Thủ Thuật Hướng dẫn Cho hình vẽ sau phát biểu nào dưới đây đúng A Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A và B Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho hình vẽ sau phát biểu nào dưới đây đúng A Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A và B được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-20 18:30:23 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

    Lý thuyết Toán 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng (hay, rõ ràng)

Với 39 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án và lời giải rõ ràng khá đầy đủ những mức độ sách Kết nối tri thức sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm để biết phương pháp làm những dạng bài tập Toán 6.

Quảng cáo

Điểm và đường thẳng

Câu 1. Dùng kí hiệu để ghi lại cách diễn đạt sau:

“ Đường thẳng aa chứa điểm M và không chứa điểm P . Điểm O thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b.”

A. M∈a; P∉a; O∈a; O∉b 

B. M∈a; P∉a; O∉a; O∉b 

C. M∉a; P∈a; O∈a; O∉b 

D. M∉a; P∉a; O∈a; O∈b

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Kí hiệu cho cách diễn đạt “ Đường thẳng aa chứa điểm M và không chứa điểm P . Điểm O thuộc đường thẳng aa và không thuộc đường thẳng b” là:

M∈a, P∉a, O∈a, O∉b

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2. Hình vẽ nào dưới đây thể hiện đúng Theo phong cách diễn đạt: “ Đường thẳng d trải qua những điểm A; B; C nhưng không trải qua những điểm E; F

A.

B.

C.

D.

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Cách diễn đạt “ Đường thẳng dd trải qua những điểm A; B; C nhưng không trải qua những điểm E;F được viết dưới dạng kí hiệu là A, B, C ∈ d; E, F ∉ d

Đáp án A: A, B, C∉d; E, F∈d nên A sai.

Đáp án B: A, E, C∈d; B, F∉d nên B sai.

Đáp án C: A, F, E, C∈d; B∉d nên C sai.

Đáp án D: A, B, C∈d; E, F∉d nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3. 

Chọn câu sai.

A. A∈m 

B. A∉n

C. A∈m; A∈n 

D. A∈m; A∉n

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Từ hình vẽ:

Điểm A∈m, A∉n nên A, B, D đúng và C sai.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4.  Cho hình vẽ sau

Chọn câu đúng.

A. D∉m

B. D∉n

C. D∈m 

D. Cả A, B đều đúng.

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Từ hình vẽ:

Điểm D∉m, D∉n nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5. Cho hình vẽ sau

Đường thẳng n trải qua điểm nào?

A. Điểm A 

B. Điểm B và điểmC

C. Điểm B và điểm D 

D. Điểm D và điểm C

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Từ hình vẽ:

Đường thẳng nn trải qua những điểm B, C nên đáp án B đúng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6.

Chọn câu đúng về đường thẳng m.

A. Đường thẳng m trải qua điểm D.

B. Đường thẳng m trải qua điểm B và điểm C

C. Điểm B và điểm C thuộc đường thẳng m.

D. Đường thẳng m chỉ trải qua điểm A.

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Từ hình vẽ:

– Đường thẳng m chỉ trải qua A nên đáp án D đúng.

– Đường thẳng n trải qua hai điểm B, C chứ không phải đường thẳng m nên những đáp án B, C đều sai.

– Cả hai tuyến phố thẳng m, n đều không trải qua D nên đáp án A sai

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7. Cho hình vẽ sau

Điểm Q. thuộc những đường thẳng nào?

A. a 

B. a; b; c

C. a; c; d

D. b;c;d

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Từ hình vẽ:

Các đường thẳng a, c, d đều trải qua Q. hay điểm Q. thuộc những đường thẳng a, c, d

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8.  Cho hình vẽ sau

Các đường thẳng nào không trải qua điểm P ? Chọn câu vấn đáp đúng nhất.

A. b; a; d 

B. a; b; c

C. c 

D. ab

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Từ hình vẽ:

Điểm P chỉ thuộc đường thẳng c và không thuộc những đường thẳng a, b, d

Vậy những đường thẳng a, b, d không trải qua P

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9.  Cho hình vẽ sau

Trên hình vẽ thì hai điểm nào sau này không cùng thuộc một trong những đường thẳng a; b; c; d ?

