Mẹo Hướng dẫn Một vật được nhúng vào một trong những chất lỏng sẽ chịu tác dụng của hai lực Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một vật được nhúng vào một trong những chất lỏng sẽ chịu tác dụng của hai lực được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-15 22:45:21 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Tải xuống

Để giúp học viên có thêm tài liệu tự luyện môn Vật Lí lớp 8 năm 2022 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Vật Lí 8 Bài 12 có đáp án tiên tiến và phát triển nhất gồm những vướng mắc trắc nghiệm khá đầy đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Bài 12: Sự nổi

Bài 1: Khi lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng thì:

A. Vật chìm xuống

B. Vật nổi lên

C. Vật lơ lửng trong chất lỏng

D. Vật chìm xuống đáy chất lỏng

Lời giải:

Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác-si-mét FA nhỏ hơn trọng lượng P: FA < P 

Đáp án cần chọn là: A

Bài 2: Phát biểu nào sau này đúng?

A. Khi lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng thì vật chìm xuống.

B. Khi lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng thì vật nổi lên.

C. Khi lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng thì vật lơ lửng trong chất lỏng.

D. Khi lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng thì vật chìm xuống đáy chất lỏng.

Lời giải:

Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác-si-mét FA nhỏ hơn trọng lượng P: FA<P 

Đáp án cần chọn là: A

Bài 3: Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét có cường độ:

A. Nhỏ hơn trọng lượng của vật

B. Lớn hơn trọng lượng của vật

C. Bằng trọng lượng của vật

D. Nhỏ hơn hoặc bằng trọng lượng của vật

Lời giải:

Nếu ta thả vật ở trong chất lỏng thì: Vật nổi lên khi: FA > P

Đáp án cần chọn là: B

Bài 4: Khi lực đẩy Ác-si-mét to nhiều hơn trọng lượng vật thì:

A. Vật chìm xuống

B. Vật nổi lên

C. Vật lơ lửng trong chất lỏng

D. Vật chìm xuống đáy chất lỏng

Lời giải:

Nếu ta thả vật ở trong chất lỏng thì: Vật nổi lên khi: FA>P 

Đáp án cần chọn là: B

Bài 5: Nếu gọi P là trọng lượng của vật, F là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật được nhúng chìm hoàn toàn trong chất lỏng. Điều kiện để vật nổi trên mặt phẳng chất lỏng

A. F < P

B. F = P

C. F > P

D. F  P

Lời giải:

Nếu ta thả vật ở trong chất lỏng thì: Vật nổi lên khi: FA > P 

Đáp án cần chọn là: C

Bài 6: Một vật nằm trong chất lỏng. Phát biểu nào sau này là đúng nhất khi nói về những lực tác dụng lên vật?

A. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực duy nhất là trọng tải

B. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực duy nhất là lực đẩy Ac-si-mét

C. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng tải và lực đẩy Ac-si-mét có phương thẳng đứng và ngược chiều nhau

D. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng tải và lực đẩy Ac-si-mét có phương thẳng đứng và cùng chiều nhau

Lời giải:

Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng tải và lực đẩy Ac-si-mét có phương thẳng đứng và ngược chiều nhau

Đáp án cần chọn là: C

Bài 7: Chọn câu đúng: Một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng:

A. một lực duy nhất là trọng tải.

B. một lực duy nhất là lực đẩy Ac-si-mét.

C. trọng tải và lực đẩy Ac-si-mét có phương thẳng đứng và ngược chiều nhau.

D. trọng tải và lực đẩy Ac-si-mét có phương thẳng đứng và cùng chiều nhau.

Lời giải:

Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng tải và lực đẩy Ac-si-mét có phương thẳng đứng và ngược chiều nhau.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 8: Tại sao miếng gỗ thả vào nước thì nổi. Hãy chọn câu đúng?

