Mẹo Hướng dẫn Phản ứng giữa cặp chất nào sau này tạo ra etyl fomat Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phản ứng giữa cặp chất nào sau này tạo ra etyl fomat được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-17 18:21:23 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đề số 10 – Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 12

Quảng cáo

Đề bài

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (xuất hiện H2SO4 loãng) thu được 2 thành phầm hữu cơ X và Y. Từ X hoàn toàn có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:

A. metyl propionat.

B. propyl fomat.

C. ancol etylic.

D. etyl axetat.

Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 17,6 gam một este đơn chức mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 2M (vừa đủ) thu được 9,2 gam một ancol Y. Tên gọi của X là?

A. Etyl fomat

B. Etyl propionat

C. Etyl axetat

D. Propyl axetat

Câu 3: Metyl propionat là tên thường gọi gọi của hợp chất có công thức cấu trúc

A. HCOOC3H7

B. C2H5COOH

C. C2H5COOCH3

D. C3H7COOH

Câu 4: Cho 7,4 gam 1 este no, đơn chức tác dụng vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được 4,6 gam ancol. Tên gọi của este đã dùng là

A. metyl fomat

B. etyl axetat

C. etyl fomat

D. metyl axetat

Câu 5: Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành

A. Etyl axetat

B. Metyl axetat

C. Axyl etylat

D. Axetyl etylat

Câu 6: Phản ứng chứng tỏ glucozơ có nhóm chức anđehit là

A. tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh đặc trưng.

B. tác dụng với axit tạo sobitol.

C. phản ứng lên men rượu etylic.

D. phản ứng tráng gương.

Câu 7: Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất của mỗi quy trình lên men là 85%. Khối lượng ancol thu được là

A. 400kg. B. 398,8kg.

C. 389,8kg. D. 390kg.

Câu 8: Để phân biệt những dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic hoàn toàn có thể dùng dãy chất nào sau này làm thuốc thử ?

A. HNO3 và AgNO3/NH3

B. AgNO3/NH3 và NaOH

C. Nước brom

D. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3

Câu 9: Tính chất nào sau này không phải của glucozơ:

A. Lên men tạo thành ancol etylic.

B. Đime hoá tạo đường saccarozơ.

C. Tham gia phản ứng tráng gương.

D. Pứ với Cu(OH)2/t0 thường tạo dd màu xanh.

Câu 10: Phản ứng nào sau này chuyển hoá glucozơ và fructozơ thành một thành phầm duy nhất

A. Phản ứng với Cu(OH)2

B. Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3

C. Phản ứng với Na

D. Phản ứng với H2/Ni, t0

Câu 11: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Cl = 35,5)

A. 43,00 gam. B. 44,00 gam.

C. 11,05 gam. D. 11,15 gam.

Câu 12: Trong những chất dưới đây, chất nào là đipeptit ?

A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.

B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.

C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH.

D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.

Câu 13: Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) hoàn toàn có thể tạo ra mấy chất đipeptit ?

A. 1 chất. B. 2 chất

C. 3 chất. D. 4 chất.

Câu 14: Để trung hòa 50 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 23,6% cần dùng 200ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. C3H9N. B. CH5N.

C. C2H7N. D. C3H7N.

Câu 15: Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công thức chung là

A. R(OH)x(CHO)y

B. CxHyOz

C. Cn(H2O)m

D. CnH2O

Câu 16: Công thức cấu trúc của glyxin là:

A. CH3CH2COOH

B. H2NCH2CH2COOH

C. H2NCH2COOH

D. CH3CH2CH2COOH

Câu 17: Tơ nilon – 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH

B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH.

