Kinh Nghiệm về Một dung dịch có pH=2 nồng độ ion H là Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một dung dịch có pH=2 nồng độ ion H là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-22 20:23:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

a. pH = 1 —> [H+] = 0,1 —> CM HCl = 0,1

Nội dung chính

  Phân loại bài tập tính pH

  Dạng 1: Tính giá trị pH của dung dịch

  Công thức tính nhanh bài tập độ pH

  Một số bài toán vận dụng

b. pH = 4 —> [H+] = 10^-4

—> CM H2SO4 = [H+]/2 = 5.10^-5 mol/l

c. pH = 11 —> [H+] = 10^-11

—> [OH-] = 10^-14/[H+] = 10^-3

—> CM KOH = 10^-3

d. pH = 13 —> [H+] = 10^-13

—> [OH-] = 10^-14/[H+] = 0,1

—> CM Ba(OH)2 = [OH-]/2 = 0,05

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Đề bài

Một dung dịch có pH=5,00, nhìn nhận nào dưới đấy là đúng :

A. (left[ H^ + right] = 2,0.10^ – 5M) .                             

B. (left[ H^ + right] = 2,0.10^ – 4M).

C. (left[ H^ + right] = 1,0.10^ – 5M).                                           

D. (left[ H^ + right] = 1,0.10^ – 4M).

Lời giải rõ ràng

Ta có (pH =  – lg left[ H^ + right] = 5 Rightarrow left[ H^ + right] = 10^ – 5)

Chọn đáp án C

loigiaihay

Chủ đề ngày hôm nay toàn bộ chúng ta sẽ nghiên cứu và phân tích về độ PH và những công thức tính pH. Như những em đã biết, pH là chỉ số đo độ hoạt động và sinh hoạt giải trí của những ion H+ trong dung dịch, vì vậy là độ axít hay bazơ của nó. Các dung dịch nước có mức giá trị pH 7 sẽ là có tính kiềm. Để xác lập được độ pH, toàn bộ chúng ta cùng tìm hiểu thêm qua một số trong những công thức tính pH trong nội dung bài viết dưới đây.

Phân loại bài tập tính pH

+ Tính giá trị pH của dung dịch

+ Pha trộn dung dịch

Dạng 1: Tính giá trị pH của dung dịch

Phương pháp giải

+ Tính pH của dung dịch axit: Xác định nồng độ mol/l của ion H+ trong dung dịch ở trạng thái cân đối pH=-lg([H+])

+Tính pH của dung dịch bazơ: Xác định nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch ở trạng thái cân đối  [H+] pH, hoặc pH = 14-pOH= 14+lg([OH-]).

Ví dụ:  Cho dung dịch A là một hỗn hợp: H2SO4 2*10^(-4) M và HCl 6*10^(-4)M Cho dung dịch B là một hỗn hợp: NaOH 3.10-4M và Ca(OH)2 3,5.10-4M

a) Tính pH của dung dịch A và dung dịch B

b) Trộn 300ml dung dịch A với 200ml dung dịch B được dung dịch C. Tính pH của dung dịch C.

Lời giải

a)  Ta có nồng độ H+ trong A: [H+] = 2 * 2*10^(-4) + 6*10^(-4) = 0,001M =  10^(-3) => pH = 3

Ta có nồng độ OH- trong B: [OH-] = 3*10^(-4) + 2 * 3,5*10^(-4) = 0,001M =  10^(-3) => pOH = 3 => pH = 14 – 3 =11

[OH-] trong B: 3.10-4 + 2.3,5.10-4 = 10-3 mol   pOH = 3 ®    pH =11

b) Trong 300ml dung dịch A có số mol H+ là:

n = CM * V = 0,3 * 0,001 mol

Trong 200 ml dung dịch B có số mol OH- là:

n = CM * V = 0,2* 0,001 mol

Dung dịch C có: V = 0,5 lít; số mol H+ = 0,3 * 0,001 – 0,2* 0,001 = 10^(-4)  mol

Phương pháp giải

+ Sử dụng phương pháp đường chéo, ghi nhớ: Nước có C% hoặc CM =0.

+ Xác định số mol chất, pH ® [H+]® mol H+ hoặc mol OH-.

+ Việc thêm, cô cạn nước làm thay đổi nồng độ mol/l và không làm thay đổi số mol chất. Tính toán theo số mol chất.

Ví dụ: Dung dịch HCl có pH=3. Hỏi phải pha loãng dung dịch HCl đó bằng nước bao nhiêu lần để được dung dịch HCl có pH = 4. Giải thích?

Lời giải:

Giả sử dung dịch HCl ban đầu hoàn toàn có thể tích V1 (l), pH = 3.

Số mol H+ ban đầu là V1 * 10^(-3) mol

Thể tích H2O cần thêm vào là V2 (lít).

Số mol H+ trong dung dịch pH= 4 là (V1 + V2 ).10^(-4)

Việc pha loãng dung dịch chỉ làm thay đổi nồng độ mol/l chứ không làm thay đổi số mol H+.

