Kinh Nghiệm Hướng dẫn Kết quả của phép chia 9 div 8 là Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Kết quả của phép chia 9 div 8 là được Update vào lúc : 2022-09-20 16:11:16 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

   lý thuyết
   trắc nghiệm
   hỏi đáp
   bài tập sgk

  1.)Cho biết kết quả của những phép toán sau này :

  a) 9 mod 3=

  b) 10 div 5=

  c)(4^2) +3 > 7-(2^2)

  d)(5^2)=27-5

  2.)Chuyển những phép toán, phép so sánh sau sang cách viết trong NNLT Pascal :

  a)(4x^2)+3x-2 b) (frac5x-13x)+1 c) 25(ne)14+(2^2) d)4+2 < 4-3 e)20+5(7-3):4

  Các vướng mắc tương tự

  1, Cho s và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình: s:=0;for i:=1 to 3 do s := s+3*i; s:=s+5;writeln(s); Kết quả in lên màn hình hiển thị là? *
  A.12
  B. 10
  C.23
  D. 26

  2, Kêt quả của câu lệnh For i:=1 to 20 do if i mod 3=2 then write(i:3); *

  A.In ra những số lẻ từ là 1 đến 20;
  B. In ra những số chẵn từ là 1 đến 20;
  C. In ra những số chia hết cho 3 từ là 1 đến 20;
  D. In ra những số chia hết cho 3 dư 2 từ là 1 đến 20;

  3, Trong câu lệnh lặp For i:=3 to 15 do s:=s+i; Có bao nhiêu vòng lặp? *

  A. 15;
  B. 12;
  C. 13
  D. 3;

  4, Cho k,m,n nhận giá trị tương ứng 4,5,6; kết thúc câu lệnh sau:X:=n; If ((x mod 2=0)) or (x<=5) then x:=m*k else x:=m div k; thì x có mức giá trị là ? *

  A. 1
  B. 0
  C. 5.
  D. 20
  5, Cho biết đoạn chương trình Pascal sau này chương trình thực thi bao nhiêu vòng lặp?s:=0; n:=0; while sa then x:=a; if x>b then x:=b;if x>c then x:=c;end; x có mức giá trị là? *
  A. 20
  B. 10
  C. 30
  D. Cả ba đáp án đều sai.
  7, Cho x:=7; kết thúc câu lệnh If ((x mod 3=0)) and (x<=8) then x:=x+10; thì x có mức giá trị là ? *
  A. 8
  B. 10
  C. 17
  D. 7
  8, Cho s và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình s := 1; for i:=1 to 5 do s := s+i; Kết quả in lên màn hình hiển thị là của s là ? *
  A. 15
  B. 16
  C. 11
  D. 22
  9, Cho biết đoạn chương trình Pascal sau này, khi kết thúc giá trị của S bằng bao nhiêu? S:=0; n:=0;while S<=3 do begin n:= n+1;S:= s+n; end; *
  A. 15
  B. 10
  C. 6
  D. 3

  (1)

  KIỂM TRA TIẾTMôn: Tin học 8Thời gian: 45 phút

  Số câu đúng/ Điểm Nhận xét

  Hãy chọn câu vấn đáp đúng nhất bằng phương pháp ghi lại X vào ô tương ứng (mỗi câu 0,25 điểm).

  Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D

  1 11 21 31

  2 12 22 32

  3 13 23 33

  4 14 24 34

  5 15 25 35

  6 16 26 36

  7 17 27 37

  8 18 28 38

  9 19 29 39

  10 20 30 40

  Câu 1 : Trong Pascal, khai báo nào sau này đúng?

  A. Const bankinh:2; B. Var begin:integer;

  C. Var tamgiac=real; D. Const Pi=3.14;

  Câu 2 : Trong Pascal, kết quả của phép chia hai số sẽ là kiểu tài liệu gì?

