Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một lớp học có 32 học viên 12,5% số học viên của lớp học đó là 8 học viên 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Một lớp học có 32 học viên 12,5% số học viên của lớp học đó là 8 học viên được Update vào lúc : 2022-03-30 14:01:24 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 75. Giải toán về tỉ số Phần Trăm – SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 91 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết thành tỉ số Phần Trăm (theo mẫu); Lớp 5B có 32 học viên, trong số đó có 24 học viên thích tập bơi. Hỏi số học viên thích tập bơi chiếm bao nhiêu Phần Trăm số học viên lớp 5B…

1: Viết thành tỉ số Phần Trăm (theo mẫu)

Mẫu: 1,5127 = 151,27%

a) 0,37 = ……………

b) 0,2324 = …………

c) 1,282 = …………..

2: Tính tỉ số Phần Trăm của hai số

a) 8 và 40

   8 : 40 = …………

b) 40 và 8

   40 : 8 = …………

c) 9,25 và 25

   9,25 : 25 = ………..

3: Tính tỉ số Phần Trăm của hai số (theo mẫu)

Mẫu: 19 : 30 = 0,6333…… = 63,33%

a) 17 và 18

    17 : 18 = ………

b) 62 và 17

    62 : 17 = ………

c) 16 và 24

    16 : 24 = ………

4: Lớp 5B có 32 học viên, trong số đó có 24 học viên thích tập bơi. Hỏi số học viên thích tập bơi chiếm bao nhiêu Phần Trăm số học viên lớp 5B?

Đáp án:

1: Viết thành tỉ số Phần Trăm (theo mẫu)

Mẫu: 1,5127 = 151,27%

a) 0,37 = 37%

b) 0,2324 = 23,24%

c) 1,282 = 128,2%

2: Tính tỉ số Phần Trăm của hai số

a) 8 và 40

   8 : 40 = 0,2 = 20%

b) 40 và 8

   40 : 8 = 5 = 500%

c) 9,25 và 25

   9,25 : 25 = 0,37 = 37%

3: Tính tỉ số Phần Trăm của hai số (theo mẫu)

Mẫu: 19 : 30 = 0,6333…… = 63,33%

a) 17 và 18

    17 : 18 = 0,9444… = 94,44%

b) 62 và 17

    62 : 17 = 3,647… = 364,7%

c) 16 và 24

    16 : 24 = 0,6666… = 66,66%

4:

Tỉ số Phần Trăm số học viên thích tập bơi so với số học viên lớp 5B là:

24 : 32 = 0,75 = 75%

 Đáp số: 75%

    Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Câu 1: Biết 5% của A là 45. Vậy để tìm A ta cần tính:

A. 45 : 5

B. 45 : 5 × 100

C. 45 × 5

D. 45 : 100 × 5

Hiển thị đáp án

Muốn tìm một số trong những lúc biết 5% của nó là 45, ta hoàn toàn có thể lấy 45 chia cho 5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 45 nhân với 100 rồi chia cho 5.

Do đó, phép tính đúng là 45 : 5 × 100.

Câu 2: Tìm A biết 7,5% của A là 24

A. 1,8

B. 3,2

C. 180

D. 320

Hiển thị đáp án

A cần tìm là: 24 : 7,5 × 100 = 320

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết 3,25% của B là 5,2dm. Vậy B = dm

Hiển thị đáp án

B cần tìm là: 5,2 : 3,25 × 100 = 160 (dm)

Vậy đáp án cần điền vào ô trống là 160.

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lớp 5A có 14 học viên nữ. Số học viên nữ chiếm 43,75% tổng số học viên của lớp đó.

Vậy lớp 5A có toàn bộ học viên.

Hiển thị đáp án

Lớp 5A có toàn bộ số học viên là:

14 : 43,75 × 100 = 32 (học viên)

Đáp số: 32 học viên.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 32.

Câu 5: Số thứ nhất là 12,25. Như vậy số thứ nhất bằng 12,5% số thứ hai. Vậy số thứ hai là:

A. 1,5625

B. 0,98

C. 98

D. 156,25

Hiển thị đáp án

Số thứ hai: 12,25 : 12,5 × 100 = 98

Câu 6: Tìm C biết 25% của C là trung bình cộng của 33,14 và 16,7. Vậy C là:

A. 49,84

B. 99,68

C. 149,52

D. 199,36

Hiển thị đáp án

Trung bình cộng của hai số 33,14 và 16,7 là:

(33,14 + 16,7) : 2 = 24,92

Vậy 25% của C là 24,92.

Số C cần tìm là:

24,92 : 25 × 100 = 99,68

Câu 7: Một trường học có 176 học viên nam. Số học viên nam chiếm 40% số học viên toàn trường.

Vậy trường đó có học viên nữ.

Hiển thị đáp án

Trường đó có toàn bộ số học viên là:

176 : 40 × 100 = 440 (học viên)

Trường đó có số học viên nữ là:

440 – 176 = 264 (học viên)

Đáp số: 264 học viên.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 264.