A. M; P 

B. N; P

C. P; Q. 

D. N;Q.

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Từ hình vẽ:

Đáp án A: Hai điểmM, P cùng thuộc đường thẳng c nên A đúng.

Đáp án B: Điểm P chỉ thuộc đường thẳng c nhưng điểm N không thuộc đường thẳng đó nên hai điểm N, P không cùng thuộc một trong những đường a, b, c, d

Vậy B sai.

Đáp án C: Hai điểm P, Q. cùng thuộc đường thẳng c nên C đúng.

Đáp án D: Hai điểm N, Q. cùng thuộc đường thẳng d nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10.  Cho hình vẽ sau

Trên hình vẽ , điểm M thuộc bao nhiêu đường thẳng?

A. 4

B. 3 

C. 2 

D. 1

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Từ hình vẽ ta thấy điểm M thuộc những đường thẳng b, c nên có 2 đường thẳng thỏa mãn nhu cầu.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11. Cho hình vẽ sau

Chọn câu sai.

A. M∈a; M∈b

B. N∉b; N∈a

C. P∈a; P∉b

D. P∈a; M∈a

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Đáp án A: M∈a; M∈b nên A đúng.

Đáp án B: N∉b; N∉a nên B sai.

Đáp án C: P∈a; P∉b nên C đúng.

Đáp án D: P∈a; M∈a nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12. Cho hình vẽ sau

Đường thẳng bb trải qua mấy điểm trên hình vẽ?

A. 4 

B. 3

C. 2 

D. 1

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Từ hình vẽ ta thấy đường thẳng bb chỉ qua điểm M nên có 1 điểm thỏa mãn nhu cầu bài toán.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13. Cho hình vẽ sau

Trên hình vẽ có bao nhiêu đường thẳng trải qua điểm B?

A. 4

B. 3

C. 2 

D. 1

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Điểm B thuộc những đường thẳng là m, p.

Vậy có 2 đường thẳng trải qua B

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14.  Cho hình vẽ sau

Trên hình vẽ, số đường thẳng trải qua điểm D mà không trải qua điểm E là:

A. 4

B. 3 

C. 2 

D. 1

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Điểm D thuộc những đường thẳng là: n, q

+ Đường thẳng n không trải qua E

+ Đường thẳng q trải qua E

Vậy chỉ có 1 đường thẳng đí qua D và không trải qua E

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15.  Cho hình vẽ sau

Trên hình vẽ, điểm F nằm trên bao nhiêu đường thẳng?

A. 4

B. 3 

C. 2 

D. 1

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Trên hình vẽ, những đường thẳng trải qua điểm F là n, p.

Vậy có 2 đường thẳng cần tìm.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16.  Cho hình vẽ sau

Trên hình vẽ có bao nhiêu điểm chỉ thuộc hai tuyến phố thẳng?

A. 4 

B. 6

C. 5 

D. 3

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Tất cả những đường thẳng trải qua:

+ Điểm A: m, n nên có 2 đường thẳng qua A

+ Điểm B: m, p. nên có 2 đường thẳng qua B

+ Điểm C: m, q nên có 2 đường thẳng qua C

+ Điểm D: n, q nên có 2 đường thẳng qua D

+ Điểm E: p., q nên có 2 đường thẳng qua E

+ Điểm F: n, p. nên có 2 đường thẳng qua F

Vậy toàn bộ 6 điểm A, B, C, D, E, F đều chỉ thuộc hai tuyến phố thẳng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17.  Cho hình vẽ sau

Trên hình vẽ, có bao nhiêu đường thẳng trải qua ba điểm?

A. 3

B. 4

C. 2 

D. 0

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Trên hình vẽ, những điểm thuộc đường thẳng:

+ m là A, B, C nên có 3 điểm thuộc m

+ n là A, F, D nên có 3 điểm thuộc n

+ p. là B, F, E nên có 3 điểm thuộc p.