  A. Kiểu kí tự B. Số ngun C. Số thực D. Kiểu xâu

  Câu 3 : Trong Pascal, lệnh Writeln dùng để:

  A. khai báo tiêu đề chương trình. B. in thơng tin ra màn hình hiển thị, đưa con trỏ xuống dịng tiếp theo.

  C. khởi đầu thân chương trình. D. in thơng tin ra màn hình hiển thị, đưa con trỏ về cuối dòng.

  Câu 4 : Trong Pascal, kiểu tài liệu String có độ dài bao nhiêu ký tự?

  A. 128 B. 1024 C. 512 D. 255

  Câu 5 : Trong Pascal, từ nào sau này khơng phải là từ khóa?

  A. Crt; B. Program; C. Uses; D. Begin;

  Câu 6 : Trong Pascal, kết quả phép toán -13 div 5 =

  A. -3 B. -2.4 C. -2 D. 3

  Câu 7 : Trong Pascal, kết quả của phép chia 9 div 5 là:

  A. 0 B. 2 C. 1 D. 3

  Câu 8 : Trong Pascal, kết quả của phép chia 9 mod 8 là:

  A. 3 B. 0 C. 1 D. 2

  Câu 9 : Biểu thức toán học ax2+bx+c được viết bằng kí hiệu pascal là

  A. a*x*2+b*x+c; B. a*x^2+b*x+c; C. a*x*x +b*x+c; D. a.x.x+b.x+c.TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM

  Họ tên:………

  (2)

  Câu 10 : Trong Pascal, khi đã được khai báo thư viện “crt” thì câu lệnh “clrscr” dùng để làm gì?

  A. In thơng tin ra màn hình hiển thị B. Xóa màn hình hiển thị kết quả

  C. Đưa con trỏ xuống dịng D. Nhập thơng tin trên màn hình hiển thị kết quảCâu 11 : Trong Pascal, biến a được trao những giá trị là 0; -1; 1; 2; 3 . Ta hoàn toàn có thể khai báo

  a thuộc kiểu tài liệu nào?

  A. Integer B. String C. Char D. Real

  Câu 12 : Trong Pascal, từ khóa VAR dùng để làm gì?

  A. Khai báo tên chương trình B. Khai báo thư viện

  C. Khai báo hằng D. Khai báo biến

  Câu 13 : Trong Pascal, đâu là những từ khoá:

  A. Program, then, mot, hai, ba B. Program, end, beginC. Program, end, begin, Readln, lop82 D. Lop82, uses, begin, endCâu 14 : Trong Pascal, ngơn ngữ dùng để viết những chương trình máy tính gọi là:

  A. ngơn ngữ lập trình B. ngơn ngữ tự nhiên

  C. ngôn từ máy D. ngôn từ nhị phân

  Câu 15 : Trong những tên sau này, tên nào là không hợp lệ trong ngôn từ Pascal?

  A. 8a; B. Beginprogram; C. Tamgiac; D. a;

  Câu 16 : Trong Pascal, giả sử y là biến kiểu tài liệu số thực. Phép gán nào sau này hợp lệ?

  A. y=123; B. y:=’abc’; C. y:=123; D. y:=’123’;

  Câu 17 : Trong Pascal, biến được khai báo với kiểu tài liệu số thực hoàn toàn có thể lưu những giá trị nào trong những giá trị dưới đây?

  A. Một số nguyên bất kì. B. Một số thực bất kì.

  C. Một dãy những chữ và số. D. Một số thực (hoàn toàn có thể là số nguyên) trong phạm vi được cho phép.

  Câu 18 : Trong Pascal, phép chia lấy phần nguyên là phép toán nào sau này?

  A. OR B. DIV C. AND D. MOD

  Câu 19 : Trong Pascal, câu lệnh gán giá trị nào sau này là đúng?

  A. X :Y; B. X=:Y; C. X=Y; D. X:=Y;

  Câu 20 : Trong Pascal, phép chia lấy phần dư là phép toán nào sau này?

  A. AND B. MOD C. DIV D. OR

  Câu 21 : Trong Pascal, chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào?

