Thủ Thuật Hướng dẫn Một gen có 150 chu kì xoắn tổng số nucleotit của gen và chiều dài của gen lần lượt là 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một gen có 150 chu kì xoắn tổng số nucleotit của gen và chiều dài của gen lần lượt là được Update vào lúc : 2022-04-14 16:22:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Tải xuống

Nhằm mục tiêu giúp học viên biết phương pháp giải những dạng bài tập môn Sinh học để sẵn sàng sẵn sàng cho kì thi THPT Quốc gia năm 2022, VietJack biên soạn Bài tập ADN và ARN có lời giải khá đầy đủ những dạng bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm. Hi vọng với loạt bài này học viên sẽ có được thêm tài liệu ôn tập và đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia môn Sinh học.

III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

1. Bài tập tự luận

Câu 1: Một đoạn ADN có tổng số 1200 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của đoạn ADN. Hãy xác lập:

a. Chiều dài của đoạn ADN.

b. Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN.

c. Số link hiđrô của đoạn ADN.

Hướng dẫn giải

– Chiều dài của ADN = số cặp nuclêôtit x 3,4Å.

– Số nuclêôtit loại A của ADN = tỉ lệ % loại A x tổng số nuclêôtit của ADN.

a. Đoạn ADN là một đoạn phân tử ADN cho nên vì thế mỗi chu kì xoắn dài 34Å và có 10 cặp nuclêôtit => Mỗi cặp nuclêôtit có độ dài  

Vậy chiều dài của đoạn ADN = 1200 x 3,4 = 4080 (Å).

b. Đoạn ADN này còn có 1200 cặp nuclêôtit => Có tổng số 2400 nuclêôtit.

Vì G = 30% cho nên vì thế suy ra A = 50% – G = 50% – 30% = 20%.

Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN: A = T = 2400 x 20% = 480.

                                                          G = X = 2400 x 30% = 720.

c. Số link hiđrô của đoạn ADN: N + G = 2400 + 720 = 3120 (link).

Số chu kì xoắn (N là tổng số nu, L là chiều dài của ADN theo cty Å)

Câu 2: Một đoạn ADN có chiều dài 238nm và có 1800 link hiđrô. Trên mạch 1 của đoạn ADN này còn có 250A và 230G. Hãy xác lập:

a. Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN.

b. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch một.

c. Tỉ lệ bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

a. Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN.

 

 2A + 2G = 1400

2A  + 3G = 1800 

=> G = 400; A = 300.

b. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch một.

Vậy mạch 1 có: A1 = 250; T1 = 50; G1 = 230; X1 = 170  

c. Tỉ lệ .

Câu 3: Một đoạn ADN có chiều dài 408nm và có số nuclêôtit loại A bằng 22% tổng nuclêôtit của đoạn ADN. Mạch 1 của đoạn ADN này còn có A = 20%, mạch 2 có X = 35% tổng số nuclêôtit của mỗi mạch. Hãy xác lập:

a. Tổng số nuclêôtit của đoạn ADN này.

b. Tỉ lệ % nhiều chủng loại nuclêôtit trên mạch 1.

c. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.

Hướng dẫn giải

a. Tổng số nuclêôtit của đoạn ADN này.

Đoạn ADN này còn có chiều dài 510nm.

=> Tổng số nuclêôtit

b. Tỉ lệ % nhiều chủng loại nuclêôtit trên mạch 1.

– Vì

– Vì hai mạch của ADN link theo nguyên tắc tương hỗ update cho nên vì thế G1 = X2.

Và %AADN = 50% – %GADN.

– Theo Bài ra, AADN = 22% và A1 = 20% 

 

Tỉ lệ % nhiều chủng loại nuclêôtit trên mạch 1:

c. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.

Đoạn ADN có tổng số 3000 nuclêôtit => Mạch 1 có tổng số 1500 nuclêôtit.

Câu 4: Một gen có tổng số 1200 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại A = 21% tổng số nuclêôtit của gen. Trên mạch 1 của gen có 210T và số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Hãy xác lập:

   a. Tỉ lệ                             b. Tỉ lệ                      

   c. Tỉ lệ                      d. Tỉ lệ

Hướng dẫn giải

Đối với dạng bài toán này, toàn bộ chúng ta phải tiến hành theo 3 bước.