+ q là C, D, E nên có 3 điểm thuộc q

Vậy có toàn bộ 4 đường thẳng mà mỗi đường thẳng trải qua 3 điểm trong hình.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18. Chọn câu đúng.

A. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó không thẳng hàng

B. Nếu ba điểm không cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng

C. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng

D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Từ định nghĩa ba điểm thẳng hàng ta thấy đáp án C đúng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19. Kể tên bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây.

A. A, O, D và B, O, C 

B. A, O, B và C, O, D

C. A, O, C và B, O, D 

D. A, O, C và B, O, A

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

A, O, C và B, O, D

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20. Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trên hình vẽ sau:

A. 10 

B. 11

C. 12 

D. 13

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

(A, O, C), (B, O, D), (D, C, E), (B, H, C), (A, I, H), (A, I, E), (A, H, E), (I, H, E), (D, O, I), (D, I, B), (O, I, B)

Vậy có toàn bộ 11 bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 21. Cho hình vẽ sau. Chọn câu sai.

A. Ba điểm D; E; B thẳng hàng

B. Ba điểm C; E; A không thẳng hàng

C. Ba điểm A; B; F thẳng hàng

D. Ba điểm D; E; F thẳng hàng

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Đáp án A: Ba điểm D, E, B thẳng hàng nên A đúng.

Đáp án B: Ba điểm C; E; A không thẳng hàng nên B đúng.

Đáp án C: Ba điểm A; B; F thẳng hàng nên C đúng.

Đáp án D: Ba điểm D; E; F không thẳng hàng nên D sai.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22. Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây?

A. 7

B. 4 

C. 5

D. 6

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

(A, I, H), (B, I, K), (A, K, C), (B, H, C)

Vậy có 4 cặp điểm thỏa mãn nhu cầu bài toán.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 23. Có bao nhiêu bộ ba điểm không thẳng hàng trong hình vẽ sau

A. 3

B. 5

C. 4 

D. 6

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Các bộ ba điểm trong hình vẽ là:

(M, N, P), (M, N, Q.), (M, P, Q.), (N, P, Q.)

Vậy có 4 bộ ba điểm không thẳng hàng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24. Cho 5 điểm A, B, C, D, O sao cho 3 điểm A, B, C cùng thuộc đường thẳng d; 3 điểm B, C, D thẳng hàng và 3 điểm C, D, O không thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm ngoài đường thẳng d?

A. O, A

B. O

C. D

D. C,D

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Vì ba điểm A, B, C thuộc d và B, C, D thẳng hàng nên D∈d

Mà C, D∈d nên nếu C, D, O không thẳng hàng thì O∉d

Vậy điểm O không thuộc đường thẳng d

Đáp án cần chọn là: B

Câu 25. Cho hai tuyến phố thẳng a; b. Khi đó a; b hoàn toàn có thể

A. Song tuy nhiên

B. Trùng nhau

C. Cắt nhau

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Hai đường thẳng a,ba,b bất kì hoàn toàn có thể trùng nhau, tuy nhiên tuy nhiên hoặc cắt nhau.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 26. Chọn câu đúng.

A. Qua hai điểm phân biệt có vô số đường thẳng

B. Có vô số điểm cùng thuộc một đường thẳng

C. Hai đường thẳng phân biệt thì tuy nhiên tuy nhiên

D. Trong ba điểm thẳng hàng thì có hai điểm nằm trong tâm

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Đáp án A: Qua hai điểm phân biệt có một và chỉ một đường thẳng nên A sai.

Đáp án B: Có vô số điểm cùng thuộc một đường thẳng nên B đúng.

Đáp án C: Hai đường thẳng phân biệt thì hoàn toàn có thể tuy nhiên tuy nhiên hoặc cắt nhau nên C sai.

Đáp án D: Trong ba điểm thẳng hàng chỉ có một điểm nằm trong tâm hai điểm còn sót lại nên D sai.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 27. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng trải qua những cặp điểm. Hỏi vẽ được những đường thẳng nào?

