Contents

Mẹo Hướng dẫn Dãy những ion hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là Na+ Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Dãy những ion hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là Na+ được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-30 08:45:19 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Các ion hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Nội dung chính

  B. Mg2+, K+, SO42-, PO43-D. Mg2+, Al3+, HCO3-, NO3- Đáp án D
  Các ion muốn tồn tại trong cùng dung dịch thì không phản ứng với nhau tạo chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu.
  Ở đáp án A:  Al3++ 3OH-→ Al(OH)3↓ nên những ion này sẽ không còn cùng tồn tại
  Ở đáp án B: 3Mg2+ + 2PO43-→ Mg3(PO4)2↓ những ion này phản ứng với nhau tạo chất kết tủa nên những ion này sẽ không còn cùng tồn tại
  Ở đáp án C: 3Fe2++ 4H++ NO3-→ 3Fe3++ NO↑+ 2H2O nên những ion này sẽ không còn cùng tồn tại
  Ở đáp án D: những ion này sẽ không còn phản ứng với nhau tạo chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu nên những ion này cùng tồn tại CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀC.Na+,Ba2+,OH-,Cl-. A. Loại do có phản ứng: 2HSO−4 + CO2−3 → H2O + CO2 + 2SO2−4B. Loại do có phản ứng: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓
  C. Thỏa mãn Đk tồn tại của những ion trong dung dịch
  D. Loại do có phản ứng: Ag++ Cl-→ AgCl↓
  Đáp án cần chọn là: C CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT B.K+,Ba2+,OH-,Cl-. Đáp án cần chọn là: B CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT B.Na+,K+,HSO4-,OH- Dãy gồm những ion không thể cùng tồn tại trong một dung dịch là 
  Na+ ,  K+ , HSO−4 , OH−
  Vì: HSO4- + OH- → SO42- + H2O
  Đáp án cần chọn là: B CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT C.Ag+,Mg2+,NO3-,Br- Do xẩy ra phản ứng Ag+  + Br- → AgBr↓
  Đáp án cần chọn là: C CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT

A.

B.

C.

D.

18/06/2022 2,298

B. Mg2+, K+, SO42-, PO43-

D. Mg2+, Al3+, HCO3-, NO3-

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án D
Các ion muốn tồn tại trong cùng dung dịch thì không phản ứng với nhau tạo chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu.
Ở đáp án A:  Al3++ 3OH-→ Al(OH)3↓ nên những ion này sẽ không còn cùng tồn tại
Ở đáp án B: 3Mg2+ + 2PO43-→ Mg3(PO4)2↓ những ion này phản ứng với nhau tạo chất kết tủa nên những ion này sẽ không còn cùng tồn tại
Ở đáp án C: 3Fe2++ 4H++ NO3-→ 3Fe3++ NO↑+ 2H2O nên những ion này sẽ không còn cùng tồn tại
Ở đáp án D: những ion này sẽ không còn phản ứng với nhau tạo chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu nên những ion này cùng tồn tại

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Những ion nào sau này không cùng tồn tại được trong một dung dịch?

Xem đáp án » 18/06/2022 44,350

Dãy những ion  nào sau này hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một dung dịch:

Xem đáp án » 18/06/2022 10,485

Những ion nào dưới đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án » 18/06/2022 5,744

H2SO4 và HNO3 là axit mạnh còn HNO2 là axit yếu có cùng nồng độ 0,01 mol/l và ở cùng nhiệt độ. Nồng độ ion H+ trong mọi dung dịch được sắp xếp theo chiều giảm dần như sau:

Xem đáp án » 18/06/2022 4,553

Cho những phản ứng sau:

(1) NaHCO3+ HCl                    (2) NaHCO3+ HCOOH

(3) NaHCO3+ H2SO4                (4) Ba(HCO3)2+ HCl

(5) Ba(HCO3)2+ H2SO4           

Số phản ứng có phương trình ion thu gọn HCO3-+ H+→ H2O + CO2 là:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,965