     Bước 1: Xác định số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen.

     Bước 2: Xác định số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.

     Bước 3: Tìm những tỉ lệ theo yêu cầu của bài toán.

Bước 1: Xác định số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen.

– Gen có 1200 cặp nuclêôtit => Gen có 2400 nuclêôtit.

– Số nuclêôtit loại A chiếm 21% => A = T = 21% x 2400 = 504 .

Vì A chiếm 21% => G = 50% – 21% = 29%.

=> Số nuclêôtit loại G = 29% x 2400 = 696.

Bước 2: Xác định số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.

Mạch 1 có T1 = 210 =>A1 = 504 – 210 = 294.

                 G1 = 15% x 1200 = 180. => X1 = 696 – 180 = 519. 

Bước 3: Tìm những tỉ lệ theo yêu cầu của bài toán.

a. Tỉ lệ

b. Tỉ lệ

c. Tỉ lệ

d. Tỉ lệ (Tỉ lệ này luôn bằng 1).

Câu 5: Một đoạn ADN có chiều dài 204nm. Trên mạch 1 của đoạn ADN này còn có 15%A, 18%G; Trên mạch 2 có 20%G. Hãy xác lập:

a. Số lượng mỗi loại nuclêôtit của mạch 1.

b. Số lượng mỗi loại nuclêôtit của đoạn ADN.

Hướng dẫn giải

a) Số lượng mỗi loại nuclêôtit của mạch 1.

–  

A1 = 15% = 15% x 600 = 90. 

G1 = 18% = 18% x 600 = 108. 

X1 = G2 = 20% = 20% x 600 = 120. 

T1 = 600 – (A1 + G1 + X1) = 600 – (90 + 108 + 120) = 600 -319 = 282. 

b) Số lượng mỗi loại nuclêôtit của đoạn ADN.

Câu 6: Một đoạn ADN có tổng số 2400 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại G chiếm 40% tổng số nuclêôtit của đoạn ADN. Hãy xác lập:

a. Chiều dài của đoạn ADN.

b. Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN.

c. Số link hiđrô của đoạn ADN.

Hướng dẫn giải

– Chiều dài của ADN = số cặp nuclêôtit x 3,4Å.

– Số nuclêôtit loại A của ADN = tỉ lệ % loại A x tổng số nuclêôtit của ADN.

a. Chiều dài của đoạn ADN = 2400 x 3,4 = 8160 (Å).

b. Đoạn ADN này còn có 2400 cặp nuclêôtit => Tổng số 4800 nuclêôtit.

Vì G = 40% cho nên vì thế suy ra A = 50% – G = 50% – 40% = 10%.

Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN: A = T = 4800 x 10% = 480. 

                                                          G = X = 4800 x 40% = 1920. 

c. Số link hiđrô của đoạn ADN: N + G = 4800 + 1920 = 6720 (link).

Câu 7: Một đoạn ADN có chiều dài 238nm và có 1900 link hiđrô. Trên mạch 1 của đoạn ADN này còn có 150A và 250G. Hãy xác lập:

a. Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN.

b. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch một.

c. Tỉ lệ bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

a. Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN.

 

2A + 2G = 1400

2A + 3G = 1900 

=> G = 500; A = 200.

b. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch một.

Vậy mạch 1 có: A1 = 150; T1 = 50; G1 = 250; X1 = 250 

c. Tỉ lệ

Câu 8: Một đoạn ADN có chiều dài 408nm và có số nuclêôtit loại A bằng 20% tổng nuclêôtit của đoạn ADN. Mạch 1 của đoạn ADN này còn có A = 15%, mạch 2 có G = 25% tổng số nuclêôtit của mỗi mạch. Hãy xác lập:

a. Tổng số nuclêôtit của đoạn ADN này.

b. Tỉ lệ % nhiều chủng loại nuclêôtit trên mạch 1.

c. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.