A. AB, BC, CA

B. AB, BC, CA, BA, CB, AC

C. AA, BC, CA, AB 

D. AB, BC, CA, AA, BB, CC

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Các đường thẳng trong hình là: AB, BC, CA

Đáp án cần chọn là: A

Câu 28. Cho 5 điểm A, B, C, D, E trong số đó không còn ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ đường thẳng trải qua những cặp điểm. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng?

A. 25 

B. 10

C. 20 

D. 16

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Các đường thẳng là:

AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE

Vậy có toàn bộ 10 đường thẳng cần tìm.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 29. Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Trong trường hợp nào thì ba đường thẳng đó đôi một không còn giao điểm?

A. ba đường thẳng đôi một cắt nhau 

B. a cắt b và aa tuy nhiên tuy nhiên c

C. ba đường thẳng đôi một tuy nhiên tuy nhiên

D. a tuy nhiên tuy nhiên b và a cắt c

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Ba đường thẳng đôi một không còn giao điểm nghĩa là:

+ a, b không còn giao điểm hay a tuy nhiên tuy nhiên b

+ b, c không còn giao điểm hay b tuy nhiên tuy nhiên c

+ a, c không còn giao điểm hay a tuy nhiên tuy nhiên c

Vậy ba đường thẳng đôi một tuy nhiên tuy nhiên.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 30. Cho 100 điểm trong số đó không còn 33 điểm nào thẳng hàng. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng trải qua những cặp điểm.

A. 4950 đường thẳng

B. 4590 đường thẳng

C. 9900 đường thẳng

D. 100 đường thẳng

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Gọi những điểm đó mang tên lần lượt là A1,…,A100

+ Qua điểm A1 và 99 điểm còn sót lại ta vẽ được 99 đường thẳng.

 + Qua điểm A2 và 99 điểm còn sót lại ta vẽ được 99 đường thẳng.

+ Qua điểm A100 và 99 điểm còn sót lại ta vẽ được 99 đường thẳng.

Do đó có 100.99 = 9900 đường thẳng.

Tuy nhiên mỗi đường thẳng lại được xem hai lần nên số đường thẳng được tạo thành là: 9900:2 = 4950 (đường thẳng)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 31. Cho trước một số trong những điểm trong số đó không còn ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ đường thẳng trải qua những cặp điểm. Biết tổng số đường thẳng vẽ được là 21. Hỏi có bao nhiêu điểm cho trước?

A. 6

B. 10

C. 12 

D. 7

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Gọi số vấn đề cần tìm là n điểm (n∈N∗)

Ta gọi tên những điểm là A1, A2,…, An

+ Qua điểm A1 và n − 1 điểm còn sót lại ta vẽ được n − 1 đường thẳng.

 + Qua điểm A2 và n − 1 điểm còn sót lại ta vẽ được n − 1 đường thẳng.

+ Qua điểm An và n − 1 điểm còn sót lại ta vẽ được n − 1 đường thẳng.

Do đó có n.(n − 1) đường thẳng.

Tuy nhiên, mỗi đường thẳng được xem 2 lần nên số đường thẳng được tạo thành là: n(n − 1):2 (đường thẳng)

Theo bài ra:

n(n − 1):2 = 21

n(n − 1) = 21.2

n(n − 1) = 42 = 7.6

Vậy n = 7

Đáp án cần chọn là: D

Câu 32. Cho đường thẳng m và đường thẳng n cắt nhau tại A, đường thẳngakhông cắt đường thẳng m nhưng cắt đường thẳng n tại B. Hãy chọn hình vẽ đúng trong những hình sau?

A.

B.

C.

D.

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Hình A: Có đường thẳng m cắt đường thẳng n tại A, đường thẳng a cắt đườngthẳng m tại B nhưng không cắt đường thẳng n (trái với đề bài là a cắt n tại B ) (loại) 
Hình B: Đường thẳng m cắt đường thẳng n tại A, a cắt m tại C, cắt n tại B (trái với đề bài là a không cắt m) (loại) 
Hình C: Đường thẳng m cắt đường thẳng n tại A, đường thẳng a cắt đường thẳng n tại B và a không cắt m (thỏa mãn nhu cầu) 

Hình D: Đường thẳng a cắt đường thẳng m tại B (trái với đề bài là a không cắt m)(loại) 

Đáp án cần chọn là: C

Câu 33. Cho hình vẽ sau

Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt trên hình vẽ?