Các ion nào sau này không thể cùng tồn tại trong cùng một dung dịch?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,056

Cho dãy những bazơ: NaOH, KOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3. Số bazơ mạnh trong dãy trên là:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,719

Thêm 1 mol CH3COOH vào 1 lít nước nguyên chất. Phát biểu nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,347

Phản ứng nào sau này không tạo ra hai muối?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,155

Bao nhiêu dung dịch chỉ chứa một chất được tạo thành từ những ion sau: Ba2+, Mg2+, SO42-, Cl-?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,068

Hòa tan 47,4 gam phèn chua (KAl(SO4)2.12H2O) vào nước để thu được 500 ml dung dịch. Tính nồng độ mol của SO42-?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,907

Cho những cặp chất sau:

(1) Na2CO3+ BaCl2        

(2) (NH4)2CO3+ Ba(NO3)2

(3) Ba(HCO3)2+ K2CO3

(4) BaCl2+ MgCO3

Những cặp chất khi phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,838

Các chất nào trong dãy chất dưới đây có tính lưỡng tính?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,725

Trộn 100 ml dung dịch HNO3 1M với 50 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được dung dịch có pH bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,679

Cho những muối: CH3COONa, KHSO4, NH4Cl, NaHS, Mg(NO3)2, BaCl2, Ca(HCO3)2, Fe2(SO4)3. Số muối trung hòa trong dãy trên là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,530

 Xem lý thuyết 05/01/2022 1,098

C.Na+,Ba2+,OH-,Cl-.

Đáp án đúng chuẩn

A. Loại do có phản ứng: 2HSO−4 + CO2−3 → H2O + CO2 + 2SO2−4B. Loại do có phản ứng: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓
C. Thỏa mãn Đk tồn tại của những ion trong dung dịch
D. Loại do có phản ứng: Ag++ Cl-→ AgCl↓
Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dãy gồm những ion không thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 1,351

Dãy ion nào sau này hoàn toàn có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch ?

Xem đáp án » 05/01/2022 383

Trường hợp nào sau này những ion không cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án » 05/01/2022 236

Những ion sau này cùng xuất hiện trong một dung dịch là:

Xem đáp án » 05/01/2022 216

Dãy gồm những ion hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 178

Dãy gồm những chất hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch:

Xem đáp án » 05/01/2022 160

Phản ứng nào sau này là không là phản ứng trao đổi trong dung dịch?

Xem đáp án » 05/01/2022 152

Các ion không thể tồn tại trong cùng một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 144

Những ion nào sau này cùng xuất hiện trong một dung dịch?

Xem đáp án » 05/01/2022 143

Một dung dịch có chứa những ion với nồng độ tương ứng như sau: Na+ 0,1M; Cu2+ 0,2M; SO42- 0,1M; Cl- xM. Giá trị của x là:

Xem đáp án » 05/01/2022 115

Một dung dịch có 0,4 mol Na+, x mol Ca2+, 0,6 mol Cl-. Cô cạn dung dịch trên thì tổng khối lượng muối khan thu được bằng

Xem đáp án » 05/01/2022 110

Cho những cặp ion sau trong dung dịch : (1) H+ và HCO3-, (2) AlO2- và OH-, (3) Mg2+ và OH-, (4) Ca2+ + HCO3-, (5) OH- và Zn2+, (6) K+ + NO3-, (7) Na+ và HS-, (8) H+ + AlO2-. Những cặp ion nào phản ứng được với nhau:

Xem đáp án » 05/01/2022 107

Dung dịch Y chứa 0,02 mol Mg2+; 0,03 mol Na+; 0,03 mol Cl- và y mol SO42-. Giá trị của y là

Xem đáp án » 05/01/2022 96

Các ion hoàn toàn có thể cùng tồn tại với nhau trong dung dịch thì không phản ứng với nhau

Xem đáp án » 05/01/2022 95

Dãy gồm những chất cùng tồn tại trong một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 83

LÝ THUYẾT

I. Điều kiện xẩy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li

Dung dịch A + dung dịch B → dung dịch thành phầm.