  A. Viết chương trình bằng ngơn ngữ lập trình rồi dịch chương trình thành ngơn ngữ máyB. Dịch chương trình thành ngơn ngữ máy

  C. Viết chương trình bằng ngơn ngữ lập trìnhD. Viết chương trình trên giấy tờ rồi gõ vào máy tính

  Câu 22 : Trong Pascal, dãy số 20.10 thuộc kiểu tài liệu nào?

  A. Kiểu kí tự B. Kiểu số nguyên C. Kiểu số thực D. Kiểu chuỗiCâu 23 : Phần thân của chương trình Pascal thường bắt đầu và kết thúc bởi cặp. từ khóa:

  A. begin và end: B. begin và end. C. begin và end; D. begin và endCâu 24 : Biểu diễn biểu thức

  111

  1

  22.33.4

  

  nào trong Pascal là đúng?A.

  1+1/2+

  1

  2.3

  +1/(3*4) B. 1+1/2+1/(2.3)+1/(3*4)

  C. 1+1/2+1/(2*3)+1/(3*4)

  D.1+

  1

  1

  2 2.3

  +1/(3*4)

  (3)

  xâu. Phép gán nào sau này hợp lệ?

  A. A:= x; B. x:= 2; C. A:= “abc”; D. A: = 4;

  Câu 26 : Trong Pascal, để dịch chương trình ta sử dụng tổng hợp nào?

  A. Shift + F9 B. Alt + F9 C. Ctrl + F2 D. Ctrl + F9

  Câu 27 : Trong Pascal, kết quả phép so sánh x + 2< 5 là gì?

  A. Đúng B. Sai

  C. Đúng hay sai tùy từng giá trị của x D. Khơng có kết quảCâu 28 : Trong Pascal, chương trình dịch dùng để làm gì?

  A. Dịch từ ngơn ngữ lập trình sang ngơn ngữ máyB. Dịch từ ngôn từ máy sang ngôn từ tự nhiênC. Dịch từ ngơn ngữ lập trình sang ngơn ngữ tự nhiênD. Dịch từ ngơn ngữ máy sang ngơn ngữ lập trìnhCâu 29 : Trong Pascal, phần thân chương trình gồm có:

  A. những câu lệnh mà máy tính cần thực thi, khởi đầu bằng từ khóa Begin và kết thúc bằng từ khóa End.

  B. những câu lệnh mà máy tính cần thực thi.

  C. khởi đầu bằng từ khóa Begin và kết thúc bằng từ khóa End.D. chứa những lệnh viết sẳn hoàn toàn có thể sử dụng trong chương trình.

  Câu 30 : Trong Pascal, nếu ta dùng số Pi= 3.14, để tính chu vi đường trịn ta dùng từ khóa nào để khai báo?

  A. Program B. Uses C. Var D. Const

  Câu 31 : Trong những tên sau này, tên nào là không hợp lệ trong ngôn từ Pascal?

  A. Program B. Ban_kinh C. Thang10 D. Lop7A

  Câu 32 : Trong Pascal, để chạy chương trình ta sử dụng tổng hợp nào?

  A. Alt + F9 B. Ctrl + F9 C. Ctrl + Shitf + F9 D. F9

  Câu 33 : Khẳng định nào đúng thời cơ đặt tên trong ngơn ngữ lập trình Pascal?

  A. Tên khơng được khởi đầu bằng chữ số, không được chứa dấu cách, không được trùng với từkhóa.

  B. Tên khơng được trùng với từ khóa và không được chứa dấu cách.C. Tên không được khởi đầu bằng chữ số và hoàn toàn có thể trùng với từ khóa.D. Tên được chứa dấu cách và khơng được trùng với từ khóa.

  Câu 34 : Trong Pascal, Program là từ khố dùng để:

  A. viết ra màn hình hiển thị những thơng báo B. khai báo tên chương trình

  C. khai báo biến D. kết thúc chương trình

  Câu 35 : Trong Pascal , con người hướng dẫn cho máy tính thực thi cơng việc thông qua:

  A. những lệnh B. những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt

  C. những thao tác trên chuột D. những thao tác trên bàn phímCâu 36 : Dấu nào sau này dùng để phân cách những lệnh trong Pascal?

