Contents

Kinh Nghiệm về Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến hình chữ nhật thành chính nó 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến hình chữ nhật thành chính nó được Update vào lúc : 2022-02-23 22:12:33 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến một hình chữ nhật thành chính nó?

Nội dung chính

  Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến một hình chữ nhật thành chính nó?Có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến hình chữ nhật thành chính nó?Trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Phép đối xứng trục (P1)Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Phép đối xứng trục (P1) . Học sinh rèn luyện bằng phương pháp chọn đáp án của tớ trong từng vướng mắc. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của tớ. Kéo xuống dưới để khởi đầu.
  NỘI DUNG TRẮC NGHIỆMTừ khóa tìm kiếm google: Trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Phép đối xứng trục (P2)Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Phép đối xứng trục (P2) . Học sinh rèn luyện bằng phương pháp chọn đáp án của tớ trong từng vướng mắc. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của tớ. Kéo xuống dưới để khởi đầu.
  NỘI DUNG TRẮC NGHIỆMVideo liên quan

A. không còn

B. một

C. hai

Đáp án đúng chuẩn

D. vô số

Xem lời giải

Có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến hình chữ nhật thành chính nó?

A. một

Đáp án đúng chuẩn

B. hai

C. ba

D. không

Xem lời giải

Trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Phép đối xứng trục (P1)

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Phép đối xứng trục (P1) . Học sinh rèn luyện bằng phương pháp chọn đáp án của tớ trong từng vướng mắc. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của tớ. Kéo xuống dưới để khởi đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1:Trong mặt phẳng $Oxy$ cho điểm $M(2;3)$. Điểm M là ảnh của điểm nào trong bốn điểm sau qua phép đối xứng trục $Oy$?

  A.A(3;2)
  B.B(2; -3)
  C.C(3;-2) .

  D.D(-2;3)

Câu 2:Trong những mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

  A. Tam giác đều phải có vô số trục đối xứng
  B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn
  C. Hình gồm hai tuyến phố thẳng vuông góc có vô số trục đối xứng

  D. Hình tròn có vô số trục đối xứng

Câu 3:Trong mặt phẳng, hình vuông vắn có mấy trục đối xứng?

  A. Một
  B. Hai
  C. Ba

  D. Bốn

Câu 4:Trong mặt phẳng, hình nào sau này có trục đối xứng?

  A. Hình thang vuông
  B. Hình bình hành
  C. Hình tam giác vuông không cân

  D. Hình tam giác cân

Câu 5:Trong mặt phẳng, cho hình thang cân ABCD có AD = BC. Tìm mệnh đề đúng :

  A. Có phép đối xứng trục biến $vecAD$ thành $vecBC$ nên $vecAD =vecBC$
  B. Có phép đối xứng trục biến $vecAC$ thành $vecBD$ nên $vecAC =vecBD$
  C. Có phép đối xứng trục biến AB thành CD nên AB // CD

  D. Có phép đối xứng trục biến DA thành CB nên DA = CB

Câu 6:Trong mặt phẳng cho hai tuyến phố thẳng a và b tạo với nhau góc $60^circ$. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến a thành b.

  A. Một

  B. Hai

  C. Ba
  D. Bốn

Câu 7:Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến một hình chữ nhật thành chính nó?

  A. Không có
  B. Một

  C. Hai

  D. Vô số

Câu 8:Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình $x + y = 0$. Phép đối xứng trục Oy biến d thành d’ có phương trình;

  A. $3x + 3y – 2 = 0$

  B. $ x – y + 2 = 0$

  C. $x + y + 2 = 0$
  D. $x + y – 3 = 0$

Câu 9:Trong mặt phẳng Oxy cho parabol (P) có phương trình :$y = 6x^2 – 3x + 13$. Phép đối xứng trục Ox biến (P) thành (P’) có phương trình:

  A. $y = 6x^2 + 3x – 13$
  B. $y = 6x^2 – 3x – 13$

  C. $y = -6x^2 + 3x – 13$

  D. $y = -6x^2 – 3x – 13$

Câu 10: Có bao nhiêu phép. đối xứng trục biến một đường thẳng d cho trước thành chính nó.

  A.Không có phép. nào
  B.Có một phép. duy nhất
  C.Chỉ có hai phép.

  D.Có vô số phép.

Câu 11: Cho hai đường thẳng cát nhau d và d’. Có bao nhiêu phép. đối xứng trục biến d thành d’?

  A.0
  B.1
  C.2
  D.Vô số

Câu 12: Cho hai đường thẳng vuông góc với nhau a và b. Có bao nhiêu phép. đôi xứng trục biến a thành a và b thành b?

  A.0
  B.1

  C.2

  D.Vô số

Câu 13: Hình gồm hai đường thẳng d và d’ vuông góc với nhau có mấy trục đối xứng?