Vì vậy :  (V1 + V2 ).10-4 = V1.10-3 => 9 V1 = V2

Vậy phải pha loãng dung dịch gấp 10 lần (nước thêm vào gấp 9 lần thể tích ban đầu)

Công thức tính nhanh bài tập độ pH

a) Công thức tính pH của dung dịch axit yếu HA.( Ví dụ: HF, HCOOH, CH3COOH…)

          pH = (log Kaxit + log Caxit )= -log (α.Caxit)

Trong số đó:  là độ điện li

Ka : hằng số phân li của axit

Ca : nồng độ mol/l của axit ( Ca 0,01 M )

b) Công thức tính pH của dung dịch bazơ yếu BOH. ( Ví dụ: NH3, CH3-NH2, …)

pH = 14+(log Kbazơ + log Cbazơ )

Trong số đó:  Kbazo : hằng số phân li của bazơ

Cbazo : nồng độ mol/l của bazơ

c) Công thức tính pH của dung dịch axit yếu HA và muối NaA. (Ví dụ: HF và NaF, HCOOH và HCOONa, CH3COOH và CH3COONa…)

pH = -(log Kaxit + log )

Ca : nồng độ mol/l của axit

Cm : nồng độ mol/l của muối

Một số bài toán vận dụng

Ví dụ 1: Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M ở 250C . Biết KCHCOOH = 1,8. 10-5

Giải.

Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = – (logKa + logCa )  = – (log1,8. 10-5  + log0,1 ) = 2,87

Ví dụ 2: Tính pH của dung dịch HCOOH 0,46 % ( D = 1 g/ml ). Cho độ điện li của HCOOH trong dung dịch là = 2 %

Giải

Ta có : CM =  =  = 0,1 M

Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = – log (Ca ) = – log (.0,1 ) = 2,7

Ví dụ 3: Tính pH của dung dịch NH3 0,1 M . Cho KNH = 1,75. 10-5

pH = 14 + (logKb + logCb ) = 14 + (log1,75. 10-5 + log0,1 ) = 11,13

Ví dụ 4:( KB 2009). Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M và CH3COONa 0,1 M ở 250C. Biết KCHCOOH = 1,75. 10-5, bỏ qua sự điện li của H2O.

Giải.

Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = – (logKa + log)  = – (log1,75. 10-5  + log) = 4,76

Ví dụ 5:( CHUYÊN-VINH LẦN 3-2011). Cho hỗn hợp gồm CH3COOH 0,05 M và CH3COONa 0,05 M ở 250C. Biết KCHCOOH = 1,8. 10-5  , bỏ qua sự điện li của H2O.

Vậy  pH của dung dịch ở 250C là :

A. 5,12                    B. 4,85                        C. 4,74                         D. 4,31

Giải.

Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = – (logKa + log)  = – (log1,8. 10-5  + log) = 4,74  => C đúng.

Ví dụ 6: (CHUYÊN-VINH LẦN 2-2011). Cho hỗn hợp đung dịch X gồm HF 0,1 M và NaF 0,1 M ở 250C. Biết KHF = 6,8. 10-4  , bỏ qua sự điện li của H2O.

Vậy  pH của dung dịch ở 250C là :

A. 4,25                       B. 1,58                          C. 3,17                 D. 3,46

Giải.

Cách 1: Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = – (logKa + log)  = – (log6,8. 10-4  + log) = 3,17  => C đúng.

Cách 2: Giải thông thường xem có mất nhiều thời hạn hơn không nhé,

Ptpư
HF

H+       +
F–              KHF = 6,8. 10-4

Ban đầu
0,1

0
0,1

x

x
X
Cân bằng
0,1-x

X
0,1+x

Ta có

=> C đúng.

Ví dụ 7: Dung dịch CH3COOH 0,1 M. có độ điện ly α =1% .Vậy  pH của dung dịch ở 250C là :

A. 4,2                     B. 3                      C. 3,17                 D. 2

Giải.

Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = -log(α.Caxit) = -log(0,01.0,1) = 3 => B đúng.

Ví dụ 8: Dung dịch chứa 3,00 gam CH3COOH trong 250ml dung dịch .Biết MCH3COOH=60,05. Ka=10-4,75.  Vậy  pH của dung dịch ở 250C là :

A. 4,2                         B. 2,4                             C. 3,4                             D. 2,7

Giải.

Tính toán thông thường ta được dung dịch có nồng độ là 0,2 M

Áp dụng công thức giải nhanh => D đúng

Xem thêm:

  Cách viết phương trình điện li.

  Giải bài tập Ancol.

Chúng ta vừa tìm hiểu xong một số trong những dạng bài thường gặp trong bài toán tính độ pH. Đặc biệt là công thức tính độ pH theo phương pháp tính nhanh, giúp toàn bộ chúng ta xử lý và xử lý những bài tập chắc nghiệm nhanh gọn và đúng chuẩn nhất. Ngoài ra, còn tồn tại một số trong những ví dụ minh họa và những câu trắc nghiệm của những trường chuyên, nhằm mục đích khuynh hướng những cái nhìn xa hơn và sẵn sàng sẵn sàng tư tưởng cho những vướng mắc thi, nhất là trong kì thi trung học phổ thông vương quốc. Chúc những em học tập thật tốt!

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục đào tạo và giảng dạy

://.youtube/watch?v=Y2vs1MGF6Aw

4379

Video Một dung dịch có pH=2 nồng độ ion H là ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một dung dịch có pH=2 nồng độ ion H là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Một dung dịch có pH=2 nồng độ ion H là miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Một dung dịch có pH=2 nồng độ ion H là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Một dung dịch có pH=2 nồng độ ion H là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một dung dịch có pH=2 nồng độ ion H là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #dung #dịch #có #pH2 #nồng #độ #ion #là