A. Vì trọng lượng riêng của gỗ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước

B. Vì trọng lượng riêng của gỗ to nhiều hơn trọng lượng riêng của nước

C. Vì gỗ là vật nhẹ

D. Vì gỗ không thấm nước

Lời giải:

Ta có:

+ Trọng lượng: P = dvV 

+ Lực đẩy Ác-si-mét: FA = dclongV 

+ Vật nổi lên khi: FA > P 

Ta suy ra: dclong > dvat 

=> Gỗ thả vào nước thì nổi vì trọng lượng riêng của gỗ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước

Đáp án cần chọn là: A

Bài 9: Tại sao thỏi nhôm thả vào nước thì chìm. Hãy chọn câu đúng?

A. Vì trọng lượng riêng của nhôm nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước

B. Vì trọng lượng riêng của nhôm to nhiều hơn trọng lượng riêng của nước

C. Vì nhôm là vật nặng

D. Vì nhôm không thấm nước

Lời giải:

Ta có:

+ Trọng lượng: P = dvV 

+ Lực đẩy Ác-si-mét: FA=dclongV 

+ Vật chìm lên khi: FA < P 

Ta suy ra: dclong < dvat 

=> Nhôm thả vào nước thì chìm vì trọng lượng riêng của nhôm to nhiều hơn trọng lượng riêng của nước.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 10: Chọn phát biểu không đúng. Công thức về lực đẩy Ác-si-mét F = dV với d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì?

A. Thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

B. Thể tích của vật

C. Thể tích của phần vật chìm trong nước

D. Thể tích phần chất lỏng dâng lên thêm khi có vật trong chất lỏng

Lời giải:

Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét: FA = d.V 

Trong số đó:

     + FA : Lực đẩy Ác-si-mét (N)

     + d: trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3) 

     + V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ trong chất lỏng (m3)

V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng chứ không phải là thể tích của vật.

=> Phương án B – sai

Đáp án cần chọn là: B

Bài 11: Trong công thức tính lực đẩy Acsimet: FA = dV, V là:

A. Thể tích của vật

B. Thể tích chất lỏng chứa vật

C. Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

D. Thể tích phần chất lỏng không biến thành vật chiếm chỗ

Lời giải:

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét:  FA= d.V 

Trong số đó:

     + d: là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3) 

     + V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3) 

Đáp án cần chọn là: C

Bài 12: Gọi dV là trọng lượng riêng của vật, d là trọng lượng riêng của chất lỏng. Điều nào sau này không đúng?

A. Vật chìm xuống khi dV > d 

B. Vật chìm xuống đáy khi dV = d 

C. Vật lơ lửng trong chất lỏng khi dV = d 

D. Vật sẽ nổi lên khi dV < d

Lời giải:

Ta có:

+ Trọng lượng: P = dvV 

+ Lực đẩy Ác-si-mét: FA = dV 

+ Các trường hợp của vật khi ở trong chất lỏng:

– Vật chìm xuống khi:FA < P → d < dv 

– Vật nổi lên khi: FA > P → d > dv 

– Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: FA = P → d = dv 

Đáp án cần chọn là: B

Bài 13: Gọi dv là trọng lượng riêng của vật, d là trọng lượng riêng của chất lỏng. Chọn đáp án đúng?

A. Vật chìm xuống khi dV < d 

B. Vật chìm xuống đáy khi dV = d 

C. Vật lơ lửng trong chất lỏng khi dV = d 

D. Vật sẽ nổi lên khi dV > d

Lời giải:

Ta có:

+ Trọng lượng: P = dvV 

+ Lực đẩy Ác-si-mét: FA = dV 

+ Các trường hợp của vật khi ở trong chất lỏng:

– Vật chìm xuống khi: FA < P → d < dv 

– Vật nổi lên khi: FA > P → d > dv 

– Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: FA = P → d = dv 

Đáp án cần chọn là: C

Bài 14: Thả hòn bi thép vào thủy ngân thì hiện tượng kỳ lạ xẩy ra ra làm sao? Biết thép có trọng lượng riêng 78500N/m3, thủy ngân có trọng lượng riêng là 136000N/m3

A. Bi lơ lửng trong thủy ngân

B. Bi chìm hoàn toàn trong thủy ngân

C. Bi nổi trên mặt thoáng của thủy ngân

D. Bi chìm đúng 

 thể tích của nó trong thủy ngân

Lời giải:

Từ đầu bài, ta có trọng lượng riêng của viên bi thép nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân

Ta có:

+ Trọng lượng: P = dvV 

+ Lực đẩy Ác-si-mét: FA = dV 

=> Ta suy ra P < FA → viên bi thép nổi trên mặt thoáng của thủy ngân

Đáp án cần chọn là: C

Bài 15: Thả một quả cầu đặc bằng đồng đúc vào 1 chậu đựng thủy ngân. Biết đồng có trọng lượng riêng 89000N/m3, thủy ngân có trọng lượng riêng là 136000N/m3. Nhận xét nào sau này là đúng?

A. Quả cầu chìm vì dđồng > dthuỷ ngân

B. Quả cầu nổi vì dđồng < dthuỷ ngân

C. Quả cầu nổi vì dđồng > dthuỷ ngân

D. Quả cầu chìm vì dđồng < dthuỷ ngân

Lời giải:

Từ đầu bài, ta có trọng lượng riêng của viên bi đồng nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân

Ta có:

+ Trọng lượng: P = dvV 

+ Lực đẩy Ác-si-mét: FA = dV 

=> Ta suy ra P < FA → viên bi đồng nổi trên mặt thoáng của thủy ngân

Đáp án cần chọn là: B

Bài 16: Khi vật nổi trên nước thì lực đẩy Ác-si-mét được xem ra làm sao? Hãy chọn câu đúng

A. Bằng trọng lượng phần của vật chìm trong nước

B. Bằng trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ

C. Bằng trọng lượng của vật

D. Bằng trọng lượng riêng của nước nhân với thể tích của vật

Lời giải:

Nếu ta thả vật ở trong chất lỏng thì:

– Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác-si-mét FA nhỏ hơn trọng lượng P: FA < P 

– Vật nổi lên khi: FA > P 

– Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: FA = P 

Mặt khác, ta có lực đẩy Ác-si-mét: FA = d.V trong số đó V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ trong chất lỏng (m3) 

=> Khi vật nổi trên nước thì lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ

Đáp án cần chọn là: B

Bài 17: Cùng một vật nổi trong hai chất lỏng rất khác nhau có trọng lượng riêng d1 và d2 như hình vẽ. Sự so sánh nào sau này là đúng?

A. d1 > d2 

B. d1 < d2 

C. Lực đẩy Ác-si-mét trong hai trường hợp là như nhau

D. Trọng lượng của phần chất lỏng bị vật choán chỗ trong hai trường hợp là như nhau

Lời giải:

Từ hình, ta thấy vật đó trong chất lỏng thứ hai chìm sâu hơn ở trong chất lỏng thứ nhất.

=> Lực đẩy Ác-si-mét ở trong chất lỏng thứ hai nhỏ hơn ở trong chất lỏng thứ nhất

 

Ta có: V2 > V1 

→d2 < d1 

Đáp án cần chọn là: A

Bài 18: Hai vật A và B có cùng thể tích được nhúng ngập vào nước. Vật A chìm xuống đáy bình còn vật B lơ lửng trong nước. Gọi PA, FA là trọng lượng và lực đẩy Ac-si-mét tác dụng lên vật A; PB, FB là trọng lượng và lực đẩy Ac-si-mét tác dụng lên vật B. Các kết quả sau, kết quả nào sai?

A. FA = FB 

B. FA < PA 

C. PA > PB 

D. FB < PB

Lời giải:

Ta có:

+ Vật A chìm xuống đáy bình →FA < PA (1)

Vật B lơ lửng trong nước → FB = PB (2)

+ Vật A và B có cùng thể tích V

=> Lực đẩy Ác-si-mét của hai vật A và B bằng nhau FA = FB (3)

Từ (1), (2) và (3), ta suy ra:  

=> Phương án D sai

Đáp án cần chọn là: D

Bài 19: Hai vật A và B có cùng thể tích được nhúng ngập vào nước. Vật A chìm xuống đáy bình còn vật B lơ lửng trong nước. Gọi PA, FA là trọng lượng và lực đẩy Ac-si-mét tác dụng lên vật A; PB, FB là trọng lượng và lực đẩy Ac-si-mét tác dụng lên vật B. Các kết quả sau, kết quả nào đúng?