Bản chất là yếu tố trao đổi những ion trong những dung dịch phản ứng để kết phù thích hợp với nhau tạo thành chất thành phầm thoả mãn những Đk.

– Có sự trung hoà về điện (tổng số mol điện tích âm = tổng số mol điện tích dương).

Số molđiện tích = số molion.điện tíchion

– Các ion trong dung dịch phản ứng với nhau:

+ Các ion trong dung dịch thường kết phù thích hợp với nhau theo phía: tạo kết tủa, tạo chất khí, tạo chất điện li yếu (những ion có tính khử hoàn toàn có thể phản ứng với những ion có tính oxi hoá theo phong cách phản ứng oxi hoá – khử).

Thí dụ:

+ Phản ứng tạo thành chất kết tủa:

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4↓

Kết tủa BaSO4

+ Phản ứng tạo thành chất điện li yếu:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

+ Phản ứng tạo thành chất khí:

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2↑

2. Phương trình ion rút gọn

– Phương trình ion rút gọn cho biết thêm thêm bản chất của phản ứng trong dung dịch những chất điện li.

– Cách chuyển từ phương trình dưới dạng phân tử thành phương trình ion rút gọn như sau:

Bước 1:

+ Chuyển những chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh thành ion.

+ Các chất khí, chất kết tủa, chất điện li yếu để nguyên ở dạng phân tử.

⇒ Khi này, phương trình thu được gọi là phương trình ion khá đầy đủ.

Thí dụ: Xét phản ứng:

         Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4↓

Phương trình ion khá đầy đủ là:

         2Na+ + SO42−+ Ba2+ + 2Cl- → BaSO4↓ + 2Na+ + 2Cl-

Bước 2: Lược bỏ những ion không tham gia phản ứng, ta được phương trình ion rút gọn.

         Ba2+ + SO42−→ BaSO4↓

Từ phương trình này ta thấy rằng, muốn điều chế kết tủa BaSO4 chỉ việc trộn 2 dung dịch, một dung dịch chứa Ba2+, dung dịch kia chứa ion SO42-.

Page 2

 Xem lý thuyết 05/01/2022 179

B.K+,Ba2+,OH-,Cl-.

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dãy gồm những ion không thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 1,351

Những ion hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 1,098

Dãy ion nào sau này hoàn toàn có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch ?

Xem đáp án » 05/01/2022 383

Trường hợp nào sau này những ion không cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án » 05/01/2022 236

Những ion sau này cùng xuất hiện trong một dung dịch là:

Xem đáp án » 05/01/2022 216

Dãy gồm những chất hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch:

Xem đáp án » 05/01/2022 160

Phản ứng nào sau này là không là phản ứng trao đổi trong dung dịch?

Xem đáp án » 05/01/2022 152

Các ion không thể tồn tại trong cùng một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 144

Những ion nào sau này cùng xuất hiện trong một dung dịch?

Xem đáp án » 05/01/2022 143

Một dung dịch có chứa những ion với nồng độ tương ứng như sau: Na+ 0,1M; Cu2+ 0,2M; SO42- 0,1M; Cl- xM. Giá trị của x là:

Xem đáp án » 05/01/2022 115

Một dung dịch có 0,4 mol Na+, x mol Ca2+, 0,6 mol Cl-. Cô cạn dung dịch trên thì tổng khối lượng muối khan thu được bằng

Xem đáp án » 05/01/2022 110

Cho những cặp ion sau trong dung dịch : (1) H+ và HCO3-, (2) AlO2- và OH-, (3) Mg2+ và OH-, (4) Ca2+ + HCO3-, (5) OH- và Zn2+, (6) K+ + NO3-, (7) Na+ và HS-, (8) H+ + AlO2-. Những cặp ion nào phản ứng được với nhau:

Xem đáp án » 05/01/2022 107

Dung dịch Y chứa 0,02 mol Mg2+; 0,03 mol Na+; 0,03 mol Cl- và y mol SO42-. Giá trị của y là

Xem đáp án » 05/01/2022 96

Các ion hoàn toàn có thể cùng tồn tại với nhau trong dung dịch thì không phản ứng với nhau

Xem đáp án » 05/01/2022 95

Dãy gồm những chất cùng tồn tại trong một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 83

LÝ THUYẾT

I. Điều kiện xẩy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li

Dung dịch A + dung dịch B → dung dịch thành phầm.

