Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1200 mỗi góc ở đáy sẽ có được số đo là Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1200 mỗi góc ở đáy sẽ có được số đo là được Update vào lúc : 2022-06-08 01:18:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

I. TRẮC NGHIỆM : ( 3Đ)

Câu 1: Cho  ABC có = 900 , AB = BC. Vậy  ABC là tam giác gì?

 A. Vuông B. Cân. C. Vuông cân D. Đều.

Câu 2: Phát biểu nào sau này là sai?

A. Tam giác có ba góc đều bằng 600 là tam giác đều.

B. Tam giác vuông có một góc nhọn bằng 450 sẽ là tam giác cân.

C. Tam giác cân có cạnh đáy bằng cạnh bên sẽ là tam giác đều.

D. Hai tam giác đều thì bằng nhau.

Câu 3: Độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông là:

 A. Số nguyên dương. B. Số hữu tỉ C. Số thực dương D. Số vô tỉ.

Câu 4: Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1200 thì mỗi góc ở đáy sẽ có được số đo là:

 A. 600 B.300 C.400 D.500

Câu 5:Tam giác có số đo ba cạnh sau này là tam giác vuông:

A. 5cm, 12cm, 15cm. B. 5cm, 12cm, 14cm.

C.5cm, 12cm, 13cm D.5cm, 12cm, 12cm

Câu 6: Tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c. Khi đó:

 A. a2 + b2 = c2. B. b2 – c2 = a2 C. b2 = a2 – c2 D. b2 = a2 + c2

Bạn đang xem tài liệu “Kiểm tra 45 phút môn: Hình Học”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

    KT1T HH7 T46.rtf

(1)Lớp : ….. Hoï teân : …………………… KIEÅM TRA 1 TIEÁT MÔN : TOÁN Ñieåm. Lời phê của GV. A. TRAÉC NGHIEÄM : ( 3 Ñieåm ) * Khoanh tròn vần âm trước câu vấn đáp đúng : 1)  ABC có BC = 1 cm; AC = 6 cm. Độ dài AB là A. 5 cm B. 7 cm C. 6 cm D. 4 cm 2) Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1200. Mỗi góc ở đáy sẽ có được số đo là: A. 900 B. 400 C. 300 D. 600 3) Cho  ABC có  A = 500 ;  B = 300,  C= 1000. Khẳng định nào sau này là đúng ? A. AB < AC < BC B. BC < AB < AC C. AB < BC < AC D. AC < BC < AB 4) Tam giác cân có hai cạnh bằng 4cm và 8cm . Chu vi của tam giác cân đó là : A. 12cm B. 14cm C. 16cm D.20cm * Ghép mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B để được xác lập đúng : Coät A Coät B Gheùp coät 1) Trọng tâm của tam giác được gọi là a) giao điểm ba đường trung trực của tam giác 1+ …. 2 ) Trực tâm của tam giác là b) giao điểm của ba đường phân giác của tam 2+….. giác đó 3) Điểm cách đều ba đỉnh của một c) giao điểm ba đường cao của tam giác 3+….. tam giaùc laø 4 ) Điểm cách đều ba cạnh của một d) giao điểm ba đường trung tuyến của tam giác 4+….. tam giaùc laø * Điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng : – Trong những đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó , đường vuông góc là đường …………………….. – Đường xiên nào có hình chiếu to nhiều hơn thì ……………………… – Đường xiên nào to nhiều hơn thì …………………………………………. – Nếu hai tuyến phố xiên bằng nhau thì hai hình chiếu ……………….., và ngược lại , nếu hai hình chieáu baèng nhau thì ………………………………….. B. TỰ LUẬN : ( 7 điểm ) Cho tam giaùc nhoïn ABC coù C = 400 . Keû BE  AC ( E  AC ) ; keû ADBC ( D  BC ) . Goïi I laø giao ñieåm cuûa BE vaø AD . a) Chứng minh CI  AB b) Cho  ACB = 400 . Tính BID , DIE ( yeâu caàu veõ hình , ghi GT vaø KL ). ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Lop7. (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. Lop7. (3)

Tổng 2 góc ở đáy là :

`180^0-120^0=60^0`

mà 2 góc ở đáy bằng nhau ( do tam giác cân )

⇒Mỗi góc bằng `(60^0)/2=30^0`

Các câu sau đúng hay sai

1.  Với x,y  là những số hữu tỉ , nếu x=y  thì x=±y

2. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng trải qua trung điểm của đoạn thẳng đó.

3. Nếu đường thẳng c cắt hai tuyến phố thẳng a và b và trong những góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bằng nhau thì a

và b tuy nhiên tuy nhiên với nhau

Các vướng mắc tương tự

Một tam giác cân có góc ở đáy bằng 70 độ thì góc ở đỉnh bằng bao nhiêu

A. 64 độ

B. 53 độ

C. 70 độ

D. 40 độ

Một tam giác cân có góc ở đáy bằng  thì số đo góc ở đỉnh là:

A. 100 °

B. 40 °

C. 140 °

D. 50 °

Một tam giác cân có góc ở đáy bằng  70 o thì số đo góc ở đỉnh là:

A. 54 °

B. 63 °

C. 70 °

D. 40 °

Một tam giác cân có góc ở đáy bằng  52 o thì số đo góc ở đỉnh là:

A. 56 °

B. 64 °

C. 67 °

D. 76 °

Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng  46 o thì số đo góc ở đáy là:

A. 76 °

B. 67 °

C. 88 °

D. 60 °

Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1200

Câu hỏi: Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1200 thì mỗi góc ở đáy sẽ có được số đo là:

A.
600

B.
300

C.
400

D.
500

Đáp án

B

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Hình học 7 năm 2022 Trường THCS Nam Hồng

Lớp 7 Toán học Lớp 7 – Toán học

4293

Review Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1200 mỗi góc ở đáy sẽ có được số đo là ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1200 mỗi góc ở đáy sẽ có được số đo là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1200 mỗi góc ở đáy sẽ có được số đo là miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1200 mỗi góc ở đáy sẽ có được số đo là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1200 mỗi góc ở đáy sẽ có được số đo là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1200 mỗi góc ở đáy sẽ có được số đo là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #tam #giác #cân #có #góc #ở #đỉnh #bằng #mỗi #góc #ở #đáy #sẽ #có #số #đo #là