A. FA < FB 

B. FA > PA

C. PA > PB 

D. FB < PB

Lời giải:

Ta có:

+ Vật A chìm xuống đáy bình →FA < PA (1)

Vật B lơ lửng trong nước → FB = PB (2)

+ Vật A và B có cùng thể tích V

=> Lực đẩy Ác-si-mét của hai vật A và B bằng nhau FA = FB (3)

Từ (1), (2) và (3), ta suy ra:  

=> Phương án C đúng

Đáp án cần chọn là: C

Bài 20: Một chiếc xà lan có dạng hình hộp dài 4m, rộng 2m. Biết xà lan lơ lửng trong nước 0,5m; khối lượng riêng cua nước 1000kg/m3. Xà lan có trọng lượng bao nhiêu? Hãy chọn câu đúng

A. 40000N

B. 50000N

C. 45000N

D. Một giá trị khác

Lời giải:

Ta có:

+ Xà lan lơ lửng trong nước => P = FA 

+ Lực đẩy Ác-si-mét: FA = dV 

+ Trọng lượng riêng của chất lỏng: d = 10D = 10.1000 = 10000N/m3 

+ Thể tích xà lan ngập trong nước là: V= 4.2.0,5 = 4m3 

→P = FA = dV = 10000.4 = 40000N 

Đáp án cần chọn là: A

Bài 21: Một vật đặc hoàn toàn có thể tích 56cm3 được thả vào một trong những bể nước, người ta đo được phần nổi lên trên hoàn toàn có thể tích 52,8cm3. Biết khối lượng riêng của nước 1000kg/m3. Trọng lượng của vật đó là:

A. 0.032N 

B. 0.32N 

C. 0.064N 

D. 0.64N

Lời giải:

Ta có:

+ Vật lơ lửng trong nước => P = FA 

+ Lực đẩy Ác-si-mét: FA = dV 

+ Trọng lượng riêng của chất nước: d = 10D = 10.1000 = 10000N/m3 

+ Thể tích vật ngập trong nước là: 

V = Vvat – Vnoi = 56 − 52,8 = 3,2cm3 = 3,2.10−6m3 

→P = FA = dV = 10000.3,2.10−6 = 0,032N 

Đáp án cần chọn là: A

Bài 22: Một vật hình cầu thể tích V thả vào chậu nước nó chỉ chìm trong nước một phần ba, hai phần ba còn sót lại nổi trên nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Khối lượng riêng chất làm quả cầu là bao nhiêu?

A. 233,3kg/m3 

B. 433,3kg/m3 

C. 333,3kg/m3 

D. Một giá trị khác

Lời giải:

Ta có:

+ Vật chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét hướng lên và trọng lượng hướng xuống

Thể tích của vật là V

Theo đầu bài, vật chìm trong nước 

 còn sót lại nổi trên mặt nước

+ Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật:  

+ Trọng lượng riêng của nước: dnuoc = 10.Dnuoc = 10.1000 = 10000N/m3 

+ Trọng lượng của vật: P = dvV 

Vật nằm cân đối trong nước, ta suy ra:

 

Đáp án cần chọn là: C

Bài 23: Thả một vật vào trong một chất lỏng thì thấy phần thể tích gỗ ngập trong chất lỏng bằng ½ thể tích miếng gỗ. Biết khối lượng riêng của chất lỏng là 1200kg/m3. Khối lượng riêng của vật là:

A. 600kg/m3 

B. 1500kg/m3

C. 1800kg/m3 

D. 1000kg/m3 

Lời giải:

Ta có:

+ Vật chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét hướng lên và trọng lượng hướng xuống

Thể tích của vật là V

Theo đầu bài, vật chìm trong nước  còn sót lại nổi trên mặt nước

+ Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật:  