Bản chất là yếu tố trao đổi những ion trong những dung dịch phản ứng để kết phù thích hợp với nhau tạo thành chất thành phầm thoả mãn những Đk.

– Có sự trung hoà về điện (tổng số mol điện tích âm = tổng số mol điện tích dương).

Số molđiện tích = số molion.điện tíchion

– Các ion trong dung dịch phản ứng với nhau:

+ Các ion trong dung dịch thường kết phù thích hợp với nhau theo phía: tạo kết tủa, tạo chất khí, tạo chất điện li yếu (những ion có tính khử hoàn toàn có thể phản ứng với những ion có tính oxi hoá theo phong cách phản ứng oxi hoá – khử).

Thí dụ:

+ Phản ứng tạo thành chất kết tủa:

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4↓

Kết tủa BaSO4

+ Phản ứng tạo thành chất điện li yếu:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

+ Phản ứng tạo thành chất khí:

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2↑

2. Phương trình ion rút gọn

– Phương trình ion rút gọn cho biết thêm thêm bản chất của phản ứng trong dung dịch những chất điện li.

– Cách chuyển từ phương trình dưới dạng phân tử thành phương trình ion rút gọn như sau:

Bước 1:

+ Chuyển những chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh thành ion.

+ Các chất khí, chất kết tủa, chất điện li yếu để nguyên ở dạng phân tử.

⇒ Khi này, phương trình thu được gọi là phương trình ion khá đầy đủ.

Thí dụ: Xét phản ứng:

         Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4↓

Phương trình ion khá đầy đủ là:

         2Na+ + SO42−+ Ba2+ + 2Cl- → BaSO4↓ + 2Na+ + 2Cl-

Bước 2: Lược bỏ những ion không tham gia phản ứng, ta được phương trình ion rút gọn.

         Ba2+ + SO42−→ BaSO4↓

Từ phương trình này ta thấy rằng, muốn điều chế kết tủa BaSO4 chỉ việc trộn 2 dung dịch, một dung dịch chứa Ba2+, dung dịch kia chứa ion SO42-.

Page 3

 Xem lý thuyết 05/01/2022 1,352

B.Na+,K+,HSO4-,OH-

Đáp án đúng chuẩn

Dãy gồm những ion không thể cùng tồn tại trong một dung dịch là 
Na+ ,  K+ , HSO−4 , OH−
Vì: HSO4- + OH- → SO42- + H2O
Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Những ion hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 1,098

Dãy ion nào sau này hoàn toàn có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch ?

Xem đáp án » 05/01/2022 383

Trường hợp nào sau này những ion không cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án » 05/01/2022 236

Những ion sau này cùng xuất hiện trong một dung dịch là:

Xem đáp án » 05/01/2022 216

Dãy gồm những ion hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 179

Dãy gồm những chất hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch:

Xem đáp án » 05/01/2022 160

Phản ứng nào sau này là không là phản ứng trao đổi trong dung dịch?

Xem đáp án » 05/01/2022 152

Các ion không thể tồn tại trong cùng một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 144

Những ion nào sau này cùng xuất hiện trong một dung dịch?

