Mẹo về Cho tam giác ABC đều cạnh AM là trung điểm BC tính 3 MA MB MC theo a 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác ABC đều cạnh AM là trung điểm BC tính 3 MA MB MC theo a được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-21 19:30:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

You’re Reading a Free Preview
Pages 6 to 13 are not shown in this preview.

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC – HUẾTổ Toán(Đề thi gồm có 02 trang)ĐỀ KIỂM TRA 45 phútMôn: Hình học – Lớp 10Năm học 2022 – 2018Họ và tên: ………….Nguyeãn Vaên Rin………….; Trường: ……………………; Lớp:…………………….A. Phần trắc nghiệmCâu 1. Cho bốn điểm bất kỳ A, B,C , D . Khẳng định nào sau này là đúng?      B. AB  BC  CD  DA .A. AB  BC  CD  DA .      C. AB  CD  AD  CB .D. AB  AD  DC  BC .Câu 2. Cho hình bình hành ABCD có tâm là yếu tố I . Khẳng định nào sau này là đúng?        A. AB  IA  BI .B. IB  ID  BD . C. AB  BD  0 .D. AB  CD  0 . Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB  3, AC  4 . Tính độ dài của vectơ CB  AB .C. 2 13 .Câu 4. Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a . Tính AD  3AB theo a .13 .A. 4 .B.A. a 10 .B. 2a 2 .A. 2a .B.D. 2 .C. 2a 3 .D. 3a . Câu 5. Cho tam giác ABC đều cạnh a , M là trung điểm của BC . Tính MA  3MB  MC theo a .a 7.2C.a 7.4D. a 2 .2a.3D.Câu 6. Cho tam giác ABC và D là yếu tố thuộc cạnh BC sao cho DC  2DB . Nếu AD  mAB  nACthì m và n có mức giá trị bằng bao nhiêu?21211221A. m   ; n  .B. m   ; n   . C. m   ; n  . D. m  ; n  .33333333 Câu 7. Cho tam giác ABC đều cạnh a có G là trọng tâm. Tính AB  GC theo a .a2a 3.B..33Câu 8. Khẳng định nào sau này đúng?A.C.a 3.3A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác 0 thì cùng phương với nhau.B. Hai vectơ khác 0 cùng phương với nhau thì cùng hướng với nhau.C. Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng có độ dài bằng nhau. D. Nếu bốn điểm A, B,C , D thỏa AB  DC thì ABCD là một hình bình hành.Câu 9. Có nhiều nhất bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh của tam giác ABC cho trước?A. 3 .B. 6 .C. 9 .D. 12 .Câu 10. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a và điểm M di động trên đường thẳng AB . Tính độ dài nhỏ  nhất của vectơ MA  MB  MC .a.2Câu 11. Cho ba điểm A, B,C phân biệt. Xét những phát biểu sau:A. a .B. 0 .C.D.a 3.2(1). Điều kiện cần và đủ để C là trung điểm của đoạn thẳng AB là BA  2AC . (2). Điều kiện cần và đủ để C là trung điểm của đoạn thẳng AB là CB  CA .  (3). Điều kiện cần và đủ để C là trung điểm của đoạn thẳng AB là AC  BC  0 .Khẳng định nào sau này là đúng?A. Chỉ có câu (3) sai.B. Không có câu nào sai.C. Câu (1) và câu (3) đúng.D. Câu (1) sai.  Câu 12. Cho tam giác ABC . Có bao nhiêu điểm M thỏa mãn nhu cầu Đk MA  MB  MC  1 .B. 2 .C. 0 .D. Vô số.Câu 13. Cho hai vectơ a và b không cùng phương. Hai vectơ nào sau này cùng phương với nhau? 1 1 1A. a  b và a  b .B. 3a  b và  a  100b .2221111C. a  2b và a  b .D.  a  b và a  2b .2222Câu 14. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a . Khẳng định nào sau này đúng? A. AB  AC .B. AC  BC .C. AB  a .D. AC  a .A. 1 .Câu 15. Cho hai điểm phân biệt A, B và I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tìm tập hợp những điểm M thỏa  mãn Đk MA  MB  MA  MB .A. Trung trực của AB .C. Đường tròn tâm I , bán kính AB .B. Đường tròn đường kính AB .D. Nửa đường tròn đường kính AB . Câu 16. Cho hình bình hành ABCD tâm O . Khi đó OA  OB bằng vectơ nào?  A. AB .B. CD .C. OC  OB .D. OC  OD .Câu 17. Khẳng định nào sau này không phải Đk cần và đủ để G là trọng tâm tam giác ABC , với M làtrung điểm của BC và O là yếu tố bất kỳ?     A. AG  GB  GC  0 .B. OA  OB  OC  3OG .   1 C. GA  GB  GC  0 .D. GM   GA .2MA NDCâu 18. Cho tứ giác ABCD . Điểm M thuộc đoạn AB , N thuộc đoạn CD và thỏa mãn nhu cầu 4.MBNCKhẳng định nào sau này là đúng thời cơ phân tích MN theo hai vectơ AD và BC ? 1  4  1  4 A. MN  AD  BC .B. MN  AD  BC .5555 1  3  1  3 C. MN  AD  BC .D. MN  AD  BC .4444Câu 19. Cho bốn điểm bất kỳ A, B,C , D . Khẳng định nào sau này là đúng?        A. AB  DB  DA .B. DA  CA  CD . C. AB  AC  BC . D. DA  DB  BA .Câu 20. Khẳng định nào sau này là yếu tố kiện cần và đủ để ba điểm A, B,C phân biệt thẳng hàng? A. k   : AB  kAC .B. M : MA  MB  2MC .    C. AB  AC  0 .D. AC  AB  BC .B. Phần tự luậnBài 1 (1 điểm). Cho tam giác ABC có I là trung điểm của BC và G là trọng tâm. Gọi D và E là hai điểm   2 xác lập bởi AD  2AB và AE  AC . Hãy phân tích những vectơ DE , DG theo hai vectơ AB , AC .5Chứng minh ba điểm D,G, E thẳng hàng.Bài 2 (1 điểm). Cho tam giác ABC , M là trung điểm của AB , N là một điểm trên cạnh AC sao cho 1  1 CN  2NA . Gọi K là trung điểm của MN , D là trung điểm của BC . Chứng minh KD  AB  AC .43— Hết —