Hướng dẫn giải

a. Tổng số nuclêôtit của đoạn ADN này.

Đoạn ADN này còn có chiều dài 408nm

=> Tổng số nuclêôtit  .

b. Tỉ lệ % nhiều chủng loại nuclêôtit trên mạch 1.

– Vì A = 20% => G = 50% – 20% = 30%.

– Theo bài ra, AADN = 20% và A1 = 15%  

=> T1 = 2 x 20% – A1 = 40% – 15% = 25% .

=> X1 = 2 x 30% – G1 = 60% – 25% = 35% .

Tỉ lệ % nhiều chủng loại nuclêôtit trên mạch 1:

A1 = 15%; T1 = 25%; G1 = 25%; X1 = 35% .

c. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.

Đoạn ADN có tổng số 2400 nuclêôtit => Mạch 1 có tổng số 1200 nuclêôtit.

A1 = 15% x 1200 = 180; T1 = 25% x 1200 = 300; 

G1 = 25% x 1200 = 300; X1 = 35% x 1200 = 420.

Câu 9: Một gen có tổng số 600 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại A = 20% tổng số nuclêôtit của gen. Trên mạch 1 của gen có 100T và số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Hãy xác lập:

a. Tỉ lệ                               b. Tỉ lệ             

c. Tỉ lệ                        d. Tỉ lệ  

Hướng dẫn giải

Đối với dạng bài toán này, toàn bộ chúng ta phải tiến hành theo 3 bước.

     Bước 1: Xác định số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen.

     Bước 2: Xác định số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.

     Bước 3: Tìm những tỉ lệ theo yêu cầu của bài toán.

Bước 1: Xác định số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen.

– Gen có 600 cặp nuclêôtit => Gen có 1200 nuclêôtit.

– Số nuclêôtit loại A chiếm 20% => A = T = 20% x 1200 = 240.

Vì A chiếm 20% => G = 50% – 20% = 30%.

  Số nuclêôtit loại G = 30% x 1200 = 360.

Bước 2: Xác định số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.

Mạch 1 có T1 = 100 => A1 = 240 – 100 = 140.

                 G1 = 15% x 600 = 90 => X1 = 360 – 90 = 270.

Bước 3: Tìm những tỉ lệ theo yêu cầu của bài toán.

a. Tỉ lệ  

b. Tỉ lệ  

c. Tỉ lệ  

d. Tỉ lệ (Tỉ lệ này luôn bằng 1).

Câu 10: Một đoạn ADN có chiều dài 204nm. Trên mạch 1 của đoạn ADN này còn có 15%A, 18%G. Trên mạch 2 có 20%G. Hãy xác lập:

a. Số lượng mỗi loại nuclêôtit của mạch 1.

b. Số lượng mỗi loại nuclêôtit của đoạn ADN.

Hướng dẫn giải

a) Số lượng mỗi loại nuclêôtit của mạch 1.

–  

A1 = 15% = 15% x 600 = 90 .

G1 = 18% = 18% x 600 = 108 .

X1 = G2 = 20% = 20% x 600 = 120 .

T1 = 600 – (A1 + G1 + X1) = 600 – (90 + 108 + 120) = 600 – 318 = 282 .

b) Số lượng mỗi loại nuclêôtit của đoạn ADN.

AADN = TADN = A1 + T1 = 90 + 282 = 372 

GADN = AADN = G1 + X1 = 108 + 120 = 228 .

Câu 11: Một phân tử mARN có tỉ lệ nhiều chủng loại nuclêôtit là: A : U : G : X = 1 : 3 : 2 : 4. Hãy tính số nuclêôtit mỗi loại. Biết rằng phân tử mARN này còn có 100 nuclêôtit loại G.

Hướng dẫn giải

Theo Bài ra, tỉ lệ nhiều chủng loại nuclêôtit là: A : U : G : X = 1 : 3 : 2 : 4.

Câu 12: Một phân tử mARN có 900 nuclêôtit, trong số đó tỉ lệ A : U : G : X = 1 : 3 : 2 : 4.

a. Theo lí thuyết, trên phân tử mARN này sẽ có được tối đa bao nhiêu bộ ba?

b. Tính số nuclêôtit mỗi loại của mARN này.