  A.0
  B.2

  C.4

  D.Vô số

Câu 14: Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau và góc ở giữa chúng bằng $60^circ$. Có bao nhiêu phép. đối cứng trục biến a thành a và b thành b?

  A.0

  B.1
  C.2
  D.Vô số

Câu 15: Cho hai đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên d và d;. Có bao nhiêu phép. đối xứng trục biến mỗi đường thẳng thành chính nó?

  A.0
  B.1
  C.2

  D. Vô số

Câu 16: Cho hai đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên d và d’. Có bao nhiêu phép. đối xứng trục biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?

  A.1

  B.2
  C.3
  D.Vô số

Câu 17: Cho hai đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên a và b, một đường thẳng c vuông góc với chúng. Có bao nhiêu phép. đối xứng trục biến mỗi đường thẳng đó thành chính nó?

  A.0

  B.1

  C.2
  D.Vô số

Câu 18: Cho hai đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên a và b, một đường thẳng c vuông góc với chúng. Có bao nhiêu phép. đối xứng trục biến a tahnfh b và c thành chính nó?

  A.0

  B.1

  C.2
  D.Vô số

Câu 19: Đồ thị của hàm số $y=cosx$ có bao nhiêu trục đối xứng?

  A.0
  B.1
  C.2

  D.Vô số

Câu 20: Mệnh đề nào sau này sai?

  A. Hình gồm hai đường tròn không bằng nhau có trục đối xứng.

  B. Hình gồm một đường tròn là một đoạn thẳng tùy ý có trục đối xứng.

  C.Hình gồm một đường tròn là một đường thẳng tùy ý có trục đối xứng.
  D.Hình gồm một tam giác cân và đường tròn ngoại tiếp. tam giác đó có trục đối xứng.

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Phép đối xứng trục

Trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Phép đối xứng trục (P2)

Từ khóa tìm kiếm google:

trắc nghiệm theo bài toán 11, trắc nghiệm Hình học 11 bài 3, trắc nghiệm Hình học 11, trắc nghiệm bài 3: Phép đối xứng trục

Trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Phép đối xứng trục (P2)

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Phép đối xứng trục (P2) . Học sinh rèn luyện bằng phương pháp chọn đáp án của tớ trong từng vướng mắc. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của tớ. Kéo xuống dưới để khởi đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1:Tam giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?

  A.0
  B.1

  C.3

  D.Vô số

Câu 2: Trong các hình sau này, hình nào có bốn trục đối xứng?

  A.Hình binh hành
  B.Hình chữ nhật
  C.Hình thoi

  D.Hình vuông

Câu 3: Hình nào sau này có trục đối xứng?

  A.Tứ giác bất kì

  B.Tam giác cân

  C.Tam giác bất kì
  D.Hình bình hành

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  A. Tam giác có trục đối xứng
  B. Tứ giác có trục đối xứng
  C. Hình thang có trục đối xứng

  D. Hình thang cân có trục đối xứng

Câu 5: Trong các hình dưới đây, hình nào có nhiều trục đối xứng nhất?

  A.Đoạn thẳng

  B.Đường tròn

  C.Tam giác đều
  D.Hình vuông

Câu 6:Trên tia phân giác ngoài $Cx$ của góc $C$ của tam giác ABC lấy điểm M không trùng với C. Tìm mệnh đề đúng nhất:

  A. MA + MB > CA + CB

  B. MA + MB > CA + CB

  C. MA + MB ≥ CA + CB
  D. MA + MB ≤ CA + CB

Câu 7:Trong mặt phẳng $Oxy$ cho parabol $(P)$ có phương trình $y = 4x^2 – 7x + 3$. Phép đối xứng trục $Oy$ biến $(P)$ thành $(P’)$ có phương trình:

  A. $y = 4x^2 + 7x – 3$

  B. $y = 4x^2 + 7x + 3$

  C. $y = -4x^2 + 7x – 3$
  D. $y = -4x^2 – 7x + 3$

Câu 8:Trong mặt phẳng $Oxy$ cho đường thẳng d có phương trình $2x – 8y + 11 = 0$. Phép đối xứng trục $Oy$ biến $d$ thành $d’$ có phương trình:

  A. $2x + 8y – 11 = 0$

  B. $2x – 8y + 11 = 0$
  C. $2x + 8y + 11 = 0$
  D. $2x – 8y – 11 = 0$

Câu 9:Trong mặt phẳng $Oxy$ cho đường thẳng d có phương trình $x-2y+2=0$ và đường thằng $l$ có phương trình : $x – y + 1 = 0$. Phép đối xứng trục $l$ biến $d$ thành $d’$ có phương trình

  A. $2x – y – 1 = 0$

  B. $2x – y + 1 = 0$

  C. $2x + y + 1 = 0$
  D. $2x + y – 1 = 0$

Câu 10:Cho hai điểm A, B cùng phía với đường thẳng $d$. gọi A’, B’ lần lượt là hình chiếu của A, B trên đường thẳng d. Tìm vị trí điểm C trên $d$ để chu vi tam giác ABC nhỏ nhất.