+ Trọng lượng riêng của chất lỏng: dclong = 10.Dclong = 10.1200 = 12000N/m3 

+ Trọng lượng của vật: P = dvV 

Vật nằm cân đối trong chất lỏng, ta suy ra:

 

Đáp án cần chọn là: A

Bài 24: Thả một vật hình cầu hoàn toàn có thể tích V vào dầu hỏa, thấy ½ thể tích vật bị chìm vào dầu. Biết khối lượng riêng của dầu là 800kg/m3. Hỏi khối lượng riêng của chất làm quả cầu là

A. 380kg/m3 

B. 450kg/m3 

C. 420kg/m3 

D. 400kg/m3

Lời giải:

Ta có:

+ Vật chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét hướng lên và trọng lượng hướng xuống

Thể tích của vật là V

Theo đầu bài, vật chìm trong nước  còn sót lại nổi trên mặt nước

+ Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật:  

+ Trọng lượng riêng của chất lỏng: ddau = 10.Ddau = 10.800 = 8000N/m3 

+ Trọng lượng của vật: P = dvV 

Vật nằm cân đối trong chất lỏng, ta suy ra:

 

Đáp án cần chọn là: D

Bài 25: Một vật trọng lượng riêng là 26000N/m3. Treo vật vào lực kế rồi nhúng vật ngập trong nước thì lực kế chỉ 150N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Hỏi ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu?

A. 2437,5N 

B. 243,75N 

C. 24,375N 

D. Một giá trị khác

Lời giải:

+ Khi vật ở ngoài không khí, số chỉ lực kế đó đó là trọng tải của quả cầu: P = dV = 26000V(N) 

+ Khi nhúng chìm vật vào trong nước thì quả cầu chịu tác dụng của lực đẩy Acsimét và trọng tải.

Lực đẩy Acsimét tác dụng lên quả cầu: FA = dnuocV = 10000V(N) 

Số chỉ của lực kế là:

F = P – FA = 150N 

↔ 26000V − 10000V = 150 

→ V = 9,375.10−3m3 

=> Trọng lượng của vật: P = dV = 26000.9,375.10−3 = 243,75(N) 

Đáp án cần chọn là: B

Bài 26: Một vật trọng lượng riêng là 27000N/m3. Treo vật vào lực kế rồi nhúng vật ngập trong dầu thì lực kế chỉ 120N. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000N/m3. Hỏi ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu?

A. 170,5N 

B. 243,75N  

C. 204,375N 

D. 175,0N

Lời giải:

+ Khi vật ở ngoài không khí, số chỉ lực kế đó đó là trọng tải của quả cầu: 

P = dV = 27000V(N) 

+ Khi nhúng chìm vật vào trong dầu thì quả cầu chịu tác dụng của lực đẩy Acsimét và trọng tải.

Lực đẩy Acsimét tác dụng lên quả cầu: FA = ddauV = 8000V(N) 

Số chỉ của lực kế là:

F = P – FA = 120N

27000V – 8000V = 120

=> V = 6,316.10−3 m3

=> Trọng lượng của vật: P = dV = 27000.6,316.10−3 = 170,5(N) 

Đáp án cần chọn là: A

Bài 27: Một vật khối lượng riêng 400kg/m3 thả trong cốc nước có khối lượng riêng 1000kg/m3. Hỏi vật chìm bao nhiêu Phần Trăm thể tích của nó trong nước?

A. 30% 

B. 40% 

C. 35% 

D. 45%

Lời giải:

Gọi V, V′ lần lượt là thể tích của vật và thể tích phần chìm trong nước của vật

D, D′ lần lượt là khối lượng riêng của vật và của nước

+ Trọng lượng của vật là: P = dvV = 10DV 

+ Lực đẩy Ác-si-mét: FA = dV′ = 10D′V′ 

Khi vật cân đối trong nước, ta có:

 

=> Tỉ lệ Phần Trăm thể tích của vật chìm trong nước là: 

 

Đáp án cần chọn là: B

Bài 28: Một vật khối lượng riêng 780kg/m3thả trong dầu có khối lượng riêng 800kg/m3. Hỏi vật chìm bao nhiêu Phần Trăm thể tích của nó trong dầu?