Hướng dẫn giải

a. Cứ 3 nuclêôtit quy định một bộ ba và những bộ ba được đọc liên tục, không gối lên nhau cho nên vì thế sẽ có được tối hầu hết bộ ba là

Cần để ý quan tâm rằng, bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc không nằm ở vị trí hai đầu mút của mARN (sau một trình tự nuclêôtit làm tín hiệu mở đầu rồi mới đến bộ ba mở đầu và sau mã kết thúc vẫn còn đấy tồn tại nhiều nuclêôtit khác). Do vậy, một phân tử mARN có 900 đơn phân thì tối đa có 300 bộ ba.

b. Theo bài ra ta có

 

Cứ ba nuclêôtit đứng tiếp theo đó nhau quy định một bộ ba. Bộ ba mở đầu nằm ở vị trí đầu  của mARN, bộ ba kết thúc nằm ở vị trí đầu  của mARN.

2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này còn có tỉ lệ thì tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là

   A. 10%                              B. 40%                              C. 20%                              D. 25%

Hướng dẫn giải

Tỉ lệ

Mà A + G = 50% (1) nên thay G = 4A vào (1) ta có A + 4A = 5A = 50% 

=> A = 10% => G = 4A = 40% => Đáp án B.

Câu 2: Một phân tử ADN mạch kép có số nuclêôtit loại X chiếm 12% và trên mạch 1 của ADN có A = G = 20% tổng số nuclêôtit của mạch. Tỉ lệ nhiều chủng loại nuclêôtit   trên mạch 1 của ADN là

   A. 5 : 13 : 5 : 1                      B. 14 : 5 : 1 : 5                      

   C. 5 : 1 : 5 : 14                      D. 1 : 5 : 5 :14   

Hướng dẫn giải

– Số nu loại X của ADN chiếm 12% tổng số nu của ADN => Số nu loại A của ADN chiếm 38%.

– Số nu loại X của ADN chiếm 12%N => X1 + G1 = 24%N1. (vì N = 2N1)

– Số nu loại A của ADN chiếm 38%N => A1 + T1 = 76%N1.

– Trên mạch 1, tỉ lệ số nuclêôtit mỗi loại là

Như vậy, tỉ lệ nhiều chủng loại nuclêôtit A : T : G : X trên mạch 1 của ADN là

20% : 56% : 20% : 4% = 5 : 14 : 5 : 1 => Đáp án A.

Câu 3: Một phân tử ADN mạch kép có số nuclêôtit loại G chiếm 20% và có 3600 ađênin. Tổng link hiđrô của ADN là

   A. 14400                           B. 7200                             C. 12000                           D. 1440

Hướng dẫn giải

Ta có %A + %G = 50% => A = 30% 

 

=> Số link hiđrô của ADN là 2A + 3G = 2.3600 + 3.2400 = 14400.

=> Đáp án A.

Câu 4: Một gen có chiều dài 3570Å và số nuclêôtit loại ađênin (loại A) chiếm 20%. Số nuclêôtit mỗi loại của gen là

   A. A = T = 420; G = X = 630                                     B. A = T = 714; G = X = 1071  

   C. A = T = 210; G = X = 315                                     D. A = T = 714; G = X = 1071 

Hướng dẫn giải

– Tổng số nuclêôtit của gen  

Vì A = T, G = X cho nên vì thế A + G = 50% => G = 50% – A = 50% – 20% = 30%.

– Số nuclêôtit mỗi loại của gen: A = T = 2100 x 20% = 420.

G = X = 2100 x 30% = 630 .

=> Đáp án A

Câu 5: Một gen có chiều dài 5100Å và số tỉ lệ Số nuclêôtit mỗi loại của gen là

   A. A = T = 500; G = X = 1000                                    B. A = T = 1000; G = X = 500  

   C. A = T = 250; G = X = 500                                      D. A = T = 500; G = X = 250  

Hướng dẫn giải

– Áp dụng công thức: (nuclêôtit).

