Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) – đề số 3 – chương v – hóa học 11 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) – đề số 3 – chương v – hóa học 11 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-31 16:13:23 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarraylrm left{ beginarrayla + b = 0,2\left( 14n + 2 right)a + left( 14m + 2 right)b = 10,2endarray right.\ Leftrightarrow left{ beginarrayla + b = 0,2\14left( an + bm right) = 9,8endarray right.\ Leftrightarrow left{ beginarrayla + b = 0,2\an + bm = 0,7endarray right.endarray)

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một ống nghiệm chứa 1 thể tích CH4 và 4 thể tích Cl2 được úp trên chậu nước có đặt miếng giấy quỳ ẩm. Đưa hỗn hợp ra ngoài ánh sáng khuếch tán. Hiện tượng nào xẩy ra sau này hoàn toàn có thể quan sát được?

A.Màu vàng lục của clo trong ống nghiệm nhạt dần.

B.Mực nước trong ống nghiệm dâng cao hơn.

C.Mẩu giấy quỳ tím chuyển sang đỏ.

D.Cả A, B và C đều đúng.

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon đồng đẳng có phân tử khối hơn kém nhau 28 u thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Công thức của hai hiđrocacbon trong hỗn hợp ban đầu là:

A.CH4 và C3H8.

B.C2H2 và C4H6

C.C2H6 và C4H10

D.C3H8 và C5H12

Câu 3. Để điều chế 2,8 gam CH4 với hiệu suất là 75% thì khối lượng nhôm cacbua cần dùng là:

A.8,4 gam

B.6,3 gam

C.11,2 gam

D.4,8 gam.

Câu 4. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (X) thu được (n_CO_2 < n_H_2O.) Hỏi (X) thuộc dãy đồng đẳng nào sau này?

A.Ankan B.Anken

C.Ankin D.Aren

Câu 5. Phát biểu nào cho dưới đấy là đúng?

A.Hiđrocacbon mạch vòng chỉ có xicloankan.

B.Xicloankan là một hiđrocacbon mạch vòng.

C.Công thức tổng quát của xicloankan là CnH2n.

D.Công thức tổng quát của monoxicloankan là (CH2)n, (forall n.)

Câu 6. Một hỗn hợp hai ankan tiếp theo đó nhau trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi so với H2 là 24,8. Công thức phân tử của hai ankan là:

A.C2H6 và C3H8 B.C3H8 và C4H10

C.C4H10 và C5H12 C.CH4 và C2H6.

Câu 7. Hợp chất xicloankan nào sau này có phản ứng cộng mở vòng riêng với H2 (Ni, (t^circ )) và Br2?

A.Xiclopentan

B.Xiclopropan

C.Xiclohexan

D.Xicloheptan

Câu 8. Hợp chất 2-amino-3-clo-butan-1-ol có công thức cấu trúc thu gọn là:

(beginarraylA.CH_3CHleft( NH_2 right)CHClCH_2OH\B.CH_3CHleft( NO_2 right)CHClCH_2OH\C.CH_2left( OH right)CHleft( NH_2 right)CHClCH_3\D.CH_3CH_2CHClCHleft( NO_2 right)CH_2OHendarray)

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Khi cho hợp chất 2,3-đimetylbutan phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1 có chiếu ánh sáng làm xúc tác, thu được bao nhiêu thành phầm đồng phân?

Câu 10. Lấy 10,2 gam hỗn hợp hai ankan ở (27,3^circ C), 2atm chiếm thể tích 2,464 lít. Tìm thể tích oxi (đktc) dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp này.

Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp khí hai ankan tiếp theo đó nhau, thu được 14,56 lít CO2 (đo ở (0^circ C), 2atm).

a) Tính thể tích của hỗn hợp hai ankan ở đktc.

b) Xác định công thức phân tử và công thức cấu trúc của hai ankan.

Lời giải rõ ràng

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

Đáp án

D

A

C

A

Câu

5

6

7

8

Đáp án

B

B

B

C

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9.

(2 đồng phân)

Câu 10.

Ta có: (n = dfracPVRT = dfrac2 times 2,4640,082left( 273 + 27,3 right))(, = 0,2left( mol right))

Gọi a là số mol của ankan thứ nhất CnH2n+2

b là số mol của ankan thứ hai CmH2m+2

Phản ứng:

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

(beginarraylrm left{ beginarrayla + b = 0,2\left( 14n + 2 right)a + left( 14m + 2 right)b = 10,2endarray right.\ Leftrightarrow left{ beginarrayla + b = 0,2\14left( an + bm right) = 9,8endarray right.\ Leftrightarrow left{ beginarrayla + b = 0,2\an + bm = 0,7endarray right.endarray)

Từ (1) và (2) ta có:

(beginarraylsum n_O_2 = left( dfrac3n + 12 right)a + left( dfrac3m + 12 right)b \ = dfrac3left( an + bm right) + left( a + b right)2\rm = dfrac3.0,7 + 0,22 = 1,15left( mol right)endarray)

Vậy thể tích oxi cần dùng là: (V_O_2 = 1,15 times 22,4 = 25,76) (lít)

Câu 11.

Ta có: (n_CO_2 = dfracPVRT = dfrac2 times 14,560,082 times 273 = 1,3left( mol right))

Gọi công thức tương tự của hai ankan: (C_overline n H_2overline n + 2) có a ml

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

(left{ beginarraylleft( 14overline n + 2 right)a = 19,2\aoverline n = 1,3endarray right. Rightarrow left{ beginarrayloverline n = 2,6\a = 0,5endarray right.)

Vì 2 ankan tiếp theo đó nhau nên ankan thứ nhất: C2H6 và ankan thứ hai C3H8.

Và Vhỗn hợp ankan ( = a.22,4 = 0,5 times 22,4 = 11,2) (lít)

Công thức cấu trúc: (C_2H_6:CH_3 – CH_3;)(,C_3H_8:CH_3 – CH_2 – CH_3)

4402

Clip Đề bài – đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) – đề số 3 – chương v – hóa học 11 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) – đề số 3 – chương v – hóa học 11 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) – đề số 3 – chương v – hóa học 11 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) – đề số 3 – chương v – hóa học 11 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) – đề số 3 – chương v – hóa học 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) – đề số 3 – chương v – hóa học 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #kiểm #tra #tiết #phút #đề #số #chương #hóa #học