Xem đáp án » 05/01/2022 143

Một dung dịch có chứa những ion với nồng độ tương ứng như sau: Na+ 0,1M; Cu2+ 0,2M; SO42- 0,1M; Cl- xM. Giá trị của x là:

Xem đáp án » 05/01/2022 115

Một dung dịch có 0,4 mol Na+, x mol Ca2+, 0,6 mol Cl-. Cô cạn dung dịch trên thì tổng khối lượng muối khan thu được bằng

Xem đáp án » 05/01/2022 110

Cho những cặp ion sau trong dung dịch : (1) H+ và HCO3-, (2) AlO2- và OH-, (3) Mg2+ và OH-, (4) Ca2+ + HCO3-, (5) OH- và Zn2+, (6) K+ + NO3-, (7) Na+ và HS-, (8) H+ + AlO2-. Những cặp ion nào phản ứng được với nhau:

Xem đáp án » 05/01/2022 107

Dung dịch Y chứa 0,02 mol Mg2+; 0,03 mol Na+; 0,03 mol Cl- và y mol SO42-. Giá trị của y là

Xem đáp án » 05/01/2022 96

Các ion hoàn toàn có thể cùng tồn tại với nhau trong dung dịch thì không phản ứng với nhau

Xem đáp án » 05/01/2022 95

Dãy gồm những chất cùng tồn tại trong một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 83

LÝ THUYẾT

I. Điều kiện xẩy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li

Dung dịch A + dung dịch B → dung dịch thành phầm.

Bản chất là yếu tố trao đổi những ion trong những dung dịch phản ứng để kết phù thích hợp với nhau tạo thành chất thành phầm thoả mãn những Đk.

– Có sự trung hoà về điện (tổng số mol điện tích âm = tổng số mol điện tích dương).

Số molđiện tích = số molion.điện tíchion

– Các ion trong dung dịch phản ứng với nhau:

+ Các ion trong dung dịch thường kết phù thích hợp với nhau theo phía: tạo kết tủa, tạo chất khí, tạo chất điện li yếu (những ion có tính khử hoàn toàn có thể phản ứng với những ion có tính oxi hoá theo phong cách phản ứng oxi hoá – khử).

Thí dụ:

+ Phản ứng tạo thành chất kết tủa:

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4↓

Kết tủa BaSO4

+ Phản ứng tạo thành chất điện li yếu:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

+ Phản ứng tạo thành chất khí:

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2↑

2. Phương trình ion rút gọn

– Phương trình ion rút gọn cho biết thêm thêm bản chất của phản ứng trong dung dịch những chất điện li.

– Cách chuyển từ phương trình dưới dạng phân tử thành phương trình ion rút gọn như sau:

Bước 1:

+ Chuyển những chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh thành ion.

+ Các chất khí, chất kết tủa, chất điện li yếu để nguyên ở dạng phân tử.

⇒ Khi này, phương trình thu được gọi là phương trình ion khá đầy đủ.

Thí dụ: Xét phản ứng:

         Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4↓

Phương trình ion khá đầy đủ là:

         2Na+ + SO42−+ Ba2+ + 2Cl- → BaSO4↓ + 2Na+ + 2Cl-

Bước 2: Lược bỏ những ion không tham gia phản ứng, ta được phương trình ion rút gọn.

         Ba2+ + SO42−→ BaSO4↓

Từ phương trình này ta thấy rằng, muốn điều chế kết tủa BaSO4 chỉ việc trộn 2 dung dịch, một dung dịch chứa Ba2+, dung dịch kia chứa ion SO42-.

Page 4

 Xem lý thuyết 05/01/2022 145

C.Ag+,Mg2+,NO3-,Br-

Đáp án đúng chuẩn

Do xẩy ra phản ứng Ag+  + Br- → AgBr↓
Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dãy gồm những ion không thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 1,352

Những ion hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 1,098

Dãy ion nào sau này hoàn toàn có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch ?

Xem đáp án » 05/01/2022 383

Trường hợp nào sau này những ion không cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án » 05/01/2022 236

Những ion sau này cùng xuất hiện trong một dung dịch là:

Xem đáp án » 05/01/2022 216

Dãy gồm những ion hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 179

Dãy gồm những chất hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch:

Xem đáp án » 05/01/2022 160

Phản ứng nào sau này là không là phản ứng trao đổi trong dung dịch?

Xem đáp án » 05/01/2022 152

Những ion nào sau này cùng xuất hiện trong một dung dịch?