– Theo đưa ra ta có: , tức là A = 0,5G.

– Vậy,A = T = 500; G = X = 1000 => Đáp án A.

Câu 6: Một gen có chiều dài 4080Å và số tỉ lệ . Số link hiđrô của gen là

   A. 2400                             B. 2880                             C. 720                               D. 480

Hướng dẫn giải

– Áp dụng công thức: (nuclêôtit).

– Theo đưa ra ta có: , tức là A = 1,5G. Vậy, A = T = 720; G = X = 480.

Số link hiđrô của gen: 2A + 3G = 2 x 720 + 3 x 480 = 2880 (link).

=> Đáp án B.

Câu 7: Trên mạch 1 của gen có tỉ lệ A : T : G : X = 3 : 2 : 2 : 1. Tỉ lệ của gen là

 

Hướng dẫn giải

Tỉ lệ => Đáp án D.

Câu 8: Một gen có chiều dài 4080Å và trên mạch thứ hai của gen có tỉ lệ A : T : G : X = 3 : 1 : 2 : 4. Số nuclêôtit loại A của gen là

   A. 720                               B. 960                               C. 480                               D. 1440

Hướng dẫn giải

– Áp dụng công thức: (nuclêôtit).

– Trong gen ta có: => Đáp án C.

Câu 9: Một gen có chiều dài 1360Å. Trên mạch hai của gen có số nuclêôtit loại A = 2T; có G = A + T ; có X = 4T . Số nuclêôtit loại A của gen là bao nhiêu?

   A. 120                               B. 80                                 C. 952                               D. 408

Hướng dẫn giải

– Tổng số nuclêôtit của mạch 2 là

– Theo bài ra ta có:  

– Số nuclêôtit mỗi loại trên mạch 2 là:

– Số nuclêôtit loại A của gen là:

Đáp án A.

Câu 10: Một gen có tổng số 90 chu kì xoắn. Trên một mạch của gen có số nuclêôtit loạiA = 4T; có G = 3T; có X = T. Tổng số link hiđrô của gen là

   A. 2200                             B. 2520                             C. 4400                             D. 1100

Hướng dẫn giải

– Tổng số nuclêôtit của gen là = 90 x 20 = 1800.

– Tổng số nuclêôtit của một mạch gen là 1800 : 2 = 900.

– Theo bài ra ta có:

– Số nuclêôtit mỗi loại trên mạch 2 là:

– Số nuclêôtit mỗi loại của gen

Tổng số link hiđrô của gen = 2A + 3G = 2 x 500 + 3 x 400 = 2200.

=> Đáp án A.

Câu 11: Một gen có chiều dài 4080Å và có số nuclêôtit loại ađênin bằng 20% tổng nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có A = 25%, mạch 2 của gen có X = 40% số lượng nuclêôtit của mỗi mạch. Số nuclêôtit loại T trên mạch 1 của gen là

   A. 135                               B. 225                               C. 300                               D. 180

Hướng dẫn giải

– Tổng số nuclêôtit của gen nu

– Số nuclêôtit mỗi loại của gen

– Số nuclêôtit mỗi loại trên mạch 1 của gen: A1 = 25% x 1200 = 300.

Vì: Đáp án D.

Câu 12: Một gen có tổng số 4256 link hiđrô. Trên mạch hai của gen có số nuclêôtit loại T bằng số nuclêôtit loại A; số nuclêôtit loại X gấp 2 lần số nuclêôtit loại T; số nuclêôtit loại G gấp 3 lần số nuclêôtit loại A. Số nuclêôtit loại T của gen là

   A. 448                               B. 224                               C. 112                               D. 336

Hướng dẫn giải

– Tổng số link hiđrô của gen là: 2Agen + 3Ggen = 4256.

Mà Agen = A2 + T2, Ggen = G2 + X2.

Nên ta có 2Agen + 3Ggen = 2(A2 + T2) + 3(G2  +  X2) = 4256.

– Bài ra cho biết thêm thêm trên mạch 2 có T2 = A2; X2 = 2T2; G2 = 3A2 => G2 = 3T2.