  A. Dấu nháy B. Dấu chấm phẩy C. Dấu phẩy D. Dấu chấm

  Câu 37 : Trong Pascal, để lưu chương trình mới gõ ta nhấn phím?

  A. Nhấn phím F2 B. Nhấn phím F1 C. Nhấn phím F3 D. Nhấn phím
  F4

  Câu 38 : Trong Pascal, muốn khai báo hằng ta sử dụng từ khóa:

  A. uses B. cont C. type D. const

  Câu 39 : Trong Pascal, xác lập nào sau này là sai?A. Biến và hằng phải được khai báo trước lúc sử dụng.

  B. Giá trị của biến hoàn toàn có thể thay đổi trong suốt q trình thực thi chương trình.C. Biến và hằng là những đại lượng được đặt tên dùng để tàng trữ tài liệu.

  (4)

  Câu 40 : Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được màn biểu diễn trong Pascal ra làm sao?A. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c) B. (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)C. (a2 + b)(1 + c)3 D. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c)

  (Hết)

  KIỂM TRA TIẾTMôn: Tin học 8Thời gian: 45 phút

  Số câu đúng/ Điểm Nhận xét

  Hãy chọn câu vấn đáp đúng nhất bằng phương pháp ghi lại X vào ô tương ứng (mỗi câu 0,25 điểm).

  Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D

  1 11 21 31

  TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUMHọ tên:………

  (5)

  2 12 22 32

  3 13 23 33

  4 14 24 34

  5 15 25 35

  6 16 26 36

  7 17 27 37

  8 18 28 38

  9 19 29 39

  10 20 30 40

  Câu 1 : Trong Pascal, phép chia lấy phần dư là phép toán nào?

  A. OR B. MOD C. DIV D. AND

  Câu 2 : Trong Pascal, phần thân chương trình gồm có:A. những câu lệnh mà máy tính cần thực thi.

  B. khởi đầu bằng từ khóa Begin và kết thúc bằng từ khóa End.

  C. những câu lệnh mà máy tính cần thực thi, khởi đầu bằng từ khóa Begin và kết thúc bằng từ khóa End.

  D. chứa những lệnh viết sẳn hoàn toàn có thể sử dụng trong chương trình.

  Câu 3 : Trong Pascal, ngơn ngữ dùng để viết những chương trình máy tính gọi là:A. ngơn ngữ

  nhị phân

  B. ngơn ngữ lập trìnhC. ngơn ngữ

  máy

  D. ngơn ngữ tự nhiên

  Câu 4 : Trong Pascal, muốn khai báo hằng ta sử dụng từ khóa:

  A. uses B. cont C. type D. const

  Câu 5 : Trong Pascal, kết quả của phép chia 9 mod 8 là:

  A. 1 B. 0 C. 3 D. 2

  Câu 6 : Trong Pascal, phép chia lấy phần nguyên là phép toán nào?

  A. OR B. DIV C. AND D. MOD

  Câu 7 : Trong Pascal, chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào?
  A. Dịch chương trình thành ngơn ngữ máy

  B. Viết chương trình bằng ngơn ngữ lập trình

  C. Viết chương trình bằng ngơn ngữ lập trình rồi dịch chương trình thành ngơn ngữ máyD. Viết chương trình trên giấy tờ rồi gõ vào máy tính

  Câu 8 : Trong Pascal, từ khóa VAR dùng để làm gì?A. Khai báo

  tên chương trình

  B. Khai báo biến

  C. Khai báo thư viện

  D. Khai báo hằng

  Câu 9 : Trong Pascal, kết quả phép toán -13 div 5 =

  A. -2 B. 3 C. -2.4 D. -3

  Câu 10 : Trong Pascal, để lưu chương trình mới gõ ta nhấn phím?

  (6)

  Câu 11 : Trong Pascal, xác lập nào sau này là sai?