  A. C trùng với A’
  B. C trùng với B’
  C. C là trung điểm của A’B’

  D. Vị trí khác

Câu 11: Phép. đối xứng trục $Đ_Delta$ biến hình vuông ABCD thành chính nó khi và chỉ khi

  A. Một đường chéo của hình vuông nằm trên $Delta$
  B. Một cạnh của hình vuông nằm trên $Delta$
  C.$Delta$ trải qua trung điểm của 2 cạnh đối của hình vuông

  D. A và C đều đúng

Câu 12; Cho hình vuông ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Khẳng định nào sau này là đúng về phép. đối xứng trục?

  A.Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục CD
  B.Phép. đối xứng trục AC biến D thành C

  C.Phép. đối xứng trục AC biến D thành B

  D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 13: Phép. đối xứng trục $Đ_Delta$ biến một tam giác thành chính nó khi và chỉ khi

  A.Tam giác đó là tam giác cân
  B.Tam giác đó là tam giác đều

  C.Tam giác đó là tam giác cân có đường cao ứng với cạnh đáy nằm trên $Delta$

  D.Tam giác đó là tam giác đều có trọng tâm nằm trên $Delta$

Câu 14: Mệnh đề nào sau này là sai?

  A.Phép. đối xứng trục bảo toàn khoảng các giữa hai điểm bất kì

  B.Phép. đối xứng trục biến một đường thẳng thành một đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên hoặc trùng nhau với đường thẳng đã cho.

  C.Phép. đối xứng trục biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho
  D.Phép. đối xứng trục biến đường tròn thành đường tròn bằng đường tròn đã cho

Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ cho điểm $M(2;3)$. Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của $M$ qua phép. đối xứng trục $Ox$?

  A.$M’_1(3;2)$

  B.$M’_2(2;-3)$

  C.$M’_3(3;-2)$
  D.$M’_4(-2;3)$

Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ qua phép. đối xứng trục $Oy$, điểm $A(3;5)$ biến thành điểm nào trong các điểm sau?

  A.$A’_1(3;5)$

  B.$A’_2(-3;5)$

  C.$A’_3(3;-5)$
  D.$A’_4(-3;-5)$

Câu 17:Trong mặt phẳng $Oxy$ cho đường tròn $(C)$ có phương trình: $x^2 + y^2 – 4x + 5x + 1 = 0$. Phép đối xứng trục $Oy$ biến $(C)$ thành $(C’)$ có phương trình:

  A. $x^2 + y^2 – 4x – 5x + 1 = 0$

  B. $x^2 + y^2 + 4x + 5y + 1 = 0$

  C. $x^2 + y^2 – 4x + 5y + 1 = 0$
  D. $x^2 + y^2 + 4x – 5x + 1 = 0$

Câu 18: Xem các chữ cái in hoa A,B,C,D,X,Y, như hình. Khẳng định nào sau này đúng?

  A.Hình có một trục đối xứng là A,Y. Các hình khác không có trục đối xứng.

  B.Hình có một trục đối xứng là A,B,C,D,Y. Hình có 2 trục đối xứng là:X.

  C.Hình có một trục đối xứng là A,B. Hình có 2 trục đối xứng là: D,X
  D.Hình có một trục đối xứng:C,D,Y. Hình có hai trục đối xứng:X. Các hình khác không có trục đối xứng.

Câu 19: Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng?

  A.0

  B.1

  C.2
  D.Vô số

Câu 20: Cho ba đường tròn có bán kính bằng nhau và đôi một tiếp. xúc ngoài với nhau tạo thành hình $H$. Hỏi $H$ có mấy trục đối xứng?

  A.0
  B.1
  C.2

  D.3

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Phép đối xứng trục

Trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Phép đối xứng trục (P1)

://.youtube/watch?v=0CdQ4J_ULaM

Reply
5
0
Chia sẻ

4593

Video Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến hình chữ nhật thành chính nó ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến hình chữ nhật thành chính nó tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến hình chữ nhật thành chính nó miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến hình chữ nhật thành chính nó Free.

Giải đáp vướng mắc về Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến hình chữ nhật thành chính nó

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến hình chữ nhật thành chính nó vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #bao #nhiêu #phép #đối #xứng #trục #biến #hình #chữ #nhật #thành #chính #nó