Câu 8: Vườn nhà Lan có 15% diện tích s quy hoạnh đất trồng cây ăn quả, 45% diện tích s quy hoạnh đất trồng rau, diện tích s quy hoạnh đất còn sót lại để trồng hoa. Biết tổng diện tích s quy hoạnh đất trồng cây ăn quả và trồng rau là 228m2. Vậy diện tích s quy hoạnh đất trồng hoa là:

A. 152m2

B. 171m2

C. 306m2

D. 380m2

Hiển thị đáp án

Diện tích đất trồng cây ăn quả và diện tích s quy hoạnh đất trồng rau chiếm số Phần Trăm diện tích s quy hoạnh khu vườn là:

15% + 45% = 60%

Diện tích khu vườn nhà Lan là:

228 : 60 × 100 = 380 (mét vuông)

Diện tích phần đất trồng hoa là:

380 – 228 = 152 (mét vuông)

Đáp số: 152m2.

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

Kho thứ nhất có 4,5 tấn thóc. Số thóc của kho thứ nhất bằng 37,5% số thóc của kho thứ hai.

Vậy hai kho có toàn bộ ki-lô-gam thóc.

Hiển thị đáp án

Đổi 4,5 tấn = 4500kg

Kho thứ hai có số ki-lô-gam thóc là:

4500 : 37,5 × 100 = 12000 (kg)

Cả hai kho có số ki-lô-gam thóc là:

4500 + 1200 = 16500 (kg)

Đáp số: 16500kg.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 16500.

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một shop nhập về một số trong những đường để bán nhân ngày tết Nguyên đán. Buổi sáng, shop bán được 72kg đường và bằng 22,5% số đường shop nhập về. Buổi chiều bán được 55kg đường.

Vậy shop còn sót lại ki-lô-gam đường.

Hiển thị đáp án

Cửa hàng nhập về số ki-lô-gam đường là:

72:22,5 × 100 = 320 (kg)

Trong buổi sáng và buổi chiều shop đã bán số ki-lô-gam đường là:

72 + 55 = 127 (kg)

Cửa hàng còn sót lại số ki-lô-gam đường là:

320 – 127 = 193 (kg)

Đáp số: 193kg.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 193.

Câu 11: Bác Bình mua 3 cái quạt. Do được giảm giá 15% nên bác phải trả 892500 đồng. hỏi giá mỗi cái quạt lúc không được giảm giá là bao nhiêu tiền?

A. 350000 đồng

B. 765000 đồng

C. 758625 đồng

D. 1050000 đồng

Hiển thị đáp án

Tỉ số Phần Trăm của giá mỗi cái quạt sau khi giảm giá và giá ban đầu là:

100% − 15% = 85%

Số tiền bác Bình phải trả lúc mua 1 cái quạt là:

892500 : 3 = 297500 (đồng)

Giá tiền của cái quạt lúc không được giảm giá là:

297500 : 85 × 100 = 350000 (đồng)

Đáp số: 350000 đồng.

Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bác Lan mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bác được 25% tổng số trứng, buổi chiều bác bán được 32,5% tổng số trứng thì bác Lan còn sót lại 102 quả trứng.

Vậy buổi sáng bác Lan đã bán được quả trứng.

Hiển thị đáp án

Số trứng còn sót lại chiếm số Phần Trăm so với tổng số trứng là:

100% − 25% − 32,5% = 42,5%

Tổng số quả trứng bác Lan mang đi chợ bán là:

102 : 42,5 × 100 = 240 (quả)

Buổi sáng bác Lan bán được số quả trứng là:

240 : 100 × 25 = 60 (quả)

Đáp số: 60 quả.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 60.

Câu 13: Ba anh em Huy, Cúc, Huệ được mẹ cho tiền mua sách. Huy được 25% số tiền, cúc được 35% số tiền. Số tiền còn sót lại là của Huệ. Hỏi Cúc được mẹ cho bao nhiêu tiền, biết mẹ cho Huệ nhiều hơn nữa Huy 27000 đồng.

A. 45000 đồng

B. 63000 đồng

C. 72000 đồng

D. 180000 đồng

Hiển thị đáp án

Số tiền của Huệ chiếm số Phần Trăm so với tổng số tiền là:

100% − 25% − 35% = 40%

Số tiền của Huệ nhiều hơn nữa số tiền của Huy số Phần Trăm là:

40% − 25% = 15%

Mẹ cho ba anh em toàn bộ số tiền là:

27000 : 15 × 100 = 180000 (đồng)

Mẹ cho Cúc số tiền là:

180000 : 100 × 35 = 63000 (đồng)

Đáp số: 63000 đồng.

Xem thêm những bài tập & vướng mắc trắc nghiệm Toán lớp 5 tinh lọc, có đáp án rõ ràng hay khác:

Xem thêm những bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 của chúng tôi được biên soạn một phần nhờ vào cuốn sách: Giải Bài tập Toán 5 và Để học tốt Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

4221

Clip Một lớp học có 32 học viên 12,5% số học viên của lớp học đó là 8 học viên ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một lớp học có 32 học viên 12,5% số học viên của lớp học đó là 8 học viên tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Một lớp học có 32 học viên 12,5% số học viên của lớp học đó là 8 học viên miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Một lớp học có 32 học viên 12,5% số học viên của lớp học đó là 8 học viên miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Một lớp học có 32 học viên 12,5% số học viên của lớp học đó là 8 học viên

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một lớp học có 32 học viên 12,5% số học viên của lớp học đó là 8 học viên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #lớp #học #có #học #sinh #số #học #sinh #của #lớp #học #đó #là #học #sinh