  A. Giá trị của biến hoàn toàn có thể thay đổi trong suốt quy trình thực thi chương trình.
  B. Biến và hằng là những đại lượng được đặt tên dùng để tàng trữ tài liệu.

  C. Biến và hằng phải được khai báo trước lúc sử dụng.

  D. Giá trị của hằng hoàn toàn có thể thay đổi trong suốt q trình thực thi chương trình.Câu 12 : Trong Pascal, dãy số 20.10 thuộc kiểu tài liệu nào?

  A. Kiểu kí tự B. Kiểu số nguyên C. Kiểu số thực D. Kiểu chuỗiCâu 13 : Dấu nào sau này dùng để phân cách những lệnh trong Pascal?

  A. Dấu chấm B. Dấu nháy C. Dấu phẩy D. Dấu chấm phẩy

  Câu 14 : Trong Pascal, biến được khai báo với kiểu tài liệu số thực hoàn toàn có thể lưu những giá trị nào?

  A. Một số thực bất kì.

  B. Một số thực (hoàn toàn có thể là số nguyên) trong phạm vi được cho phép.

  C. Một dãy những chữ và số.

  D. Một số nguyên bất kì.

  Câu 15 : Trong Pascal, con người hướng dẫn cho máy tính thực thi việc làm thông qua:A. những thao

  tác trên chuột

  B. những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt

  C. những thao tác trên bàn phím

  D. những lệnh

  Câu 16 : Trong những tên sau này, tên nào là không hợp lệ trong ngôn từ Pascal?

  A. Thang10 B. Lop7A C. Ban_kinh D. Program

  Câu 17 : Trong Pascal, khai báo nào sau này đúng?A. Const

  Pi=3.14;

  B. Const bankinh:2;C. Var

  tamgiac=real;

  D. Var begin:integer;

  Câu 18 : Trong Pascal, nếu ta dùng số Pi= 3.14, để tính chu vi đường trịn ta dùng từ khóanào để khai báo?

  A. Var B. Uses C. Const D. Program

  Câu 19 : Trong Pascal, biến a được trao những giá trị là 0 ; -1; 1; 2; 3 . Ta hoàn toàn có thể khai báo a thuộc kiểu tài liệu nào?

  A. Integer B. Real C. Char D. String

  Câu 20 : Trong Pascal, chương trình dịch dùng để:A. dịch từ ngôn từ máy sang ngôn từ tự nhiên.B. dịch từ ngôn từ máy sang ngôn từ lập trìnhC. dịch từ ngơn ngữ lập trình sang ngơn ngữ máy.D. dịch từ ngơn ngữ lập trình sang ngơn ngữ tự nhiên

  Câu 21 : Trong Pascal, câu lệnh gán giá trị nào sau này là đúng?

  (7)

  Câu 22 :

  Biểu diễn biểu thức

  111

  1

  22.33.4

  

  nào trong NNLT Pascal là đúng:A.1+1/2+

  1

  2.3

  +1/(3*4)B. 1+1/2+1/(2.3)+1/(3*4)C. 1+1/2+1/(2*3)+1/(3*4)D.1+

  2 2.3

  +1/(3*4)

  Câu 23 : Trong Pascal, giả sử y là biến kiểu tài liệu số thực. Phép gán nào sau này hợp lệ?

  A. y=123; B. y :=123; C. y :=’abc’; D. y :=’123’;

  Câu 24 : Trong Pascal, để chạy chương trình ta sử dụng tổng hợp nào?

  A. Alt + F9 B. Ctrl + Shitf + F9 C. F9 D. Ctrl + F9

  Câu 25 : Trong Pascal, từ nào sau này khơng phải là từ khóa?

  A. Crt; B. Program; C. Uses; D. Begin;

  Câu 26 : Phần thân của chương trình Pascal thường bắt đầu và kết thúc bởi cặp. từ khóa:A. begin và end; B. begin và end: C. begin và end. D. begin và endCâu 27 : Trong Pascal, kiểu tài liệu String có độ dài bao nhiêu ký tự?

