Trang chủ/Giáo dục đào tạo và giảng dạy/Câu hỏi: Mạch khuôn của gen có đoạn 3’ TATGGGXATGTA 5’ thì mARN được phiên mã từ mạch khuôn này còn có trình tự nucleotit là