A. 80% 

B. 80,5% 

C. 90% 

D. 97,5%

Lời giải:

Gọi V, V′ lần lượt là thể tích của vật và thể tích phần chìm trong dầu của vật

D,D′D,D′ lần lượt là khối lượng riêng của vật và của dầu

+ Trọng lượng của vật là: P = dvV = 10DV 

+ Lực đẩy Ác-si-mét: FA = dV′ = 10D′V′ 

Khi vật cân đối trong dầu, ta có:

P = FA 

 

=> Tỉ lệ Phần Trăm thể tích của vật chìm trong nước là: 

 

Đáp án cần chọn là: D

Bài 29: Một cục nước đá hoàn toàn có thể tích V = 500cm3 nổi trên mặt nước. Biết khối lượng riêng của nước đá là 0,92g/cm3, trọng lượng riêng nước là 10000N/m3. Hỏi thể tích của phần nước đá ló thoát khỏi mặt nước là bao nhiêu?

A. 30cm3 

B. 50cm3 

C. 40cm3 

D. 60cm3

Lời giải:

Gọi V1V1 là thể tích của phần nước đá chìm trong nước

Đổi cty:

V = 500cm3 = 5.10−4m3 

Dda = 0,92g/cm3 = 920kg/m3 

+ Trọng lượng riêng của nước đá: dda = 10Dda = 10.920 = 9200N/m3 

+ Trọng lượng của cục nước đá là: P = ddaV = 9200.5.10−4 = 4,6N

+ Lực đẩy Ác-si-mét: FA = dV1 = 10000V1

Khi vật cân đối trong nước, ta có:

 

Ta suy ra phần thể tích ló thoát khỏi mặt nước là:

 

Đáp án cần chọn là: C

Bài 30: Một cục nước đá hoàn toàn có thể tích V = 650cm3 nổi trên mặt một chất lỏng. Biết khối lượng riêng của nước đá là 0,92g/cm3, trọng lượng riêng chất lỏng là 12000N/m3. Hỏi thể tích của phần nước đá ló thoát khỏi mặt nước là bao nhiêu?

A. 147cm3 

B. 152cm3 

C. 120cm3 

D. 160cm3

Lời giải:

Gọi V1 là thể tích của phần nước đá chìm trong nước

Đổi cty:

V = 650cm3 = 6,5.10−4m3 

Dda = 0,92g/cm3 = 920kg/m3 

+ Trọng lượng riêng của nước đá: dda = 10Dda = 10.920 = 9200N/m3 

+ Trọng lượng của cục nước đá là: P = ddaV = 9200.6,5.10−4 = 5,98N 

+ Lực đẩy Ác-si-mét: FA = dV1 = 12000V1 

Khi vật cân đối trong nước, ta có:

 

Ta suy ra phần thể tích ló thoát khỏi mặt nước là:

 

Đáp án cần chọn là: B

Tải xuống

Xem thêm bộ vướng mắc trắc nghiệm Vật Lí lớp 8 tinh lọc, có đáp án tiên tiến và phát triển nhất hay khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 8 hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Một vật được nhúng vào một trong những chất lỏng sẽ chịu tác dụng của hai lực

Reply
4
0
Chia sẻ

4053

Video Một vật được nhúng vào một trong những chất lỏng sẽ chịu tác dụng của hai lực ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một vật được nhúng vào một trong những chất lỏng sẽ chịu tác dụng của hai lực tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Một vật được nhúng vào một trong những chất lỏng sẽ chịu tác dụng của hai lực miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Một vật được nhúng vào một trong những chất lỏng sẽ chịu tác dụng của hai lực Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Một vật được nhúng vào một trong những chất lỏng sẽ chịu tác dụng của hai lực

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một vật được nhúng vào một trong những chất lỏng sẽ chịu tác dụng của hai lực vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #vật #được #nhúng #vào #một #chất #lỏng #sẽ #chịu #tác #dụng #của #hai #lực