A. 5

B. 6

C. 7 

D. 8

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Có 5 đường thẳng phân biệt là: MR, RN, NQ, QP, PM

Đáp án cần chọn là: A

Câu 34.  Cho hình vẽ sau

Có bao nhiêu điểm là giao điểm của đúng hai tuyến phố thẳng?

A. 5

B. 6 

C. 12

D. 10

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Quan sát hình vé ta thấy những điểm thuộc chỉ 2 đường thẳng là:

A, B, C, D, E, M, N, P, Q., R

Vậy có 10 điểm là giao điểm của hai tuyến phố thẳng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 35.  Cho hình vẽ sau

Có bao nhiêu bộ ba đường thẳng đồng qui tại một điểm?

A. 1

B. 2 

C. 3 

D. 0

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Quan sát hình vẽ ta thấy không còn điểm nào mà có cả 3 đường thẳng trải qua.

Đáp án cần chọn là: D

Câu  36. Cho hình vẽ, biết kéo dãn a, b ta cũng không xác lập được điểm chung.

Hai đường thẳng nào tuy nhiên tuy nhiên với nhau?

A. a và c

B. b với c 

C. a và b

D. c và MN

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Từ hình vẽ ta thấy hai tuyến phố thẳng a, b không còn điểm chung nên chúng tuy nhiên tuy nhiên.

Hai đường thẳng a, c có điểm M chung hay hai tuyến phố thẳng a, c không tuy nhiên tuy nhiên.

Hai đường thẳng b, c có điểm N chung hay hai tuyến phố thẳng b, c không tuy nhiên tuy nhiên.

Ngoài ra hai tuyến phố thẳng MN và cc trùng nhau nên chúng cũng không tuy nhiên tuy nhiên.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 37.  Cho hình vẽ, biết kéo dãn a, b ta cũng không xác lập được điểm chung.

Hãy chỉ ra những cặp đường thẳng cắt nhau và giao điểm của chúng.

A. a, c cắt nhau tại M và b, c cắt nhau tại N

B. b, c cắt nhau tại M và a, c cắt nhau tại N

C. a, b cắt nhau tại M và b, c cắt nhau tại N

D. a, c cắt nhau tại M và a, b cắt nhau tại N

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Hai đường thẳng a, c có điểm M chung.

Hai đường thẳng b, c có điểm N chung.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 38. Cho hình vẽ dưới đây

Có toàn bộ bao nhiêu cách viết tên đường thẳng trải qua 3 điểm D, E, F:

A. 1 cách 

B. 3 cách

C. 8 cách 

D. 6 cách

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Có 6 cách viết tên đường thẳng trải qua 3 điểm D, E, F là đường thẳng DE, đường thẳng DF, đường thẳng ED, đường thẳng EF, đường thẳng FE, đường thẳng FD.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 39.  Cho hình vẽ dưới đây

Trong hình có toàn bộ bao nhiêu đường thẳng phân biệt?

A. 4 đường thẳng

B. 6 đường thẳng

C. 8 đường thẳng

D. 10 đường thẳng

Hiển thị đáp án

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 có đáp án sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hay khác:

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài nhờ vào đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 – cuốn sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường (NXB Giáo dục đào tạo và giảng dạy). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà không được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho hình vẽ sau phát biểu nào dưới đây đúng A Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A và B

4202

Video Cho hình vẽ sau phát biểu nào dưới đây đúng A Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A và B ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho hình vẽ sau phát biểu nào dưới đây đúng A Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A và B tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho hình vẽ sau phát biểu nào dưới đây đúng A Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A và B miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cho hình vẽ sau phát biểu nào dưới đây đúng A Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A và B Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho hình vẽ sau phát biểu nào dưới đây đúng A Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A và B

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình vẽ sau phát biểu nào dưới đây đúng A Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A và B vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #vẽ #sau #phát #biểu #nào #dưới #đây #đúng #Hai #đường #thẳng #và #cắt #nhau #tại #và