  A. 255 B. 512 C. 128 D. 1024

  Câu 28 : Trong Pascal, để dịch chương trình ta sử dụng tổng hợp nào?

  A. Shift + F9 B. Ctrl + F2 C. Alt + F9 D. Ctrl + F9

  Câu 29 : Trong Pascal, khi đã được khai báo thư viện “crt” thì câu lệnh “clrscr” dùng để làm gì?

  A. Xóa màn hình hiển thị kết quả

  B. Đưa con trỏ xuống dịng

  C. In thơng tin ra mànhình

  D. Nhập thơng tin trên màn hình hiển thị kết quả

  Câu 30 : Trong Pascal, kết quả phép so sánh x + 2< 5 là gì?A. Khơng có

  kết quả

  B. ĐúngC. Đúng hay

  sai phụ
  thuộc vào giá trị củax

  D. Sai

  Câu 31 : Trong Pascal, đâu là những từ khoá?A. Program,

  then, mot,hai, ba

  B. Program, end, begin.

  C. Program, end, begin, Readln, lop82

  (8)

  Câu 32 : Trong Pascal, kết quả của phép chia hai số sẽ là kiểu tài liệu gì?

  A. Số thực B. Kiểu xâu C. Kiểu kí tự D. Số nguyên

  Câu 33 : Trong những tên sau này, tên nào là không hợp lệ trong ngôn từ Pascal?

  A. Tamgiac; B. 8a; C. Beginprogram; D. a;

  Câu 34 : Trong Pascal, kết quả của phép chia 9 DIV 5 là:

  A. 1 B. 0 C. 2 D. 3

  Câu 35 : Biểu thức toán học ax2+bx+c được viết bằng kí hiệu pascal là

  A. a*x*x +b*x+c; B. a.x.x+b.x+c; C. a*x*2+b*x+c; D. a*x^2+b*x+c;Câu 36 : Khẳng định nào đúng thời cơ đặt tên trong ngơn ngữ lập trình Pascal?

  A. Tên khơng được khởi đầu bằng chữ số và hoàn toàn có thể trùng với từ khóa.B. Tên được chứa dấu cách và khơng được trùng với từ khóa.

  C. Tên khơng được trùng với từ khóa và khơng được chứa dấu cách.

  D. Tên không được khởi đầu bằng chữ số, không được chứa dấu cách, khơng được trùng với từ khóa.

  Câu 37 : Trong Pascal, lệnh Writeln dùng để:A. in thông

  tin ra mànhình, đưa con trỏ xuống dịng tiếp theo.

  B. in thơng tin ra màn hình hiển thị, đưa con trỏ về cuối dịng.

  C. khởi đầu thân chương trình.

  D. khai báo tiêu đề chương trình.

  Câu 38 : Biểu thức tốn học (a2 + b)(1 + c)3 được màn biểu diễn trong Pascal ra làm sao?A. (a*a +

  b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c)

  B. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c)

  C. (a.a + b)(1+ c)(1 + c)(1 + c)

  D. (a2 + b)(1 + c)3

  Câu 39 : Trong Pascal, giả sử A được khai báo là biến kiểu số thực, x là biến với kiểu tài liệu xâu. Phép gán nào đúng?

  A. A:= “abc”; B. A:= x; C. A:= 4; D. x:= 2;

  Câu 40 : Trong Pascal, Program là từ khố dùng để:A. kết thúc

  chương trình

  B. viết ra màn hình hiển thị những thơng báo

  C. khai báo biến

  (9)


  Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Kết quả của phép chia 9 div 8 là

  Reply
  8
  0
  Chia sẻ

  4293

  Video Kết quả của phép chia 9 div 8 là ?

  Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Kết quả của phép chia 9 div 8 là tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Cập nhật Kết quả của phép chia 9 div 8 là miễn phí

  You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Kết quả của phép chia 9 div 8 là Free.

  Hỏi đáp vướng mắc về Kết quả của phép chia 9 div 8 là

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kết quả của phép chia 9 div 8 là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Kết #quả #của #phép #chia #div #là