con phố cứu nước đúng đắn cho dân tộc bản địa Việt Nam, đó là con phố

A. cách mạng tư sản.

B. cách mạng dân chủ tư sản.

C. cách mạng vô sản.

D. cách mạng dân tộc bản địa dân chủ.

Đáp án: C

Giải thích: Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo (Pháp) đã hỗ trợ Nguyễn Ái Quốc tìm ra con phố cứu nước đúng đắn cho dân tộc bản địa Việt Nam, đó là con phố cách mạng vô sản.

Câu 126. Nội dung nào sau này phản ánh đúng thái độ chính trị của tư sản dân tộc bản địa Việt Nam trong trong năm 1919 – 1925?

A. Dễ thỏa hiệp với thực dân Pháp.

B. Kiên quyết chống Pháp.

C. Tích cực đấu tranh chống Pháp.

D. Là tay sai của thực dân Pháp.

Đáp án: A

Giải thích: Tư sản dân tộc bản địa Việt Nam có tinh thần chống Pháp và tay sai nhưng dễ thỏa hiệp.

Câu 127. Những hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc trong trong năm 1919 – 1925 đã

A. truyền bá mạnh mẽ và tự tin chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

B. sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng chính trị cho việc Ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.

C. xây dựng liên minh công – nông trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa.

D. trực tiếp sẵn sàng sẵn sàng về đường lối cho việc Ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.

Đáp án: B

Giải thích: Những hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc trong trong năm 1919 – 1925 đã sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng chính trị cho việc Ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.

Câu 128. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được xây dựng vào thời hạn nào? Ở đâu?

A. Tháng 5 – 1925 ở Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc).

B. Tháng 6 – 1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc).

C. Tháng 7 – 1925 ở Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc).

D. Tháng 6 – 1925 ở Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc).

Đáp án: B

Giải thích: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được xây dựng vào tháng 6 – 1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc).

Câu 129. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:

A. báo Thanh niên.

B. tác phẩm Đường Kách mệnh.

C. tác phẩm Bản án chính sách thực dân Pháp.

D. báo Người cùng khổ.

Đáp án: A

Giải thích: Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là báo Thanh niên.

Câu 130. Ba tư tưởng sau này được trình diễn trong tác phẩm nào của Nguyễn Ải Quốc?

      – Cách mạng là yếu tố nghiệp của quần chúng.

      – Cách mạng phải do đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin lãnh đạo.

      – Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng toàn thế giới.

A. Tạp chí Thư tín Quốc tế.

B. “Bản án chính sách thực dân Pháp”.

C. “Đường Kách mệnh”.

D. Báo “Người cùng khổ”.

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1920, Công hội (bí mật) được xây dựng ở Sài Gòn – Chợ Lớn do Tôn Đức Thắng đứng đầu.

Câu 131. “Muốn được giải phóng, những dân tộc bản địa chỉ hoàn toàn có thể trông cậy vào lực lượng của tớ mình mình” là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi

A. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

B. bản Yêu sách của nhân dân An Nam không được những nước tại Hội nghị Vecxai đồng ý.

C. đọc bản Sơ thảo luận cương của Lênin.

D. lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari.

Đáp án: B

Giải thích: “Muốn được giải phóng, những dân tộc bản địa chỉ hoàn toàn có thể trông cậy vào lực lượng của tớ mình mình” là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi bản Yêu sách của nhân dân An Nam không được những nước tại Hội nghị Vecxai đồng ý.

Câu 132. Những lực lượng xã hội nào sau này ở Việt Nam trở thành giai cấp sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất?

A. Tư sản, tiểu tư sản.

B. Công nhân, nông dân.

C. Địa chủ phong kiến, nông dân.

D. Tiểu tư sản, công nhân.

Đáp án: A

Giải thích: Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, những tầng lớp tư sản và tiểu tư sản ở Việt Nam đang trở thành giai cấp.

Câu 133. Mục tiêu đấu tranh hầu hết của tư sản Việt Nam trong trong năm 1919 – 1925 là

A. đòi quyền lợi chính trị.

B. đòi độc lập dân tộc bản địa.

C. đòi quyền lợi văn hóa truyền thống.

D. đòi quyền lợi kinh tế tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Mục tiêu đấu tranh hầu hết của tư sản Việt Nam trong trong năm 1919 – 1925 là đòi quyền lợi kinh tế tài chính.

Câu 134. Trong trong năm 1919 – 1925, tư sản Việt Nam đã

A. đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn.

B. xây dựng Đảng Thanh niên.

C. tổ chức triển khai đưa tang Phan Châu Trinh.

D. xây dựng nhà xuất bản Nam đồng thư xã.

Đáp án: A

Giải thích: Trong trong năm 1919 – 1925, tư sản Việt Nam đã đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn (1923).

Câu 135. Trong trong năm 1919 – 1925, tiểu tư sản Việt Nam đã

A. đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu.

B. xây dựng Đảng Lập hiến.

C. vận động “chấn hưng nội hóa”.

D. tổ chức triển khai tẩy chay tư sản Hoa Kiều.

Đáp án: A

Giải thích: Trong trong năm 1919 – 1925, tiểu tư sản Việt Nam đã đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925).

Câu 136. Trong trong năm 1919 – 1925, Nguyễn Ái Quốc đã

A. tham gia sáng lập Quốc tế Cộng sản.

B. viết cuốn Bản án chính sách thực dân Pháp.

C. hợp nhất những tổ chức triển khai cộng sản ở Việt Nam.

D. soạn thảo Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng.

Đáp án: B

Giải thích: Trong trong năm 1919 – 1925, Nguyễn Ái Quốc đã viết cuốn Bản án chính sách thực dân Pháp.

://.youtube/watch?v=XCRgbCCO3w4

4578

Clip Phong trào dân tộc bản địa dân chủ công khai minh bạch năm 1919 đến năm 1925 giai tầng lớp nào lãnh đạo ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phong trào dân tộc bản địa dân chủ công khai minh bạch năm 1919 đến năm 1925 giai tầng lớp nào lãnh đạo tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Phong trào dân tộc bản địa dân chủ công khai minh bạch năm 1919 đến năm 1925 giai tầng lớp nào lãnh đạo miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Phong trào dân tộc bản địa dân chủ công khai minh bạch năm 1919 đến năm 1925 giai tầng lớp nào lãnh đạo Free.

Giải đáp vướng mắc về Phong trào dân tộc bản địa dân chủ công khai minh bạch năm 1919 đến năm 1925 giai tầng lớp nào lãnh đạo

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phong trào dân tộc bản địa dân chủ công khai minh bạch năm 1919 đến năm 1925 giai tầng lớp nào lãnh đạo vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phong #trào #dân #tộc #dân #chủ #công #khai #năm #đến #năm #giai #tầng #lớp #nào #lãnh #đạo