Những vướng mắc liên quan

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 6cm. Một điểm M nằm trên cạnh BC sao cho BM = 2cm.

a, Tính độ dài của đoạn thẳng AM và tính côsin của góc BAM ;

b, Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM;

c, Tính độ dài đường trung tuyến vẽ từ đỉnh C của tam giác ACM;

d, Tính diện tích s quy hoạnh tam giác ABM.

Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a và điểm M di động trên đường thẳng BC. Tính độ dài nhỏ nhất của vectơ u= MA +MB+ MC.

Các vướng mắc tương tự

Cho tam giác ABC với A = (1; 4), B = (2; – 5 ), C = (0; 7). Điểm M nằm trên trục Ox sao cho vectơ M A →   +   M B →   +   M C → có độ dài nhỏ nhất. Tọa độ điểm M là:

A. M(5; 0)

B. M(–2; 0)

C. M(3; 0)

D. M(1; 0)

Cho tam giác ABC và đường thẳng d. Vị trí của điểm M trên d sao cho M A →   +   M B →   +   M C → có mức giá trị nhỏ nhất là:

A. Hình chiếu vuông góc của A trên d

B. Hình chiếu vuông góc của B trên d

C. Hình chiếu vuông góc của C trên d

D. Hình chiếu vuông góc của G trên d, với G là trọng tâm tam giác ABC

Tính độ dài đường trung tuyến

Cho tam giác ABC, có cạnh BC=a, AC=b, AB =c. Gọi ma , mb , mc lần lượt là độ dài trung tuyến từ đỉnh A, B, C của tam giác. Hãy tính ma , mb , mc theo a, b, c. 

Cho tam giác ABC. Hỏi có bao nhiêu điểm M sao cho vectơ tổng M A →   +   M B →   +   M C → có độ dài bằng 3?

A. Có duy nhất một điểm

B. Có hai điểm

C. Có vô số điểm và tập hợp những điểm M là một đường thẳng

D. Có vô số điểm và tập hợp những điểm M là một đường tròn

Giải thích tiến trình giải:

Ta có $Delta ABC$ đều $M$ là trung điểm $BCto AMperp BC$

$to AM=dfracasqrt32, MB=MC=dfrac12a$

Trên tia $MA$ lấy điểm $D$ sao cho $MD=dfrac34MA=dfrac3sqrt3a8$

$to vecMD=dfrac34vecMA$

Trên tia $MC$ lấy điểm $E$ sao  cho $ME=2.5MB=dfrac54a$

$tovecME=-2.5vecMB$

$to dfrac34vecMA-2.5vecMB=vecMD+vecME$

Vẽ hình chữ nhật $MEFDto MF=DE=sqrtMD^2+ME^2=dfracasqrt1278$

$to vecMD+vecME=vecMF$

$to dfrac34vecMA-2.5vecMB=vecMF$

$to |dfrac34vecMA-2.5vecMB|=|vecMF|=dfracasqrt1278$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho tam giác ABC đều cạnh AM là trung điểm BC tính 3 MA MB MC theo a

4144

Video Cho tam giác ABC đều cạnh AM là trung điểm BC tính 3 MA MB MC theo a ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho tam giác ABC đều cạnh AM là trung điểm BC tính 3 MA MB MC theo a tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho tam giác ABC đều cạnh AM là trung điểm BC tính 3 MA MB MC theo a miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho tam giác ABC đều cạnh AM là trung điểm BC tính 3 MA MB MC theo a Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho tam giác ABC đều cạnh AM là trung điểm BC tính 3 MA MB MC theo a

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tam giác ABC đều cạnh AM là trung điểm BC tính 3 MA MB MC theo a vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #ABC #đều #cạnh #là #trung #điểm #tính #theo