– Nên ta có 2(A2 + T2) + 3(G2 + X2) = 2(T2 + T2) + 3(2T2 + 3T2) = 4256.

                                                           = 4T2 + 15T2 = 19T2 = 4256.

Số nuclêôtit loại T của gen: Tgen = A2 + T2 = 224 + 224 = 448. => Đáp án A.

Câu 13: Một gen có chiều dài 3570Å và số tỉ lệ Số nuclêôtit mỗi loại của gen là

   A. A = T = 350; G = X = 700                                      B. A = T = 1000; G = X = 500  

   C. A = T = 250; G = X = 500                                      D. A = T = 500; G = X = 250  

Hướng dẫn giải

– Áp dụng công thức: (nuclêôtit).

– Theo đưa ra ta có: , tức là  .

– Vậy, A = T = 350; G = X = 700. => Đáp án A.

Câu 14: Một gen có chiều dài 408nm và số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit 1 của gen. Trên mạch 1 của gen có 200T và số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

   I. Tỉ lệ                                                      II. Tỉ lệ  

   III. Tỉ lệ                                             IV. Tỉ lệ  

Hướng dẫn giải

Có 2 phát biểu đúng, đó là I và IV. => Đáp án A.

Trước hết, phải xác lập số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1, tiếp theo đó mới tìm những tỉ lệ theo yêu cầu của bài toán.

Gen dài 408nm => Tổng số 2400 nu.

Agen chiếm 20% => A = 20% x 2400 = 480; Ggen = 30% x 2400 = 720.

T1 = 200 => A1 = 480 – 200 = 280; G1 = 15% x1200 = 180 .

=> X1 = 720 – 180 = 540 .

– Tỉ lệ (I) đúng.

– Tỉ lệ (II) sai.

– Tỉ lệ (III) sai.

– Tỉ lệ luôn = 1. => (IV) đúng.

Câu 15: Một gen có tổng số 1824 link hiđrô. Trên mạch một của gen cóT = A; X = 2T; G = 3A. Chiều dài của gen là

   A. 2284,8 Å                      B. 4080 Å                          C. 1305,6 Å                      D. 5100 Å

Hướng dẫn giải

– Tổng số link hiđrô của gen là: 2Agen + 3Ggen = 1824.

Mà Agen = A1 + T1, Ggen = G1 + X1.

Nên ta có 2Agen + 3Ggen = 2(A1 + T1) + 3(G1 + X1) = 1824.

– Bài ra cho biết thêm thêm trên mạch 1 có T1 = A1; X1 = 2T1; G1 = 3A1 => G1 = 3T1.

– Nên ta có 2(A1 + T1) + 3(G1 + X1) = 2(T1 + T1) + 3(2T1 + 3T1) = 1824.

                                                          = 4T1 + 15T1 = 19T1 = 1824.

=> Agen = A1 + T1 = 96 + 96 = 192 .

Ggen = G1 + X1 = 5T1 = 5 x 96 = 480 .

Tổng số nuclêôtit của gen = 2(192 + 480) = 1344.

Chiều dài của gen Å. => Đáp án A.

Tải xuống

Xem thêm những dạng bài tập Sinh học lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia hay, rõ ràng khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

://.youtube/watch?v=VCMFGXoHAIw

4302

Clip Một gen có 150 chu kì xoắn tổng số nucleotit của gen và chiều dài của gen lần lượt là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một gen có 150 chu kì xoắn tổng số nucleotit của gen và chiều dài của gen lần lượt là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Một gen có 150 chu kì xoắn tổng số nucleotit của gen và chiều dài của gen lần lượt là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Một gen có 150 chu kì xoắn tổng số nucleotit của gen và chiều dài của gen lần lượt là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một gen có 150 chu kì xoắn tổng số nucleotit của gen và chiều dài của gen lần lượt là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một gen có 150 chu kì xoắn tổng số nucleotit của gen và chiều dài của gen lần lượt là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #gen #có #chu #kì #xoắn #tổng #số #nucleotit #của #gen #và #chiều #dài #của #gen #lần #lượt #là