Xem đáp án » 05/01/2022 143

Một dung dịch có chứa những ion với nồng độ tương ứng như sau: Na+ 0,1M; Cu2+ 0,2M; SO42- 0,1M; Cl- xM. Giá trị của x là:

Xem đáp án » 05/01/2022 115

Một dung dịch có 0,4 mol Na+, x mol Ca2+, 0,6 mol Cl-. Cô cạn dung dịch trên thì tổng khối lượng muối khan thu được bằng

Xem đáp án » 05/01/2022 110

Cho những cặp ion sau trong dung dịch : (1) H+ và HCO3-, (2) AlO2- và OH-, (3) Mg2+ và OH-, (4) Ca2+ + HCO3-, (5) OH- và Zn2+, (6) K+ + NO3-, (7) Na+ và HS-, (8) H+ + AlO2-. Những cặp ion nào phản ứng được với nhau:

Xem đáp án » 05/01/2022 107

Dung dịch Y chứa 0,02 mol Mg2+; 0,03 mol Na+; 0,03 mol Cl- và y mol SO42-. Giá trị của y là

Xem đáp án » 05/01/2022 96

Các ion hoàn toàn có thể cùng tồn tại với nhau trong dung dịch thì không phản ứng với nhau

Xem đáp án » 05/01/2022 95

Dãy gồm những chất cùng tồn tại trong một dung dịch là

Xem đáp án » 05/01/2022 83

LÝ THUYẾT

I. Điều kiện xẩy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li

Dung dịch A + dung dịch B → dung dịch thành phầm.

Bản chất là yếu tố trao đổi những ion trong những dung dịch phản ứng để kết phù thích hợp với nhau tạo thành chất thành phầm thoả mãn những Đk.

– Có sự trung hoà về điện (tổng số mol điện tích âm = tổng số mol điện tích dương).

Số molđiện tích = số molion.điện tíchion

– Các ion trong dung dịch phản ứng với nhau:

+ Các ion trong dung dịch thường kết phù thích hợp với nhau theo phía: tạo kết tủa, tạo chất khí, tạo chất điện li yếu (những ion có tính khử hoàn toàn có thể phản ứng với những ion có tính oxi hoá theo phong cách phản ứng oxi hoá – khử).

Thí dụ:

+ Phản ứng tạo thành chất kết tủa:

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4↓

Kết tủa BaSO4

+ Phản ứng tạo thành chất điện li yếu:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

+ Phản ứng tạo thành chất khí:

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2↑

2. Phương trình ion rút gọn

– Phương trình ion rút gọn cho biết thêm thêm bản chất của phản ứng trong dung dịch những chất điện li.

– Cách chuyển từ phương trình dưới dạng phân tử thành phương trình ion rút gọn như sau:

Bước 1:

+ Chuyển những chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh thành ion.

+ Các chất khí, chất kết tủa, chất điện li yếu để nguyên ở dạng phân tử.

⇒ Khi này, phương trình thu được gọi là phương trình ion khá đầy đủ.

Thí dụ: Xét phản ứng:

         Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4↓

Phương trình ion khá đầy đủ là:

         2Na+ + SO42−+ Ba2+ + 2Cl- → BaSO4↓ + 2Na+ + 2Cl-

Bước 2: Lược bỏ những ion không tham gia phản ứng, ta được phương trình ion rút gọn.

         Ba2+ + SO42−→ BaSO4↓

Từ phương trình này ta thấy rằng, muốn điều chế kết tủa BaSO4 chỉ việc trộn 2 dung dịch, một dung dịch chứa Ba2+, dung dịch kia chứa ion SO42-.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Dãy những ion hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là Na+

Reply
7
0
Chia sẻ

4396

Review Dãy những ion hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là Na+ ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Dãy những ion hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là Na+ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Dãy những ion hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là Na+ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Dãy những ion hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là Na+ miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Dãy những ion hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là Na+

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dãy những ion hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là Na+ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dãy #những #ion #có #thể #tồn #tại #trong #cùng #một #dung #dịch #là