C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2

D. H2N-(CH2)5-COOH.

Câu 18: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ X Y Cao su Buna. Hai chất X, Y lần lượt là

A. CH3CH2OH và CH3CHO.

B. CH3CH2OH và CH2=CH2.

C. CH2CH2OH và CH3-CH=CH-CH3.

D. CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2.

Câu 19: Cho axit HNO3 đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng và đun nóng, xuất hiện màu

A. xanh lam B. vàng

C. tím D. trắng

Câu 20: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là

A. 2 B. 3

C. 5 D. 4.

Câu 21: Cho phản ứng: C2H2 + H2O A. A là chất nào dưới đây

A. CH2=CHOH.

B. CH3CHO.

C. CH3COOH.

D. C2H5OH.

Câu 22: Chất nào trong 4 chất dưới đây hoàn toàn có thể tham gia cả 4 phản ứng: Phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng brom, phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, to), phản ứng thế với dd AgNO3/NH3

A. etan. B. etilen.

C. axetilen. D. xiclopropan.

Câu 23: Hiện tượng khi cho sắt kẽm kim loại Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

A. Có khí không màu thoát ra, dung dịch chuyển sang màu xanh.

B. Có khí không màu thoát ra, dung dịch chuyển sang màu nâu.

C. Có khí màu nâu thoát ra, dung dịch chuyển sang màu xanh.

D. Không hiện tượng kỳ lạ, do Cu không tác dụng với HNO3 đặc.

Câu 24: Phương trình dạng phân tử:

Thì phương trình dạng ion thu gọn là:

A. Na+ + Cl- NaCl

B. Na+ + HCl NaCl + H+

C. 2H+ + CO32- CO2 + H2O

D. 2HCl + CO32- CO2 + H2O + 2Cl-

Câu 25: Cặp dung dịch chất điện li tác dụng với nhau tạo hợp chất không tan là

A. KCl và (NH4)2SO4

B. NH4NO3 và K2SO4

C. NaNO3 và K2SO4.

D. BaCl2 và Na2SO4.

PHẦN II. TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 26(2 điểm): X là một α-aminoaxit no, mạch hở chỉ chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Cho 7,5 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 11,15 gam muối clohidrat của X. Công thức cấu trúc của X là?

Lời giải rõ ràng

1

2

3

4

5

D

C

C

C

A

6

7

8

9

10

D

C

D

B

B

11

12

13

14

15

D

B

D

A

C

16

17

18

19

20

C

C

D

B

A

21

22

23

24

25

B

C

C

C

D

Bài 26:

Giả sử X có công thức H2N-R-COOH

PTHH: H2N-R-COOH + HCl ClH3N-R-COOH

BTKL: mHCl = m muối mX = 11,15 7,5 = 3,65 gam

=> nHCl = 3,65 : 36,5 = 0,1 mol

Theo PTHH: mX = nHCl = 0,1 mol

=> MX = 7,5 : 0,1 = 75 => R = 14 (-CH2-)

=> Công thức cấu trúc của X là: H2N-CH2-COOH

Xem thêm: Lời giải rõ ràng Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) môn Hóa học 12 tại Tuyensinh247

Loigiaihay

Bài tiếp theo

  Đề số 11 – Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 12

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 11 – Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 12

  Đề số 12 – Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 12

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 12 – Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 12

  Đề số 13 – Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 12

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 13 – Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 12

  Đề số 14 – Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 12

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 14 – Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 12

  Đề số 15 – Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 12

  Đáp án và lời giải rõ ràng Đề số 15 – Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 12

Quảng cáo

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

4481

Video Phản ứng giữa cặp chất nào sau này tạo ra etyl fomat ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phản ứng giữa cặp chất nào sau này tạo ra etyl fomat tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Phản ứng giữa cặp chất nào sau này tạo ra etyl fomat miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Phản ứng giữa cặp chất nào sau này tạo ra etyl fomat Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Phản ứng giữa cặp chất nào sau này tạo ra etyl fomat

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phản ứng giữa cặp chất nào sau này tạo ra etyl fomat vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phản #ứng #giữa #cặp #chất #nào #sau #đây #tạo #etyl #fomat